Norrbottens Innebandyförbund

advertisement
Norrbottens Innebandyförbund
TDK 2008/2009
Sidan 1 (3)
DOMAROBSERVATÖRS
HANDLEDNING
Norrbottens Innebandyförbund
Handeledning
TDK 2008/2009
Sidan 2 (3)
Innan match
Kontrollerades utrustning, spelplan, sekretariat, målburar?
Gick domarna igenom matchprotokollet?
Skapade domarna genom sitt uppträdande före match en bra stämning på plan?
Startade matchen på utsatt tid?
Signalgivning
Var signalgivningen lika inom domarparet?
Varierade domarna sina signaler? (förstärkte vid mål/utv. etc.)
Använde domarna likadan pipa inom paret och hade dem rätt pipa i rätt hall?
Teckengivning
Var teckengivningen lika inom paret?
Visade domarna tydliga och korrekta tecken?
Visades tecknen så att spelarna förstod vems boll det var och varför det blåsts av?
Repeterade domarna kollegans riktningstecken?
Visade domaren utvisningstecken för spelaren/spelarna ute på plan?
Placerings- och rörelseförmåga
Hade domarna en sådan position att de hade koll på mållinjen?
Hade domarna en sådan position att de inte störde spelet?
Hade domarna sådana rörelser att de var nära spelsituationerna?
Sprang domarna med när spelet vände, före bollen till förlängd mållinje?
Hade domarna ett fungerande rörelseschema för positionsbyten och riskelimineringar?
Samspel med kollega
Hade domarna lika bedömningar och bra enighet i sitt agerande beträffande tecken och signaler?
Hade domarna ögonkontakt vid avblåsningar, spelvändningar, sid- och diagonalbyten?
Hade domarna ögonkontakt under spelets gång? (syns bl.a. på repetition av fördelstecken)
Hade domarna fungerande interna tecken?
Stöttade domarna varandra vid utvisningar, uppträdde de som ett par?
Är arbetsfördelningen lika inom paret?
Regelkunskap/direktiv/tolkningar
Följdes de direktiv som informerades om på årets domarutbildningar?
Rubricerades utvisningarna korrekt?
Behärskade domarna reglerna och dess tolkningar?
Fördelsregeln
Visade domarna fördelstecken, både tecken och/eller muntligen?
Förstod spelarna domarnas nivå i fördelsanvändandet?
Visade domarna fördel, men blåste inte av trots att spelaren inte fick någon fördel?
Missade domarna uppenbara fördelslägen genom att blåsa av utan att avvakta var bollen tog vägen?
Känsla för spelet
Dömde domarna med ”sunt förnuft”?
Lyckades domarna genom sitt sätt att agera behålla en positiv stämning på plan?
Tillämpade domarna fördelsregeln på ett för spelet bra sätt?
Gynnade domarna genom sitt sätt att agera spelets idé? (snabba signaler, närhet till spelet, bra tempo)
Fördröjde domarna genom sitt sätt att agera tempot i matchen?
Attityd/Kroppsspråk
Uppstod svåra situationer pga. domarnas agerande/pga. uteblivet agerande?
Visade domarna upp ett bestämt, men ändå ödmjukt agerande? (visa pondus när det behövs)
Lyckades domarna med sina signaler, tecken, kroppsspråk och muntlighet skapa förståelse hos lagen?
Norrbottens Innebandyförbund
TDK 2008/2009
Sidan 3 (3)
Handledning
Kommunikation med spelare/ledare
Accepterade domarna en viss nivå på spontana reaktioner?
Såg domarna till att det mesta av diskussionerna skedde via lagkaptenerna?
Kommunicerade domarna med spelare/ledare under spelets gång?
Skapade domarna genom sitt sätt att kommunicera en bra stämning på och runt plan?
Diskuterade domarna med spelare, ledare etc. på planen i periodpauserna?
Kommunikation med sekretariat
Pratade domarna med sekretariatet innan match, vid mål/utvisningar, i pauser och efter matchen?
Var domarna effektiva och tydliga vid mål, utvisning och kontrollerade att sekretariatet uppfattat all fakta?
Hjälpte domarna sekretariatet vid dubbelutvisningar eller liknande situationer?
Efter match
Anmärkningsvärda förhållanden?
Arrangemanget?
Sargvakter?
Match-/Domarvärd ?
Download