Giltig från HT2014

advertisement
EI1225 Teoretisk elektroteknik, grundkurs för energi
och miljö 6,0 hp
Electromagnetic Theory, Introductory Course for Energy and Environment
Kursplan för EI1225 giltig från HT14, utgåva 1.
Lärandemål
Övergripande mål
Efter kursen skall teknologen utifrån en beskrivning av en situation som leder till ett elektromagnetiskt fältproblem
kunna
använda sin begreppsmässiga förståelse av de elektromagnetiska lagarna för att kvalitativt beskriva beteendet
hos lösningen till problemet
använda sin förmåga att hantera de elektromagnetiska lagarna för att, i enklare situationer, ställa upp en
beräkningsmodell och utföra de erforderliga beräkningarna: välja lämplig metod; göra vederbörliga
approximationer; rimlighetsbedöma resultatet
Konkreta mål
1. definiera elektriska och magnetiska fält utifrån deras kraftverkan
2. förklara de fysikaliska innebörderna hos differentialekvationerna för elektrostatiska och magnetostatiska fält
3. beräkna elektriska fält från stationära laddningsfördelningar och magnetiska fält från stationära
strömfördelningar
4. lösa enkla elektrostatiska randvärdesproblem
5. beskriva och använda enkla modeller för elektriska och magnetiska fälts växelverkan med material
6. redogöra för begreppet elektromotorisk kraft
Kursens huvudsakliga innehåll
Coulombs lag; elektriska fältet E; laddningsfördelningar; Gauss lag
skalära potentialen; elektrostatisk energi; ledare; kapacitans
speglingsmetoder
elektriska dipolen; polarisation; bundna laddningar; D-fältet; dielektrika; permittivitet
strömtäthet; ledningsförmåga; resistans; Joules lag
Biot-Savarts lag; magnetiska fältet B; kontinuitetsekvationen; Ampères lag; vektorpotentialen
magnetiska dipolen; magnetisering; bundna strömtätheter; H-fältet; permeabilitet
EMK; induktionslagen; induktans; magnetisk energi
Kursupplägg
Föreläsningar och räkneövningar.
Behörighet
Motsvarande kurserna för Civilingenjörsutbildningen i energi och miljö (CENMI) i
Linjär algebra
Kursplan för EI1225 giltig från HT14, utgåva 1.
Sida 1 av 2
Differential- och integralkalkyl, i en och flera variabler
Analys av elektriska kretsar
Vektoranalys
Litteratur
Examination
TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Krav för slutbetyg
Godkänt i samtliga examinationsmoment.
Kursplan för EI1225 giltig från HT14, utgåva 1.
Sida 2 av 2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards