Risken för beskattning vid stipendiefinansierad

advertisement
PM
20lt-04-t5
LuNns
UNIVER$ITET
Sektionen Personal
Personalchef Nils Hellman
Stipendiefinansierad utbildnins på forskarutbildninss- och
postdoktoral nivå vid Lunds universitet - risken fiir beskattnins
Syftet med följande information iir att förtydliga de risker en anställning av en
stipendiat respektive inrättande eller utbetalning av stipendium till någon som
ärlvarit anställd medför. Med anledning av att det framkommit att det finns
stipendiater som redan erbjudits anställningar vilka ska påbörjas inom korl får
föreskrifterna om anställning efter stipendiefinansierad förkovran (post doktor) ses
mot bakgrund av att Lunds universitet (LU) ska hålla de löften som givits. För det
fall område/institution tar en risk, genom att anställa stipendiat ansvarar
område/institution ltir konsekvenserna. Det är vidare angeläget att
områden/institutioner verkar för att minimera riskerna framöver.
Ett stipendium är enligt praxis ett bidrag till en fysisk person utan krav på
motprestation.
Stipendier som utbetalas för utbildning eller egen förkovran/meritering är
skattefria.' Stipendier är inte förenade med sociala avgifter for stipendiegivaren
och därmed intjänas inga sociala förmåner för stipendiemottagaren.
Som utgångspunkt för regler om beskattning ska distinktionen mellan utbildning
och e g e n för k ov r an/m e r i t e r i n g beaktas. S om utbi ldning räknas utb il dning på
grund-, avancerad, och forskarnivå. Varken utbildningsstipendier eller stipendier
för förkovran får dock utgöra ersättning för arbete som utförts eller ska utforas. Då
bl ir stipendiet skatteplikti gt.
Observera att forskarstipendium som betalas direkt eller indirekt av Europeiska
unionen, t.ex. Marie Curie-stipendium, alltid ska beskattas.2
Ut b il dn in g s s tip e n die r
Stipendier avsedda för utbildning utgör normalt ingen risk för att betraktas som
skattepliktiga såvida de inte betalas ut av arbetsgivaren. Risken för beskattning kan
även uppstå om det finns andra kopplingar än den mellan arbetsgivare och
arbetstagare/stipendiat, såsom mellan stipendiat och utgivare eller mellan
arbetsgivare och utbetalare. Det innebär att en utbetalning från en stiftelse med
anknytning till LU ligger i farozonen liksom en utbetalning från Region Skåne,
med tanke på det nära samarbetet mellan universitetet och region Skåne.
Utbildningsstipendier får utbetalas periodiskt utan att skattefriheten äventyras. Det
innebär att ett stipendium till stipendiat under utbildning kan betalas ut månadsvis.
' 8 kap. 5 $ inkomstskattelagen (IL) (1999: 1229)
' 1l kap. 46 $ IL: Forskarstipendium som utges av Europeiska gemenskapema
(Marie Curie-
stipendium) ska, till skillnad från vad som normalt gäller fiir stipendium, inte undantas från
beskattning. Stipendiet ska tas upp som intäkt av tjänst. Beloppet ska ingå i underlaget fiir uttag av
sociala avgifter och görs pensionsgrundande liir mottagaren.
PosfadressBox117,221 OOLund BesöksadressParadisgatan5Telefon046-2224786,046-2220000
[email protected]
Stipendier för utbildning kan i vissa fall förbli skattefria även om stipendiaten får
ersättning för visst arbete. Utifrån tidigare prövade fall är det möjligt att utftira
mindre uppdrag åt stipendiegivaren utan att skattefriheten för det utgivna stipendiet
äventyras. Ett exempel på detta är en student som arbetar tillf?illigt som
tentamensvakt eller som har vikarierat inom lokalvården under sommaren. I
förhandsbeskedet från 1995 (Skatterättsnämndens beslut den29 december 1995)
påverkade en ersättning med24 000 kr inte skattefriheten. Det beloppet motsvarar i
dagens penningvärde ca28 000 kr, ett belopp som kan tj?ina som en utgångspunkt.
I ett tidigare lämnat svar på en likartad fråga ansåg Skatteverkets expertgrupp att en
lön om 11 000 kr för ett arbete närmast motsvarande feriearbete som
sjukvårdare/städare vilket inte påverkade skattefriheten för ett
doktorandstipendium.
Universitetet har sedan tidigare fattat beslut om att stipendium inte far inrättas för
forskarutbildning (ill doktorand). En av anledningarna till beslutet är att det råder
osäkerhet kring det "arbete" som en doktorand kan komma att utftira inom en
forskargrupp som erhållit externa anslag för uppdragsforskning. För det fall en
stipendiefinansierad doktorand deltar i sådana projekt kan insatsen, om
Skatteverket gör en granskning, betraktas som en arbetsinsats som kommer
universitetet tillgodo.
Ar
b e te
för e s tip endi efinans
i
er ad ti d
Eftersom stipendier inte får utgöra ersättning för arbete som har utförts finns risk
att tidigare arbete hos arbetsgivaren (LU) kan medföra att efterföljande stipendium
(utbetalt eller inrättat vid LU) smittas. För att minimera risken med smitta ska man
undvika att utbetala stipendium till någon som är eller har varit anställd vid
universitetet de senaste två åren. Stipendiet kan annars betraktas som ett utflöde av
den tidigare arbetsprestationen, och är därmed skattepliktigt - smittat av
anställningen.
Arb ete efter stipendiefinansierad tid
Vad gäller utbildningsstipendier föreligger normalt ingen risk att
utbildn i ngs stipendi et smittas av efterfölj ande arbete.
jö r kovr an
Av universitetet inrättade eller utbetalda stipendier avsedda för förkovran utgör en
större risk att betraktas som ersättning för arbete. Det är diirför nödvändigt att noga
planera och följa upp stipendiatens förkovran i en utbildningsplan. Ett stipendium
för förkovran kan till skillnad från stipendium under utbildning medföra skatteplikt
Po stdo kto r al
om det av Skatteverket bedöms vara ett s.k. periodiskt understöd. Ett stipendium
som utbetalas under en längte period än två år anses i praxis vara periodiskt
understöd och därmed skattepliktigt. 'stipendier under förkovran ska därför inte
utbetalas periodiskt. Risken för att utbetalningen bedöms periodisk minskar om
stipendiet inte utbetalas oftare än var tredje månad under längst två år.
Arbete före stipendiefinansierad tid
Arbete som stipendiaten tidigare utfört för universitetet kan medföra att stipendiet
ses som ett utflöde av den tidigare anställningen. Ett stipendium från den egna
'
Stiftelser kan utbetala stipendier periodiskt utan att skatteplikt uppkommer
arbetsgivaren anses i princip vara "smittat" av anstcillningen oavsett syftet med
stipendiet, och ska därför beskattas. (Se under utbildningsstipendium).
Arb ete eft er s tipendi efi nans i erad t id
Mot bakgrund av att ett stipendium som inrättas eller utbetalas åt stipendiat under
förkovran medför en större risk för att komma att beskattas, ska anställning i
anslutning till stipendiefinansierad tid undvikas på grund av risken för smitta.
Risken sammanhänger med uppgifternas art, d.v.s. likhet i "arbets"uppgifter under
perioden som stipendiat respektive som anställd i de fall stipendiet inrättats och/
eller utbetalats av LU. Det blir svårt att hävda att samma uppgifter i det ena fallet
är att betrakta som förkovran som inte kommer universitetet till nytta och vid en
senare tidpunkt hävda att samma uppgifter motsvarar ett arbete till nytta för
universitet.
Konsekvenser
Frågan om ev. beskattning görs vanligen i efterhand av Skatteverket. Om
Skatteverket gör en bedömning att ett stipendium ska ses som förtäckt lön eller
periodiskt understöd medför detta en skyldighet för universitetet att betala
arbetsgivaravgifter och för stipendiaten att betala inkomstskatt. Dessutom
tillkommer skatteti I lägg för stipendi aten och tilläggsavgifter för universitetet.
Samtli ga ekonomiska konsekvenser ska täckas av institutionen/fakulteten.
Om stipendiet betraktas som lön kan även arbetsrättsliga konsekvenser (yrkande
om anställning tillsvidare) eller skadestånd göras gällande av stipendiaten eller
dess fackliga organisation.
Sammanfattning
Huvudregeln är att samtliga stipendium inrättat/utbetalt av arbetsgivaren
medför att stipendiet ses som ersättning för utförd arbetsprestation och ska
*
beskattas. Undantag: Arbete av mindre omfattning och annan art.
Mot bakgrund av smittorisken följer att ett stipendium normalt inte ska
inrättas/utbetalas till någon som varit anställd/arvoderad de senaste två
åren. Undantag: Arbete av mindre omfattning och annan arl.
Ett stipendium inrättat/utbetalt av arbetsgivaren under stipendiats
förkovran (post doktor) riskerar att ses som ersättning för arbete vid
efterföljande anställning och ska därför normalt inte ersättas med
anställning i anslutning till stipendietiden p.g.a. risken för-smitta.
Undantas: Arbetsuppgifterna skiljer sig från de uppgifter som utföt1s under
handledd/planerad förkovran, d.v.s. stipendiefi nansierad tid för egen
förkovran.
För att minska risken för smitta vid anställning efter en period med stipendium för
egen (postdoktoral) ftirkovran blir det siirskilt viktigt att informera om lediga
anställningar. Kravprofilen som ligger till grund ftir informationen om ledig
anställning bör vara så bred att den inte kan sägas rikta sig till viss stipendiat. Den
bäst lämpade ska erbjudas anställningen, vilket framgår av regeringsformens krav
på att statliga anställningar ska tillsättas efter förtjänst och skicklighet.
- Stipendier som utges av annan än universitetet med{tir ingen risk ftir beskattning
Download