underlag för ärendehantering av logoped och

advertisement
1(4)
RESURSCENTRUM –
BARN OCH FAMILJ
UNDERLAG FÖR ÄRENDEHANTERING AV LOGOPED OCH
SPECIALPEDAGOG – TAL OCH SPRÅK (ELEVER I ÅR F – 1)
Var vänlig fyll i det här formuläret tillsammans med vårdnadshavare/
vårdnadshavarna. Observera att om barnet har två vårdnadshavare ska båda
skriva under. Formuläret lämnas till rektor för vidarebefordran. För en effektiv
handläggning av inkomna ärenden är det viktigt att alla frågor på
underlagsblanketten fylls i så fullständigt som möjligt.
Språkgruppen i Resurscentrum – barn och familj
Logopeder
Specialpedagoger – tal och språk
Susanna Grandin 046-35 12 51
Eva Johansson 0709-35 17 81 (tjl)
Ulrika Guldstrand 046-25 13 43
Margaretha Molin 0709-35 17 78
Fredrika Tungström 046-287 17 36
Talpedagog
Ulla Nyström 0709-35 17 79
2(4)
Kontaktuppgifter
Elevens namn
Personnummer, 10 siffror
-
Skola och klass
Klassföreståndare/mentor
Telefon
E-post
Specialpedagog
Telefon
E-post
Modersmålslärare
Telefon
E-post
Språk
Vårdnadshavare
Telefon hem
Telefon dagtid (t ex mobil)
Adress
Modersmål
Tolkbehov finns
Vårdnadshavare
Telefon hem
Telefon dagtid (t ex mobil)
Adress
Modersmål
Tolkbehov finns
E-post
E-post
Beskrivning av bakgrund och nuläge
Syskons namn och födelseår
Elevens vistelsetid i Sverige
Starkaste språk
Elevens starka sidor och intressen
Hur trivs eleven i skolan och på fritids?
Hur fungerar klassen? (antal elever, arbetsro, stämning m m)
Hur fungerar eleven socialt med vuxna och kamrater?
Koncentrationsförmåga och uthållighet i olika situationer?
3(4)
Förmåga att förstå talat språk på svenska?
Förmåga att och uttrycka sig via tal på svenska?
Förmåga att förstå talat språk på sitt modersmål?
Förmåga att och uttrycka sig via tal sitt modersmål?
Förmåga i språklig medvetenhet?
Syn och hörsel?
Beskrivning av pedagogiskt behov
Beskriv elevens särskilda pedagogiska behov
Beskrivning av insatser
Beskriv konkret utifrån åtgärdsprogrammet hur ni arbetar i skolan för att underlätta elevens utveckling och hur det fungerat hittills. (Bifoga även IUP och
åtgärdsprogram.)
Insats
Resultat
Utvärdering
Vid vilka tillfällen i veckan lämnar eleven klassrummet för en insats? Vem
träffar eleven vid dessa tillfällen?
Andra tidigare eller planerade insatser runt eleven från t ex Region Skåne
(logoped, Basteamet, BUP m m) eller Resurscentrum – barn och familj
(skolpsykolog, specialpedagog, familjeteam m m)
Insats av logoped, talpedagog och eller specialpedagog – tal/språk
Formulera vad ni behöver veta mer om, samt vilket stöd ni behöver för det
fortsatta arbetet i skolan.
4(4)
Övrigt av vikt
Underskrift
Datum ……………………………………………………………………………………
Personal ……………...…………………………………………………………………..
Vårdnadshavare ….……………………………………………………………………..
Vårdnadshavare ….……………………………………………………………………..
Rektor ………………..…………………………………………………………………..
Download