checklista ”rörelseapparaten”

advertisement
1
CHECKLISTA ”RÖRELSEAPPARATEN”
Biovetenskapliga Läkemedelsprogrammet/Apotekareprogrammet
Integrativ Biomedicin – block I.
FET TEXT ÄR VIKTIGAST! (övrigt kursivt för kännedom)
BÅLEN - skelett, leder, muskler
(anm: * vad finns/löper här?)
thorax (bröstkorgen)
abdomen (buken)
vertebra - kota
- corpus vertebrae - kotkropp
- arcus vertebrae -kotbåge
- processus articularis – ledutskott
- processus transversus – tvärutskott
- processus spinosus – taggutskott
- foramen vertebralis
- canalis vertebralis* - vertebralkanalen
- foramen intervertebralis* - intervertebralhålet
vertebrae cervicales – cervikalkotor – halskotor (7 st)
- atlas
- axis
vertebrae thoracicae – thorakalkotor – bröstkotor (12 st)
vertebrae lumbales – lumbalkotor – ländkotor (5 st)
sacrum - korsbenet
os coccygis - svansbenet (3-4 svanskotor)
lordos, kyfos, scolios
sternum - bröstbenet
- manubrium - övre delen (sternalpunktion!)
- corpus (mittdelen)
- processus xiphoideus (nedre delen)
costa – revben (12 st par)
- caput
- tuberculum
(nyckelben och skulderblad hör funktionellt till övre extremiteten)
os coxae - höftbenet
- os ileum - tarmbenet
- os pubis - blygdbenet
- os ischii - sittbenet
pelvis - bäckenet
- pelvis major – stora bäckenet
- pelvis minor – lilla bäckenet
2
BÅLEN, forts.
discus intervertebralis - intervertebraldisken
- annulus fibrosus
- nucleus pulposus
artt. intervertebrales – intervertebratleder (planled)
- lig. longitudinale anterius
- lig. longitudinale posterius
- lig. flavum
- lig. interspinale
- lig. supraspinale
- lig. intertransversarium
artt. sternocostales – sternocostalleder (inskränkt kulled)
artt. costovertebrales – costovertebralleder (inskränkt kulled)
- art. capitis costae
- art. costotransversarium
artt. Interpostales - intercostalleder
art. sacroiliaca – sacroiliacaleden (stramled)
- ligg. sacroiliaca
- lig. sacrotuberale
- lig. sacrospinale
symphysis pubica – symfysen (broskfog)
m. erector spinae (extension/rotation bål)
mm. intercostales – interkostalmuskler
- externus (yttre; inspiration)
- internus (inre; expiration)
m. rectus abdominis – rektusmuskeln (flexion/lateralflexion bål)
m. obliqus externus abdominis (flexion/rotation bål)
m. obliqus internus abdominis (flexion/rotation bål)
m. transversus abdominis (bukpress)
diafragma – mellangärdesmuskeln (inspiration)
(bäckenbottenmuskulatur: m. levator ani; diafragma pelvis)
3
ÖVRE EXTREMITETEN – skelett, leder, muskler
skuldergördeln (eng. pectoral girdle)
clavicula - nyckelbenet
scapula - skulderbladet
- acromion
brachium - överarmen
antebrachium - underarmen
manus - handen
- palma manus - handflatan
- dorsum manus - handryggen
carpus - handloven
metacarpus - mellanhanden
digitum/digiti - finger/fingrar
humerus - överarmsbenet
- caput
- collum anatomicum
- collum chirurgicum
- epicondylis medialis - mediala epikondylen
- epicondylis lateralis - laterala epikodylen
radius - strålbenet
- caput radii
ulna - armbågsbenet
- olecranon - armbågsutskottet
- bursa olecrani
ossa carpalia – carpalbenen (8 st)
- os scaphoideum - båtbenet
os metacarpale I-V – metakarpalben I-V (5 st)
phalanx proximalis - proximala falangen
phalanx media - mellanfalangen
phalanx distalis - distala falangen
pollex - tummen
art. sternoclavicularis – sternoslavicularleden (inskränkt kulled)
art. acromioclavicularis – acromioclavicularleden (inskränkt kulled)
art. humeri – axelleden (kulled)
- labrum glenoidale
art. cubiti – armbågsleden (gångjärnsled)
- art. humeroulnaris - humeroulnarleden
- art. humeroradialis - humeroradialleden
- art. radioulnaris proximalis – övre radioulnarleden
- lig. collaterale
- lig. annulare
membrana interossea antebrachii
art. radioulnaris distalis – nedre radioulnarleden
4
ÖVRE EXTREMITETEN, forts.
art. radiocarpea – radiokarpalleden – handleden (äggled)
art. intercarpea - interkarpalled
art. carpometacarpea I-V – karpometakarpalleder
art. metacarpophalangea I-V – metakarpofalangealleder (mcp-leder; gångjärnsled)
art. interphalangea proximalis - proximala interfalangealleder (pip-leder; gångjärn…)
art. interphalangea distalis - distala interfalangealleder (dip-leder; gångjärn…)
retinaculum flexorum - flexorretinaklet
- canalis carpi*
retinaculum extensorum - extensorretinaklet
skuldrans muskler (tillhör delvis även bålen)
- m. pectoralis major – stora bröstmuskeln (flexion/adduktion/inåtrot axelled)
- m. pectoralis minor
- m. serratus anterior
- m. trapezius – trapetsmuskeln (adduktion, utåtrotation scapula)
- m. latissimus dorsi (adduktion/extension/inåtrotation axelled)
- ”rotatorkuffen”
överarmens muskler
- m. deltoideus – deltamuskeln (abduktion axelled)
- m. biceps brachii – tvåhövdade överarmsmuskeln (flexion/adduktion axelled
och flexion armbågsled, supination)
- (m. coracobrachialis)
- (m. brachialis)
- m. triceps brachii – trehövdade överarmsmuskeln (extension/adduktion
axelled och extension armbågsled)
underarmens ventrala muskelgrupp
(flexion armbågsled, pronation, palmarflexion/radialflexion/ulnarflexion
handled, flexion finger/tumme)
- m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris, m. flexor pollicis lognus
m. pronator teres, m. palmaris longus, m. pronator quadratus
m. flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profundus
underarmens laterala muskelgrupp
(flexion armbågsled, radialflexion handled)
- m. brachioradialis, m. flexor carpi radialis longus, m. flexor carpi radialis brevis
underarmes dorsala muskelgrupp
(extension armbågsled, supination, dorsalflexion=extension tumme/fingrar,
abduktion tumme)
- m. extensor pollicis longus, m. extensor pollicis brevis, m. abductor pollicis
longus, m. extensor digitorum, m. extensor indicis, m. extensor digiti minimus,
m. supinator
5
ÖVRE EXTREMITETEN, forts.
handens muskler
(palmarflexion/adduktion/adduktion av tumme/fingrar, opposition av tumme)
- thenarmusklerna: m. flexor pollicis brevis, m. abductor pollicis brevis,
m. adductor policis m. opponens pollicis
- hypothenarmusklerna: m. flexor digiti minimi, m. abductor digiti minimi,
m. adductor digiti minimi
- mm. lumbricales - lumbricaler
- mm. interossei - interosseer
NEDRE EXTREMITETEN – skelett, leder, muskler
os coxae – höftbenet (se BÅL)
- acetabulum
- labrum acetabulare
femur - lårbenet
- caput
- collum
- trochanter major
- (trochanter minor)
- condylus medialis - mediala kondylen
- condylus lateralis - laterala kondylen
- epicondylus medialis
- epicondylus lateralis
patella - knäskålen
crus - underbenet
tibia - skenbenet
- condylus medialis - mediala kondylen
- condylus lateralis - laterala kondylen
- malleolus medialis - mediala malleolen
fibula - vadbenet
- malleolus lateralis - laterala malleolen
pes - fot
tarsus – vrist (fotroten)
metatarsus - mellanfoten
digitum/digiti – tå/tår
hallux - stortån
ossa tarsalia – tarsalbenen (6 st)
- talus - språngbenet
- trochlea tali
- calcaneus - hälbenet
- os naviculare, ossa cuneiforme mediale, intermedius och laterale
6
NEDRE EXTREMITETEN, forts.
os metatarsale I-V – metatarsalbenen (mellanfotsbenen; 5 st)
phalanx – falanger (samma som för handen)
art. coxae – höftleden (kulled)
- lig. iliofemorale
- lig. pubofemorale
- lig. ischiofemorale
art. genu – knäleden (gångjärnsled)
- lig. collaterale tibiale - mediala kollateralligamentet
- lig. collaterale fibulare - laterala kollateralligamentet
- lig. cruciatum anterius - främre korsbandet
- lig. cruciatum posterius - bakre korsbandet
- lig. patellae
- bursa prepatellaris, bursa suprapatellaris
syndesmosis tibiofibularis – fotledssyndesmosen (bindvävsfog)
art. talocruralis – övre språngbensleden – fotleden (gångjärnsled)
- lig. talofibulare anterius
- lig. talofibulare posterius
- lig. deltoideum
art. subtalaris - bakre/nedre språngbensleden (vridled)
art. talocalcaneonavicularis - främre/nedre språngbensleden (vridled)
art. tarsometatarsale I-V, art. metatarsophalangrea I-V (mtp-leder), art. interphalangea
(pip- och dip-leder; alla samma som för handen)
höftmuskler
- m. iliopsoas (flexion och utåtrotation höftled, bålflexion)
- m. gluteus maximus (extension höftled)
- m. gluteus medius (abduktion höftled)
- m. gluteus minimus, m. tensor fasciae latae, m. pectineus
- djupa dorsala: m. obturatorius externus, m. obturatorius internus, mm. gemmelli,
m. piriformis, m. quadratus lumborum
lårets muskler, ventrala gruppen
- m. quadriceps femoris – fyrhövdade lårmuskeln (m. rectus femoris, m. vastus
medialis, m. vastus lateralis, m. vastus intermedius) (flexion höftled, extension
knäled)
- m. sartorius
lårets muskler, mediala gruppen
- m. adductor magnus (adduktion höftled)
- m. adductur lognus, m. adductor brevis, m. gracilis
7
NEDRE EXTREMITETEN, forts.
Lårets muskler, dorsala gruppen (”hamstrings”)
- m. biceps femoris – tvåhövdade lårmuskeln (extension höftled, flexion
knäled)
- m. semimembranosus
- m. semitendinosus
underbenets muskler, ventrala gruppen
(dorsalflexion=extension fotled/tår, supination)
- m. tibialis anterior, m. extensor digitorum lognus, m. extensor hallucis lognus
underbenets muskler, laterala gruppen
(pronation, plantarflexion fotled)
- m. peroneous lognus, m. peroneous brevis
underbenets muskler, dorsala gruppen
(plantarflexion fotled/tår, supination)
- m. triceps surae (m. gastrocnemius, m. solens), m. tibialis posterior, m. flexor
digitorum longus, m. flexor hallucis longus
fotens muskler
(plantarflexion och dorsalflexion av tår)
HUVUD OCH HALS – skelett, leder, muskler
neurocranium - skallen exklusive ansiktsskelettet
viscerocranium - ansiktsskelettet
calvarium - kalvariet
orbita - ögonhålan
cavum nasi - näshålan
- septum nasi - nässkiljeväggen
cavum oris - munhålan
- palatum durum (hårda gommen)
basis cranii externa – yttre skallbasen
basis cranii interna – inre skallbasen
- fossa cranii anterior* - främre skallgropen
- fossa cranii media* - mellersta skallgropen
- fossa cranii posterior* - bakre skallgropen
os occipitale - nackbenet
- foramen magnum*
os parietale – hjässbenet (2 st)
os frontale - pannbenet
- sinus frontalis - pannbihålan
8
HUVUD och HALS, forts.
os temporale - tinningbenet (2 st)
- meatus accusticus externus - yttre hörselgången (osseös del)
- meatus accusticus internus* - inre hörselgången
- auris media - mellanörat
- cavum tympani*
- tuba auditiva (örontrumpeten (osseös del)
- cellulae mastoidei
- auris interna - innerörat
- cochlea* - snäckan
- labyrinthus* - labyrinten
- canalis caroticus*
os sphenoidale – kilbenet
- sella turcica - turnsadeln
- fossa hypophyseos* - hypofysgropen
- sinus sphenoidalis - sphenoidalsinus
- canalis opticus*
os ethmoidale - silbenet
- sinus etmoidalis (cellulae ethmoidales) - ethmoidalsinus
- lamina cribrosa*
- concha nasalis superior – övre näsmusslan
- concha nasalis media – mellersta näsmusslan
concha nasalis inferior – nedre näsmusslan (2 st)
os palatinum – gombenet (2 st)
os lacrimale – tårbenet (2 st)
os nasale – näsbenet (2 st)
os zygomaticum – okbenet (2 st)
maxilla - överkäken
- sinus maxillaris - käkbihålan
mandibula - underkäken
- caput mandibulae
os hyoideum - tungbenet
art. temporomandibularis – käkleden (kulled)
9
HUVUD och HALS, forts.
tuggmuskler
- m. temporalis (stänger överkäken)
- m. masseter (stänger överkäken)
- m. pterygoideus lateralis
- m. pterygoideus medialis
diafragma oris - munbotten
- m. mylohyoideus
tungmuskler
(tuggning, sväljning)
- yttre: m. hyoglossus, m. genioglossus, m. styloglossus, m. palatoglossus
- inre: tungkroppen (lingua)
gommens och svalgets muskler
(sväljning, fonation)
- m. palatoglossus, m. palatopharyngeus, m. tensor veli palatini, m. levator veli
palatini, m. uvulae, m. constrictor pharyngis (sup, med, inf)
ansiktets muskler
(blunda, mimik, fonation)
- m. orbicularis oris – munnens ringmusklel
- m. orbicularis oculi – ögats ringmuskel
- m. buccinator m fl
örats muskler
- m. stapedius (dämpar hörselbenskedjans transmission; stapediusreflexen)
- m.tensor tympani (förstärker hörselbenskedjans transmission)
halsens muskler
- m. sternocleidomastoideus (flexion och rotation av halsen)
- infrahyoidal muskulatur (m. hyothyroideus, sternothyroideus, m. sternohyoideus)
och laryngeal muskulatur (sväljning, fonation)
Download