Studieplan_vidareutbildning civilingenjörer

advertisement
Studieplan
Arbetslivsanpassad vidareutbildning omfattande minst 50 akademiska poäng för
invandrade civilingenjörer.
Bakgrund
Arbetsmarknadssituationen för akademiker och i synnerhet för civilingenjörer har under de
senaste åren vuxit till ett påtagligt problem. Speciellt gäller detta personer med utländsk
bakgrund och utbildning. Förutom den normala konkurrensen om arbetstillfällena tillkommer,
för denna målgrupp, även problemet med att utbildningen är för ”gammal” och inte profilerad
mot den svenska industrins behov och arbetssätt. Man saknar den specifika praktiska kunskap
och förtrogenhet med de arbetsmetoder och verktyg som medicinsk teknik och modern
industriteknik använder. I den pressade situation som råder på arbetsmarknaden måste man
vara produktiv från första stund och ges sällan tid att ”växa in” i arbetet.
Målsättning
Utbildningen ger en modernisering av ämneskunskaperna inom teknikområdet och tränar
kursdeltagarna i självständigt ingenjörsarbete. Stor vikt läggs vid förmågan att själv söka,
värdera och tillämpa information, att samarbeta i projekt och att skriftligen och muntligen
redovisa resultaten. De olika momenten innehåller alltid praktiska tillämpningar, t ex.
utvecklingsuppgifter och problemlösningar i form av experiment och datorsimuleringar, för
att träna förmågan till självständigt arbete samt att arbeta i grupp. Som ett led i vägen mot en
anställning ingår en period av företagsförlagd utbildning i kursen. Den ligger i den senare
delen av utbildningen och ger en möjlighet till en återkoppling av erfarenheterna som erhålls
genom kursen. För att träna kursdeltagarna i kommunikation sker all undervisning på svenska,
men mycket kursmaterial är på engelska. De kursdeltagare som behöver mer träning i svenska
och engelska kan erhålla detta hos KomVux, med vilka vi samarbetar.
Genomförande
Kursen genomförs i regi av SIFU i deras lokaler i Upplands Väsby och lokaler på Karolinska
Universitetssjukhuset, Huddinge av lärare från Chalmers tekniska högskola, Medicinsk
Tekniska avdelningen (MTA) vid Karolinska och Stockholms universitet. Utbildningen
sträcker sig över cirka ett år, företagsförlagd utbildning och semester inkluderat.
Uppföljning. Observera särskilt nedanstående stycke!
Vi vill särskilt påpeka att vi, sedan ingenjörerna erhållit projektarbeten på högteknologiska
företag alltid bevakar samt tillsammans med uppdragsgivaren besöker deras nya arbetsplatser.
Denna uppföljning fortsätter vi med minst ett år efter avslutad kurs för att ge ingenjörerna
och deras handledare erforderligt stöd.
Uppsala 2006-08-31
Projektledare P-O Karlsson
Tel 018 256774
Muraregatan 4 D
75437 Uppsala
Download