ungdomar - Göteborgs Stad

advertisement
REDOVISNING UPPDRAG
Handläggare
Kristina Frizell
031-61 50 25
Amanda Ramsin
031-61 10 06
Datum
2007-01-15
Dnr
1307/06
Förslag till hantering och organisation av särskilt projektstöd riktat till
ungdomar
Bakgrund
Förvaltningen redovisade under hösten 2005 en genomlysning av musikområdet i Göteborg;
Händer i musiken.
På kulturnämndens sammanträde 2006-06-14 presenterade s, v, mp ett yrkande med förslag
på åtgärder för att stärka och utveckla musiklivet i Göteborg. Ärendet bordlades på
sammanträdet men tillstyrktes 2006-08-23 § 138.
Yrkandet ger bl.a. förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna av att införa ett nytt
projektstöd riktat till unga, icke-professionella kulturutövare enligt modellen En snabb slant
som bl.a. används i Stockholm. Förvaltningen ska beskriva hur en sådan stödform skulle
kunna organiseras och initieras med start 2007. I analogi med yrkandet har kulturnämnden i
budget för 2007 anslagit 1 000 tkr för att främja det fria kulturlivet skapat av och för unga.
Uppdragsbeskrivning
Yrkandet av s, v, mp föreslår ett nytt projektstöd med syftet att främja ett vitalt kulturliv i
Göteborg och ungdomars engagemang och delaktighet i kulturlivet. Stödformen ska riktas till
ungdomar som är verksamma inom kulturlivet, men som inte har möjlighet att styrka sin
professionalitet genom utbildning, lång erfarenhet eller meriter. Projektstödet föreslås bestå
av ett engångsbelopp med kort handläggningstid och ska riktas till enskilda personer, grupper
eller föreningar. Stödet ska främja kulturprojekt och en förutsättning för stöd ska vara att
projektet är publikt och äger rum inom Göteborgs stad.
Enligt kulturnämndens förhållningssätt ska delar av verksamheterna anpassas till barns och
ungdomars behov. Ett särskilt kulturstöd riktat till unga människor är en sådan anpassning.
På presidiemöte 2006-11-28 uttalades att åldersgruppen för det nya projektstödet ska
begränsas till 18-25 år.
2
Jämförelser
Flera kommuner och en del regioner i Sverige har inrättat särskilda projektstöd till unga.
Projektstödet riktar sig vanligtvis till högstadie- och gymnasieungdomar men en del
kommuner ger även stöd till unga vuxna upp till 26 år. Stödet kan sökas av icke professionella utövare som enskilda personer eller grupper/organisationer. Vanliga krav är att
projektet ska initieras av ungdomarna själva, vara publikt, och även riktas till andra ungdomar
inom kommunen.
Däremot finns variationer i hur kommunen/regionen valt att hantera och organisera
stödformen.
I de kommuner där projektstöd till unga handläggs av tjänstemän får ungdomarna i flera fall
stöd och hjälp i sitt projekt av en handledare. Handledarna finns till ungdomarnas förfogande
på ex. kulturhus eller i deras stadsdel. Handledare kan även utses av kulturförvaltningen i
kommunen. Handledaren blir ungdomarnas stöd i arbetet och tjänstemannens kontaktperson
och i vissa fall garant för att projektet genomförs. I andra fall krävs en ansvarig kontaktperson
för sökande under 18 år. I något fall fungerar den handläggande tjänstemannen också till viss
del som handledare. I detta fall bokas ett möte när ansökan inkommit mellan den sökande och
handläggaren som gemensamt gör en bedömning av projektets genomförande och behov av
ekonomiskt stöd.
Den vanligaste stödsumman uppgår till 1 500 kr - 5000 kr, i något fall upp till 10 000 kr och
50 000 kr.
En version av En snabb slant finns bl.a. i Stockholm, Eskilstuna, Örebro, Jönköping,
Trollhättan, Borås, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.
Falu kommun och Umeå kommun arbetar med en modell som man kallar In: direkt där
ungdomarna själva beslutar om hur tillgängliga medel ska användas. Gymnasie- och
högstadieelever kan söka stöd till sina idéer och projekt och också påverka vilka projekt som
ska få stöd. In: direkt sker via en hemsida på Internet där ungdomarna själva anmäler sina
projekt och kan föra diskussioner för att slutligen rösta på de projekt som anmälts. Till sin
hjälp har ungdomarna s.k. ambassadörer som är andra ungdomar med viss vana av att driva
projekt. Ambassadören har som uppgift att stödja och handleda de sökande och anmäler också
projektet för omröstning på hemsidan. Alla högstadie- och gymnasieelever i kommunen får
sedan rösta fram de projekt som de anser ska prioriteras. De projekt som fått flest röster får ett
ekonomiskt stöd på maximalt 5 000 kr.
Västra Götalandsregionen har ett arrangörsstöd, totalt på 500 tkr, som kan sökas av föreningar
och studieförbund för läger och/eller utvecklingsprojekt riktat till barn och unga. Fr.o.m. 2006
överfördes större delen av medlen, 300 tkr, till Kultur Ungdom för att kunna fungera som En
snabb slant riktat till unga mellan 15-26 år. Kultur Ungdom är en ideell ungdomsorganisation
som administrerar och handlägger projektstödet på delegation från regionens kulturnämnd.
Projektstödet kallas K-pengar och beviljas med upp till 5 000 kr för mindre arrangemang med
kort framförhållning och utbetalas i stipendieform. Stöd kan även ges med upp till 50 000 kr,
men då ställs högre krav på projektplan, budget, medfinansiärer, och samarbeten med andra
lokala/regionala aktörer. Det ska även stå en organisation bakom projektet och stöd utbetalas
endast till förening eller annan organisation.
K-pengar infördes i januari 2006 och medlen var förbrukade redan i augusti samma år. Nu
förs en diskussion mellan Kultur Ungdom och Västra Götalandsregionen huruvida regionens
3
resterande medel för arrangörsstöd på 200 tkr på samma sätt ska överföras till Kultur
Ungdoms K-pengar permanent.
Förslag till utformning och hantering av En snabb slant i Göteborg
Det finns gott om goda idéer och projektförslag bland ungdomar i Göteborg men alltför
många idéer kan inte realiseras p.g.a. av bristande ekonomiska resurser. Ett stöd liknande En
snabb slant har därför efterfrågats länge av dem som på olika sätt arbetar med ungdomar i
Göteborgs stad.
Målgrupp
Stödformen har som huvudsyfte att uppmuntra ungdomar mellan 18 och 25 år som inte har
genomgått konstnärlig yrkesutbildning, inte är tillräckligt välmeriterade eller har inte har lång
erfarenhet av att driva kulturprojekt. Förvaltningen anser emellertid att de ungdomar som är
meriterade eller har utbildning inom kulturområdet inte ska uteslutas från att söka stöd.
Ungdomar i ovanstående åldersgrupp har oftast inte tillräcklig utbildning eller tillräckliga
meriter för att söka kulturnämndens ordinarie projektstöd riktat till det professionella
kulturlivet. En snabb slant föreslås därför kunna sökas av alla ungdomar 18-25 år som är
bosatta i Göteborgs stad.
Projektstöd ges vanligen endast till förening eller annan juridisk person. Eftersom inte alla
ungdomar bildar föreningar eller andra organisationsformer utan ofta går samman i tillfälliga
grupper som upplöses efter genomfört projekt bör En snabb slant ges i stipendieform.
En förening eller en grupp kan bestå av personer i olika åldrar. Om inte alla i
föreningen/gruppen är mellan 18 och 25 år uppstår frågan om föreningen/gruppen är
berättigade till stöd eller inte. Om det inte är en förening utan en löst sammansatt grupp är det
också svårt att avgöra hur och till vem i gruppen bidraget ska utbetalas. Därför föreslår
förvaltningen att stipendiet endast kan sökas av enskilda. Om flera personer vill söka
stipendiet för ett och samma projekt behandlas emellertid ansökningarna tillsammans och
gruppen föreslås lämna en gemensam plan och budget över projektet.
Det finns också ett behov av projektstöd för yngre ungdomar i åldern ca 13-18 år i Göteborg.
För denna målgrupp finns mycket begränsade medel att söka för kulturprojekt och
arrangemang. Ungdomssatsningen i Göteborgs stödjer unga och deras initiativ mellan 16-20
år, men lösa medel att bidra med till deras projekt finns bara i viss omfattning.
Förvaltningen föreslår att En snabb slant utvärderas sex månader efter införandet. Det är
angeläget att undersöka hur väl stipendiet nått ut till målgruppen, om det krävs anpassningar
av hantering och riktlinjer m.m.
Inriktning
En snabb slant föreslås kunna utgå till kulturprojekt inom bildkonst, konsthantverk, musik,
dans, teater, litteratur, foto och film. Ett krav är att arrangemanget ska vara publikt och äga
rum inom Göteborgs stad. Eget skapande eller arrangörskap och att projektet genomförs på
ungdomarnas egna initiativ bör förutsättas. Stöd bör dock inte ges till projekt som är en del av
någon form av skol- eller utbildningsverksamhet.
4
Kulturnämndens ordinarie projektstöd till det fria kulturlivet ger inte stöd till
medieproduktion ex. utgivning och distribution av film, skivor, litterära alster, hemsidor
o.likn. Medieproduktion utgör emellertid en stor del av ungas kulturutövande och egna
skapande varför förvaltningen föreslår att En snabb slant ska kunna utgå till sådana projekt.
Stöd bör dock inte ges till projekt som enbart utgör egen konstnärlig utveckling eller skapande
för en sluten grupp. Projekt inom medieproduktion måste innehålla någon form av utåtriktad
verksamhet för att få stöd.
Kulturnämndens ordinarie projektstöd fördelas restriktivt till projekt som bedrivs inom
kulturnämndens egna lokaler eftersom det kan tolkas som att nämnden subventionerar sin
egen verksamhet. Detta bör dock inte vara en begränsning när det gäller stödet till ungdomar.
Stipendiet kan nämligen innebära en positiv möjlighet att öppna upp kulturnämndens
institutioner för unga människor och deras idéer. En förutsättning är dock att projektet sker på
ungdomarnas initiativ, inte institutionens.
Belopp
Förvaltningen föreslår att stöd kan beviljas från 2 000 kr upp till 20 000 kr per tillfälle. Det är
viktigt att skapa bra förutsättningar för att projekten ska bli verklighet och av den anledningen
bör projekt som görs i samverkan med andra aktörer/samarbetspartners prioriteras.
Stipendiesumman bör kunna bedömas fritt utifrån projektets genomförbarhet, omfattning och
budget.
Stipendiet bör inte utgå med större belopp eftersom det är angeläget att stipendiet utformas så
att det kompletterar kulturnämndens övriga stödformer. Det ordinarie projektstödet som ges
till det professionella kulturlivet utgår oftast mellan 20 000 kr och 200 000 kr och
kulturnämndens kultur- och arbetsstipendier ges med 25 000 kr respektive 50 000 kr. Ett stöd
som riktas till unga oprofessionella kulturarbetare bör beloppsmässigt inte överstiga
nämndens kulturstöd till det professionella kulturlivet.
Administration och hantering
Förvaltningen anser att stödet ska kunna sökas löpande under året och ha kort
handläggningstid eftersom ungdomar har kort framförhållning i sina projekt. En kort
handläggningstid innebär att stödet bör fördelas per delegation.
För att nå ut med en ny stödform riktat till unga anser förvaltningen att det är nödvändigt att
använda de nätverk, forum, och kontaktytor som redan är etablerade i Göteborg och som
används av ungdomar i staden. Ungdomssatsningen samt de s.k. Dörröppnarna och
ungdomsportalen www.gecko.nu är exempel på instanser som förvaltningen avser att inleda
ett samarbete med för att sprida information och kunskap om En snabb slant. Förvaltningen
ser ett långsiktigt behov av en ungdomskonsulent som kan driva ungkulturfrågor inom
Göteborgs stad och som kan vårda ett samarbete mellan kulturförvaltningen och de olika
instanserna för unga ute i stadsdelarna.
Förvaltningen föreslår att beslut om fördelning av En snabb slant delegeras till enhetschef för
kulturstöd och att fattade beslut anmäls till kulturnämnden två gånger per år.
5
Förslag till riktlinjer
Utifrån ovanstående har förvaltningen utformat ett förslag till riktlinjer för En snabb slant i
enlighet med bilaga.
Förslag till beslut
1. Kulturnämnden godkänner upprättat förslag till riktlinjer för
En snabb slant.
2. Kulturnämnden delegerar beslut om fördelning av
En snabb slant, i enlighet med belopp angivna i riktlinjer,
till avdelningschef för Fri konst och kultur.
3. Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera
föreslagen hantering av En snabb slant senast sex månader efter
det att stipendiet inrättats.
4. Kulturnämnden förklarar uppdraget fullgjort.
Kulturförvaltningen Göteborg
Kennet Johansson
förvaltningschef
Kristina Frizell
utredningsledare
Bilaga: Förslag till riktlinjer för En snabb slant.
6
Bilaga
En snabb slant
Syfte
Syftet med stipendiet En snabb slant är att uppmuntra ungdomarnas engagemang och delaktighet i
Göteborgs kulturliv och att ge dem möjlighet till eget skapande och att driva egna kulturprojekt.
Riktlinjer
•
Stipendiet kan sökas av:
o ungdomar mellan 18 och 25 år mantalsskrivna i Göteborgs kommun.
•
Stipendiet kan sökas för:
o ungdomars egna kulturprojekt
o projekt inom konstområden som bildkonst, konsthantverk, musik, dans, teater,
litteratur, foto och film,
o projekt som är offentligt eller innehåller någon form av publik verksamhet,
o arrangemang som äger rum inom Göteborgs kommun.
•
Eget skapande eller arrangörskap är en förutsättning för stöd.
•
Särskilt beaktas projekt som genomförs i samverkan med andra aktörer/samarbetspartners och
som riktas till andra ungdomar.
•
Bidrag ges från 2 000 kr upp till 20 000 kr per ansökningstillfälle. Stipendiet kan endast sökas
en gång för ett och samma kulturprojekt.
•
Vid bedömning av bidragssumman ska projektets genomförbarhet och omfattning beaktas.
•
Stöd ges ej till:
o arrangemang/projekt som är en del av skola, högskola eller annan utbildning,
o projekt som inte innehåller någon form av publik verksamhet,
o resor och uppehälle,
o löpande verksamhet,
o ordinarie fritidsverksamhet,
o att täcka förlust.
•
Ansökan kan ske löpande under året, men ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast en
månad innan arrangemanget genomförs.
•
Ansökan ska innehålla en projektplan samt en ekonomisk kalkyl.
•
Om en grupp eller förening vill söka stipendium för genomförandet av ett och samma
kulturprojekt ska varje enskild person lämna in en ansökan. Däremot lämnas endast en för
projektet gemensam projektplan och ekonomisk kalkyl.
•
Projektet ska redovisas till kulturförvaltningen senast en månad efter att arrangemanget är
genomfört.
•
Beslut meddelas och eventuellt stöd utbetalas senast en månad efter det att fullständig ansökan
har inkommit till kulturförvaltningen.
Antagna av kulturnämnden 2006-
Download