Bidrar systematiska skattningar av beteendemässiga och psykiska

advertisement
Denna uppsats kommer att
publiceras, därför finns här endast
en sammanfattning än så länge.
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Sektionen för omvårdnad
Fristående kurs: Examensarbete för magister i
Omvårdnad, 15 hp, A 2QA179
Vårterminen 2014
_____________________________________________________________
Bidrar systematiska skattningar av beteendemässiga och psykiska symtom
vid demenssjukdom till minskade symtom?
- En kvantitativ pilotstudie utifrån registerdata
Do systematic assessments of behavioral and psychiatric symptoms in
dementia reduce symptoms?
- A quantitative pilot study based on registry data
Författare: Anna Björk och Elisa Reinikainen
Handledare: Anne-Marie Boström, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Examinator: Marie Iwarzon, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sammanfattning
Demenssjukdomar ökar i samhället, samtidigt ökar beteendemässiga och psykiska symtom.
Syftet med studien var att beskriva förekomst och allvarlighetsgrad av beteendemässiga och
psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) samt att jämföra medelvärdet av totalpoängen
av BPSD från första registreringstillfället i BPSD– registret med en påföljande registrering.
Studien var en kvantitativ, registerstudie. Studien utfördes som en pilotstudie. Datainsamling
har skett via Neuropsychiatric Inventory. Undersökningsgruppen var 105 personer med
demenssjukdom som registrerats i BPSD -registret i två valda kommuner. Mest
förekommande symtom vid första skattningen var agitation, lättretlighet/labilitet och motorisk
rastlöshet. De flesta symtom var mer förekommande hos personer som bodde i småstad än i
storstad. Depression och apati var signifikant mer förekommande. Det fanns inga signifikanta
skillnader mellan män och kvinnor. I jämförelse med en påföljande skattning minskade
totalpoängen av symtomet depression signifikant. Konklusion. Personcentrerad omvårdnad är
en viktig del vid bemötandet av individer som lider av demens. Med hjälp av utbildning och
registreringar i BPSD – register ökar vårdpersonalen kunskaper av symtom och ett
strukturerat arbetssätt leder till att förekomst och allvarlighetsgrad av symtom minskar mellan
första och andra skattningen. En högre bemanningstäthet synes bidra till en lägre förekomst
av symtom. Mer forskning behövs dock.
Download