Blankett

advertisement
BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM ARBETSSTIPENDIUM
FÖR KULTURARBETARE
Observera att endast privatpersoner kan söka, inte föreningar. Regler se baksidan.
Insändes till Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad.
Blanketten kan laddas ner från karlstad.se under E-tjänster & Blanketter.
Namn (texta):
Adress:
Postadress:
Personnummer:
E-post:
Telefon/mobil:
Beskriv kortfattat hur du uppfyller kravet att vara professionell kulturarbetare:
Till ansökan ska en bilaga bifogas där du konkret beskriver ändamålet för det sökt a arbetsstipendiet.
Bilagan ska innehålla följande rubriker (du får gärna lägga till fler)
1. Sökt ändamål
2. Så bidrar arbetsstipendiet till min konstnärliga utveckling
3. Så stärker och breddar arbetsstipendiet Karlstads kulturliv
4. Så når slutresultatet andra kulturarbetare respektive allmänheten
5. Så anknyter arbetsstipendiet till Karlstads strategiska mål.
6. Budget inklusive sökta medel från annat håll
7. Folkbokförd i Karlstad eller tänker vistas i Karlstad?
8. Tidsperiod
Även bilagan ska undertecknas
Sökt belopp:
Eventuellt arbetsstipendium utbetalas till konto
 Jag har tagit del av reglerna för arbetsstipendiet och accepterar de villkor som gäller för mottagare
av arbetsstipendier..
Karlstad den ………/…….. år ………….
Namnteckning:
Eventuella frågor: Birgitta Collvin 054-540 24 38, [email protected]
Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad Besöksadress: Bibliotekshuset, V:a Torggatan 26 Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 84
Epost: [email protected] Org.nr: 212000-1850 Säte: Karlstad Postgiro: 81 74-5 Bankgiro: 5695-7244
sid 2 (3)
REGLER FÖR STÖD TILL DET FRIA KULTURLIVET –
arbetsstipendier för kulturarbetare
Antagna av kultur och fritidsnämnden i Karlstads kommun den 25 mars 2010.
Reviderade den 28 september 2011.













Syftet med arbetsstipendierna är att förbättra möjligheterna till arbete för professionella
kulturarbetare i Karlstad (”det fria kulturlivet”) och samtidigt stärka, bredda och vitalisera
Karlstads kulturliv. Tanken med arbetsstipendierna är framförallt att möjliggöra
konstnärlig utveckling.
Arbetsstipendier kan sökas av professionella kulturarbetare folkbokförda i Karlstad eller
som kommer att vistas i Karlstad för att genomföra något arbete eller projekt.
Som professionell kulturarbetare räknas yrkesverksam kulturarbetare, konstnärligt
högskoleutbildad kulturarbetare eller person med minst tre års dokumenterad
yrkeserfarenhet inom kulturområdet. Hänsyn tas dock till speciella omständigheter inom
varje kulturområde.
Arbetsstipendium kan beviljas med högst 50.000 kronor.
Ansökan på särskild blankett ska vara inkommen till Kultur- och fritidsförvaltningen
senast 15 februari aktuellt år
Arbetsstipendium kan ges till samma person högst en gång under en treårsperiod.
Stipendiet utbetalas vanligtvis med hela det beviljade beloppet. Utbetalning sker endast
till plusgiro eller bankkonto.
I beslutet anges vilken period arbetsstipendiet omfattar. Normalt ska det ansökan avser
genomföras inom ett år efter att beslut fattats. Senast tre månader efter avslutad period
ska rapport med utvärdering lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen.
I ansökan ska anges dels hur det sökta arbetsstipendiet bidrar till konstnärens utveckling,
dels vilka effekter det kan bedömas få för att stärka och bredda Karlstads kulturliv.
Vid bedömningen av ansökan tas också hänsyn till om projektet kan tänkas nå andra
kulturarbetare, om det redovisas offentligt samt om stöd sökts även från annat håll.
Det är en fördel om projektet anknyter till kommunens strategiska mål. Det kan gälla till
exempel Tillväxt, Folkhälsa, Miljö och Klimat eller att verka för ökad jämställdhet eller
motverka diskriminering och kränkningar. Har du något konkret att säga, gör det gärna –
men undvik allmänna formuleringar om kulturlivets betydelse
Om det arbete för vilket stipendiet beviljats ändras avsevärt till sitt innehåll eller inte
genomförs helt eller delvis, ska kultur- och fritidsförvaltningen meddelas. Det kan då bli
aktuellt med återbetalning av stipendiet. Detsamma gäller om redovisning inte sker inom
föreskriven tid.
Kulturstipendier bedöms normalt inte som skattepliktiga. Mottagaren rekommenderas
dock att inkludera uppgift om stipendiet i sin deklaration.
sid 3 (3)
Bilaga till ansökan om arbetsstipendium för kulturarbetare
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards