Fortsatt utveckling av Norra Svealands konståkningsförbunds

Norra Svealands konståkningsförbunds stipendium 2013
Norra Svealands konståkningsförbunds stipendium delas ut till aktiva i distriktet. Syftet med
stipendiet är att främja och stödja unga idrottsutövares utveckling genom bidrag för deltagande i
träningsläger. 2013 blir det andra året som stipendiet delas ut. Medel för stipendier avsätts endast
från extra aktiviteter som genererar pengar. Det finns inte utrymme för den kostnaden utifrån de
medel som den ordinarie verksamheten genererar. Om det fortsättningsvis ska vara genomförbart
beror helt och hållet på om den tilltänkta aktiviteten för att få in medel till detta genomförs i
distriktet. Säsongen 2012/2013 arrangerades ett distriktstäckande lotteri. Avkastningen från lotteriet
ska avsättas till distriktsverksamhet och stipendium 2013.
Stipendiet 2013 kan endast användas till träningsläger under 2013. Stipendiaterna återrapporterar
vad pengarna använts till. Ej använda stipendier återbetalas till NSK. För att vara aktuell för stipendier
måste man vara medlem i en förening som betalat samtliga avgifter till både Svenska
konståkningsförbundet (SKF) och NSK samt deltagit i den aktivitet som har genererat de pengar som
avsatts till stipendier.
2013 delas 12 000:- ut i stipendier. Falu KK och Vansbro KK har inte i deltagit i försäljningen och
aktiva i dessa föreningar kan inte ansöka om stipendium.
-
Stipendiet ges till en eller flera aktiva idrottsutövare (beslutas från år till år) som har intresse
och fallenhet och som anses lämpliga för vidareutveckling inom berörd idrottsgren.
Ansökan skall göras på fastställd blankett.
Fastställd blankett ska alltid vara komplett ifylld om ansökan ska vara giltig
Stipendieansökan kan inlämnas som egen ansökan eller som förslag på stipendiat från
förening eller tränare.
I arbetet med att utse stipendiater kan stipendiejuryn kontakta förening, tränare etc för
frågor.
Eventuell skatt betalas av stipendiemottagaren.
Stipendiejuryns beslut kan inte överklagas.
Tidsplan för stipendiehanteringen i NSK 2013
- 2013-01-15 NSKs styrelse har fastställt gällande kriterier för 2013-års stipendier och utskick
görs till föreningar som meddelar samtliga medlemmar. Informationen anslås även på NKSs
hemsida www.norrasveland.se.
- 2013-03-31 är sista dag att lämna ansökan om stipendium eller nomineringar av stipendiat
som kan lämnas av enskild person, ledare eller förening.
- 2013-04-30 är stipendiejuryns arbete slutfört.
- I samband med NSKs årsmöte meddelas 2013-års stipendiater.
- 2013-12-31 är sista dag för stipendiaterna att återrapportera vad stipendiet för 2013 har
använts till.
Ansökan
Ansökan av stipendium gör på särskild blankett som ska vara komplett ifylld för att vara giltig.
Ansökan skickas senast 2013-03-31 till
Marie Lindell
Bullerforsvägen 7
784 45 Borlänge
Observera att ansökningar endast kan skickas via post. Ansökningar som skickas via e-post
kommer inte att behandlas.