Svenska Förbundet för Kvalitet sektion LLK (doc 34 kB)

advertisement
– Din kunskaps- och inspirationskälla när det gäller
Offensiv verksamhetsutveckling för ökad konkurrensförmåga!
Stipendium – 15.000 SEK
Svenska Förbundet för Kvalitet sektion LLK delar ut ett stipendium för bästa
examensarbete inom området kvalitet som är relevant för tillämpning inom
livsmedel, läkemedel eller kemisk-teknisk industri.
Krav på examensarbetet
Ett examensarbete inom grundutbildningen, som kan komma ifråga för LLKstipendiet, skall behandla en frågeställning inom kvalitetsområdet t.ex.:
 tillämpning av kvalitetsverktyg
 ledningssystem inom kvalitet, miljö, produktsäkerhet m.fl.
 mätbara kvalitetsparametrar med resultatredovisning
 statistisk processkontroll
 ständiga förbättringar, t.ex. Lean och Sex Sigma.
Dessutom skall arbetet ha god utformning, högt faktainnehåll, vara praktiskt
tillämpligt samt ha ett nyhetsvärde.
Regler för stipendiet
 Berättigade att delta är studerande vid svenska högskolor och universitet.
 Arbetet skall vara slutfört under senaste året och utgöras av ett
examensarbete eller motsvarande inför en högskoleexamen omfattande
minst 180 poäng. (Doktors- och licentiatavhandlingar berättigar inte till
stipendiet).
 Allt du behöver veta om stipendiet inkl. ansökningsblankett hittar du på
SFK´s hemsida www.sfk.se
Ansökningstid/Information
Ansökan skall senast den 17 januari 2014 skickas till:
Jan Karlström,Cederroth AB, Box 715, 194 27 Upplands Väsby
e-mail: [email protected]
Frågor kan ställas till: Jan Karlström eller Göran Schultz, e-mail: [email protected]
Information om SFK-LLK samt stipendiet hittas också på www sfk.se/sektioner/SFK-LLK
Download