Elever i behov av särskilt stöd
Skandinaviska skolan i Madrid är en svensk utlandsskola. Skolan drivs med skolavgifter samt med bidrag från Skolverket.
Skolan arbetar efter den svenska läroplanen och följer där det är tillämpbart den
svenska grundskole- och gymnasieförordningen.
Skolan har även genom sin litenhet begränsade resurser att ge extra stöd för elev i
behov av detta. Skolan strävar efter att arbeta utifrån varje elevs behov. Skolans
verksamhet är differentierad och elever i samma klass arbetar ofta med uppgifter på
olika nivåer. Med elev i behov av särskilt stöd avses i denna policy elev som av fysiska,
psykiska eller andra skäl behöver stöd utöver vad som kan tillgodoses genom det
differentierade arbete i klassrummet för att uppnå målen i skolan.
Vid både antagning av nya elever och om behov uppkommer hos tidigare antagna
elever gäller
Att skolans rektor i samarbete med skolans Elevhälsovårdsteam utför en prövning i
syfte att utreda om skolan har de resurser som krävs för att ge eleven en fullvärdig
utbildning. Elevhälsovårdsteamet på skolan består av specialpedagog, psykolog,
talpedagog, skolsköterska och skolans rektor. Behövs en uppföljande medicinsk- eller
psykologutredning arrangeras och betalas denna av vårdnadshavare. Skolan kan inte
ta emot elever vilka är beroende av särskola eller specialskola.
För redan antagna elever kan skolan om tillräckliga skäl föreligger ta initiativ till en
utredning. När undervisande lärare befarar att en elev inte kommer att uppnå de för
årskursen uppställda målen kan skolan initiera en utredning, vilken genomförs av
specialpedagog/ psykolog i samråd med rektor.
Med utredningen som grund upprättar skolan i samarbete med vårdnadshavare ett
åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska peka på vilka behoven är, hur de ska
tillgodoses samt hur de ska följas upp och utvärderas. Resursinsatserna i åtgärdsprogrammet kan inkludera speciella hjälpmedel, specialpedagog, talpedagog, kurator,
psykolog och personlig assistent. Anskaffande av speciella hjälpmedel och insatser av
personal som ej redan finns tillgängliga inom skolans normala ramar finansieras av
vårdnadshavare.
Skolan skall ta hänsyn till antagen elevs behov av särskilt stöd och där behov av
specialpedagog/psykolog finns, skall om möjligt sådan anlitas. Skolan vill att alla
Elever i behov av särskilt stöd
Sida 1 av 3
elever skall ha rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Skolan skall ge alla
elever möjlighet att utvecklas maximalt, även elever i behov av särskilt stöd, men det
finns gränser där skolan måste neka en elev plats i skolan med tanke på omfattningen
av elevens behov ställd i relation till skolans resurser.
Vid antagning av nya elever gäller:
Utredningar beträffande behov av särskilt stöd gjorda före ansökan måste bifogas
ansökan.
Har elev erhållit särskilt stöd eller stödundervisning på tidigare skola skall detta anges
i ansökan och ett utlåtande bifogas från undervisande lärare.
Omfattning av behov
Av hänsyn till att andra elever inte ska påverkas negativt bestäms det exakta
resursbehovet av skolan i samrådan med berörd familj och involverade lärare.
Åtminstone en gång per termin ska en utvärdering ske av resursbehoven utifrån
elevens utveckling.
Anställningsformer
Skolans grundprincip är att all personal involveras i stödåtgärder är rekryterade och
anställda av skolan även om de enligt ovan finansieras av elevens vårdnadshavare.
Om särskilda skäl föreligger såsom att eleven behöver individuellt stöd under
merparten av skoldagen och/eller att en person är knuten till eleven även utanför
skoltid, kan skolans styrelse bevilja dispens för att en personlig assistent, ej anställd av
skolan, hjälper eleven under skoldagen.
Dispensen gäller under två år och måste därefter förnyas. Hänsyn kommer att tas till
följande faktorer:
•
Att eleven redan går på skolan
•
Att eleven har syskon på skolan
•
Elevens ålder
•
Elevens behov
•
Påverkan på resten av klassen
Elever i behov av särskilt stöd
Sida 2 av 3
I de fall en dispens ges gäller följande:
1. Elevens familj förbinder sig att via avtal med skolan ta anställningsansvar för den
personliga assistenten och stå för alla anställningskostnader inklusive sociala
avgifter. Om det bedöms nödvändigt måste även en försäkring tecknas.
2. Skolan sätter upp en lämplighetsprofil rörande utbildning, språk och andra
kvalifikationer för personen i fråga. Rekrytering bör ske i samråd med skolan och
skolan måste ge ett slutgiltigt godkännande av personen innan han eller hon får
tillträde till skolan. Om det bedöms nödvändigt kan skolan be om en tre månaders
prövotid.
3. För elever som har en personlig assistent på heltid, gäller att då den personliga
assistenten är sjuk eller frånvarande av annan orsak måste även eleven stanna
hemma från skolan.
4. Då den personliga assistenten ej är anställd av skolan ska hon eller han endast
arbeta med den berörda eleven. Särskilt gäller att han/hon ej bör lämnas ensam att
ansvara för klassen som helhet.
5. Klassläraren tillsammans med skolans specialpedagog har det pedagogiska
helhetsansvaret för eleven. Den personliga assistenten är underställd klassläraren
och måste följa dennes anvisningar. För all personal i skolan, liksom assistenten
gäller sekretess.
Relevanta lagparagrafer:
• Grundskoleförordningen 5 kapitlet §§ 1, 4 och 5.
• Förordning om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar §
17 och 20
• Policy antagen av styrelsen för Skandinaviska skolan i Madrid 2009-10-27 och
uppdaterad i oktober 2011.
Elever i behov av särskilt stöd
Sida 3 av 3