1 (2) ANSÖKAN OM STIPENDIET KULTUREXPRESSEN

advertisement
Malmö stad
Kulturförvaltningen
ANSÖKAN OM
STIPENDIET
KULTUREXPRESSEN
PERSONUPPGIFTER
Namn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Personnummer (10 siffror)
Telefon
E-post
Projektets namn
Vad ska du/ni göra? Beskriv kortfattat projektet. Det går bra att bifoga en utförligare projektbeskrivning separat.
Varför vill du/ni det? Beskriv syftet med projektet
När? Dag, månad år
-
Var? Plats eller lokal.
- 20
KOSTNADER OCH INTÄKTER
Vad kostar det? Visa på vilka kostnader och intäkter du/ni beräknas ha. Fyll i de rader som passar projektet.
Materialkostnader
Biljettintäkter
Lokalkostnader
Deltagaravgifter
Teknik
Försäljning/servering
Artistkostnader
Andra bidrag
Resor och transporter
Sponsring
Marknadsföring
Övrigt
Övriga kostnader
Söker Kulturexpressen
0
SUMMA KOSTNADER:
875104235
Jag söker (belopp):
kr
SUMMA INTÄKTER:
0
Ansökan ska skickas eller lämnas till Kulturförvaltningen, Södergatan 9, 211 34 Malmö.
Ansökan kan också skickas till Kulturförvaltningen på e-postadress:
[email protected]
Regler för Kulturexpressen
Stipendiet kan sökas av:
Enskilda personer, folkbokförda i Malmö kommun, i åldersgruppen 13 år och uppåt, som inte är
yrkesverksamma eller professionellt etablerade inom kulturområdet.
Kommentar:
Stödet avser initiativ från enskilda personer som inte är professionellt etablerade inom kulturområdet, men
som kan vara ideellt engagerade. Därmed omfattas inte ideella föreningar, företag, ekonomiska
föreningar, stiftelser, offentliga förvaltningar och myndigheter, församlingar, etc. De enskilda personerna
kan representera en grupp eller ett nätverk som ska organisera projektet. Det finns alltså inget som
hindrar att en person har koppling till en förening, men avsikten med stödformen är att stimulera till något
nytt, inte att stödja verksamhet som redan finns.
Stipendiet kan sökas för:
Kulturprojekt som är offentliga/publika och riktar sig till andra än initiativtagaren
Kulturprojekt som innefattar eget skapande och/eller arrangörskap
Kulturprojekt inom etablerade konstformer, blandformer mellan dessa och/eller nya kultur- och
konstformer
Kulturprojekt som genomförs i Malmö.
Kulturprojekt som innefattar eget skapande och de medverkandes delaktighet prioriteras.
Stipendiet kan inte sökas för:
Projekt som stödjer eller ingår i partipolitisk verksamhet
Projekt som ingår som en del av utbildning inom grund- eller gymnasieskola eller studier på
eftergymnasial nivå
Projekt som är kommersiella eller vinstdrivande
Etablerad förenings- och kulturverksamhet
Verksamhet/projekt som har eller kan söka ordinarie förenings- eller kulturstöd från Malmö stad
Verksamhet i strid med gällande lagar och regler
Projekt får inte ha uppmuntrande attityd till eller innehålla verksamhet som kan skapa positiva
attityder till våld eller missbruk av tobak, alkohol eller andra droger, inte heller till diskriminering
på
grund av kulturell bakgrund, kön, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning,
könsidentitet
eller funktionshinder.
Stipendiet får inte användas till:
Ersättning för eget arbete till den person eller grupp som står bakom ansökan
Inköp av inventarier
Löpande kostnader för befintliga egna lokaler och dylikt.
Stipendiebelopp:
Maximalt sökbart belopp är 10 000 kr.
Övrigt
Ansökning ska vara Malmö kulturförvaltning tillhanda senast en månad innan arrangemanget är
tänkt att genomföras
Beslut om beviljat stipendium meddelas senast en månad efter det att fullständig ansökan har
inkommit
Projektet ska redovisas till Malmö kulturförvaltning senast en månad efter det att arrangemanget
genomförts
Stipendiet beviljas under förutsättning att projektet genomförs enligt beskrivningen i ansökan. Den
som beviljats stipendium kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av stipendiet om
projektet
läggs ner, eller om det förändras och stipendiet används på annat sätt än som beskrivits i
ansökan, utan
att förändringen godkänts av kulturförvaltningen.
-
Download