Barn med behov av särskilt stöd

advertisement
Asociación del Colegio Escandinavo
Camino Ancho, 14 – La Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 91 650 01 27
Mail: [email protected]
Fax: +34 91 650 77 70
Web: www.escandinavo.com
Elever i behov av särskilt stöd
Skandinaviska skolan i Madrid är en svensk utlandsskola. Skolan drivs med skolavgifter samt
med bidrag från Skolverket.
Skolan arbetar efter den svenska läroplanen och följer där det är tillämpbart den svenska
grundskole- och gymnasieförordningen. Ej tillämpbart kan vara avsaknad av möjlighet till
specialanpassning av lokaler för elever i behov av särskilt stöd eller avvikelser som måste
göras för anpassning till spanska lagar och förordningar.
Skolan har även genom sin litenhet begränsade resurser att ge extra stöd för elev i behov av
detta. Skolan strävar efter att arbeta utifrån varje elevs behov. Skolans verksamhet är
differentierad och elever i samma klass arbetar ofta med uppgifter på olika nivåer. Med elev i
behov av särskilt stöd avses i denna policy elev som av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver stöd utöver vad som kan tillgodoses genom det differentierade arbete i klassrummet
för att uppnå målen i skolan.
Vid både antagning av nya elever och om behov uppkommer hos tidigare antagna elever
gäller
Att skolans rektor i samarbete med skolans Elevhälsovårdsteam utför en prövning i syfte att
utreda om skolan har de resurser som krävs för att ge eleven en fullvärdig utbildning.
Elevhälsovårdsteamet på skolan består av specialpedagog, psykolog, talpedagog,
skolsköterska och skolans rektor. Behövs en uppföljande medicinsk- eller psykologutredning
arrangeras och betalas denna av vårdnadshavare. Skolan kan inte ta emot elever vilka är
beroende av särskola eller specialskola.
För redan antagna elever kan skolan om tillräckliga skäl föreligger ta initiativ till en
utredning. När undervisande lärare befarar att en elev inte kommer att uppnå de för årskursen
uppställda målen kan skolan initiera en utredning, vilken genomförs av specialpedagog/
psykolog i samråd med rektor.
Med utredningen som grund upprättar skolan i samarbete med vårdnadshavare ett
åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska peka på vilka behoven är, hur de ska tillgodoses
samt hur de ska följas upp och utvärderas. Resursinsatserna i åtgärdsprogrammet kan
inkludera speciella hjälpmedel, specialpedagog, talpedagog, kurator, psykolog och personlig
assistent. Anskaffande av speciella hjälpmedel och insatser av personal som ej redan finns
tillgängliga inom skolans normala ramar finansieras av vårdnadshavare.
Skolan skall ta hänsyn till antagen elevs behov av särskilt stöd och där behov av
specialpedagog/psykolog finns, skall om möjligt sådan anlitas. Skolan vill att alla elever skall
ha rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Skolan skall ge alla elever möjlighet att
utvecklas maximalt, även elever i behov av särskilt stöd, men det finns gränser där skolan
måste neka en elev plats i skolan med tanke på omfattningen av elevens behov ställd i relation
till skolans resurser.
Vid antagning av nya elever gäller
Utredningar beträffande behov av särskilt stöd gjorda före ansökan måste bifogas ansökan.
Har elev erhållit särskilt stöd eller stödundervisning på tidigare skola skall detta anges i
ansökan och ett utlåtande bifogas från undervisande lärare.
Omfattning av behov
Av hänsyn till att andra elever inte ska påverkas negativt bestäms det exakta resursbehovet av
skolan i samrådan med berörd familj och involverade lärare. Åtminstone en gång per termin
ska en utvärdering ske av resursbehoven utifrån elevens utveckling.
Anställningsformer
Skolans grundprincip är att all personal involveras i stödåtgärder är rekryterade och anställda
av skolan även om de enligt ovan finansieras av elevens vårdnadshavare.
Om särskilda skäl föreligger såsom att eleven behöver individuellt stöd under merparten av
skoldagen och/eller att en person är knuten till eleven även utanför skoltid, kan skolans
styrelse bevilja dispens för att en personlig assistent, ej anställd av skolan, hjälper eleven
under skoldagen.
Dispensen gäller under två år och måste därefter förnyas. Hänsyn kommer att tas till följande
faktorer:
 Att eleven redan går på skolan
 Att eleven har syskon på skolan
 Elevens ålder
 Elevens behov
 Påverkan på resten av klassen
I de fall en dispens ges gäller följande:
1. Elevens familj förbinder sig att via avtal med skolan ta anställningsansvar för den
personliga assistenten och stå för alla anställningskostnader inklusive sociala avgifter. Om
det bedöms nödvändigt måste även en försäkring tecknas.
2. Skolan sätter upp en lämplighetsprofil rörande utbildning, språk och andra kvalifikationer
för personen i fråga. Rekrytering bör ske i samråd med skolan och skolan måste ge ett
slutgiltigt godkännande av personen innan han eller hon får tillträde till skolan. Om det
bedöms nödvändigt kan skolan be om en tre månaders prövotid.
3. För elever som har en personlig assistent på heltid, gäller att då den personliga assistenten
är sjuk eller frånvarande av annan orsak måste även eleven stanna hemma från skolan.
4. Då den personliga assistenten ej är anställd av skolan ska hon eller han endast arbeta med
den berörda eleven. Särskilt gäller att han/hon ej bör lämnas ensam att ansvara för klassen
som helhet.
5. Klassläraren tillsammans med skolans specialpedagog har det pedagogiska helhetsansvaret
för eleven. Den personliga assistenten är underställd klassläraren och måste följa dennes
anvisningar. För all personal i skolan, liksom assistenten gäller sekretess.
Relevanta lagparagrafer
Grundskoleförordningen 5 kapitlet §§ 1, 4 och 5.
Förordning om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar § 17 och 20
Policy antagen av styrelsen för Skandinaviska skolan i Madrid 2009-10-27 och uppdaterad i
oktober 2011.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards