Så nära får ingen gå?

advertisement
Så nära får ingen gå?
En studie om sexualitet
sexualitet, funktionshinder
och personlig assistans
Sexualitet
S
li och
h ffunktionshinder
k i hi d
– en långvarig kamp
• Sexualitet oerhört viktigt för de flesta, men tabu inom
funktionshinderrörelsen – enklare kämpa för rättigheter
inom utbildning, arbetsmarknad, tillgänglighet osv.
(Anne Finger, amerikansk aktivist, 1992)
• Att uttrycka sin sexualitet kräver förutsättningar i
vardagslivet,
g
, främst möjligheten
j g
att vara självständig,
j
g,
inte så mycket genom sexhjälpmedel utan personlig
assistans ((Adolf D. Ratzka, 1998))
Sexualitet
HBTQ
Kön/
genus
SRHR
(A)sexuell
Sexuell
Sexuell praktik
LSS ((lagen
g om stöd och service
till vissa funktionshindrade)
•
•
•
•
•
•
Främja jämlikhet i levnadsvillkor…
…och
och full delaktighet i samhällslivet
Respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet
I fl t d och
Inflytande
h medbestämmande
db tä
d över
ö insatserna
i t
Med målet att leva ett liv ”som andra”
G d llevnadsvillkor
Goda
d illk (jfr
(jf Socialtjänstlagen)
S i l jä l
)
• Grundläggande
G dlä
d b
behov
h
• Övriga behov
• Sexualitet?
S
li ?
Assistans för underlättande
av sexuell
ll aktivitet
ki i
(Sexual facilitation)
D d
Den
danska
k modellen
d ll
At hjælpe mennesker, som har behov for støtte i relation til seksualitet,
seksualitet er en opgave,
opgave der inden for lovens
rammer skal løses professionelt, etisk forsvarligt og
med respekt for borgerens integritet og ret til selvbestemmelse. Håndbogen beskæftiger sig med, hvad
det vil sige at have en professionel tilgang til andre
menneskers seksualitet. Hvad skal man vide, hvad skal
man kunne
kunne, og hvordan yder man i praksis en
professionel indsats i forhold til seksualitet?
Personlig assistans som yrke
•
•
•
•
•
•
•
•
Inga
g formella behörighetskrav
g
Låg grad av professionalisering
j
Få riktlinjer
Genomgångsyrke
Svag arbetsrätt, olika villkor beroende på anställningsform
Ensamarbete
Individualiserat
Integritetsnära
assistansanvändare
n änd r
chefer
assistenter
A i
Assistansanvändare,
d
fforum:
Hur ska jag göra för att inte tycka det är pinsamt att be
min
i assistent
i
om hjä
hj l̈ p att kunna
k
l g̈ ga mig
lä
i naken
k i
sängen? Vi med funktionshinder har väl också behov som
att smeka
k oss, eller?
ll ? Tycker
T k detta
d
är̈ så̊ pinsamt
i
att jjag
avstår från detta då jag inte klarar av att klä av mig själv
och
h lä
l g̈ ga mig
i i sän
̈ gen. Nå
N g̊ on som har
h tips
i påå vad
d jjag ska
k
göra?
Assistansanvändare, intervju
Det är inte som att min man bara kan dra ner
mig
i mitt
i på ddagen och
hh
ha sex på soffan,
ff så är
det ju inte. Och det får vi ju någonstans också,
gilla läget.
Assistansanvändare, intervju
Iblandd känns
Ibl
kä
det
d t tufft
t fft att
tt säga
ä till dem
d [assistenterna]
[ i t t r ] att
tt
”Nu vill vi vara ensamma en timme, kan du gå ut? När
d t är vinter
det
int r ute…
t
det
d t är enklare
nkl r när ddett är sommar.
mm r Så
du sätter inte dig själv i första rummet. Det vore fint om
in en ffanns
ingen
nns i lä
lägenheten
enheten men du
d drar
dr r dig
di från att
tt skicka
ski k
ut någon på det sättet.
Assistansanvändare forum
Assistansanvändare,
Jag har verkligen fått känslan nu av att folk tror att vi med
funktionshinder inte har sex. Blir inte lättare då man lever med
assistans. JJagg och min p
pojkvä
j n hade haft sex en morgon
g och när
min assistent kom in i sovrummet för att hjälpa mig komma upp på
morgonen sager
säger assistenten,
assistenten men hallå,
hallå har ni haft sex har
här eller?
Måste ni ha det när vi jobbar? Saken är den att jag har assistans
dygnet runt. Får vi med funktionshinder och assistans inte ha sex?
Någon som hamnat i liknande situation?
Assistansanvändare forum:
Assistansanvändare,
Att köpa prostituerade är olagligt, så det tycker jag absolut att
assistenter har rätt att vägra. Däremot bli ”störd” av att brukare har
sex när de bor i en trångg lägenhet,
g
det måste de bara stå ut med –
ingen har rätt att förtrycka någon annans sexualitet, speciellt inte i
deras eget hem!
Precis! En brukare har inte möjligheten att byta liv, medan en
assistent har möjligheten att byta jobb!
A i
Assistent,
fforum:
Ja, sex är ett behov - men inte så starkt som
mat, för
fö äter
ä vii inte
i såå dö
dör vi.i
Samma sak gäller knappast sex.
A i
Assistent,
fforum:
Jag har arbetat som assistent åt en brukare som hade helt
naturliga behov tillsammans med sin man, jag såg absolut
inget konstigt eller motbjudande med det. […] Hon och
jag hade som en kod och när hon visade den så var det
bara för mig att bli ett med väggen och hålla mig borta.
Det funkade bra och brukaren var nöjd.
Assistent, intervju:
J g känner nu när vi p
Jag
pratar att det är väldigt
g mycket
y
en
ledningsfråga. Jag kan ta de stegen, jag kan ta det som
behövs ggöras för att den som jag
j g arbetar hos ska få ett
rikt liv. Men jag måste få det tillsagt av en arbetsledare
eller hemsjukvården
j
kanske. Men det ska komma
någonstans ifrån och det ska vara som en arbetsuppgift
som är förklarad för mig.
g
Assistent, intervju:
Jag skulle absolut kunna tänka mig att hjälpa till om det
var kanske
k k ett par som skulle
k
ha sex, lägga till rätta och
så. Men inte en ensam man som ska onanera.
Assistent, intervju:
JJag menar, ddet kkan vara en 20
20-årig
i kille
kill som är på
toppen av sin sexualitet, som inte kan röra en fena, men
när vii är i b
badrummet,
d
med
d speglar
l överallt…
ll
[[såå säger
han] ”kan du ge mig en hand här?” Ja, men för guds
skull,
k ll jag
j är ju
j en 40-årig
40 å i kkvinna,
i
jag
j tycker
k syndd om
honom, så jag tvättar lite extra och hoppsan!
Chef fokusgrupp:
Chef,
• En assistansanvändare vände sig till assistenterna för att få hjälp
med att hitta en man
• Assistenterna vänder sig till chefen och tillsammans kommer de
fram till en alternativ lösning: att köpa sexleksaker
• Begränsat hjälpbehov med användningen
g vikarier
• Inga
• Sammansvetsad personalgrupp, bra relationer till
assistansanvändaren
Ch f ffokusgrupp:
Chef,
k
De var jjättepositiva.
p
I och med att assistenterna inte hade
något emot detta och i och med att hon själv uttryckte
denna önskan sågg vi detta bara som en del av hennes
behov. Dessutom såg jag inte att den hjälpen var mer än
att hjälpa
j p någon
g med kateter, så då tyckte
y
jag
j g att det var väl
inte så farligt.
Chefer fokusgrupp:
Chefer,
Vinjett
j om assistansanvändare som behöver assistans ppå krogen,
g , att ffölja
j
med någon hem:
Chef 3: Ja, det skulle vara okej för assistenten att följa med, men
jag tror också att man… alltså, det här situationen, eller det här
scenariot behöver man nog ha diskuterat innan, så att assistenten
ä väldigt
är
äldi påå ddet kl
klara med
dh
hur lå
långt man ska
k gå,
å och
h att man
också har diskuterat det med brukaren och säger det, förklarar
det att händer det här så kommer jag att hjälpa med det här och
det,
det här och jag kommer följa med dig hit och hit, men inte
längre. Och under den förutsättningen så tycker jag det är helt
okej. Men skulle det ske om man inte hade diskuterat det innan
så skulle det skapa en enorm osäkerhet, och utsatthet (mm) hos
assistenten
i t t (mm).
(
)
Ch f ffokusgrupp:
Chefer,
k
Chef 2: Ja, alltså det är ju jättesvårt, man vet ju inte vart
d är på väg
de
ä ö
överhuvudtaget.
rh dt t
Chef 3: Nej, precis
Chef 2: Det kan ju också vara ett arbetsmiljöproblem,
så att det är svårt. Man kan ju hamna någonstans där
man liksom inte reder situationen överhuvudtaget. Sen
så jag hade nog tittat på det arbetsmiljömässigt, fixar vi
detta eller inte, vad är det för risker? Tror jag. Jag hade
nog varit tvungen att se det från det hållet.
(de andra uttrycker medhåll)
Ch f ffokusgrupp:
Chefer,
k
Chef 3: Ja, men faktiskt. För det handlar ju inte om att
vi vill neka brukaren till att
att… en sexuell situation utan
att det får vara under okej förhållanden…
Ch f 22: JJa, vii få
Chef
får jju iinte
t gåå iin i risker,
i k fi
finns det
d t en risk
ik
så…
Chef 3: Måste vi backa
Chef 2: Vi har ju arbetsmiljöansvaret, det är ju inte… vi
måste ge den anställde trygghet. Kan inte skicka,
liksom… nej, det hade jag nog, där hade jag nog sagt
nej.
En hemlighet känd av många
Det kan
D
k vara jobbigt
j bbi att ha
h assistenter,
i
en eller
ll fl
flera
personer, som hela tiden vet det mesta om en ens liv
och
h ddet kkan också
k å vara lite
li tabu
b att prata om. Må
Många
personer är uppfostrade med att vara tacksamma.
Må
Många
väljer
lj att iinte säga if
ifrån
å när saker
k iinte ffungerar
som man vill, eftersom man är helt beroende av hjälpen
f å assistenten.
från
i
En hemlighet känd av många
• Relationsberoende – trygghet
• Egen
g kunskapsutveckling
p
g grunden
g
• Bemötande – t.ex. icke-heteropar
Socialstyrelsens etikråd
Utskottet
U
k
fför sociala
i l ffrågor
å
•Besvarar inkomna etiska frågeställningar från
kommuner och verksamheter på det sociala
området
•Ej rådgivande
Ej allmänna rekommendationer
•Ej
En personlig assistent och en brukare har tillsammans
kommit fram till att assistenten under arbetstid hjälper
brukaren att onanera
onanera. Medverkar assistenten till brottet
sexköp? Kan assistenten räknas vara i en
beroendeställning i och med att den är anställd av
brukaren?
• Ej sexköp enligt Brottsbalken
• ”I LSS nämns inget om sexuella behov, som väl rent allmänt
gg
mänskliga
g behov. Det är därför
får anses vara ggrundläggande
oklart vad lagstiftaren avsett skall omfattas av personlig
assistans. En objektiv tolkning av lagen ger dock utrymme för
att även sexuella behov skall ingå i begreppet grundläggande
behov, där också nämns ’annan hjälp som förutsätter
ingående kunskaper om den funktionshindrade’
funktionshindrade .”
Även om hjälpinsatsen
j p
som den beskrivits inte är olaglig,
g g, samt
att avtalet om hjälpen ingåtts frivilligt, väcker beskrivna
dilemman flera frågor: kan sexuella behov jämställas med andra
grundläggande behov? Kan hjälp med att onanera reduceras till
en teknisk fråga frikopplad från känslor mellan den som ger och
den som får hjälpen och kan sådan hjälp ges utifrån ett
professionellt förhållningssätt hos personalen?
Slutsatser
Slutsatser
Alla parter är osäkra på vad de kan göra
Motsättningar LSS – arbetsmiljölagen
Legitimitet önskas
Viktigt diskutera föreställningar om ”normal sexualitet”
och ”att
att leva som andra
andra”
• Vilken rätt har personer utan funktionsnedsättning att
d fi i gränserna
definiera
ä
fö
för sexualiteten
li
h
hos personer med
d
funktionsnedsättning?
•
•
•
•
– Funktionsmaktsordningen
– Vilken plats har sexualitetsfrågor i välfärdsinsatserna?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards