Bilaga - Stockholms stad

advertisement
BILAGA B (§ 94/2008)
Dnr: 003/2252/2008
Skrivelse till kulturnämnden
Världens mest tillgängliga huvudstad
Stockholms stad har som uttalad ambition att vara världens mest tillgängliga huvudstad 2010.
Det är en målsättning som förpliktigar. Under 2007 tog kommunfullmäktige flera viktiga
initiativ som ska leda till att målet uppfylls, bland annat i projektet Spindeln i fritidsnätet som
syftar till att göra kultur-, idrotts-, och fritidslivet mer tillgängligt för barn och ungdomar med
funktionshinder.
I inriktningsärendet för 2009 till 2011 saknas en strategi för hur kulturnämnden ska arbeta
med att uppnå det övergripande målet om att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga
huvudstad 2010, och hur nämnden ämnar bidra till arbetet med Spindeln i fritidsnätet. Vi
föreslår därför att förvaltningen återkommer till nämnden med en redogörelse för hur detta
arbete ska genomföras under åren som kommer.
Madeleine Sjöstedt m fl (fp)
Elisabeth Fleetwood m fl (m)
Inga-Märta Fröman (kd)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards