Kriterier för Kulturstipendium
Kulturnämndens kulturstipendium kan delas ut som arbetsstipendium eller
belöningsstipendium. Utlysning sker senast 1 juni.
Arbetsstipendium
Arbetsstipendium utdelas till person, grupp eller organisation som är uppvuxen, bosatt eller
verksam inom Kalmar län.
Arbetsstipendium kan utdelas
• som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv
eller
• som stöd till utbildning och forskning.
Arbetsstipendium delas ut efter ansökan eller förslag som lämnas till Landstingets
kulturnämnd senast den 1 september. I ansökan ska tydligt anges syfte och ändamål med
stipendiet. Handlingar som sökande önskar referera till kan bifogas ansökan.
Belöningsstipendium
Belöningsstipendium utdelas till person, grupp eller organisation som är uppvuxen, bosatt
eller verksam inom Kalmar län. Stipendiet delas ut som uppskattning av värdefulla insatser
som har eller har haft stor betydelse för länets kulturliv.
Belöningsstipendium kan inte sökas utan utdelas på förslag från person, organisation,
institution eller kommun. Förslaget ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 1 september
och följas av motivering och/eller handlingar som kan ge behövlig information.
Urval och beslut
Kulturnämnden fattar beslut om kulturstipendier, senast vid sista sammanträdet för året.
Kulturnämndens ledamöter kan nominera egna förslag till stipendiater. Dessa förslag ska
beredas efter samma princip som externa förslag.
Fastställt av kulturnämnden § 20/2016