Avtal 1662013-067 Hela Hus

advertisement
1(9)
AVTAL
Referens
Datum
Marianne Dalerstedt
Diarienr
2014-02-11
Avtalsnr
SN 166-2013
1662013-067
AVTAL NR: 1662013-067
Handledning personal
AVTALSPARTER:
Beställare:
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Leverantör:
Hela Hus
POSTADRESS
Enhet Göteborg
BESÖKSADRESS
TELEFON
Växeln 0520-917 00
Direkt +46 317051620
Mobil 0708-92 28 58
TELEFAX
E-POST
[email protected]
2(9)
AVTALSVILLKOR
Innehållsförteckning
Sid nr
1
Avtalsparter .................................................................................... 3
2
Avtalsomfattning ............................................................................ 3
3
Avtalsform....................................................................................... 3
4
Avtalstid .......................................................................................... 4
5
Arbetsgivaransvar .......................................................................... 4
6
Avrop mot ramavtal ....................................................................... 4
7
Åtagande.......................................................................................... 4
8
Handledning enligt följande: ......................................................... 5
9
Krav på leverantören ..................................................................... 5
10
Krav på handledaren ..................................................................... 5
11
Reseersättning ................................................................................. 6
12
Avtalspriser ..................................................................................... 6
13
Prisjustering .................................................................................... 6
14
Fakturerings- och betalningsvillkor ............................................. 6
15
Dröjsmålsränta ............................................................................... 6
16
Försäkringar ................................................................................... 6
17
Elektronisk handel ......................................................................... 7
18
Statistik ............................................................................................ 7
19
Uppföljning av avtal ....................................................................... 7
20
Ändringar och tillägg ..................................................................... 7
21
Omförhandling ............................................................................... 8
22
Handlingars inbördes ordning ...................................................... 8
23
Överlåtelse av avtal/ ägarskifte ..................................................... 8
24
Hävning ........................................................................................... 8
25
Organisationsförändring ............................................................... 8
26
Befrielsegrunder (force majeure).................................................. 9
27
Tvist ................................................................................................. 9
28
Avtalstecknare ................................................................................ 9
3(9)
1
Avtalsparter
Detta avtal har träffats mellan Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen,
VGR), genom Regionservice Inköp, nedan kallad Beställaren, och Hela Hus, nedan kallad
Leverantören
Organisationsnamn:
Adress:
Postadress:
Org.nr:
GLN-nr:
Webbplats:
Kontaktperson för avtalet:
Enhet:
Adress:
Postadress:
Tel:
Mobil:
E-post:
2
Beställare:
Västra Götalands läns landsting
Regionservice, Regionens Hus,
Östergatan1
462 80 VÄNERSBORG
232100-0131
Leverantör:
Hela Hus
Furuliden 13
433 64 Sävedalen
556798-3894
www.vgregion.se/inkop
Marianne Dalerstedt
Regionservice Inköp
Regionens Hus
405 44 Göteborg
031-705 16 20
0708-92 28 58
[email protected]
Stina Andersson
Furuliden 13
433 64 Sävedalen
0736-885889
[email protected]
Avtalsomfattning
Leverantören åtar sig att för Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen,
VGR), utföra
Handledning för personal
Grundprofession sjuksköterska
i enlighet med detta avtal samt med kravspecifikation, kommersiella villkor och föreskrifter i
det förfrågningsunderlag som legat till grund för upphandlingen samt enligt de villkor som
framgår av antaget anbud.
3
Avtalsform
Detta är ett ramavtal som reglerar samtliga villkor för avrop av aktuella tjänster under
avtalsperioden.
Avtalet är juridiskt bindande endast under förutsättning att det är undertecknat av båda
avtalsparter.
4(9)
4
Avtalstid
Avtalsperiod: Från och med 1 mars 2014 till och med 29 februari 2016 med möjlighet till
förlängning i sammanlagt 24 månader.
Vid utnyttjande av avtalsförlängning meddelar Beställaren senast 6 månader innan ordinarie
avtalsperiods utgång, sin avsikt att utnyttja förlängningen samt den aktuella tidsperioden.
5
Arbetsgivaransvar
Leverantören svarar för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade
kostnader för sig och sin personal.
Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av
arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal.
Leverantören skall vid verksamhetens bedrivande följa de lagar och förordningar, föreskrifter
och allmänna råd som vid varje tidpunkt under avtalstiden gäller för denna typ av verksamhet.
Leverantören skall förbinda sig att gentemot myndigheter och andra fullgöra de skyldigheter
som verksamheten föranleder vid varje tillfälle. Detta innebär bl. a att Leverantören självt har
att svara för skador som vållas av företagets anställda genom att teckna och vidmakthålla
försäkring till täckande av skadestånd.
Leverantören svarar för underleverantörens åtaganden och skyldigheter enligt ovan.
6
Avrop mot ramavtal
Avrop kommer att ske enligt särskild fördelningsnyckel.
Vid beställning av uppdrag kommer den handledare att väljas som bäst svarar mot kraven på
efterfrågad kompetens och inriktning på handledningen samt kostnad för uppdraget.
7
Åtagande
Västra Götalandsregionen står bakom ett synsätt som ser handledning för medarbetare som
mycket betydelsefull för att kunna erbjuda kvalitetssäkrad vård och för en god arbetsmiljö.
Västra Götalandsregionen har som ambition att bejaka, stödja och tillhandahålla
handledningsaktiviteter. Dessa ska vara grundade på dels verksamhetsmässiga behov och dels
enskilda medarbetares behov visavi professionen.
Det praktiska upplägget för handledningsuppdrag ska ligga i linje med verksamheternas
riktlinjer för handledning.
Upphandlingen omfattar inte utbildningshandledning.
5(9)
8
Handledning enligt följande:
Form:
-
Metodhandledning
Ärendehandledning
Processhandledning
-
Kognitiv beteendeterapi, KBT
Omvårdnadshandledning
Andra förekommande evidensbaserade metoder
Metod:
9
Krav på leverantören
Följande VGR policies ska följas; Policy ”bemötande”, Policy ”dofter och
tobaksrök” och Policy ”alkohol och droger”.
Varje enskilt uppdrag som inleds ska genomföras av en och samma handledare.
Leverantören skall för handledare anställd inom Västra Götalandsregionen begära intyg om
medgivande om bisyssla och redovisa detta för beställaren.
Beställare har rätt att meddela leverantören att man inte godkänner viss handledare för
uppdrag.
Handledning ska kunna sägas upp i förtid om någon av parterna så önskar. Om beställaren
säger upp uppdaget i förtid har leverantören en uppsägningstid på två månader dvs att
outnyttjade avtalade handledningstider får debiteras under uppsägningstiden. Vid en eventuell
uppsägning i förtid av pågående handledningsuppdrag ska parterna samarbeta för att på bästa
sätt avsluta uppdraget.
10
Krav på handledaren
Samtliga handledare ska ha erfordrad specifik utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs
för varje handledningsuppdrag.
För följande professioner skall vara legitimerade:
–
–
–
–
–
–
–
Psykolog
Psykoterapeut
Läkare
Sjuksköterska
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Logoped
Handledare ska ha formell handledarutbildning, (lägst 30 HP eller motsvarande utbildning).
För psykologer är det meriterande (bör-krav) med handledar- och lärarutbildning i
psykoterapi.
Psykolog ska ha psykoterapeutlegitimation alternativt specialistbehörighet enligt Sveriges
Psykologförbunds specialistordning.
6(9)
Handledare ska ha minst två års erfarenhet av handledning och ska de senaste två åren ha varit
aktiv som handledare.
Det är meriterande (bör-krav) för sjuksköterska att vara godkänd som handledare av Svensk
sjuksköterskeförening.
11
Reseersättning
Reseersättning utgår med billigaste färdsätt. Färd med egen bil ersätts med SEK 30 per mil.
Överenskommelse om resekostnad ske i samband med beställning av uppdrag.
12
Avtalspriser
Pris per timma (60 min) SEK 1000
Restidsersättning per timma (60 min) SEK 250.
I priset ingår samtliga kostnader för förberedelse, avslutning och dokumentation.
13
Prisjustering
Priset får ej höjas under 24 månader räknat från 2014-03-01. Vid en eventuell förlängning får
en uppräkning av priset ske med 2,5 % årligen. Prisjustering ska ske på initiativ av
leverantören. Vid begäran om prisjustering ska leverantören vända sig till Regionservice
område Inköp som bekräftar prisjusteringen per brev till leverantören. Det nya priset börjar
gälla månaden efter det att leverantören begärt prisjustering.
14
Fakturerings- och betalningsvillkor
Faktureringsadress: Lämnas i samband med avrop/beställning.
Betalning sker per 30 dagar netto efter godkänt uppdrag, godkänd leverans och godkänd
fakturering.
Regionens beställningsrutiner kräver en faktura per beställning, dvs. 1 beställning = 1 faktura
Fakturerings- och expeditionsavgifter godkänns ej.
15
Dröjsmålsränta
Om Beställaren inte erlägger likvid för faktura i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt svensk
räntelags bestämmelser.
Dröjsmålsränta erläggs ej för faktura med avvikelse såsom
Priset avviker ifrån avtalat pris
Felaktig eller ofullständig adress
16
Försäkringar
Leverantören ska förbinda sig att under hela avtalsperioden vidmakthålla erforderligt
försäkringsskydd för sina åtaganden.
7(9)
17
Elektronisk handel
Västra Götalandsregionen har infört ett verksamhetsstöd för elektronisk handel, där följande
SFTI standarder kommer att följas:

Avrop mot ramavtal ESAP 6.1, 6.3

Periodisk fakturering ESAP 9.1

Orderlös fakturering – ESAP 9.2

Enkelt handelsflöde med Sveorder (Enkel E-order) och Svefaktura 1.0

Fulltextfaktura 2.0
För den leverantör som inte har ett eget e-handelssystem, kommer en webbaserad lösning med
handelsflöde från avrop till fakturering att finnas. Med detta alternativ kan även små till
medelstora leverantörer arbeta med elektronisk handel mot VGR. Vidare ska produktunderhåll
ske av leverantören mot VGR:s produktkatalog. Detta produktunderhåll sker manuellt via
webben, via excelmall eller via SFTI pricat Sc 6.1 eller högre.
E-handelslösningen är planerad att användas för tjänster från hösten 2013, vilket då innebär att
en koppling mellan parterna och produktunderhåll mot Västra Götalandsregionens
produktkatalog ska kunna ske. Leverantören ska därför senast 3 månader efter avtalsstart, eller
enligt separat överenskommelse kunna tillämpa elektronisk handel och produktunderhåll
enligt angivna krav ovan.
I samband med införande av e-handel kommer Västra Götalandsregionen gå över och använda
UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) som är ett internationellt
erkänt klassificeringssystem och där samma koder används i alla länder. UNSPSC är
branschöverskridande och strukturen täcker alla branscher och produktområden. Leverantören
ska därför på produktnivå ange gällande UNSPSC-kod.
För mer information och gällande koder se. http://www.gs1.se/sv/GS1systemet/Klassificeringssystem/UNSPSC/
18
Statistik
Leverantören skall efter varje tolvmånadersperiod kunna leverera statistik i digitalt format
avseende levererade mängder, omsättning, priser och mottagande enheter.
19
Uppföljning av avtal
I direkt anslutning till varje förflutet avtalsår bör båda avtalsparter mötas för att följa upp hur
man förhåller sig till avtalade villkor och samarbetet i stort. Övriga frågor kan tas upp på
endera avtalsparts begäran. Beställaren är sammankallande.
20
Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig gemensam handling
undertecknad av behörig företrädare för både Beställare och Leverantör.
8(9)
21
Omförhandling
Om det under avtalstiden skulle inträffa väsentliga förändringar i förutsättningarna för
ingånget avtal äger endera parten rätt påyrka omförhandling. Sådan väsentlig förändring kan
vara omorganisation, förflyttning av verksamheten, förändring av driftskapacitet samt
lagenliga förändringar av befintlig verksamhet.
Omförhandling skall skriftligen begäras hos motparten så snart orsak härför föreligger.
22
Handlingars inbördes ordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra.
Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning





23
skriftliga ändringar och tillägg till avtal
avtal inklusive bilagor
eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag
förfrågningsunderlag med bilagor
anbud
Överlåtelse av avtal/ ägarskifte
Detta avtal får ej överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan avtalsparternas skriftliga
godkännande.
Om ägarskifte sker hos Leverantören eller av Leverantören anlitad underleverantör skall
skriftligt godkännande omedelbart inhämtas av Beställaren. Ny Leverantör får ej anlitas utan
Beställarens skriftliga medgivande.
24
Hävning
Beställaren äger rätt att med 6 månaders varsel häva upprättat avtal om:
Leverantören i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden och rättelse inte sker inom 30
dagar efter skriftlig erinran.
Leverantören begärs i konkurs, ansöker om ackord eller träffar ackordsuppgörelse.
Leverantören äger rätt att med 6 månaders varsel häva upprättat avtal om:
Beställaren i väsentligt hänseende underlåter sina åtaganden och rättelse inte sker inom 30
dagar efter skriftlig erinran.
Beställaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det framkommer att
Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med
upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av
tilldelningen av avtalet.
25
Organisationsförändring
Beställaren reserverar sig för organisationsförändringar utanför Beställarens kontroll som kan
komma att påverka avropsvolymer/beställningar och avtalstider.
9(9)
26
Befrielsegrunder (force majeure)
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om
underlåtenheten har sin grund i omständighet (”Befrielsegrund”), som ligger utanför Parts
kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen
fullgöras på avtalat sätt.
Såsom befrielsegrund skall anses eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda
militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror
eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om
drivkraft, avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden samt försening av leverans från
underleverantör, om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt.
Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden skall inte anses som befrielsegrund
om Part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt.
För att få befrielse enligt ovan skall Part utan dröjsmål skriftligen meddela den andra Parten
härom. Skriftligt meddelande skall också lämnas utan dröjsmål vid befrielsegrundens
upphörande.
Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av
befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart det
praktiskt kan ske.
Då befrielsegrund har varat i trettio (30) dagar äger den Part, som inte har åberopat
befrielsegrunden, rätt att skriftligen frånträda detta avtal eller del därav.
27
Tvist
Tvist angående tolkning av ingångna överenskommelser skall i första hand avgöras i
förhandling mellan parterna, därefter avgöras i svensk domstol inom Västra
Götalandsregionen med tillämpning av svensk rätt.
28
Avtalstecknare
Detta avtal med tillhörande bilagor, är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna
tagit var sitt original. Avtalet undertecknas utav behörig firmatecknare eller i kraft av
ställningsfullmakt.
FÖR BESTÄLLAREN
FÖR LEVERANTÖREN
Västra Götalands läns Landsting
Ort 2014-__-__
Hela Hus
Ort 2014-__-__
Marianne Dalerstedt
Projektledare Offentlig Upphandling Behörig avtalstecknare
Regionservice Inköp
Download