klinga mina klockor - Con Brio

advertisement
KLINGA MINA KLOCKOR
Musik: Benny Andersson. Text: Björn Ulvaeus
Arrangemang: Benny Andersson och Anders Eljas
poco rit.
E
E/cl
A/Cf
D
E7
(div.)
Kling
- a,
mi -
var mitt
hjär-tas slag,-
Kling
- a,
mi - na kloc-kor, var mitt
hjär-tas slag,-
na
dunk - la dju-pet
i
min käl -
la,
virv-lar
i
mitt
dunk - la dju-pet
i
min käl -
la,
virv{ar
i
mitt vat-ten-drag.
ö-ver som-mar-
äng,-
ö- ver som-mar-
äng,-
r_r
öpp
-
vat-ten-drag.
na vi- da ho-ri-son-
ter,
Svå
-
va som
en
sva
-
la
vå som
en
sva
-
la
rör vid var-je käns- lo -sträng.
rörvid var-je käns- lo-sträng.
min
läng - tan, sjung
min ord
- lö-sa
sak
-
nad och min
stum - ma
Sjung min lyc - ka, sjung min
läng - tan, sjung
min ord
- lö-sa
sak -
nad och min
stum - ma
Sjung min lyc - ka, sjung
digt väx - er
och när
min
ro
och när
min
ro stän-digt väx -
stän -
er
i
en bis
-
ter
i
en bis
-
ter
kling -
a,
kling-a, mi - na kloc-kor, klang-en som ger sin - net frid.
kling -
a,
kling-a, mi - na kloc-kor, klang-en som ger sin - net frid.
kloc- kor,
Kling - a, mi -
na
lek
och
dans
kling - a,
i
mi -
tänd en eld
na
se-nasom-mar-nat-ten
kling - (ng)
in-nannat- ten
- --
tänd en
..n
a, kloc-kor, kling -
flyr,-
lår
a,
Kling - a, mi -
nån-stans.
Låt
eld
nli -
den vär
-
brin-na
kloc-kor,
sak
-
ta
mor - gon gryr.
na
ma
den
na
nå
-
gon
in-nannäs-tarnor-gon gryr.
E-kot
(
('
som-
av
dogförläng-e
I
E-kotav
kår
lek som dog
E - kot av en ung-doms-häg-ring av en kär-leksom dog för läng-e, läng -
sen,
e
den å - ter -
klang -
en le - ver kvar och
bor
i min
sång,
så
den å - ter -
klang -
en le - ver kvar och
bor
i min
sång,
så
den å - ter -
klang
t
\,
(
- en le - ver kvar och bor i
min sång,_
så
kling -
en
gång.
var
en
gång.
kling - a, kling-a, mi-na kloc-kor, sjung om det som var
en
gång.
a, kling-a, mi-na
kloc-kor,sjungorndetsomvar
kling - a, kling-a, mi-na kloc-kor, sjung om
det som
Kling - a,
Kling
nf - na
- a, mi - na
sil-ver-ljust
och
klart-
kloc - kor, sil-ver-ljust
och
klart
f?T
r-J
I
.l !.
D/A
t
så
som aftonstjäman blånker gåckande och un
så
som aftonstjärnan blänker gäckande och un.- der - bart.
-
der - bart.
Kling -
Kling
--
a, mi - na
- a, mi - na kloc-kor,
l0
var
mitt hjär-tas
slag,-
dunk - la dju-pet
var
mitt hjär-tas
slag,-
dunk - la dju-pet
i
min käl -
la,
virv{ar
i
mitt vat - ten-drag.
virv-lar
i
mitt vat - ten-drag.
lö-sa
sak -
nad och min stum - ma
min ord - lö-sa
sak -
nad och min stum - ma
Sjung min lyc -
ka,
sjung
min
läng - tan, sjung min
Sjung min lyc -
ka,
sjung
min
läng - tan, sjung
ord -
il
kling -
-
och
när
och
när
mln
ro stän - digt
ro stän - digt väx -
a, kling-a, mi-na kloc-kor, klangen som ger sin -
er
net fricl.
a, kling-a, mi-na kloc-kor, klangen som gersin - net
i
en bis
- ter tid,_
så
t2
poco nnestoso
Kling
- a, rf -
na
var rnitt hjär- tas
------.-..--
,-r,__
.t
Kline
tn
- a. mi - na
var mitt hjär- tas
slag!
)
Aö
Å
s
Download