Minnesanteckningar (docx 113 KB)

advertisement
MINNESANTECKNINGAR
Datum
2013-04-10
Minnesanteckningar från referensgruppsmöte den 4 april 2013,
Torsgatan 13 Stockholm
Närvarande
Daniel Norstedt Ei, Erik Blomqvist Ei, Petra Lindmark Ei,
Örjan Siljeholm E.ON, Lars Johansson Trafikverket,
Magnus Thorstensson Svensk Energi, Rolf Englund
Vattenfall, Jon Melin Oberoende elhandlare, Jonas
Persson Mälarenergi (via webbkonferens) och Lars
Munter SvK (från kl 11:15).
§ 1 Genomgång av Ei:s NBS-projekt
Daniel visade en presentation som beskrev Ei:s interna NBS-projekt, denna
presentation skickas ut till referensgruppen. Daniel beskrev bl a att Ei har
regelbundna möten med SvK om vilka regeländringar som kan behövas med
anledning av NBS och att NordREG och TSOerna från FI, NO och SE har haft ett
första koordineringsmöte och att fler möten planeras för att säkerställa så lika
implementering som möjligt.
§ 2 Genomgång av SvK:s NBS-projekt
Här var det meningen att Tania Pinzon skulle presentera de systemansvarigas
NBS-projekt, men hon fick förhinder. Daniel drog även denna presentation
eftersom Lars Munter anslöt till mötet i ett senare skede. Denna presentation
kommer att skickas ut till referensgruppen.
EI6003, W-3.1, 2013-01-30
Av presentationen framgick det att TSOerna kommit överens om ett par ändringar
jämfört med den tidigare publicerade NBS-designrapporten:
I den ursprungliga NBS designrapporten föreslogs en lösning för hantering av
schablonavräkningen men nu föreslås en interrimslösning för att undvika
kortsiktiga investeringar för marknadsaktörerna. Detta mot bakgrund av AMRinförande i Norge och Finland samt eventuellt datahubbar i alla nordiska länder.
Ïnterrimslösningen innebär att kvarkraften inte kommer att faktureras av SR. De
nuvarande lösningarna för schablonavräkningen kommer att användas i
respektive land under en övergångsperiod. Det innebär således att det initialt inte
kommer att vara någon harmoniserad kvarkraftavräkning. Längden på
interrimslösningen är beroende av processen för implementering av hubbar i
Sverige och Norge. Målet är en harmoniserad lösning enligt modellen som
presenteras i designrapporten och har beskrivits i kravspecifikationen för
avräkningssystemet.
Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. [email protected] www.ei.se. Org.nr. 202100-5695
1 (3)
2 (3)
Datum
2013-04-08
Lars bekräftade att balansansvarsavtalet kommer att delas upp i två delar. Del 1
gäller själva balansavräkningen dvs de ekonomiska transanktioner som finns i
avtalet idag och detta kommer att handhas av den nya SR:en. Del 2 kommer gälla
planeringen av att hålla balanseringen i nätet dvs reglermarknaden och
produktionsplanerna.
§ 3 Synpunker från referensgruppen NBS-projektet
Det framkom synpunkter på att referensgruppen tycker att det är lite konstigt att
de systemansvariga upphandlar ett IT-system innan alla förutsättningar är satta för
NBS-projektet.
Det fanns också en oro att detta projekt kan innebära ökande kostnader för
nätägarna och det kan slå tillbaka på konsumenterna samt att det inte i dagsläget
finns en rimlig tidsplan när projektet ska vara infört.
Referensgruppen efterlyste också en större möjlighet för ”stakeholders” att få vara
med i de systemansvarigas arbete, bl a i arbetet med dataformat och
kommunikationsstandarder. Referensgruppen anser att det är viktigt att lyfta saker
som påverkar NBS-projektet indirekt. Till exempel den hubb som nu danskarna
har tagit i bruk. Ei instämer generellt i att det är viktigt att intressenter har
möjlighet att lämna synpunkter på arbetet under projekttiden och tar med den
frågan till framtida diskussioner med SvK.
Delar av referensgruppen framförde synpunkte att alla avgifter bör harmoniseras
eftersom de nu är olika mellan länderna. Ei tar med sig den frågan i vidare
diskussioner med SvK.
Referensgruppen frågade också hur SR ska finansieras. Ei lovade diskutera den
frågan med SvK.
Av SvK:s presentation framkom det att avräkningsdagarna kommer att ändras för
svensk del till att timmätta värdena ska rapporteras inom två dagar och
korrigering kan ske inom nio dagar. Referensgruppen tycker att det är bra som
Sverige har det idag.
Referensgruppen framförde också att de tycker att det är konstigt att man
fortfarande kommer att behålla timavräknade schablonvärden, eftersom det är
omöjligt att kontrollera att detta är riktigt gjort i efterhand.
Referensgruppen påpekade att det finns två omsättningsavgifter, en för
produktion och en för förbrukning och hur tänker projektet göra med dem?
Det blev en lite större diskussion om IKN-nät som producerar el och varför detta
nu ska mätas enligt NBS-projektet. Om allt ska mätas ska man väl inte bara stanna
vid elproduktion. I så fall bör alla anläggningar vara med,som t ex värmepumpar.
Lars Munter svarade att det finns en nordisk överenskommelse mellan de
3 (3)
Datum
2013-04-08
systemansvariga att använda sig av bruttoredovisning på all produktion, dvs all
produktion ska vara synlig eftersom den påverkar balansen. Idag anser SvK att det
är ca 800 MW som inte mäts inom IKN-näten. Grunden till denna
överenskommelse är att allt ska rapporteras men då detta inte är tekniskt möjligt så
kommer NBS-projektet att införa någon sorts nedre gräns, gränsen är dock inte
klar ännu. En annan anledning till överenskommelsen är att om en systemansvarig
hamnar i krisläge vill de kunna kräva produktion av ett sådant IKN-nät som
eventuellt står still. Referensgruppen anser att detta inte innebär någon förbättring
mot det som redan gäller idag, dvs allt som finns utanför abonnerad effekt. De ser
ingen poäng i att mäta det eftersom de balansansvariga har planeringsansvar även
för dessa punkter.
Referensgruppen anser att lösningen som NBS-projektet nu kommit fram till, dvs
att SR:en sköter den ekonomiska delen och den nationella systemansvariga sköter
produktplaneringen och reglerkraftmarknaden innebär att de balansansvariga får
fler systemansvariga att teckna avtal med än vad de har idag och detta är inte
någon förbättring.
Det upp kom också en fråga hur NBS-projektet ser på uppbörden av energiskatten.
Vid protokollet
Justeras
Petra Lindmark
Daniel Norstedt
Download