Epidemiologi-Prevention De vanligaste cancersjukdomarna i

Introduktion- Epidemiologi-Prevention
De vanligaste cancersjukdomarna i Sverige 2011
Män
Prostatacancer
Hudcancer exkl melanom
Tjocktarmscancer
Urinblåsecancer
Lungcancer
Melanom
Lymfom exkl Hodgkins lymfom
Rektalcancer exkl analcancer
Hjärntumörer och tumörer i nervsystem
Njurcancer exkl tumörer i njurbäckenet
3,9
2,2
2,0
Procent
32,2
10,8
6,9
6.8
6,2
5,6
4,1
1158
665
597
Antal fall
9663
3259
2081
2049
1869
1676
1220
Procent
30,3
9,1
7,6
6,4
5,9
5,2
3,3
821
2,7
684
Antal fall
8382
2516
2102
1783
1647
1431
922
Kvinnor
Bröstcancer
Hudcancer exkl melanom
Tjocktarmscancer
Lungcancer
Melanom
Livmoderkroppscancer
Lymfom exkl Hodgkins lymfom
Rektalcancer exkl analcancer
Urinblåsecancer
Hjärntumörer och tumörer i nervsystem
3,0
2,5
744
Tidstrender för cancerincidensen 1991-2011 (medelökning per år) Exempel.
Män
Kvinnor
Ökad incidens
Hudcancer exkl melanom
4,0%
5,3%
Melanom
3,7%
3,7%
Lungcancer (kvinnor)
2,9%
Testis
2,3%
Bröstcancer
1,4%
Prostatacancer
1,7%
Minskad incidens (medelminskning per år)
Magsäckscancer
Äggstockscancer
Livmoderhalscancer
Lungcancer (män)
1409IntroHåkanOlsson
2,0%
0,5%
1,7%
1,0%
0,9%
Global cancerincidens
I ett världsperspektiv finns delvis i U-länder ett annat cancerpanorama. Tumörsjukdomar som
cervixcancer, levercancer, lungcancer, magsäckscancer och öron-näsa hals cancer är mer vanliga,
medan bröst och prostatacancer inte är lika framträdande. I takt med att en större medelklass skapas
och reproduktionsfaktorer påverkas blir dock de senare tumörformerna allt vanligare.
Cancer som dödsorsak
Cancer är en mycket viktig dödsorsak under hela livet. Barn och yngre individer har tre
huvuddödsorsaker; cancersjukdom, olyckor och självmord. Hos kvinnor är tumörsjukdomar den
viktigaste dödsorsaken ända upp till 65 års ålder. Efter 65 års ålder är hjärtkärlsjukdomar en vanligare
dödsorsak än cancer hos kvinnor medan redan vid 45 års ålder hos män hjärtkärlsjukdomar blir en
dominerande dödsorsak. Dödligheten varierar kraftigt mellan olika tumörsjukdomar. Flest patienter
dör i lungcancer. Andra sjukdomar som har en hög dödlighet är pancreascancer, magsäckscancer,
matstrupscancer och hjärntumörer. Vid vissa tumörsjukdomar har dramatiska förbättringar av
överlevnaden skett som vid barntumörer, vissa lymfomsjukdomar, testiscancer och bröstcancer.
Tidigdiagnostik av tumörsjukdom
Befolkningsbaserad screening av cancersjukdom sker vid bröstcancer(mammografi).
livmoderhalscancer (CX cytologi) och är på väg att införas vid tjocktarmscancer (blod i faeces eller
skopi av vänster colon).
Vidare screenas riskgrupper, som individer som är bärare av BRCA1/2 mutationer, CDKN2A mutationer
och gener som predisponerar för coloncancer. Opportunistisk screening av prostatacancer sker med
PSA analyser.
Prevention av tumörsjukdomar
Kunskapen har successivt ökat om risk- och orsaksfaktorer vid tumörsjukdomar. Fortfarande finns
stora kunskapsluckor särskilt kring kostens betydelse. En hel del data tyder på att vi har ett för stort
kaloriintag. Överviktiga individer löper en högre risk särskilt för coloncancer, postmenopausal
bröstcancer, njurcancer och livmodercancer. Mindre tydligt från studier är vilka komponenter i kosten,
som kan endera vara positiva eller negativa.
Riktad prevention av tumörsjukdom är möjlig genom rökavvänjning (tobaksrelaterade
cancersjukdomar), minskat bruk av hormonersättningspreparat runt menopausen (minskar risken för
bröstcancer), och profylaktiska operationer av mutationsbärare för tjocktarmscancer (tjocktarm och
ändtarm), BRCA1/2 bärare (bröst och äggstockar) och sköldkörtel hos MEN2 mutationsbärare.
Borttagande av adenom i tarmen förebygger tjocktarmscancer. Kemoprevention är möjlig genom
tillförsel av antiöstrogen eller aromatashämmare till högriskindivider för bröstcancer. Bruk av
kombinerade p-piller reducerar kraftigt risken för ovarial och endometriecancer medan tidigt bruk
(särskilt bruk innan första barnet) ökar risken något för bröstcancer. Tillförsel av antiinflammatoriska
läkemedel minskar risken för adenomutveckling hos högriskpatienter för coloncancer.
Papillomvirusvaccinationer verkar sannolikt förebyggande för cervixcancer. Vaccination mot hepatit B
och C kan på motsvarande sätt förebygga levercancer. Aktuella forskningsdata rörande fysisk aktivitet
talar för att endometriecancer och bröstcancer till del skulle kunna förebyggas. Bekämpande av
Helicobacterinfektioner med antibiotika kan vara en viktig förklaring för att magsäckscancer minskar i
incidens. Det är sannolikt viktigt för subgrupper av melanompatienter/familjer att undvika UV
exponering i form av solbrännskador inkl solariebruk.
Studier har uppskattat att tobaksbruk svarar för 1/3 av all cancerdödlighet och 1/5 av allt insjuknande.
Kostens betydelse för cancer har ansetts variera och förklara 10-70% av allt insjuknande, men det har
inte gått att peka ut specifika faktorer. Var 10:e patient kommer från en familj med monogen
nedärvning av cancersjukdomen. För en rad sjukdomar finns nu predisponerande gener beskrivna som
medger testning ut i familjer. Genom tvillingstudier har man funnit att arvet kan ha betydelse för
uppemot 30-50% av all cancersjuklighet. Många nya genetiska samband beskrivs nu genom stora
1409IntroHåkanOlsson
GWAS studier där genvarianter med hög förekomst i befolkningen identifieras, men som har en låg
sjukdomspenetrans och sannolikt samverkar med miljöfaktorer.
TNM systemet
Remissionsbegreppet
Komplett remission
• Total tillbakagång av alla
manifestationer som
ursprungligen fanns, bedömt vid
två oberoende tillfällen med fyra
veckors mellanrum
Stationär sjukdom
• Mindre än 25% ökning av
tumörvolym av den enda eller av
någon av tumörmanifestationerna
eller mindre än 50% tillbakagång
av totala tumörvolymen, bedömt
vid två oberoende tillfällen med 4
veckors mellanrum
1409IntroHåkanOlsson
Partiell remission
• Minst 50% tillbakagång av alla
manifestationer som ursprungligen
fanns, bedömt vid två oberoende
tillfällen med 4 veckors mellanrum
utan att någon ny manifestaton dykt
upp
Progressiv sjukdom
• Minst 25% ökning av någon
tumörmanifestation eller tillkomst av
en ny tumörförändring, bedömt vid
två oberoende tillfållen med 4 veckors
mellanrum.
Behandlingsresultat
Prognosmått
• Sjukdomsfri överlevnad (recidivfri överlevnadrecurrence free survival)
• Sjukdomspecifik överlevnad (disease specific
survival)
• Total överlevnad (crude survival)
• Relativ överlevenad (relative survival)
• Tid till progression-progressionsfri överlevnad
• Lokalrecidiv-fjärrecidiv
1409IntroHåkanOlsson
1409IntroHåkanOlsson