Att arbeta som assistent

advertisement
Uppdaterad senast 2010-03-01
Vad innebär det att
arbeta som personlig assistent ?
i
Kramfors kommun
Information till dig som jobbar som personlig assistent
Ta också del av Kramfors kommuns
”Erbjudande och villkor”
för den som väljer
Kramfors kommun som assistansanordnare
1
Uppdaterad senast 2010-03-01
INNEHÅLL
När någon får personlig assistans
- LSS Lagen
- Besluten
- Lassersättning ( Lagen om assistansersättning)
- Vem skall vara arbetsgivare
- Kommunen som arbetsgivare/assistansgivare
- Överenskommelse
Vid anställning av personliga assistenter.
- Kund o personalpärm
- Arbetstidsschema
- Rekrytering av personal
- Första kontakten med assistenten
- Inskolning
- Ömsesidig respekt
Assistentens yrkesroll
- Integritet
- Tystnadsplikt
- Anmälningsskyldighet
- Medicinhantering
- Sjukvårdsinsatser
- Hantering av privata medel
- Familjesituationen
Kommunens arbetsmiljöansvar
- Arbetsplatsträffar
- Teamträffar
- Handledning
- Delaktighet och utveckling
- Utbildning
- Semester och annan ledighet
- Arbetskläder/skyddskläder
- Skydd mot smitta
- Förflyttningsteknik
- Hjälpmedel
- Assistentens placering och förändrad placering
- Uppmuntran/Tydlighet
Övrigt praktiskt
- Merkostnader
- Om något går sönder
- Resor och bil- användning
- Längre resor
- Restaurang och café- besök
- Teater och biobesök
- Avslut och utveckling av denna folder
2
Uppdaterad senast 2010-03-01
NÄR NÅGON FÅR PERSONLIG ASSISTANS
■ LSS Lagen
Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) som trädde i kraft 1994. En av de grundläggande principerna i LSS
är full delaktighet och jämlikhet. Med det menas att den som omfattas av LSS lagen har
medansvar och är likställd sina medmänniskor.
Den personliga assistenten ska finnas i assistansbrukarens närhet och enbart utföra de sysslor
som denne inte klarar på grund av sitt funktionshinder.
■ Beslutet
Vid ansökan om personlig assistans bedömer en biståndshandläggare från kommunen eller
försäkringskassan behovet av personlig hjälp med vissa grundläggande behov som:
▪ att sköta sin hygien
▪ att klä av och på sig
▪ att inta måltider
▪ att kommunicera med andra
Den som ansökt, assistansbrukaren/kunden får beslut på ett antal timmar fördelat per vecka
eller sexmånadsperiod, och det är dessa som sedan fördelas i ett arbetstidsschema för
personliga assistenterna.
Beslutet är tidsbegränsat och omprövas vid dess utgång.
Vid tillfälliga behov om fler assistanstimmar måste man ansöka om detta hos kommunens
handläggare.
■ Lassersättning (Lagen om assistansersättning)
Antalet beslutade timmar genererar en timersättning som ska täcka alla kostnader kring
assistansen. Löner, utbildning, arbetsledning, administration och omkostnader för
assistenterna. Ersättningen räknas ut av staten och betalas till den som är arbetsgivare.
Varje månad sammanställs utförda assistanstimmar och en räkning skickas till
försäkringskassan. Denna räkning ska undertecknas av assistansbrukaren eller någon i
dennes närhet som har särskild fullmakt och då skickas räkningen direkt till
försäkringskassan.
Efter 6 månader från beslutets början görs en slutavräkning och ej utnyttjade timmar
försvinner.
En del kan bara ha assistans enligt LSS o andra med LASS
■ Vem skall vara assistansgivare.
Den som blivit beviljad personlig assistans kan välja anställningsform för assistansen. Om
man vill ta arbetsgivaransvaret själv betalas Lassersättningen direkt till
assistansbrukaren/kunden som sköter anställningen och personalansvaret. Som egen
arbetsgivare kan man inte anställa någon i hushållsgemenskapen.
Som brukare kan man vara ansluten till kooperativ eller välja ett privat alternativ.
3
Uppdaterad senast 2010-03-01
■ Kommunen som arbetsgivare och assistansgivare
Har man valt Kramfors kommun som arbetsgivare till sina assistenter lämnas hela
arbetsgivaransvaret med rekrytering, anställning, rehabilitering och arbetsmiljö till
kommunen. Se ”Erbjudande och villkor för assistans”, ett häfte som vänder sig till den
som vill ha sin assistans utförd av kommunen samt dennes personliga assistenter.
Assistansbrukaren/kunden får besök av ansvarig enhetschef för genomgång av beslutet och
samtal kring anställningen av assistenter.
Innan mötet är det bra om assistansbrukaren/kunden funderar på hur han/hon vill att det ska
fungera, vad man klarar själv och vad man behöver hjälp/stöd med.
Finns det husdjur som kan ge allergier eller har brukaren någon allergi som ska tänkas på?
Finns speciella intressen eller trosuppfattningar som ska tas hänsyn till?
■ Överenskommelse
Ett skriftligt avtal mellan brukaren och kommunen skrivs. Avtalet bygger på att
assistansbrukaren/kunden tagit del av denna information och eventuellt andra speciella
överenskommelser. Om man vill byta från Kramfors kommun till annan assistansgivare ska
avtalet sägas upp skriftligen
3 månader i förväg om inte annat skriftligen är överenskommet.
VID ANSTÄLLNING AV PERSONLIGA ASSISTENTER
När kommunen anställer personal gäller lagar och avtal för offentligt anställda såsom
arbetstidslagen, semesterlag/avtal och lagen om etnisk diskriminering med flera.
■ ”Kund o personalpärm” med förtydligande av arbetsuppgifter
Såväl assistansbrukare/kund som personal har tillgång till pärm med gällande uppgifter i.
Beskrivningarna är till för att assistenterna ska veta vilka grundläggande assistansbehov
assistansbrukare/kund har fått beslut på och vilket eventuellt ansvar assistenterna har kring
hantering av medicin, privata medel (pengar) och annat.
Tillfälliga vikarier informeras utifrån innehåll i pärmen och dess beskrivningar.
Innehållsregistret visar vad som ska finnas tillgängligt. De kursiverade frågorna ska kunna
besvaras och ständigt vara uppdaterade, under respektive flik.
Assistenterna ansvarar för att uppdaterade ändringar som görs, nytt material o s v
kontinuerligt ersätter det som är förbrukat.
Assistansbrukare/kund kan sedan tillsammans med sina assistenter utveckla pärmen
ytterligare om det önskas.
4
Uppdaterad senast 2010-03-01
■ Arbetstidsschema
Utifrån behov av assistans och gällande lagar och avtal har enhetschefen gjort ett
arbetstidsschema för assistenterna. Om det sedan ska förändras krävs planering och
samverkan för berörda parter som assistansbrukare/kund, assistenter och enhetschef.
På vissa arbetsplatser kan det vara svårt för assistenterna att ta lunchrast och lämna
arbetsstället. Då kan enhetschefen förhandla om att få byta rast mot måltidsuppehåll.
Om måltidsuppehåll beviljas så får assistenterna möjlighet att äta under sitt arbetspass, de har
betalt för tiden och finns tillgänglig för assistansbrukaren/kunden.
■ Rekrytering av personal
Vid rekrytering av personal tas hänsyn till redan anställda personliga assistenter som är utan
arbete samt andra anställda som kommunen bedömer kunna klara assistansjobbet med
inskolning, Innan anställning ska assistansbrukare/kund i samråd med enhetschef få möjlighet
till inflytande av de assistenter som står till förfogande. Assistansbrukare/kund kan också själv
ha förslag på någon som kan vara lämplig.
■ Första kontakten med assistenten
Den första kontakten mellan assistent och assistansbrukare/kund är viktig. I samtal får de veta
mer om varandra, vilka önskemål och intressen som gäller, vad hjälpbehovet består i och
vilka förväntningar som finns på varandra.
■ Inskolning
Beroende på funktionshinder och behov får den nya assistenten inskolning tillsammans med
ordinarie personal eller någon annan i assistansbrukare/kund närhet.
Enhetschef ger information till assistenterna om aktuell person och dennes funktionshinder.
En mer grundlig inskolning får assistenten av assistansbrukare/kund tillsammans med
ordinarie personal.
Inskolningen ska innehålla:
● arbetet som personlig assistent, uppdragets innebörd, vad ska assistenten bidra med
och genomgång av ”kund o personal” - pärm , personalpärm och riktlinjer samt rutiner
som berör arbetsmiljö, anställningsavtal, ordningsregler, förhållningssätt, fackligt m m.
● ev. speciella arbetsuppgifter för just denna kund/brukare
● ev. hjälpmedel och förflyttningsteknik som är aktuellt
● ev. hantering av mediciner och privata medel (pengar)
● ev. ekonomiska överenskommelser mellan assistent/brukare som t ex
kaffekassa, när man äter tillsammans.
● Kommunens värdegrund och innebörd.
5
Uppdaterad senast 2010-03-01
■ Ömsesidig respekt
En viktig aspekt för ett gott samarbete och en god arbetsmiljö är att alla parter som
assistansbrukare/kund, anhöriga, assistenter och chefer har respekt för varandra. Genom
ärlighet och ödmjukhet kan man prata igenom och lösa de flesta svårigheter och på så sätt
komma närmare varandra och utveckla samarbetet.
Ingenting är så svårt att man inte kan prata om det.
ASSISTENTENS YRKESROLL
Assistentens viktigaste arbetsuppgift är att genom lyhördhet, delaktighet och flexibilitet
underlätta vardagen för assistansbrukare/kund. Att tillsammans, som en ”förlängd arm” hitta
lösningar, styrka och motivation, och på så sätt sänka funktionshindrets tröskel.
Assistenten ska följa arbetsbeskrivning, göra och följa genomförandeplan (se rutin) som
överenskommet med assistansbrukare/kund och följa instruktioner som sjukvårdspersonal,
arbetsterapeut m fl gett.
Assistenten ska verka för ett gott arbetsklimat gentemot arbetskamrater genom att delta i
arbetsplatsträffar och utbildningar samt tillsammans med assistansbrukare/kund skola in
vikarier och ny personal.
Uppstår tveksamhet kring praktiska arbetsuppgifter ska enhetschefen kontaktas.
■ Integritet
Assistenten ska i alla situationer ta hänsyn till integritet och kunna vara lyhörd i sin kontakt
med assistansbrukare/kund och dess anhöriga. En bra och tydlig kommunikation mellan
samtliga berörda är grundläggande villkor för att det viktiga samspelet ska fungera.
■ Tystnadsplikt
När en assistent anställs får denne skriva under försäkran om tystnadsplikt. Denna försäkran
gäller hela förvaltningen under tid som anställd och även därefter. Tystnadsplikten innebär att
man inte yppar vad man erfarit (d v s hört, sett eller uppmärksammat på annat sätt) gällande
enskilda personliga förhållanden.
Tystnadsplikten innebär också att man förbinder sig att förvara alla handlingar gällande
enskild person och vissa allmänna handlingar otillgängliga för andra.
Brott mot tystnadsplikt, vårdslös förvaring och obehörigt utlämnande av allmänna handlingar
kan medföra åtal och straff.
Tystnadsplikten gäller självklart gentemot alla utomstående och till viss del mellan
assistansbrukare/kund personliga assistenter, undantag kan göras om det gäller brukarens
välbefinnande för assistansbrukare/kund och som då överenskommits.
6
Uppdaterad senast 2010-03-01
■ Anmälningsskyldighet
Alla anställda har skyldighet att anmäla till sin enhetschef om de uppmärksammar eller får
kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgen om enskild enl. SOSFS 2 000:5
så kallad Lex Sarah. Även mindre allvarliga missförhållanden i omsorgen ska systematiserat
anmälas, åtgärdas och följas opp i vad som kallas fel och brister.
De har även anmälningsskyldighet enl. § 15 i LSS om de uppmärksammar att en
assistansbrukare/kund antas behöva hjälp av god man eller förvaltare.
■ Medicinhantering
I medicinlista (gul mapp) ska det tydligt framgå om och i så fall vilket ansvar assistenterna
har kring gällande medicin.
Hälso o sjukvården är ansvariga för vad innehållet i gula mappen ska vara.
Vi ansvarar för att mappen verkligen innehåller detta såsom:
- aktuell läkemedelslista – aktuella recept – patientbricka – omvårdnadsstatus – vårdplan
- vårdrapport/socialt o medicinskt meddelande
- ev; spec. behandlingsanvisningar – träningsprogram/hjälpmedelsinstruktioner
- KAD journal
Gula mappen ska alltid vara uppdaterad och färdig för att tas med på läkar- sjukhusbesök.
■ Egenvård och Sjukvårdsinsatser
Läkare bedömer o lämnar skriftligt utlåtande om det som ordinerats ska betraktas som
egenvård.
Egenvård innebär att läkare bedömt personen tillräknelig att utföra den medicinska insatsen
själv eller att han/hon klarar att själv informera sin assistent om hur utförandet av den
medicinska insatsen ska gå till.
I vissa fall när det är bedömt som sjukvård behöver ansvarig sköterska delegera
sjukvårdsinsatsen personligt till assistenten. Det sker med information och klargöranden
skriftligt om vad som ska göras, hur det ska gå till och när det ska göras. Den som har
delegation fyller i åtgärdslistor allt eftersom insatserna ges.
Delegeringen ska vara tidsbestämd.
■ Hantering av privata medel
Om assistansbrukare/kund själv har ansvaret men behöver praktisk hjälp vid betalningar, uttag
och betalningar av räkningar kallas det handräckning. Om assistenterna har ansvaret skall det
ske enligt utarbetade riktlinjer och rutiner med företrädare eller god man/förvaltare och
skriftlig överenskommelse görs. Särskilda blanketter för överenskommelse finns i pärmen.
Där ska också tydlig information finnas om hur kassabokföring, signering av kvitton med
mera ska gå till.
All hantering av assistansbrukare/kund pengar skall ske med brukarens delaktighet, vilket
innebär att assistenterna inte får handla med brukarens pengar eller ta ut pengar åt brukaren
utan att denne är med.
ASSISTENTERNA FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER TA EMOT ELLER LÅNA
PENGAR AV ASSISTANSBRUKARE/KUND.
7
Uppdaterad senast 2010-03-01
■ Familjesituationen
Att ha personlig assistans när man lever i familj kan ibland vara komplicerat för både
familjemedlemmar och assistenter. Fördelningen av arbetsuppgifter i hemmet kan vara svår
men i alla lägen måste man tänka på att assistenten är anställd för brukaren som dennes
”förlängda arm” och ska inte blandas in i särskilda familjeförhållanden och ordväxlingar.
KOMMUNENS ARBETSMILJÖANSVAR
Som arbetsgivare behöver kommunen följa arbetsmiljölagen och ta hänsyn till fysiska,
psykiska, sociala och tekniska skäl som påverkar personalens hälsa.
För att försäkra sig om assistenternas arbetsförhållanden följer arbetsledaren en viss
ordning kring:
■ Arbetsplatsträffar
Arbetsplatsträffar sker enligt fastställd rutin en gång /månad.
Bestämda punkter berörs,( se rutin)
Enhetschefen leder träffarna som inkluderar arbetsmiljöarbetet i det aktuella hemmet.
Riskbedömningar av hemmet som helhet (kartläggning) görs 2ggr/år med stöd av utarbetad
checklista.
Systematiskt arbetsmiljöarbete görs på varje APT där skyddsombud alternativt
arbetsmiljöombud har särskild funktion för arbetsplatsen tillsammans med enhetschefen.
■ Teamträffar
Förutom APT samlas assistenterna med assistansbrukaren/kunden i syfte att ständigt utveckla
och följa upp assistenternas arbete mot enklare vardag för assistansbrukare/kund.
I gemensamma samtal med assistansbrukare/kund berörs det som fungerar till belåtenhet
och det som inte fungerar.
Genom dialog o överenskommelser fastställs hur man ska gå vidare.
Såväl arbetsbeskrivningar som genomförandeplan ligger som grund för samtalen.
Avvikelser, ändringar ska dokumenteras i daganteckningar som lämnas till enhetschef som i
sin tur dokumenterar i LSS- programmet. (se rutin)
Ibland sker dessa träffar i kombination med APT o ibland separat. Det är inte säkert att
enhetschefen är med på ”team- delen” varje tillfälle.
■ Handledning
Assistenterna kan vid behov få professionell handledning individuellt eller i grupp.
Det kan gälla arbetsmiljö o stöd från arbetsterapeut/sjukgymnast men det kan också behövas
vid konflikthantering eller extremt påfrestande arbetssituation för assistenterna.
■ Delaktighet och utveckling
Varje assistent ska få möjlighet till utveckling både individuellt och i sitt arbetslag. Detta kan
ske genom t ex utbildningar, handledning och samtal.
Bland assistenterna finns skyddsombud eller arbetsmiljöombud som har uppdrag i samverkan
mellan arbetsgivaren (kommunen) och arbetstagaren (assistenterna) kring frågor kopplat till
arbetsmiljön.
8
Uppdaterad senast 2010-03-01
■ Utbildning
Nyanställda personliga assistenter erbjuds introduktionsutbildning. I övrigt kan kommunen
anordna utbildningar på områden där behov finns att förmedla ytterligare kunskap på vissa
områden.
■ Semester och annan ledighet
Assistenterna har rätt till ledighet enligt gängse lagar och avtal. Ledigheten ansöks om hos
enhetschefen efter regler som finns angivna i pärmen med riktlinjer och rutiner
och i de interna ordningsreglerna.
■ Arbetskläder/skyddskläder
Förvaltningen lämnar normalt inte ut arbetskläder till sin personal, men har assistenterna
behov av skyddskläder t ex plastförkläden, stövlar och handskar köps detta in via
enhetschefen. I HSL (hälso- sjukvårdslagen)- rutinerna finns angivet hur skötsel av
arbetskläder ska gå till.
■ Skydd mot smitta
För att kommunen ska kunna ge assistenten fullgott skydd bör brukaren meddela enhetschefen
om denna har någon form av blodsmitta. I HSL- rutinerna för blodsmitta anges hur man förfar
då detta är aktuellt.
■ Förflyttningsteknik
För att assistenterna ska kunna hjälpa assistansbrukaren/kunden med förflyttningar på ett
tryggt och säkert sätt utan risk för skador kan de behöva lära sig förflyttningsteknik. Det finns
ergonomiombud som delger allmän kunskap kontinuerligt efter bestämd rutin.
I det specifika fallet kan såväl sjukgymnast som arbetsterapeut via enhetschefen bli aktuell
att konsultera.
■ Hjälpmedel
För att kunna ge god assistans utan att riskera att assistansbrukaren/kunden eller assistenten
skadas kan man behöva installera hjälpmedel i hemmet. Detta sker i samråd mellan
assistansbrukare/kund, assistent och enhetschef.
■ Assistentens placering och förändrade placering
Assistenten är anställd hos EN person med beviljat rätt till assistans. Om ändring sker så att
assistansbrukaren/kunden väljer privat assistans istället följer lämpligast de anställda med till
den arbetsgivaren om inget hindrar detta.
Vid sjukdom och sjukhusvistelse kan det ibland bli så att assistenterna beviljas följa med på
sjukhuset och i andra fall inte. Då behöver assistenterna, under sjukhusvistelsen tjänstgöra hos
någon annan assistansbrukare/kund.
9
Uppdaterad senast 2010-03-01
Vid dödsfall uppstår arbetsbrist för just de assistenter som jobbat hos den avlidne. Efter
förhandling med facket sker uppsägning och uppsägningstiden avgörs av både ålder och hur
länge man arbetat inom kommunen. Kommunen har återanställningsskyldighet efter
uppsägningstiden utgång om ledigt arbete uppkommer och kompetens finns.
Vid resa för assistansbrukare/kund kan det bli aktuellt för assistenten att följa med.
Dessa resor ska planeras i god tid med tanke på schemaförändringar och planering för
assistenten.
■ Uppmuntran och tydlighet
Uppmuntran och tydlighet är viktigt för alla människor och därför är återkoppling till
assistenten en del i arbetet. Både det som fungerar och det som behöver förbättras är
angeläget att ständigt prata om mellan chef, assistenter emellan och assistansbrukare/kund.
En annan typ av uppmuntran
är att i samband med viss födelsedag, pensionering överlämnas present eller liknande av
kommunen.
Assistansbrukare/kund kan vilja ge gåva till assistenterna. Här säger kommunens regelverk att
det är okey med gåva av mindre värde som t ex blomma eller choklad. Större gåvor får
assistenterna inte ta emot för att det kan uppfattas som otillbörlig belöning- muta.
Enhetschefen kan ge mer information om vad som räknas som otillbörlig belöning.
ASSISTENTERNA FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER TA EMOT ELLER LÅNA
PENGAR AV ASSISTANSBRUKARE/KUND.
ÖVRIGT PRAKTISKT
■ Merkostnader
Brukaren ska inte ha några merkostnader för assistans. Det innebär inga andra kostnader än
det som täcks av ”pengen” från försäkringskassan.
■ Om något går sönder eller försvinner
Kommunen ersätter assistansbrukaren/kunden om assistenten av misstag har sönder någon
eller att något försvinner. Det sker enligt Allmänna skadeståndsrättsliga regler
Inträffar skada gör Du anmälan på särskild blankett till kommunen. (i pärmen)
■ Resor och bil- användning
Kommunala färdsätt och färdtjänst skall så långt det är möjligt används men skulle
assistenten skjutsa assistansbrukaren/kunden i dennes eller i egen bil, finns inte någon speciell
kommunal försäkring som täcker skador utan hänvisas till kundens respektive assistentens
egna försäkringar. Kunden och assistenten kommer själva överens om milersättning.
Kommunen rekommenderar dock den skattefria ersättningen som enhetschefen kan ge aktuell
information om.
10
Uppdaterad senast 2010-03-01
Kostnader som uppstår för assistenten vid resor med kommunala färdsätt och färdtjänst ersätts
via lönen
Om kundens bil ska nyttjas behövs en skriftlig överenskommelse göras med varje personlig
assistent. Detta gäller även om din bil används. Bilen behöver följa den standard o
trafiksäkerhet som kommunen kräver för sina anställda. Se riktlinjer och rutin för detta
Dokumentera överenskommelser och sätts i pärm 1. Kommunen som arbetsgivare kan inte
”tvinga” arbetstagare att köra eller åka i de assistansberättigas bilar och inte heller använda
sina egna privata bilar.
■ Längre resor
Vid längre resor, semester och konferenser och liknande där assistansen ska följa med,
lämnar kunden en ansökan om tillfällig utökat behov för assistansen.
Med hänsyn till planeringsmöjligheter för såväl kommunen som för assistenten som ska följa
med lämnas ansökan in till LSS-handläggare senast 60 dagar före planerat avresedatum.
■ Restaurang- och cafébesök
Vid restaurang och cafébesök får medföljande assistenter ersättning för hela sitt utlägg i
samband med sjuktransport eller liknande. Kvitton är nödvändiga att redovisas för
ersättning.
Om assistenten tillsammans med assistansbrukare/kund besöker restaurang eller café på
”hemmaplan” gäller inte detta om inte särskilda skäl framgår i gällande genomförandeplan.
Hämt- mat ersätts aldrig till personal. Vid särskilda skäl är ersättningen /måltid maximerad till
75:-. Överstigande belopp får assistenten betala själv. Enhetschefen kontaktas undantagslöst
innan måltid/fika. Kvitton är nödvändiga att redovisas för ersättning.
Assistenten ersätts via lönen dessa kostnader.
■ Teater- och biobesök
Medföljande assistent får ersättning för biljetten via lönen.
Kvitton är nödvändiga att redovisas för ersättning.
■ AVSLUT
Denna folder syftar till att ge en ”bild” av vad assistansuppdraget innebär för assistenten
En del information sammanfaller med den erbjudandefolder som i första hand vänder sig till
kunden.Det finns ett värde för dig som assistent att ta dela av båda dessa foldrar.
Det är tacksamt om du vill utveckla/förbättra innehållet i denna folder så att den så långt
möjligt överensstämmer med verkligheten och det som är aktuellt och mest intressant för just
den personliga assistans- yrkesrollen.
Förslag till utveckling kan tas upp på APT eller direkt till enhetschefen.
11
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards