www.u-can.uu.se

advertisement
www.u-can.uu.se
Kort om oss
• Startade år 2010.
• Finansieras av regeringens satsning på
strategiska forskningsområden.
• Leds av Uppsala universitet.
Kort om oss
• Omfattar patienter med cancer i UppsalaÖrebro respektive Norra sjukvårdsregionerna.
• Samlar material före, under och efter
primärbehandling.
• Material och information är tillgängligt för
forskare vid universitet, landsting och företag.
Norrlands universitetsjukhus
Utmaningen
• Framtidens cancerdiagnostik och terapival
kommer att behöva molekylära analyser.
• Bra translationell cancerforskning kräver
högkvalitativa vävnader med komplett
patientinformation.
• Effektiv samverkan mellan universitet och
näringsliv behöver en nationell plattform
Våra mål
• Att bli internationellt ledande vad gäller
högkvalitativ longitudinell cancerbiobankning
• Att skapa en enkelt sökbar databas med
longitudinell information omfattande ett stort
antal cancerpatienter
• Att bli ett substrat för konkurrenskraftig
translationell och klinisk cancerforskning.
Frågor som behöver svar
1) Vad kännetecknar patienter som svarar på en viss cancerbehandling?
2) Vad kännetecknar tumörer som svarar på en viss cancerbehandling?
3) Vilka mekanismer förklarar resistens mot cancerbehandling?
Diagnos
Behandling
Blod
Vävnad
Information
Relaps
Blod
Vävnad
Information
Proteinbiomarkörer
Genomsekvensering
En omfattande insamling
Informerat samtycke
U-CAN1 vid diagnos
- Helblod EDTA, EDTA-plasma, serum
U-CAN2 vid uppföljning
- EDTA-plasma, Serum
Frysbiobankning
- Färskfrusen tumör- och normalvävnad
- Vitalfrusna celler
Enkäter
- Hereditetsenkät
- Hälsoenkät
DNA
- Från helblod och vävnad
U-CAN och UAS – ett fungerande samarbete!
• Uppsala Universitet och Akademiska Sjukhuset har ett samarbetsavtal
kring U-CAN och longitudinell insamling av material.
• Uppsala Biobank och Akademiska laboratoriet har med stöd av U-CAN
driftsatt ett system för automatiserat omhändertagande av blodprover
inkluderande centrifugering och portionering till infrysningsrör.
• Uppsala Biobank och Akademiska laboratoriet har med stöd av U-CAN
infört ett biobanks-LIMS med integration till vårdens IT-system.
Beställning av biobankning av prov kan genomföras via journalsystemet.
• Uppsala Biobank har med stöd av U-CAN inrättat ett ishotell för central
förvaring av biobankade prover.
• Klinisk patologi har tillsammans med U-CAN byggt upp en ny
infrastruktur för frysbiobankning av vävnadsprov.
Insamlade prov januari 2015
Diagnos
Insamlingsstart
Antal patienter
Kolorektalcancer
Hematologiska maligniteter
Lymfom
Prostatacancer
2010 - april
2010 - juni
2010 - september
2010 - november
1 709
559
340
2 347
Hjärntumörer
Gynekologisk cancer
Neuroendokrina tumörer
2010 - november
2012 - januari
2013 - april
1 242
335
176
Bröstcancer
Lungcancer
2013 - oktober
2015 - januari
348
3
Uttagsprocessen
Uttagsförfrågan
• Godkännande från
Etikprövningsnämnd
• Godkännande från
Biobanksansvarig och
Provsamlingsansvarig
• Godkännande från
U-CANs Diagnosgrupp
U-CAN centralt
• Möjligt U-CAN
uttag?
• Projektplan?
Biobank
JA
JA
Provsamlingsansvarig
U-CAN diagnosgrupp
• Projektet annat
än pågående
projekt?
• Etiskt tillstånd?
• Korrekt
dokumentation?
JA
JA
Biobank
Material till sökande
• Uttaget möjligt?
Organisation
Programråd
Programberedning
Forskningsberedning
Uppsala
Forskningsberedning
Umeå
Exekutivkommitté
Uppsala
Exekutivkommitté
Umeå
Diagnosgrupper
Programråd
Eva Tiesuu Janson, Ordförande (UU)
Louise von Essen (UU)
Anders Bergh (UmU)
Dag Jensen (SU)
Mathias Uhlén (KTH)
Programberedning
Tobias Sjöblom, Programsamordnare (UU)
Irina Alafuzoff (UU)
Gunilla Enblad (UU)
Richard Palmqvist (UmU)
Beatrice Melin (UmU)
Jochen Schwenk (KTH)
Kolorektalcancer
Kolorektalcancer
Hematologiska
maligniteter
Hematologiska
maligniteter
Prostatacancer
Prostatacancer
Forskningsberedning, Uppsala
Anna Dimberg, Ordförande
Hjärntumörer
Hjärntumörer
Lungcancer
Lungcancer
Exekutivkommitté, Uppsala
Exekutivkommitté, Umeå
Tobias Sjöblom, Ordföande
Richard Palmqvist, Ordförande
Irina Alafuzoff, Patologi
Roger Stenling, Patologi
Anna Beskow, Biobank
Håkan Jonsson, Statistic
Christer Sundström, Biobank
Ingrid Ljuslinder, Kolorektalcancer
Gunilla Enblad, Lymfom
Göran Roos, Hematologi
Håkan Ahlström, Radiologi
Camilla Thellenberg, Prostatacancer
Helgi Birgisson , Kolorektalcancer Beatrice Melin, Hjärntumörer
Martin Höglund, Hematologi
Mikael Johansson, Lungcancer
Per Hellman, Neuroendokrina tumörer
Michael Häggman, Prostatacancer
Göran Hesselager, Hjärntumörer
Karin Stålberg, Gynekologisk cancer
Henrik Lindman, Bröstancer
Simon Ekman, Lungcancer
Neuroendokrina
tumörer
Gynekologisk
cancer
Bröstcancer
Administrativ direktör
Tony Hansson (UU)
Forskningsberedning, Umeå
Håkan Hedman, Ordförande
Några pågående projekt
Projekt
Diagnosgrupp
Ansvariga forskare
Acquired resistance to
FCR
Hematologiska
maligniteter
R. Rosenquist, T. Sjöblom,
M. Hellström, et al
Acquired resistance to
5FU
Kolorektalcancer
T. Sjöblom, P. Nygren,
M. Hellström, et al
SCAN-B
Bröstcancer
A. Borg (Lund), F. Wärnberg,
H. Lindman, et al
FP7 MERIT
Bröstcancer
TRON (Mainz), T. Sjöblom, et al
COMDIA3
Kolorektalcancer
T. Sjöblom, B. Glimelius, et al
BEAM
Hjärntumörer
B. Melin, I. Alafuzoff, et al
U-CAN arbetar för spridning och utvidgning
• Gynekologisk cancer inkluderades i U-CAN 2012,
Bröstcancer 2013 och Lungcancer 2015.
• U-CAN samverkar med Lunds universitet kring
bröstcancer (SCAN-B).
• Falu lasarett blev 2012 och Centralsjukhuset i
Karlstad 2014 första nya sjukhus att ansluta sig
till U-CAN.
U-CAN arbetar för spridning och utvidgning
• RCC och RBC har med stöd från U-CAN arbetat
för att sprida strukturerade insamlingsrutiner i
hela Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.
• U-CAN har i samarbete med UU Innovation
arrangerat tre AIMDay Cancer med över 150
forskare samt 20-talet företag inom Life
Science-området.
Informationsflöden
Krav
Vävnadsdata
Provdata
Laboratoriedata
Önskvärt
Personuppgifter
Laboratoriedatasystem
Patientuppgifter
Patologidatasystem
Biobanksdatasystem
Journaldatasystem
Ordinationsdata
Ordinationssystem
Folkbokföringsregistret
Beslutstödssystem
för cancervården
Patientuppgifter
Patientuppgifter
Direkt
inmatning av
vårdpersonal
Direkt
inmatning av
patienter
Kvalitetsregister
Kvalitetsuppgifter
Patientoch provdata
Biverkningsregistret
Data till forskning Biverkningsdata
& prövningar
Journaldatasystem
Patientuppgifter
www.u-can.uu.se
Download