Fysiskt funktionshinder, sexualitet och personlig assistans

advertisement
Julia Bahner, doktorand
Teoretiska perspektiv
 Tidigare forskning
 Min forskning
 Diskussion i grupper
 Återkoppling/frågor i helklass
 Paus i mitten

Funktionshinder
2. Sexualitet
3. Personlig assistans
1.
Då ska vi se, sa den blinda till den döva.
Socialkonstruktivismen
 Funktionsnedsättning – funktionshinder
 Grunden i den sociala modellen
 Feministiska perspektiv
 Det miljörelativa begreppet - ICF
 The human variation version
 Den administrativa definitionen
Eklektisk teorianvändning

”Varhelst två människor är tillsammans
sexuellt är samhället med som tredje
part” (Gisela Helmius)
Bakgrund: Freud och Kinsey; Synd & Kontroll
Sexologiskt perspektiv
Sexualitetsbegreppet (SRHR):
”…livskvalitet och personliga relationer, om
rådgivning och hälsovård”, ”rätten för alla
människor, att bestämma över sin egen
kropp och sexualitet” samt ”ett tillstånd av
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande kring det reproduktiva
systemet och alla dess funktioner och inte
bara frånvaro av sjukdom”



En social inlärningsprocess på tre nivåer:
 Intrapsykisk nivå
Individens fantasier, önskningar och begär
 Interpersonell nivå
Det som sker i mötet med andra
 Sociokulturell nivå
Reglerar det gemensamma, sociala livet generellt och abstrakt
Den sexuella värdehierarkin:
 normer kring var, när, hur, med vem och
varför vi ska ha sex
 sexnegativitet
 dominoteorin
“The disability movement needs to get its
act together about this issue. If an ablebodied person wants to masturbate they
do it. In my view, it ought to be taken on
by carers if you can’t do it yourself”
(Shakespeare, Gillespie-Sells & Davies)
Ett arbete som utförs i hemmet
 Inga riktlinjer
 Moralisk kod i organisationer
 Svårt att professionalisera relationellt
arbete
 Emotional work: deep & surface acting

•Ungdomstiden
•Identitet
•Sexualkunskap
och kroppsuppfattning
•Sociala relationer
•Livsloppsperspektiv
•Rollen som hjälpbehövande
•Integritet, gränser
The Sexual Politics of Disability
(Shakespeare, Gillespie-Sells & Davies):
 många upplever att de inte förväntas
vara sexuella varelser
 segregation i skola får konsekvenser i
upplevelser och bemötande i framtiden
 ej anpassad sexualundervisning
 Sjukvården
 forskning
Barn och assistans (Skär):
 Olika roller som strategier
 Framhäva positiva egenskaper
 Fester, sociala relationer
 Assistenten tog olika roller
Vuxna och assistans (Jacobsson; Gough):
 Kompromissande
 Familjemedlemmars roll
 Värderingar
 Vikarier
Ungdomstiden (Höglin; Lewin; Barron):
 Självförtroende
 Brist på förebilder -> identifikation
 Sämre sexualkunskap, erfarenheter,
kroppskännedom
 Framtidsutsikter
Äldre (Helmius):
 Ungdomstiden var jobbig
 Föräldrar
 Påverkat hur man förhöll sig som vuxen
Masteruppsats:
Funktionshindrad sexualitet?
En kvalitativ studie om personer med fysisk
funktionsnedsättning och sexualitetsfrågor i
vardagen med personlig assistans
Avhandling (pågående):
Att ta emot, utföra och leda personlig
assistans med avseende på sexualitet
Intervjuer med 10 brukare
 Observationer på forum
www.funktionshinder.se
 Möte med handikapporganisation
 (Intervju med en assistent)

Attityder och bemötande
 Identitet
 Personlig assistans
 Sexualitet

Kämpandet för att få ha en sexualitet
på sina egna villkor.






Sammanläggningsavhandling
Första artikeln baseras på masteruppsatsen
Andra artikeln delstudie om assistenter;
intervjuer + fokusgrupper och/eller
forumobservationer på
www.personligassistent.se
Tredje artikeln om arbetsledare; intervjuer +
enkäter
Fjärde artikeln: forskningsöversikt?
Syfte




Diskutera citaten utifrån de teoretiska
perspektiven; märker ni några uttryck för
dessa?
Sätt er in i brukarens, assistentens, anhöriga
eller andra relevanta parters situation och
diskutera utifrån respektive persons
behov/förutsättningar
Vilka svårigheter finns? Skulle man kunna
underlätta för respektive part på något sätt?
Skulle ni kunna tänka er att leva med
assistans/en partner som har assistans/vara
assistent när det gäller sexualitet?
Download