Programomrnde Överföring och Distribution

advertisement
1998
3URJUDPRPUnGHgYHUI|ULQJRFK'LVWULEXWLRQ
.UDIWOHGQLQJDU±+lOVDRFK0LOM|(OIRUVNUDSSRUW
Elektriska och magnetiska fält (EMF) uppkommer vid generering, överföring och distribution
samt slutanvändning av el. Det finns en oro för att dessa fält kan orsaka hälsoeffekter.
Frågorna fokuseras kring magnetfält och cancer och de eventuella risker som följer av att bo
nära högspänningsledningar eller att arbeta i s.k. elintensiva yrken.
Det finns idag inte något övertygande vetenskapligt stöd för att elektriska och magnetiska fält
skulle kunna orsaka hälsoeffekter, tex. cancer. Detta säger flera svenska och internationella
kommittéer som utrett frågan. Det är dock vetenskapligt accepterat att elektriska och
magnetiska fält påverkar vissa funktioner hos celler. Det är inte säkert att detta innebär
hälsorisker.
Forskningsresultaten tyder på att mekanismerna är komplicerade. Samverkan med andra
faktorer kan inte uteslutas. Det är inte känt vad det är hos de elektriska och magnetiska
fälten, som skulle kunna ge upphov till eventuella hälsoproblem.
Myndigheterna, Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och
Statens strålskyddsinstitut säger att kunskapen inte är tillräcklig för att fastställa gränsvärden,
men rekommenderar vissa försiktighetsprinciper.
(/)256.$% 101 53 STOCKHOLM FAX:08-677 25 35 (www.elforsk.se)
Beställning av ....… exemplar av (Kraftledningar – Hälsa och Miljö) á 200 kr (exkl. moms)
Namn
E-post
Företag
Fax
Adress
Download