Elevhälsoplan Hjulsta grundskola 170103 (140 kB, docx)

advertisement
Elevhälsoplan
Hjulsta grundskola - Ht2016 – Vt2017
Såhär arbetar vi tillsammans för att ge eleverna
förutsättningar för en god hälsa
och ett gott lärande på Hjulsta grundskola.
Elevhälsoplan
Hjulsta grundskola - Ht2016 – Vt2017
Elevhälsoplanen utgår från ”kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet med kvalitets- och ledningssystem”
beslutat i utbildningsnämnden 11 juni 2015. Elevhälsoplanen på Hjulsta grundskola handlar om vårt
arbete med elevhälsa. Här finns grundläggande information om våra rutiner, vem som har ansvaret,
ärende- och beslutsgång för hur vi på ett tvärprofessionellt sätt ska arbeta med elevhälsan på skolan.
Här finns också på de dokument och handlingar som ska eller kan användas i dessa ärenden.
1
Syftet är att alla ska veta vad och hur de ska göra, vem som gör vad och att vi tillsammans kan ge
eleverna förutsättningar för god hälsa och gott lärande. Alla på skolan måste därför känna till och följa
vår elevhälsoplan.
Elevhälsoplanen har barnets bästa som fokus och innehållet styrs av skollagen som i sin tur har
påvekats av FN´s barnkonvention. Även läroplanen ligger till grund för utformandet av planen.
”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” (1 kap. 4§ Skollagen
2010:800)
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som
möjligt enligt utbildningens mål.” (3 kap. 3§ Skollagen 2010:800)
Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildningen ska förmedla och
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som
det svenska samhället vilar på. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barns fostran
och utveckling. Undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och utveckling med
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.(Lgr 2011,kap 1-2)
Skolan är en viktig plats som lägger grunden för elevernas möjligheter i livet. Det finns ett tydligt
samband mellan att ha lyckats i skolan och framtida psykosocial situation. Det är därför viktigt att
elevhälsoplanen fungerar som ett aktivt stöd i vårt vardagliga arbete tillsammans med eleverna.
Elevhälsoplanen har utarbetats av rektor i samråd elevhälsoteamet och övrig personal.
Rektor ansvarar för att i slutet av varje läsår utvärdera, analysera och justera elevhälsoarbetet
och elevhälsoplanen.
Datum för utvärdering läsåret 2016/2017 är 170605
Innehåll
Rollbeskrivningar och ansvar i elevhälsoarbetet
Elevhälsoteam
Rektor
Biträdande rektor
Specialpedagog
Skolsköterska/skolläkare
Kurator
Skolpsykolog
Studie och yrkesvägledare (SYV)
Lärare/mentor
Arbetslag
Fritidspersonal
Resurspedagog/Elevaassistent
Övrig personal
Likabehandlingsteam
Anpassningar och stöd
Ledning och stimulans
Extra anpassningar
Exempel på extra anpassningar
Särskilt stöd
Särskild undervisningsgrupp
Sidan
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
10
10
2
Anpassad studiegång
11
Möten
Elevhälsoteam (EHT)
Elevhälsomöte (EHM)
Elevstödsmöte (ESM)
11
11
11
11
Dokumentation
Dokumentation elevstödsmöte (ESM)
Handlingsplan för extra anpassningar
Pedagogisk utredning
Åtgärdsprogram
12
12
12
12
13
Rutiner och ärendegång vid elevhälsoinsatser
Ett elevärendets gång
Överlämningar
Elevers frånvaro
Anmälningsplikt
16
17
17
15
15
Dokumentationsmallar och blanketter med instruktioner
OBS! Använd alltid blankett eller mall från g:/Blanketter för senaste version.
Här finns blanketter och dokument som du som lärare kan ha nytta av i arbetet med anpassningar och
särskilt stöd
Rollbeskrivningar och ansvar i elevhälsoarbetet
För att eleverna på Hjulsta grundskola ska kunna utveckals utifrån sina individuella förutsättningar ska
stödet utformas utifrån varje elevs enskilda behov. Det kräver att alla har en tro på att alla människor
kan utvecklas och lyckas. Det ställer också stora krav på samarbete mellan skolans olika
yrkesgrupper. Alla som arbetar på skolan har därför, i sin yrkesroll, ett viktigt ansvar att skapa
förutsättningar för en miljö som främjar hälsa och lärande.
Ett väl fungerande elevhälsoarbete på Hjulsta grundskola kräver, oavsett vilken yrkesroll man
har, att alla känner ansvar och att alla elever är allas ansvar.
Våra roller, ansvar och rutiner
Elevhälsoteam
Målet med elevhälsoteamets arbete är att skapa förutsättningar för lärande och hälsa.
Elevhälsoteamets arbete präglas därför av en kombination av insatser inom hälsa och lärande. De
båda delarna är avhängiga av varandra och nödvändiga för att eleven både ska må bra fysiskt,
psykiskt och nå goda skolprestationer. (Vägledning för Elevhälsan, Socialstyrelsen 2014).
Skollagen säger att elevhälsan främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsoteamets arbete riktar sig mot alla skolans
elever men har sitt fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. Varje profession ska bidra med sin
specifika kompetens på ett sätt som gör att ”ett plus ett blir mer än två”.
När någon elev, vårdnadshavare, lärare eller övrig personal på eller utanför skolan känner oro för en
elev ska elevhälsoteamet kliva in som stöd. Oron kan handla om elevens lärande, mående, sociala
situation i skolan eller utanför. Det är därför av yttersta vikt att vi arbetar tillsammans inom skolan, och
i tätt samarbete med elev, vårdnadshavare samt vid behov externa samarbetspartners.
I skollagen finns krav på att elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Syftet med sammansättningen av olika professioner är att alla med sin
specifika yrkeskompetens ska skapa en heltäckande kompetens för skolans elevhälsoarbete. Utifrån
varje kompetens ska också ett förebyggande arbete bedrivas.
Läsåret 2016 – 2017 består elevhälsoteamet av följande personer: Lorenz Johansson (rektor),
Ninni Forsberg (biträdande rektor), Vakant (biträdande rektor), Anne Bäcklund (Specialpedagog),
3
Anna Zulkin Widén (specialpedagog), Rose Efektharis (kurator), Åsa Garetsos (psykolog), Malin
Stenius (skolsköterska), Alexandra Havik (studie och yrkesvägledare).
Rektor:
 leder och har det yttersta ansvaret för skolans elevhälsoteamsarbete och pedagogiska









ledarskap
fattar beslut i frågor som inte går att delegera
bidrar med sin kompetens, tex vad gäller skollagen och organisation, till att undervisning och
elevhälsoarbete utförs på ett sätt som kommer eleven till godo utifrån det stödbehov som finns
sammanställer och analyserar terminsvis tillsammans med övriga i elevhälsoteamet (EHT)
elevernas resultat och delger övrig personal
har överblick och fördelar resurser på ett sätt som tar hänsyn till enskilda elevers och hela
skolans behov
deltar i elevhälsomöte (EHM), elevhälsoteamets möten (EHT) och vid behov i elevstödsmöten
(ESM)
ansvarar för skolans särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper)
ansvarar för att ett förebyggande elevhälsoarbete bedrivs
ansvarar för terminsvis utvärdering av elevernas utveckling och måluppfyllelese
ansvarar för att elevhälsoarbetet utvärderas, analyseras och justeras varje år
Biträdande rektor:





har det övergripande elevhälsoansvaret i respektive stadie (låg/mellan respektive hög)
arbetsleder och stöttar personalen i respektive stadie (låg/mellan respektive hög) och har ett
särskilt ansvar för att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för hälsa, utveckling
och lärande
ansvarar för att resurserna inom stadiet används på ett så effektivt sätt som möjligt
ansvarar för att ett förebyggande elevhälsoarbete
deltar och lyfter elevärenden från arbetslagen i elevhälsomötet (EHM) samt i elevstödsmöten
(ESM)x
Specialpedagog:









ansvarar för skolans övergripende specialpedagogiska kompetens direkt i verksamheten samt
i elevhälsoteam (EHT) och vid elevhälsomöten (EHM)
ansvarar för handledning till skolans lärare och övrig personal i hur pedagogiken kan
utvecklas och hur lärmiljön kan anpassas vid stödbehov
leder på delegation arbetet med kartläggningar, dokumentation och regelbunden uppföljning
av tex utredningar och åtgärdsprogram
lyfter elevärenden från mentorer, lärare och arbetslag till elevhälsomötet (EHM)
stödjer lärare mfl vid upprättandet av utredningar, åtgärdsprogram och har det slutgiltiga
kvalitets- och dokumentationsansvaret i tex skolwebben
ansvarar för en årlig kartläggning/screening av elevernas kunskapsnivå i tex läs- och
skrivförmåga
utför tillsammans med arbetslagen terminsvis utvärdering av elevernas utveckling och
måluppfyllelse och delger resultat till rektor och övriga i elevhälsoteamet (EHT)
ansvarar för ett förebyggande elevhälsoarbete inom sin profession och fortbildningsinsatser av
övrig personal i specialpedagogiska frågor
deltar i elevhälsomötet (EHM) och vid behov i elevstödsmöten (ESM)
Skolsköterska (Skolläkare):

tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens
4





finns dagligen tillgänglig för skolans alla elever i hälsofrågor
medverkar tillsammans med övrig personal till att skolan erbjuder en god lärandemiljö,
förebygger fysisk och psykisk ohälsa, mobbning, diskriminering samt trakasserier.
erbjuder hälsobesök där det finns möjlighet att tidigt identifiera problem eller symtom hos
eleven, som kan innebära att det finns behov av särskilt stöd
Skolsköterskan deltar och ansvarar för dokumentationen vid elevhälsomöte (EHM) samt deltar
vid behov i elevstödsmöten (ESM)
ansvarar för ett förebyggande elevhälsoarbete inom sin profession
Skolläkaren finns på plats två dagar i månaden eller efter samråd med skolsköterska eller
rektor.
Kurator:








ansvarar för att stödja elever, föräldrar och pedagogisk personal när det finns oro.
ansvarar för den psykosociala kompetensen genom kunskap om risk- och skyddsfaktorer för
elevers hälsa och lärande i såväl i det pedagogiska arbetet som i elevhälsoteamet (EHT)
medverkar tillsammans med övrig personal till att skolan erbjuder en god lärandemiljö,
förebygger fysisk och psykisk ohälsa, mobbning, diskriminering samt trakasserier.
ansvarar för samordning av samarbetet med elever, föräldrar, familjer, personal på skolan
samt samarbetspartners utanför.
deltar i Elevhälsomöte (EHM) och vid behov i Elevstödsmöten (ESM). Fungerar som
mötesordförande vid EHM.
är ansvarig och sammankallande för skolans likabehandlingsteam
ansvarar för skolans närvarorapportering och för att följa och rapportera elevers frånvaro till
elevhälsomötet (EHM)
ansvarar för ett förebyggande elevhälsoarbete inom sin profession
Psykolog:






ansvarar för den psykologiska kompetensen och utgör en specialistresurs i frågor som handlar
om elevernas inlärningssituation, stöd eller som på annat påverkar lärandet och situationen i
skolan.
genomför, efter beslut i elevhälsoteamet, psykologiska utredningar, bedömningar av elever
och observationer i verksamheten
kan ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
deltar i elevhälsomöte (EHM) och vid behov i elevstödsmöten (ESM).
ansvarar för ett förebyggande elevhälsoarbete inom sin profession
ansvarar för stödsamtal
Studie- och yrkesvägledare:




ansvarar för och bidrar med kompetens för elevernas val av utbildning och yrke i det
pedagogiska arbetet och i elevhälsoteamet
ansvarar för att alla skolans elever ges vägledning i valet av fortsatt utbildning och yrke,
enskilt utifrån individens behov eller i grupp
har ett särskilt ansvar för vägledning av elever i behov av särskilt stöd
deltar vid behov i elevhälsomöten (EHM) och elevstödsmöten (ESM).
Mentor:


ansvarar genom ett nära mentorskap till att varje elev och dennes vårdnadshavare nås av
information från skolan samt att de har en person att vända sig till
ansvarar för att stödbehov och annan oro kring varje enskild mentorselev uppmärksammas,
kartläggs, dokumenteras och lyfts med elev, vårdnadshavare, i arbetslag och till övriga
5


undervisande lärare, specialpedagog och/eller biträdande rektor som i sin tur lyfter ärendet till
elevhälsomötet (EHM) och rektor.
samarbetar med kolleger i arbetslag och specialpedagog i frågor som rör elevernas lärande,
anpassningar och stöd
ansvarar vid schemabrytande aktiviteter tex idrottsdagar, projektveckor, utflykter mm för att
tillsammans med arbetslaget lösa det särskilda behov som enskilda elever kan behöva
Undervisande lärare:





ansvarar, med syfte att alla elever ska nå kunskapskraven, för den pedagogiska planeringen
och undervisningen i ämnet
ansvarar för att uppmärksamma om en elev riskerar att inte når kunskapskraven för ämnet
och meddelar elevens mentor, specialpedagog och/eller biträdande rektor som i sin tur lyfter
ärendet till elevhälsomötet (EHM) och rektor.
anpassar i första hand sin undervisning så att eleven har möjlighet att nå kunskapskraven och
tar vid behov hjälp av kolleger och specialpedagog
ansvarar, om anpassningar inte räcker för att eleven ska nå kunskapskraven, tillsammans
med specialpedagog för att en kartläggning genomförs och lyfts till elevhälsomöte (EHM)
kan, om elevhälsateamet ser det som nödvändigt, tillsammans med specialpedagog och
eventuellt övriga lärare utarbeta ett åtgärdsprogram
Arbetslaget:




ansvarar tillsammans för att kontinuerligt diskutera och hitta lösningar till hur man kan
tillgodose elevernas behov genom goda pedagogiska idéer och metoder, ett gemensamt
förhållningssätt eller hur man kan möta enskilda elevers svårigheter
följer elevernas utveckling mot kunskapskraven och delger varandra om man uppmärksammat
en elevs svårigheter och behov i förhållande till dessa
ansvarar tillsammans för trivsel och trygghet för alla elever och vuxna på skolan
ansvarar för att hjälpa varandra att följa våra gemensamma överenskommelser och rutiner
Fritidspersonal/Resurspedagog/Elevaassistent




ansvarar i första hand för tiden utöver elevernas ordinarie schemalagda tid samt som resurs i
klassrummet i undervisningssituationen
ansvarar för att stödbehov och annan oro kring en elev under lektioner, under raster och på
fritids uppmärksammas och för information till undervisande lärare och mentor.
ansvarar för att planera aktiviteter som passar alla elever under raster och fritidstid
ansvarar för en trygg miljö utanför klassrummet
Övrig personal (bibliotekarie, skolkök, vaktmästare, lokalvårdare mfl)



ansvarar för att inom sina respektive ansvarsområden och lokaler se till att förutsättningar för
elevernas hälsa och lärande tillvaratas på bästa sätt
meddelar närmaste chef om man uppmärksammar missförhållanden som kan påverka
elevernas förutsättningar för hälsa och lärande
bibliotekarie ansvarar för samordning, och tillhandahållande av inlästa läromedel, talböcker
och likande kompensatoriska hjälpmedel
Likabehandlingsteam




ansvarar för att skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling implemen-teras i
verksamheten och att den och likabehandlingsarbetet utvärderas varje år
ansvarar för att informera elevhälsoteamet (EHT) och rektor om kränkningar
ansvarar genom kurator att sammankalla vid diskriminerings-/kränkningsärenden
ansvar för det övergripande värdegrundsarbetet
Se vidare plan mot diskriminering och kränkande behandling samt elevversion av denna
6
Anpassningar och stöd
I Skolverkets allmänna råd skiljer man på extra anpassningar och särskilt stöd. Om en elev inte klarar
att utvecklas mot kunskapsmålen inom den ordinarie undervisningen och de anpassningar man har
möjlighet att göra där ska skolan utreda om eleven är i behov av särskilt stöd.
När en elevs svårigheter uppmärksammats är den vanligaste arbetsgången att man först gör extra
anpassningar i lärmiljön. Räcker inte dessa blir nästa steg ett särskilt stöd. Det är insatsernas
omfattning eller varaktighet, eller både omfattning och varaktighet, som skiljer särskilt stöd från det
stöd som ges i form av extra anpassningar.
Innan stöd sätt in mot den enskilde eleven är det dock viktigt att titta på hur organisation, resurser och
lärmiljön runt eleven ser ut. (Skolverkets Allmänna råd med kommentarer: Arbete med extra
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket 2014).
Ledning och stimulans
På Hjulsta grundskola bemöter vi alla med respekt och försöker få alla att känna sig sedda. I
klassrummet har eleverna fasta platser. Vi är noga med att hålla de tider som gäller och
Alla elever har:
Undervisning i klasser med större personaltäthet, möjligheter till gruppindelningar utifrån behov,
gemensam lektionsstruktur och studiestrategier anpassade till olika ämnen, ett positivt be-mötande,
uppmuntra det goda, läxan finns uppskriven på tavlan och läxhjälps erbjuds alla elever.
Extra anpassningar
Inom ramen för den ordinarie undervisningen går det att genomföra många extra anpassningar för
elever ska ha lättare att nå kunskapskraven. För extra anpassningar krävs det inte att skolan fattat
något formellt beslut utan det handlar främst om att lärare och eventuell övrig personal samarbetar
kring anpassningar som underlättar och stimulerar elevens inlärning. Det är viktigt att även dessa
anpassningar noggrant och regelbundet, enligt skolans mötesschema, följs upp och utvärderas så att
undervisande lärare tillsammans med mentor kan ta ställning till om stödet måste förändras eller
intensifieras och därför bör lyftas till (EHT)
Exempel på extra anpassningar
Planering av skolarbete
Hjälp med att planera och strukturera ett schema för dagen.
Hjälp med att planera och strukturera ett schema för veckan.
Sovra i uppgifter och material.
Förvara arbetsmaterial hos läraren.
Maila hem läxor
Täta kontakter med vårdnadshavare.
Dubbel uppsättning av läromedel för att underlätta läxarbetet.
Planering på uppgiftsnivå
Tydlig presentation och sammanfattning av ett ämnesområde.
Ge möjlighet att välja bland uppgifter med olika innehåll eller olika
redovisningssätt inom det aktuella kunskapsområdet.
Ge extra tydliga instruktioner, både skriftligt och muntligt.
Kontroll av att eleven har förstått vad det handlar om.
Ge stöd för att sätta igång arbetet.
Ge stöd i att bryta ned en större uppgift i mindre delmoment.
Anpassat material.
Pauser
7
Hjälp med att dela upp arbetet i korta tidsintervaller.
Möjlighet att pausa i klassrummet med annan aktivitet.
Möjlighet att pausa utanför klassrummet med annan aktivitet.
Kompensatoriska verktyg
Möjlighet till att lyssna på läromedel via Inläsningstjänst.
Möjlighet till studiestöd på modersmål via inläsningstjänst.
Möjlighet att lyssna på annan litteratur via Legimus.
Tillgång till dator med stavningsprogram, uppläsningsfunktion och ordprediktion.
Möjlighet att fota av tavlan.
Möjlighet att använda app med tal till text-funktion.
Möjlighet att spela in sin redovisning och lämna som underlag för bedömning.
I bedömningssituationer
Längre skrivtid.
Möjlighet att komplettera muntligt.
En uppgift i taget (även vid prov)
Särskilt stöd
När extra anpassningar inte räcker för att eleven ska nå kunskapskraven lyfter mentor tillsammans
med specialpedagog och eller biträdande rektor ärendet vidare till elevhälsomötet (EHM). Där görs en
bedömning om en utredning ska göras och beslut om eventuellt ett åtgärdsprogram upprättas. Det
särskilda stödet handlar om insatser som är av mer individuell karaktär och har större omfattning
och/eller varaktighet.
Särskilt stöd beslutas av rektor eller genom delegation av biträdande rektor och dokumenteras i ett
åtgärdsprogram. Bedömningsgrunden är om eleven trots extra anpassningar ändå inte utvecklas mot
kunskapsmålen. Det är då mentor och undervisande lärare som gör bedömningen om insats. Detta
måste skyndsamt anmälas till biträdande rektor eller rektor för vidare utredning. I vissa fall av mer akut
karaktär kan särskilt stöd ges omgående, utan att det först har föregåtts av extra anpassningar eller
utredningar.
Åtgärdsprogrammet är överklagningsbart.
Exempel på särskilt stöd
Omfattande speciallärar-/pedagoginsatser.
Individuellt stöd av resurspedagog eller elevassistent.
Placering i särskild undervisningsgrupp (SU-grupp).
Anpassad studiegång.
Eventuell annan åtgärd av mer omfattande karaktär och/eller tid
Stöd i särskild undervisningsgrupp (SU-grupp)
Beslut om placering i mindre undervisningsgrupp fattas av rektor i åtgärdsprogrammet efter utredning
och diskussion i elevhälsoteamet och i samråd med vårdnadshavare. Beslutet delges av rektor som
tillsammans med biträdande rektor fördelar ansvar och informerar berörda.
Undervisning i mindre grupp är i första hand ett komplement till den ordinarie undervisningen. Eleven
kan ha hela eller delar av sin undervisning i gruppen och det är bra om undervisningen följer ordinarie
klasschema. Elevens ordinarie undervisande lärare ansvarar för att planeringar och uppgifter
överlämnas till SU-gruppens lärare. Samarbete mellan mentor/ undervisande lärare och lärare i SUgruppen är av yttersta vikt och ansvaret vilar på biträdande rektor. Om eleven placeras ”direkt i SUgrupp” utses lärare där till mentor.
Eventuell fortsatt placering i mindre undervisningsgrupp följs upp och utvärderas med 6-8 veckors
mellanrum och dokumenteras av specialpedagog. Beslut fattas sedan i elevhälsoteamet och i samråd
med mentor och vårdnadshavare av rektor.
8
Målet är alltid att eleven ska återgå till ordinarie undervisningsgrupp.
Undervisning i särskild undervisningsgrupp kan bara beslutas av rektor och beslutet är
överklagningsbart.
Anpassad studiegång
Om det genom pedagogiska utredningar och eller andra bedömningar/utredningar framgår att en elev
skulle ”må bra av” att läsa ett färre antal ämnen kan elevhälsoteamet föreslå detta. Om ämnen lyfts
bort måste de ersättas av förstärkning i annat ämne genom mer tid, extra stöd av till exempel
specialpedagog/lärare eller annan aktivitet som till exempel praktik. Beslut fattas i åtgärdsprogrammet.
Eventuell fortsatt anpassad studiegång utvärderas med 6-8 veckors mellanrum och dokumenteras av
specialpedagog. Beslut fattas sedan i elevhälsoteamet och i samråd med mentor och vårdnadshavare
av rektor.
Målet är alltid att eleven ska återgå till ordinarie undervisningstid.
Anpassad studiergång kan bara beslutas av rektor och beslutet är överklagningsbart.
Möten
Elevhälsoteamsmöte (EHM)
Elevhälsomötet har en central roll i elevhälsoarbetet på Hjulsta grundskola. Mötet består av rektor,
biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator, psykolog samt vid behov skolläkare. De utgör
elevhälsoteamet (EHT) och ska med sina respektive kompetenser ha en samlad bild och överblick över
elevhälsoarbetet på skolan. Övrig personal på skolan kan kallas i specifika elevärenden. Mötet fungerar
som en stödfunktion till arbetslagens mentorer och lärare och fattar beslut om utredningar,
åtgärdsprogram och särskilt stöd när extra anpassningar inte räckt till för att tillgodose elevens behov.
Biträdande rektor och/eller specialpedagog/ speciallärare återkopplar till arbetslagen.
Under elevhälsomötet (EHM) diskuterar levhälsoteamet (EHT)också mer omfattande elevärenden och
rektor kan fatta beslut om tex särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång, mer resurskrävande
insatser eller vidare utredningar hos psykolog eller annan extern instans.
En viktig uppgift är också att utveckla skolans förebyggande arbete när det gäller elevers hälsa och
lärande. Här finns stora möjligheter att arbeta tvärprofessionellt.
Elevstödmöte (ESM)
Mentor kallar vid oro för elevens hälsa och lärande elev och vårdnadshavare till ett elev-stödsmöte
(ESM). Vid behov deltar också biträdande rektor eller annan representant från skolans elevhälsoteam.
Mentor ansvarar för dokumentation under mötet. Mötet har fokus på stödinsatser och är ett
komplement till det ordinarie utvecklingssamtalet eleverna har varje termin.
Dokumentation
För att kunna fatta bra beslut och för att kunna följa en elevs stöd och utveckling är det viktigt med god
dokumentation
Minnesanteckning elevstödsmöte (ESM)
Vid möte med elev och vårdnadshavare i frågor som rör stödinsatser är det viktigt att information och
överenskommelser dokumenteras. Dokumentationen ligger till grund för fortsatt diskussion och beslut
kring hur stödet utformas.
Dokument - Minnesanteckning elevstödsmöte.
Handlingsplan för extra anpassningar
I handlingsplanen dokumenteras de extra anpassningar mentor, undervisande lärare och arbetslag
bedömer vara lämpliga som en första stödinsats för elever som riskerar att inte nå målen. Det är viktigt
9
att elev och vårdnadshavare informeras om och är delaktiga i vilka åtgärder som planeras. Mentor
ansvarar för att handlingsplanen följas upp och utvärderas var 4:e vecka.
I åk 1-5 dokumenteras extra anpassningar även i elevens individuella utvecklingsplan (IUP).
Dokument - Handlingsplan för extra anpassningar.
Utredning och pedagogisk bedömning
Utredningen genomförs när utvärdering av extra anpassningar visar att dessa inte är tillräckliga för att
eleven ska nå kunskapskraven. Den ligger sedan till grund för beslut om åtgärdsprogram och särskilt
stöd.
I den utredningen sammanställs en bild av elevens hälsa och lärande. Det är viktigt att titta på hela
studiesituationen, även socialt, samtidigt som hur det ser ut i respektive ämne. Utredningen ska
innehålla så mycket information som möjligt kring elevens svårigheter men med fokus på det som
fungerar är bra. Ansvaret för det som inte fungerar får inte läggas på eleven. Utredning och
pedagogisk bedömning upprättas av undervisande lärare tillsammans med eller med stöd av
specialpedagog. Det är de undervisande lärarna som har den största kunskapen om elevens
studiesituation och det är också denna kunskap som utgör grunden i den utredningen.
Specialpedagogen fungerar som stöd till läraren vid upprättandet och har ansvaret för att utredningen
håller en hög kvalitet. Det yttersta ansvaret för utredningar ligger hos rektor.
Dokument – Utredning och pedagogisk bedömning.
Åtgärdsprogram
Det är elevhälsomötet som beslutar om ett åtgärdsprogram ska eller inte ska upprättas utifrån elevens
studieresultat och den informationen utredningen ger. Åtgärdsprogrammet upprättas av
specialpedagog tillsammans med undervisande lärare. Specialpedagogen har ansvaret för att
åtgärdsprogrammet håller en hög kvalitet. Det yttersta ansvaret för åtgärdsprogrammet ligger hos
rektor.
Minst en gång per termin ansvarar specialpedagog för att åtgärdsprogrammet utvärderas. Det kan om
det visar sig att eleven når kunskapskraven avslutas och om eleven utvecklas mot målen tack vare
åtgärderna, förlängas oförändrat. Om inte ska det justeras och en ny pedagogisk utredning kan då
krävas. Beslut om avslutande av åtgärdsprogram fattas av elevhälsomötet (EHM).
Dokument – Åtgärdsprogram.
10
Rutiner och ärendegång vid elevhälsoinsatser
1.
Uppmärksamma stödbehov
Lärare eller övrig personal uppmärksammar att en elev är i behov av stödinsats pga att eleven tex inte når kunskapsmålen eller
uppvisar andras svårigheter i skolsituationen. Behovet kartläggs. I första hand ges stöd i form av extra anpassningar som
diskuteras i arbetslag och med specialpedagog samt i samråd med elev och vårdnadshavare. En handlingsplan upprättas och
förs för F-5 även in i elevens IUP.
Ansvarig: Mentor och/eller undervisande lärare och specialpedagog.
Dokumentation: ESM-protokoll, Handlingsplan för extra anpassningar. Skolwebben/IUP.
2.
Utvärdera extra anpassningar
De extra anpassningarna utvärderas efter 4 veckor för att se om eleven utvecklas mot kunskapskraven. Anpassningarna
fortsätter om de är verkningsfulla. Om extra anpassningar inte fungerar lämnas EHT- anmälan till specialpedagog som lyfter
ärendet i elevhälsomötet (EHM.) Där beslutas om vidare åtgärder.
Ansvarig: Mentor och specialpedagog.
Dokumentation: Handlingsplan för extra anpassningar/utvärdering. EHT – Anmälan.
3.
Utred stöd behov
När elevhälsoteamet (EHT) bedömer att en utredning ska genomföras får specialpedagog, mentor och undervisaande lärare
uppdraget. Om inte en pedagogisk utredning ska genomföras bedömer elevhälsomötet (EHM) om de extra anpassningarna ska
fortsätta eller justeras och ger elevhälsoteamet undervisande lärare vid behov handledning. Mentor informerar elev och
vårdnadshavare.
Ansvarig: Mentor tillsammans med undervisande lärare och specialpedagog. Lärare skriver på blankett specialpedagoger för in
i skolwebben.
Dokumentation: Utredning och pedagogisk bedömning. Skolwebben
4.
Beslut om åtgärdsprogram
Utifrån den utredningen bedömer och beslutar elevhälsoteamet (EHT) om ett åtgärdsprogram ska upprättas för särskilt stöd
eller om det inte ska göras och om stödet istället ska ges i form av extra anpassningar. Mentor informerar vårdnadshavare.
Ansvarig: Elevhälsoteamet, mentor
Dokumentation: Åtgärdsprogram eller Handlingsplan för extra anpassningar. Beslut om att ej upprätta åtgärdsprogram
dokumenteras av elevhälsomötet och undertecknas av rektor eller biträdande rektor.
5.
Utarbeta åtgärdsprogram
Åtgärdsprogrammet ska beskriva elevens behov och vilka åtgärder som sätts in för att eleven ska nå kunskapskraven.
Åtgärderna ska gå att utvärdera. Elev och vårdnadshavare ska vara delaktiga i utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Mentor
informerar vårdnadshavare. Mentor informerar vårdnadshavare.
Ansvarig: Specialpedagog tillsammans med mentor och/eller undervisande.
Dokumentation: Åtgärdsprogram.
6.
Utvärdering av åtgärdsprogram
Åtgärdsprogrammet ska utvärderas för att bedömning av om åtgärderna fungerar. Här är det viktigt att elev och vårdnadshavare
är delaktiga. Om åtgärderna fungerar uppdateras åtgärdsprogrammet. Behöver det förändras utarbetas ett nytt åtgärdsprogram.
Mentor informerar vårdnadshavare.
Ansvarig: Specialpedagog tillsammans med mentor och undervisande lärare
Dokumentation: Åtgärdsprogram/utvärdering.
7.
Avslutande av åtgärdsprogram
När det bedöms att en elev inte längre är i behov av det särskilda stöd som beskrivs i åtgärdsprogrammet ska detta avslutas
efter samråd med elev och vårdnadshavare. Stödet kan om det finns behov fortsätta genom extra anpassningar.
Åtgärdsprogrammet ska inte avslutas för tidigt även om eleven når kunskapsmålen utan kan för att inte riskera misslyckanden
löpa en tid framöver. Beslut om avslutande av åtgärdsprogram tas av elevhälsoteamet EHT. Mentor informerar vårdnadshavare.
Ansvarig: Elevhälsoteam, Specialpedagog tillsammans med mentor och undervisande lärare
Dokumentation: Åtgärdsprogram/utvärdering (Bilaga xx)
Överlämningsmöten
När en elev byter skola eller stadie är det viktigt att så mycket kunskap som möjligt överförs till
mottagande lärare, specialpedagog och eventuellt övrig personal. Biträdande rektor har tillsammans
med specialpedagog ansvaret för att boka överlämningsmöten under april-maj, där mottagande
mentor/klasslärare deltar tillsammans med biträdande rektor och specialpedagog. En noggrann
överlämning är extra viktigt för elever som är i behov av särskilt stöd. För att eleven får en så god start
som möjligt kan fördjupade överlämningar bokas där avlämnande lärare/personal och
11
vårdnadshavare. Biträdande rektor har tillsammans med specialpedagog ansvaret för att möte bokas.
Dokument – Överlämningskonferens.
Elevers frånvaro
Från det år barnet fyller sju år inträder skolplikt som gäller fram till efter det nionde skolåret.
Skolplikten innebär att alla barn i åldersgruppen har rätt till utbildning. Det är vårdnadshavares ansvar
att eleven kommer till skolan och deltar i skolarbetet. Det är skolans ansvar att ha kontroll på elevers
närvaro och frånvaro.
Rutiner vid ogiltig frånvaro
1. Vid varje tillfälle av ogiltig frånvaro informeras vårdnadshavare samma dag om att eleven
uteblivit från skolan. Det är därför viktigt att lärare registrerar frånvaro dagligen.
2. Kurator ansvarar månadsvis för kontroll och uppföljning av elevernas frånvaro och informerar
mentor och elevhälsomötet (EHM).
3. Vid upprepad ogiltig frånvaro kontaktar mentor vårdnadshavare.
4. Om eleven fortsätter att utebli från skolan lyfter mentor frågan i arbetslaget och kallar elev och
vårdnadshavare till elevstödsmöte (ESM).
5. Om eleven fortfarande utebli från skolan (40% frånvaro under 1 månad och 20% frånvaro
under 2 månader) Anmäls ärendet till elevhälsomötet som beslutar om en pedagogisk
utredning ska genomföras för att synliggöra varför eleven är frånvarande och vilka åtgärder
som kan vidtas. Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram. Vårdnadshavare kallas till
elevhälsomöte av mentor. Biträdande rektor deltar.
6. Om elevens situation inte förbättras behöver individuella lösningar hittas i samverkan med
elevhälsan. Åtgärdsprogram upprättas, eller om det redan finns, justeras. Ytterligare möten
med vårdnadshavare, elev, ansvarig lärare och skolledning bokas.
7. Vid behov görs anmälan till socialtjänsten av elevhälsomötet genom kurator.
8. Om eleven utan giltig orsak är frånvarande i betydande omfattning, tar rektor kontakt med/gör
anmälan till utbildningsförvaltningen/grundskolechef.
Anmälningsskyldigheten
Om någon personal som arbetar på skolan misstänker eller får veta att en elev far illa är denne skyldig
att anmäla det till socialtjänsten. Skyldigheten gäller alla som arbetar i skolan och man behöver alltså
inte ha några konkreta bevis för att göra anmälan. Allt för att inte ett barn som kan vara i behov av
hjälp ska missas. Känner du dig osäker kan du kontakta någon i elevhälsoteamet som också kan
hjälpa till med anmälan, skriva under och ansvara för att anmälan kommer till socialtjänsten. Detta
tillvägagångssätt fråntar dock inte varje individ lagstadgat ansvar för att anmäla oro. (14 kap. 1 §
socialtjänstlagen och 29 kap. 13 § skollagen)
Dokumentationsmallar
Använd alltid aktuella mallar från Dator/Endast personal F-6 eller 7-9/MALLAR/BLANKETTER
12
Hjulsta grundskola
Handlingsplan för extra anpassningar
Elev
xx
Mentor
xx
Anledning till upprättandet av handlingsplan
xx
Datum 2017-xx-xx
Övrig personal xx
Beskrivning av insatsen/anpassningen
(Redogör kort för typ av insats och vilka ämnen som berörs)
Startdatum
Utvärderingsdatum
13
Datum för utvärdering/uppdatering
Xx
Handlingsplanen upprättad av
Namn
Namn
Ansvarig
Namn
Namn
Mentor informerar elev och vårdnadshavare
Originalet sparas i arbetslagets elevpärm och skickas kopia till elevhälsomötet (EHM)
Hjulsta grundskola
EHT – anmälan
Elev xx
Klass xx
Datum xx
Anmälare mentor/undervisande lärare/specialpedagog
xx
Anledning till anmälan
Xx
Resultat kartläggning av elevens behov
xx
Genomförda åtgärder/extra anpassningar (Bifoga handlingsplan för extra anpassningar)
xx
Utvärdering av extra anpassningar utförd
Datum xx
14
Övrigt
Xx
Återkoppling från EHT görs via biträdande rektor och/eller specialpedagog
Hjulsta grundskola
EHT – uppdrag/uppföljning
Elev xx
Klass xx
Datum xx
Mentor/undervisande lärare
xx
Orsak/uppdrag/uppföljning
Xx
Förväntat resultat
Organisation xx
Grupp xx
Individ xx
Ansvarsfördelning av arbetsuppgifter
Rektor/
bitr rekt
Specialpedagog
Kurator
Psykolog
Skolsköterska/
skolläkare
SYV
xx
Xx
xx
xx
xx
xx
Klart senast xx
Xx
xx
xx
xx
xx
Övrigt
Xx
15
Datum för uppföljning/utvärdering Xx
Biträdande rektor och/eller specialpedagog informerar mentor/undervisande lärare som
informerar vårdnadshavare och arbetslag.
Hjulsta grundskola
EHT – Beslut
Elev xx
Klass xx
Datum xx
Mentor/undervisande lärare
xx
EHT har utfört en tvärprofessionell analys med stöd av följande information – kryssa i de som
har använts
Betygsstatistik/måluppfyllelse
Frånvarostatistik
Elevhälsosamtal
Brukarundersökning
Antal ÅP
Antal beslut om anpassad studiegång, enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp
Antal ansökningar till CSI (central särskild inriktning)
Antal skolbyten till fristående resursskolor
Annat: xx
Beslut
Organisation xx
Grupp xx
Individ xx
Övrigt
Beslut fattat av
Datum för uppföljning/utvärdering Xx
Biträdande rektor och/eller specialpedagog informerar mentor/undervisande lärare som
informerar vårdnadshavare och arbetslag.
Hjulsta grundskola
Minnesanteckning elevstödsmöte (ESM)
16
Elev xx
Klass xx
Datum xx
Vårdnadshavare
Vårdnadshavare
Mentor/undervisande lärare/övriga deltagare
xx
Anledning till mötet
Xx
Övrigt
xx
Datum för uppföljning/utvärdering
Xx
Vi har tagit del av dokumentationen
_________________________________________________________________________________
_________________________
Vårdnadshavare
Hjulsta grundskola
Överlämningskonferens från annan skola
Elev:_______________________________________________ Personnr:
_______________________
Antagen till årskurs: __________ Avlämnande
skola:__________________________________________
Vårdnadshavare 1:
___________________________________________________________________
17
Tfn:
______________________________________________________________________________
Mail:_____________________________________________________________________________
_
Adress 1:
__________________________________________________________________________
Vårdnadshavare 1:
___________________________________________________________________
Tfn:
______________________________________________________________________________
Mail:_____________________________________________________________________________
_
Adress 1:
__________________________________________________________________________
Övriga kontaktpersoner:
Namn: ______________________________________________ Tfn:__________________________
Namn: ______________________________________________ Tfn:__________________________
Dokumentation/pedagogiska
Finns
Saknas
Datum
Mobila teamet/tjänsteanteckning
_______________________
Pedagogisk utredning
_______________________
Åtgärdsprogram
_______________________
Pedagogisk handlingsplan
_______________________
Betyg/omdöme
_______________________
Övrigt
_______________________
Allmänt om eleven
Xx
Ämnen
Svenska/sva
Kunskaper
Matematik
Engelska
18
SO
NO
Idrott
Bild
Musik
Slöjd
Hemkunskap
Socialt samspel
Extra anpassningar
Utredn och/eller ÅP
finns och får delges
skolan
Övrig info: medicin,
allergi etc
Jag är informerad om innehållet och godkänner detta dokument
-----------------------------------------------Vårdnadshavare
-----------------------------------------------Vårdnadshavare
Hjulstagrundskola
SBK-protokoll
Kan användas för att kartlägga vad som kan ligga till grund för en elevs svårigheter/behov.
Varje gång en oönskad situation uppstår dokumenteras, situationen, beteendet och den
konsekvens som det resulterade i av personal. Vid analys kan det gå att hitta mönster som
sedan går att förebygga och förutse. Resultatet kan användas i den pedagogiska
kartläggningen och vid upprättande av handlingsplan eller åtgärdsprogram
Elev xx
Klass xx
Datum från
till
19
Situation (när, var..?)
Beteende (hur, på vilket sätt)
Konsekvens (vad, resultatet)
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
 Xx
Analys
xx
Slutsats
Xx
Kan användas som en del i den pedagogiska utredningen
20
Download