Elevassistenter och det lärande uppdraget

Elevassistenter och det
lärande uppdraget
Gun Stenmark
1
Problem
• Här kan det uppstå:
• gränsdragningssvårigheter mellan assistenterna
• osäkerhet om vem som ska assistera barnet med vad,
samt
• när det ska ske och på vilket sätt
Skollagen,läroplanen(Lpo94)samt internationella
överenskommelser såsom Barnkonventionen, FN:s
standardregler(1995) och Salamanca deklarationen
(1994) är alla tydliga när det gäller rätten till stöd men
inga angivelser finns på hur stödet ska utformas. Det är
upp till varje kommun att bestämma.
2
Elevassistent
• Def.
• Elevassistenten arbetar ofta med elever som har
fysiska funktionshinder, koncentrations- eller
inlärningssvårigheter (Gadler 1997)
• Elevassistenten ingår i skolans organisation och
står under ledning av rektor. Assistenten kan
arbeta som generellt stöd till hela klassen
antingen på grund av att klassen som helhet har
detta behov eller på grund av att en eller flera
elever i klassen behöver mer av lärarens
uppmärksamhet. En elevassistent kan också
arbeta med en enskild elev (SOU, 1998:66)
3
Elevassistent
• Elevassistenten ingår i skolans organisation och
står under ledning av rektor.
• Assistenten kan arbeta som stöd till hela klassen
antingen på grund av att klassen som helhet har
detta behov eller på grund av att en eller flera
elever i klassen behöver mer av lärarens
uppmärksamhet.
• En elevassistent kan också arbeta med en
enskild elev (SOU, 1998:66)
4
Personlig assistent
• Def.
• För att få personlig assistent krävs omfattande
funktionsnedsättning och behov av hjälp i vardagen.
Personliga assistenten omfattas av LSS Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade. (1993:387)
• LASS Lagen om assistansersättning,(1993:389) utgår
inte ersättning för assistent när barnet är i skola eller i
barnomsorg om inte särskilda skäl finns. Då ska skolan
använda elevassistenter som pedagogiskt stöd till elev
med funktionshinder (SOU,1998:66). Möjlighet att
anställa samma person som assistent under skoltid och
fritid bör man ta till vara. Då har kanske assistenten två
olika arbetsgivare.
5
Personlig assistent
• LASS Lagen om assistansersättning,(1993:389)
utgår inte ersättning för assistent när barnet är i
skola eller i barnomsorg om inte särskilda skäl
finns. Då ska skolan använda elevassistenter
som pedagogiskt stöd till elev med
funktionshinder (SOU,1998:66).
• Möjlighet att anställa samma person som
assistent under skoltid och fritid bör man ta till
vara. Då har kanske assistenten två olika
arbetsgivare.
6
Arbetsbeskrivning
•
Gadler (1999), Bengtsson, Förander och Söder (2001) ger förslag på vad en
arbetsbeskrivning kan innehålla:
- Målet för assistenten utifrån elevens åtgärdsprogram
- När, hur och i vilken omfattning assistansen ska ges
- Vilken / vilka elever ska assistenten arbeta med?
- Planeringstid för samarbete med lärare/arbetslag
- Arbetstider, informations tider och pauser.
- Tid för föräldrakontakt.
- Vikarieplan.
- Plan för fortbildning och handledning.
- Aktuell förteckning över kontaktpersoner inom ex
habilitering och SPSM (Specialpedagogiska
skolmyndigheten
7
Elevassistent utbildning
• Skolverkets påbyggnadsutbildning för elevassistenter. (2007)
Utbildningens uppbyggnad
• Att arbeta som elevassistent styrdokument, värdegrund,
arbetslag, samverkan med föräldrar mm
• Att möta elever med funktionsnedsättning olika
funktionsnedsättningar praktiska, sociala och pedagogiska
konsekvenser, fördjupningsarbete
• Elevens lärande och utveckling arbetssätt och metoder som
stödjer elevens delaktighet, lärande och utveckling,
specialpedagogiska kunskapsområdet , den vuxnes betydelse,
förhållningssätt och bemötande
• Elevers miljöer olika livsvillkor, samhälls- och omvärldsförändringar
• Kommunikation och möten kommunikativa uttrycksformer och
mellanmänskliga möten,kommunikaton mellan människor påverkas
av olika faktorer
8