KSH97

advertisement
KSH97
Sida 1 (191)
KSH97
Kod
A000
A001
A009
A010
A011
A012
A013
A014
A020
A021
A022
A028
A029
A030
A031
A032
A033
A038
A039
A040
A041
A042
A043
A044
A045
A046
A047
A048
A049
A050
A051
A052
A053
A054
A058
A059
A060
A061
A062
A063
A064
A065
A066
A067
A068
A069
A070
A071
A072
A073
A078
A079
A080
A081
A082
A083
A083A
A083B
A083W
A084
A085
Benämning
Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar el tor
Kolera, ospecificerad
Tyfoidfeber
Paratyfoidfeber A
Paratyfoidfeber B
Paratyfoidfeber C
Paratyfoidfeber, ospecificerad
Salmonellaenterit
Salmonellaseptikemi
Lokaliserade salmonellainfektioner
Andra specificerade salmonellainfektioner
Andra salmonellainfektioner, ospecificerade
Shigella dysenteriae
Shigella flexneri
Shigella boydii
Shigella sonnei
Annan specificerad shigellos
Shigellos, ospecificerad
Infektion med tarmpatogena Escherichia coli-bakterier
Infektion med tarmtoxiska Escherichia coli-bakterier
Infektion med tarminvasiva Escherichia coli-bakterier
Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier
Annan tarminfektion med Escherichia coli
Enterit orsakad av Campylobacter
Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica
Enterokolit orsakad av Clostridium difficile
Andra specificerade bakteriella tarminfektioner
Bakteriell tarminfektion, ospecificerad
Matförgiftning orsakad av stafylokocker
Botulism
Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens
Matförgiftning orsakad av Vibrio parahaemolyticus
Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus
Andra specificerade matförgiftningar orsakade av bakterier
Matförgiftning orsakad av bakterier, ospecificerad
Akut amöbadysenteri
Kronisk intestinal amöbainfektion
Kolit orsakad av amöba
Amöbom i tarmen
Leverabscess orsakad av amöba
Lungabscess orsakad av amöba
Hjärnabscess orsakad av amöba
Sårbildning i huden orsakad av amöba
Amöbainfektion med annan lokalisation
Amöbainfektion, ospecificerad
Balantidiasis
Giardiasis
Infektion orsakad av Cryptosporidium
Isosporiasis
Andra specificerade tarmsjukdomar orsakade av protozoer
Protozosjukdom i tarmen, ospecificerad
Enterit orsakad av rotavirus
Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor
Enterit orsakad av adenovirus
Enterit orsakad av annat specificerat virus
Coxsackievirus-enterit
Echovirus-enterit
Enterit orsakad av annat specificerat virus
Enterit orsakad av icke specificerat virus
Andra specificerade tarminfektioner
KSH97
Kod
A099
A150
Sida 2 (191)
A151
A152
A153
A154
A155
Benämning
Diarré och mag-tarmsjukdom där infektiös orsak förmodas
Lungtuberkulos, verifierad med mikroskopisk sputumundersökning, med eller utan
odling
Lungtuberkulos, verifierad endast med odling
Lungtuberkulos, verifierad histologiskt
Lungtuberkulos, verifierad med icke angiven metod
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, verifierad bakteriologiskt och histologiskt
Tuberkulos i larynx, trakea och bronker, verifierad bakteriologiskt och histologiskt
A156
A157
A158
A159
Tuberkulös pleurit, verifierad bakteriologiskt och histologiskt
Primär tuberkulos i andningsorganen, verifierad bakteriologiskt och histologiskt
Annan tuberkulos i andningsorganen, verifierad bakteriologiskt och histologiskt
Tuberkulos i andningsorganen, ospecificerad, verifierad bakteriologiskt och histologiskt
A160
A161
A162
A163
Lungtuberkulos med bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd
Lungtuberkulos, bakteriologisk och histologisk undersökning ej genomförd
Lungtuberkulos, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation
Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk
verifikation
Tuberkulos i larynx, trakea och bronk utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk
verifikation
Tuberkulös pleurit utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation
Primär tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk
verifikation
Annan tuberkulos i andningsorganen utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk
verifikation
Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller
histologisk verifikation
Tuberkulös meningit
Meningealt tuberkulom
Annan tuberkulos i nervsystemet
Tuberkulos i nervsystemet, ospecificerad
Tuberkulos i skelettet och lederna
Tuberkulos i urin- och könsorganen
Tuberkulös perifer lymfadenopati
Tuberkulos i tarmarna, peritoneum och mesenterialkörtlarna
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad
Lupus vulgaris UNS
Scrofuloderma
Tuberkulöst erythema induratum
Tuberkulöst erythema nodosum
Tuberkulöst hudsår
Tuberculosis verrucosa cutis
Acne scrofulosorum
Lichen scrofulosorum
Papulonekrotisk tuberkulid
Tuberkulos i hud och subkutan vävnad, ospecificerad
Tuberkulos i öga
Tuberkulos i öra
Tuberkulos i binjurar
Tuberkulos i andra specificerade organ
Akut miliartuberkulos, en enda specificerad lokalisation
Akut miliartuberkulos, flera lokalisationer
Icke specificerad akut miliartuberkulos
Annan miliartuberkulos
Miliartuberkulos, ospecificerad
Böldpest
Cellulokutan pest
Lungpest
Meningit av Yersinia pestis
Pestseptikemi
Andra specificerade pestformer
Pest, ospecificerad
Ulceroglandulär tularemi
Okuloglandulär tularemi
A164
A165
A167
A168
A169
A170
A171
A178
A179
A180
A181
A182
A183
A184
A184C
A184D
A184E
A184F
A184G
A184H
A184J
A184K
A184L
A184X
A185
A186
A187
A188
A190
A191
A192
A198
A199
A200
A201
A202
A203
A207
A208
A209
A210
A211
KSH97
Sida 3 (191)
Kod
A212
A213
A217
A218
A219
A220
A221
A222
A227
A228
A229
A230
A231
A232
A233
A238
A239
A240
A241
A242
A243
A244
A250
A251
A259
A260
A267
A268
A269
A270
A278
A279
A280
A281
A282
A288
Benämning
Pulmonell tularemi
Gastrointestinal tularemi
Generaliserad tularemi
Andra specificerade tularemiformer
Tularemi, ospecificerad
Kutan antrax
Pulmonell antrax
Gastrointestinal antrax
Antraxseptikemi
Andra specificerade antraxformer
Antrax, ospecificerad
Brucellos orsakad av Brucella melitensis
Brucellos orsakad av Brucella abortus
Brucellos orsakad av Brucella suis
Brucellos orsakad av Brucella canis
Annan specificerad brucellos
Brucellos, ospecificerad
Rots
Akut och fulminant melioidos
Subakut och kronisk melioidos
Annan specificerad melioidos
Melioidos, ospecificerad
Spirillos
Streptobacillos
Råttbettsfeber, ospecificerad
Kutan erysipeloid
Erysipelothrix-septikemi
Andra specificerade former av erysipeloid
Erysipeloid, ospecificerad
Leptospirosis icterohaemorrhagica
Andra specificerade former av leptospiros
Leptospiros, ospecificerad
Pasteurellos
Cat-scratch-feber
Extraintestinal yersinios
Andra specificerade djurburna bakteriesjukdomar som ej klassificeras annorstädes
A289
A300
A301
A302
A303
A304
A305
A308
A309
A310
A311
A318
A319
A320
A321
A327
A328
A329
A339
A349
A359
A360
A361
A362
A363
A368
A369
A370
Djurburen bakteriesjukdom, ospecificerad
Obestämbar lepra
Tuberkuloid lepra
Borderline-tuberkuloid lepra
Borderline-lepra
Borderline-lepromatös lepra
Lepromatös lepra
Andra specificerade former av lepra
Lepra, ospecificerad
Mykobakteriell lungaffektion
Mykobakteriell hudaffektion
Andra specificerade mykobakteriella infektioner
Mykobakteriell infektion, ospecificerad
Hudlisterios
Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria
Septikemi orsakad av Listeria
Andra former av listerios
Listerios, ospecificerad
Stelkramp hos nyfödd
Obstetrisk stelkramp
Annan stelkramp
Svalgdifteri
Difteri i nasofarynx
Larynxdifteri
Difteri i hud
Andra former av difteri
Difteri, ospecificerad
Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis
KSH97
Kod
A371
A378
A379
A389
A390
A391
A392
A393
A394
A395
A398
A399
A400
A401
A402
A403
A408
A409
A410
A411
A412
A413
A414
A415
A418
A419
A420
A421
A422
A427
A428
A429
A430
A431
A438
A439
A440
A441
A448
A449
A469
A480
A481
A482
A483
A484
A488
A488A
A488B
A488W
A490
A491
A491A
A491W
A492
A493
A498
A498A
A498W
A499
A500
A501
A502
A503
A504
Sida 4 (191)
Benämning
Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis
Kikhosta orsakad av andra specificerade bordetellaarter
Kikhosta, ospecificerad
Scharlakansfeber
Meningokockmeningit
Waterhouse-Friderichsens syndrom
Akut meningokockemi
Kronisk meningokockemi
Meningokockemi, ospecificerad
Hjärtsjukdom orsakad av meningokocker
Andra meningokockinfektioner
Meningokockinfektion, ospecificerad
Septikemi orsakad av streptokocker grupp A
Septikemi orsakad av streptokocker grupp B
Septikemi orsakad av streptokocker grupp D
Septikemi orsakad av Streptococcus pneumoniae
Annan specificerad streptokockseptikemi
Streptokockseptikemi, ospecificerad
Septikemi orsakad av Staphylococcus aureus
Septikemi orsakad av annan specificerad stafylokock
Septikemi orsakad av icke specificerad stafylokock
Septikemi orsakad av Haemophilus influenzae
Septikemi orsakad av anaeroba bakterier
Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer
Andra specificerade septikemier
Septikemi, ospecificerad
Pulmonell aktinomykos
Abdominell aktinomykos
Cervikofacial aktinomykos
Aktinomykotisk septikemi
Andra specificerade former av aktinomykos
Aktinomykos, ospecificerad
Pulmonell nokardios
Kutan nokardios
Andra specificerade former av nokardios
Nokardios, ospecificerad
Systemisk bartonellos
Kutan och mukokutan bartonellos
Andra specificerade former av bartonellos
Bartonellos, ospecificerad
Rosfeber
Gasgangrän
Legionärsjuka
Icke-pneumonisk legionärsjuka
Toxic shock syndrome
Brasiliansk purpurafeber
Andra specificerade bakteriesjukdomar
Trichomycosis axillaris
Rinosklerom
Andra specificerade bakteriesjukdomar
Stafylokockinfektion, ospecificerad
Streptokockinfektion, ospecificerad
Pneumokockinfektion UNS
Streptokocker UNS
Haemophilus influenzae-infektion, ospecificerad
Mykoplasmainfektion, ospecificerad
Infektion med andra bakterier, ospecificerad lokalisation
E coli-infektion UNS
Infektion orsakad av annan specificerad bakterie
Bakterieinfektion, ospecificerad
Tidig medfödd syfilis med symtom
Tidig medfödd latent syfilis
Icke specificerad tidig medfödd syfilis
Sen medfödd syfilitisk okulopati
Sen medfödd neurosyfilis
KSH97
Kod
A505
A506
A507
A509
A510
A511
A512
A513
A513A
A513B
A513C
A513X
A514
A515
A519
A520
A521
A522
A523
A527
A528
A529
A530
A539
A540
A540A
A540C
A540D
A540E
A540F
A540X
A541
A542
A543
A544
A545
A546
A548
A549
A559
A560
A560A
A560C
A560D
A560X
A561
A562
A563
A564
A568
A579
A589
A590
A598
A599
A600
A601
A609
A630
A630A
A630B
A630X
A638
Sida 5 (191)
Benämning
Annan sen medfödd syfilis med symtom
Sen medfödd latent syfilis
Icke specificerad sen medfödd syfilis
Medfödd syfilis, ospecificerad
Primär genital syfilis
Primär anal syfilis
Primär syfilis med andra lokalisationer
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor
Condyloma latum
Syfilitisk (sekundär) alopeci
Syfilitisk leukoderma
Sekundär syfilis i hud och slemhinnor, ospecificerad
Annan sekundär syfilis
Tidig latent syfilis
Tidig syfilis, ospecificerad
Kardiovaskulär syfilis
Symtomatisk neurosyfilis
Asymtomatisk neurosyfilis
Neurosyfilis, ospecificerad
Annan symtomatisk sen syfilis
Sen latent syfilis
Sen syfilis, ospecificerad
Latent syfilis, ej specificerad som tidig eller sen
Syfilis ospecificerad
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala
eller accessoriska körtlar
Gonokockcervicit UNS
Gonokockuretrit UNS
Gonokockvulvovaginit UNS
Gonokockbalanit (akut) (kronisk)
Gonokockorsakad lymfangit i penis
Gonokockinfektion i könsorgan och nedre urinvägar utan abscess, ospecificerad
Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna med abscess i periuretrala
och accessoriska körtlar
Gonokockpelviperitonit och andra gonokockinfektioner i urin- och könsorganen
Gonokockinfektion i ögat
Gonokockinfektion i muskuloskeletala systemet
Gonokockfaryngit
Gonokockinfektion i anus och rektum
Andra gonokockinfektioner
Gonokockinfektion, ospecificerad
Lymfogranulom orsakat av klamydia
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen
Klamydiacervicit
Klamydiauretrit
Klamydiavulvovaginit
Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen, ospecificerad
Klamydiainfektion i pelviperitoneum och andra urin- och könsorgan
Klamydiainfektion i urin- och könsorganen, ospecificerad
Klamydiainfektion i anus och rektum
Klamydiainfektion i svalget
Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer
Chankroid
Granuloma inguinale
Urogenital trikomonasinfektion
Trikomonasinfektion med andra lokalisationer
Trikomonasinfektion, ospecificerad
Urogenital infektion med herpes simplex-virus
Infektion med herpes simplex-virus i den perianala huden och rektum
Anogenital infektion med herpes simplex-virus
Condyloma acuminatum
Spetsiga kondylom
Platta kondylom
Kondylom, ospecificerade
Andra specificerade huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar
KSH97
Kod
A649
A659
A660
A661
A662
A663
A664
A665
A666
A667
A668
A669
A670
A671
A672
A673
A679
A680
A681
A689
A690
A691
A692
A698
A699
A709
A710
A711
A719
A740
A748
A749
A750
A751
A752
A753
A759
A770
A771
A772
A773
A778
A779
A789
A790
A791
A798
A799
A800
A801
A802
A803
A804
A809
A810
A811
A812
A818
A819
A820
A821
A829
A830
A831
A832
Sida 6 (191)
Benämning
Icke specificerad sexuellt överförd sjukdom
Icke venerisk syfilis
Primärlesioner vid yaws
Multipla papillom och wet crab yaws
Andra tidiga hudlesioner vid yaws
Hyperkeratos vid yaws
Gumma och sår vid yaws
Gangosa
Ben- och ledlesioner vid yaws
Andra manifestationer vid yaws
Latent yaws
Yaws, ospecificerad
Primära lesioner vid pinta
Intermediära lesioner vid pinta
Sena lesioner vid pinta
Blandade lesioner vid pinta
Pinta, ospecificerad
Återfallsfeber överförd av löss
Återfallsfeber överförd av fästingar
Återfallsfeber, ospecificerad
Nekrotiserande ulcerös stomatit
Andra Vincent-infektioner
Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi
Andra specificerade spiroketinfektioner
Spiroketinfektion, ospecificerad
Infektion orsakad av Chlamydia psittaci
Trakom i tidigt stadium
Trakom i aktivt skede
Trakom, ospecificerad
Klamydiakonjunktivit
Andra specificerade klamydiainfektioner
Klamydiainfektion, ospecificerad
Epidemisk fläcktyfus orsakad av Rickettsia prowazekii
Fläcktyfus med återuppblossande
Fläcktyfus orsakad av Rickettsia typhi
Fläcktyfus orsakad av Rickettsia tsutsugamushi
Fläcktyfus, ospecificerad
Fläckfeber orsakad av Rickettsia rickettsii
Fläckfeber orsakad av Rickettsia conorii
Fläckfeber orsakad av Rickettsia sibirica
Fläckfeber orsakad av Rickettsia australis
Annan specificerad fläckfeber
Fläckfeber, ospecificerad
Q-feber
Skyttegravsfeber
Rickettsia-koppor orsakade av Rickettsia akari
Andra specificerade rickettsiasjukdomar
Rickettsiasjukdom, ospecificerad
Akut polio med förlamningar orsakad av poliovaccinvirus
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt importerat virus
Akut polio med förlamningar orsakad av vilt inhemskt virus
Akut polio med förlamningar, annan och ospecificerad
Akut polio utan förlamningar
Akut polio, ospecificerad
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
Subakut skleroserande panencefalit
Progressiv multifokal leukoencefalopati
Andra atypiska virusinfektioner i centrala nervsystemet
Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet, ospecificerad
Rabies, sylvatisk form
Rabies, urban form
Rabies, ospecificerad
Japansk encefalit
Western equine encephalitis
Eastern equine encephalitis
KSH97
Kod
A833
A834
A835
A836
A838
A839
A840
A841
A848
A849
A850
A851
A852
A858
A869
A870
A870A
A870B
A870W
A871
A872
A878
A879
A880
A881
A888
A899
A909
A919
A920
A921
A922
A923
A924
A928
A929
A930
A931
A932
A938
A949
A950
A951
A959
A960
A961
A962
A968
A969
A980
A981
A982
A983
A984
A985
A988
A999
B000
B001
B001A
B001B
B001X
B002
B003
B004
Sida 7 (191)
Benämning
St Louis encephalitis
Australian encephalitis
California encephalitis
Rocio-virusencefalit
Annan specificerad virusencefalit överförd av myggor
Virusencefalit överförd av myggor, ospecificerad
Fjärranösternencefalit överförd av fästingar
Centraleuropeisk encefalit överförd av fästingar
Annan specificerad virusencefalit överförd av fästingar
Virusencefalit överförd av fästingar, ospecificerad
Enteroviral encefalit
Adenoviral encefalit
Virusencefalit överförd av leddjur, ospecificerad
Andra specificerade virusencefaliter
Icke specificerad virusencefalit
Meningit orsakad av enterovirus
Meningit av Coxsackievirus
Meningit av Echovirus
Meningit orsakad av annat specificerat enterovirus
Meningit orsakad av adenovirus
Lymfocytär koriomeningit
Andra specificerade virusmeningiter
Virusmeningit, ospecificerad
Enteroviral exanthematous fever
Epidemisk vertigo
Andra specificerade virusinfektioner i centrala nervsystemet
Icke specificerad virusinfektion i centrala nervsystemet
Denguefeber
Hemorragisk denguefeber
Chikungunya-virussjukdom
O'nyong-nyong-feber
Venezuelan equine encephalitis
West Nile fever
Rift Valley fever
Andra specificerade febersjukdomar orsakade av virus överförda av myggor
Febersjukdom orsakad av virus överförd av myggor, ospecificerad
Oropouche-virussjukdom
Sandflugefeber
Colorado-fästingfeber
Andra specificerade virusfebersjukdomar överförda av leddjur
Icke specificerad febersjukdom orsakad av virus överfört av leddjur
Gula febern, sylvatisk form
Gula febern, urban form
Gula febern, ospecificerad
Hemorragisk junin-virusfeber
Machupo hemorragisk feber
Lassa-feber
Andra specificerade arenavirala hemorragiska febrar
Arenaviral hemorragisk feber, ospecificerad
Centralasiatisk hemorragisk feber
Omskfeber
Kyasanur Forest disease
Marburgfeber
Ebolafeber
Hemorragisk feber med njurpåverkan
Andra specificerade virala hemorragiska febersjukdomar
Icke specificerad hemorragisk febersjukdom orsakad av virus
Eczema herpeticum
Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus
Herpes labialis
Herpes facialis
Vesikulär dermatit orsakad av herpes simplex-virus, ospecificerad
Gingivostomatit och faryngotonsillit orsakade av herpes simplex-virus
Meningit orsakad av herpes simplex-virus
Encefalit orsakad av herpes simplex-virus
KSH97
Kod
B005
B007
B008
B009
B010
B011
B012
B018
B019
B020
B021
B022
B023
B027
B028
B029
B039
B049
B050
B051
B052
B053
B054
B058
B059
B060
B068
B069
B079
B079A
B079B
B079C
B079D
B079W
B079X
B080
B080A
B080B
B080C
B080W
B081
B082
B083
B084
B085
B088
B099
B150
B159
B160
B161
B162
B169
B170
B171
B172
B178
B180
B180A
B180B
B180C
B180D
B180E
B180F
B180G
Sida 8 (191)
Benämning
Ögonsjukdom orsakad av herpes simplex-virus
Disseminerad herpes simplex-infektion
Andra specificerade former av infektion med herpes simplex-virus
Herpes simplex-infektion, ospecificerad
Vattkoppor med meningit
Vattkoppsencefalit
Vattkoppor med pneumoni
Vattkoppor med andra specificerade komplikationer
Vattkoppor utan komplikation
Bältros med encefalit
Bältros med meningit
Bältros med andra komplikationer från nervsystemet
Bältros med ögonkomplikationer
Generaliserad bältros
Bältros med andra specificerade komplikationer
Bältros utan komplikation
Smittkoppor
Apkoppor
Mässlingsencefalit
Mässlingsmeningit
Pneumoni som komplikation till mässling
Otit som komplikation till mässling
Mässling med tarmkomplikationer
Mässling med andra specificerade komplikationer
Mässling utan komplikation
Röda hund med neurologiska komplikationer
Röda hund med andra specificerade komplikationer
Röda hund utan komplikation
Virusvårtor
Verruca vulgaris
Verruca filiformis
Verruca plana
Verruca plantaris
Andra virusvårtor
Virusvårtor, ospecificerade
Andra infektioner orsakade av ortopoxvirus
Ecthyma contagiosum
Falska kokoppor
Kokoppor
Annan och icke specificerad infektion orsakad av ortopoxvirus
Mollusker
Tredagarsfeber
Erythema infectiosum
Hand, foot and mouth disease
Herpangina
Andra specificerade virusinfektioner med hud- och slemhinneutslag
Icke specificerad virusinfektion med hud- och slemhinneutslag
Hepatit A med leverkoma
Hepatit A utan leverkoma
Akut hepatit B med hepatit D med leverkoma
Akut hepatit B med hepatit D utan leverkoma
Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma
Akut hepatit B utan hepatit D, utan leverkoma
Akut hepatit D hos hepatit B-bärare
Akut hepatit C
Akut hepatit E
Annan specificerad akut virushepatit
Kronisk hepatit B med hepatit D
Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), normal lever
Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), ospecifik reaktiv hepatit
Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk persisterande hepatit (KPH)
Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk aktiv hepatit (KAH)
Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), kronisk aktiv hepatit med cirros
Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), fibros
Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), cirros
KSH97
Sida 9 (191)
Kod
B180H
B180W
B180X
B181
B181A
B181B
B181C
B181D
B181E
B181F
B181G
B181H
B181W
B181X
B182
B182A
B182B
B182C
B182D
B182E
B182F
B182G
B182H
B182W
B182X
B188
B188A
B188B
B188C
B188D
B188E
B188F
B188G
B188H
B188W
B188X
B189
B189A
B189B
B189C
B189D
B189E
B189F
B189G
B189H
B189W
B189X
B190
B199
B200
B201
B202
B203
B204
B205
B206
B207
B208
B209
B210
B211
B212
B213
Benämning
Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), steatos
Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), annat histologiskt fynd
Kronisk hepatit B med hepatit D (coinfection), ej biopserad
Kronisk hepatit B utan hepatit D
Kronisk hepatit B utan hepatit D, normal lever
Kronisk hepatit B utan hepatit D, ospecifik reaktiv hepatit
Kronisk hepatit B utan hepatit D, kronisk persisterande hepatit (KPH)
Kronisk hepatit B utan hepatit D, kronisk aktiv hepatit (KAH)
Kronisk hepatit B utan hepatit D, kronisk aktiv hepatit med cirros
Kronisk hepatit B utan hepatit D, fibros
Kronisk hepatit B utan hepatit D, cirros
Kronisk hepatit B utan hepatit D, steatos
Kronisk hepatit B utan hepatit D, annat histologiskt fynd
Kronisk hepatit B utan hepatit D, ej biopserad
Kronisk hepatit C
Kronisk hepatit C, normal lever
Kronisk hepatit C, ospecifik reaktiv hepatit
Kronisk hepatit C, kroniskt persisterande hepatit (KPH)
Kronisk hepatit C, kroniskt aktiv hepatit (KAH)
Kronisk hepatit C, kronisk aktiv hepatit med cirros
Kronisk hepatit C, fibros
Kronisk hepatit C, cirros
Kronisk hepatit C, steatos
Kronisk hepatit C, annat histologiskt fynd
Kronisk hepatit C, ej biopserad
Annan specificerad kronisk virushepatit
Annan specificerad kronisk virushepatit, normal lever
Annan specificerad kronisk virushepatit, ospecifik reaktiv hepatit
Annan specificerad kronisk virushepatit, kronisk persisterande hepatit (KPH)
Annan specificerad kronisk virushepatit, kronisk aktiv hepatit (KAH)
Annan specificerad kronisk virushepatit, kronisk aktiv hepatit med cirros
Annan specificerad kronisk virushepatit, fibros
Annan specificerad kronisk virushepatit, cirros
Annan specificerad kronisk virushepatit, steatos
Annan specificerad kronisk virushepatit, annat
Annan specificerad kronisk virushepatit, ej biopserad
Kronisk virushepatit, ospecificerad
Kronisk virushepatit, ospecificerad, normal lever
Kronisk virushepatit, ospecificerad, ospecifik reaktiv hepatit
Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk persisterande hepatit (KPH)
Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk aktiv hepatit (KAH)
Kronisk virushepatit, ospecificerad, kronisk aktiv hepatit med cirros
Kronisk virushepatit, ospecificerad, fibros
Kronisk virushepatit, ospecificerad, cirros
Kronisk virushepatit, ospecificerad, steatos
Kronisk virushepatit, ospecificerad, annat histologiskt fynd
Kronisk virushepatit, ospecificerad, ej biopserad
Icke specificerad virushepatit med leverkoma
Icke specificerad virushepatit utan leverkoma
HIV-infektion med mykobakterieinfektion
HIV-infektion med andra bakterieinfektioner
HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion
HIV-infektion med andra virusinfektioner
HIV-infektion med candidainfektion
HIV-infektion med andra mykoser
HIV-infektion med Pneumocystis carinii-pneumoni
HIV-infektion med multipla infektioner
HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar
HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom
HIV-infektion med Kaposis sarkom
HIV-infektion med Burkitts lymfom
HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom
HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad
B217
HIV-infektion med multipla maligna tumörer
KSH97
Kod
B218
B219
B220
B221
B222
B227
B230
B231
B232
B238
B249
B250
B251
B252
B258
B259
B260
B261
B262
B263
B268
B269
B270
B271
B278
B279
B300
B301
B302
B303
B308
B309
B330
B331
B332
B333
B338
B340
B341
B341A
B341B
B341W
B342
B343
B344
B348
B349
B350
B350A
B350B
B350C
B350D
B350E
B350X
B351
B351A
B351B
B351X
B352
B353
B354
B355
B356
B358
Sida 10 (191)
Benämning
HIV-infektion med andra specificerade maligna tumörer
HIV-infektion med icke specificerad malign tumör
HIV-infektion med encefalopati
HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit
HIV-infektion med extrem avmagring
HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes
Akut HIV-infektionssyndrom
HIV-infektion med generaliserad lymfadenopati
HIV-infektion med hematologiska och immunologiska avvikelser som ej klassificeras
annorstädes
HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd
Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus
Cytomegalviruspneumonit
Cytomegalvirushepatit
Cytomegalviruspankreatit
Andra specificerade cytomegalvirusinfektioner
Cytomegalvirussjukdom, ospecificerad
Påssjukeorkit
Påssjukemeningit
Påssjukeencefalit
Påssjukepankreatit
Påssjuka med andra specificerade komplikationer
Påssjuka utan komplikation
Mononukleos orsakad av Epstein-Barr-virus
Mononukleos orsakad av cytomegalvirus
Annan infektiös mononukleos
Infektiös mononukleos, ospecificerad
Keratokonjunktivit orsakad av adenovirus
Konjunktivit orsakad av adenovirus
Faryngokonjunktivit orsakad av virus
Akut epidemisk hemorragisk konjunktivit
Annan viruskonjunktivit
Viruskonjunktivit, ospecificerad
Epidemisk myalgi
Ross River disease
Viruskardit
Retrovirusinfektion som ej klassificeras annorstädes
Andra specificerade virussjukdomar
Adenovirusinfektion, ospecificerad
Enterovirusinfektion, ospecificerad
Enterovirus-infektion, Coxsackie, UNS
Enterovirus-infektion, Echo, UNS
Annan specificerad enterovirusinfektion
Coronavirusinfektion, ospecificerad
Parvovirusinfektion, ospecificerad
Papovavirusinfektion, ospecificerad
Infektion med andra virus, ospecificerad lokalisation
Virusinfektion, ospecificerad
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten
Kerion Celsi
Ringorm i hårbotten
Skäggsvamp
Sycosis mycotica
Tinea faciei
Dermatofytos i hårbotten och skäggbotten, ospecificerad
Nagelsvamp
Tinea unguium
Leukonychia trichophytica
Nagelsvamp, ospecificerad
Dermatofytos på hand
Dermatofytos på fot
Dermatofytos på bålen
Tinea imbricata
Dermatofytos på benet
Andra dermatofytoser
KSH97
Kod
B358A
B358B
B358W
B359
B360
B361
B362
B363
B368
B369
B370
B371
B372
B372A
B372B
B372C
B372D
B372X
B373
B374
B375
B376
B377
B378
B378A
B378B
B378C
B378W
B379
B380
B381
B382
B383
B384
B387
B388
B389
B390
B391
B392
B393
B394
B395
B399
B400
B401
B402
B403
B407
B408
B409
B410
B417
B418
B419
B420
B421
B427
B428
B429
B430
B431
B432
B438
B439
Sida 11 (191)
Benämning
Disseminerad dermatofytos
Granulomatös dermatofytos
Andra specificerade dermatofytoser
Dermatofytos, ospecificerad
Pityriasis versicolor
Tinea nigra
Vit piedra
Svart piedra
Andra specificerade ytliga mykoser
Ytlig mykos, ospecificerad
Candidainfektion i munnen
Candidainfektion i lunga
Candidainfektion i hud och naglar
Candidaonyki
Candidaparonyki
Candidaintertrigo
Interdigital candidainfektion
Candidainfektion i hud och naglar, ospecificerad
Candidainfektion i vulva och vagina
Candidainfektion i andra urogenitalorgan
Candidameningit
Candidaendokardit
Candidaseptikemi
Candidainfektion med andra lokalisationer
Candidakeilit
Candidaenterit
Disseminerad candidainfektion
Candidainfektion med andra lokalisationer
Candidainfektion, ospecificerad
Akut pulmonell koccidioidomykos
Kronisk pulmonell koccidioidomykos
Pulmonell koccidioidomykos, ospecificerad
Kutan koccidioidomykos
Koccidioidomykosmeningit
Disseminerad koccidioidomykos
Andra specificerade former av koccidioidomykos
Koccidioidomykos, ospecificerad
Akut pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum
Kronisk pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum
Icke specificerad pulmonell histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum
Disseminerad histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum
Histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulatum, ospecificerad
Histoplasmos orsakad av Histoplasma duboisii
Histoplasmos, ospecificerad
Akut pulmonell blastomykos
Kronisk pulmonell blastomykos
Pulmonell blastomykos, ospecificerad
Kutan blastomykos
Disseminerad blastomykos
Andra specificerade former av blastomykos
Blastomykos, ospecificerad
Pulmonell parakoccidioidomykos
Disseminerad parakoccidioidomykos
Andra specificerade former av parakoccidioidomykos
Parakoccidioidomykos, ospecificerad
Pulmonell sporotrikos
Lymfokutan sporotrikos
Disseminerad sporotrikos
Andra specificerade former av sporotrikos
Sporotrikos, ospecificerad
Kutan kromomykos
Feomykotisk hjärnabscess
Subkutan feomykotisk abscess och cysta
Andra specificerade former av kromomykos
Kromomykos, ospecificerad
KSH97
Kod
B440
B441
B442
B447
B448
B449
B450
B451
B452
B453
B457
B458
B459
B460
B461
B462
B463
B464
B465
B468
B469
B470
B471
B479
B480
B481
B482
B483
B484
B487
B488
B499
B500
B508
B509
B510
B518
B519
B520
B528
B529
B530
B531
B538
B549
B550
B551
B552
B559
B560
B561
B569
B570
B571
B572
B573
B574
B575
B580
B581
B582
B583
B588
B589
B599
Sida 12 (191)
Benämning
Invasiv lungaspergillos
Annan lungaspergillos
Tonsillaspergillos
Disseminerad aspergillos
Andra specificerade former av aspergillos
Aspergillos, ospecificerad
Kryptokockos i lunga
Cerebral kryptokockos
Kutan kryptokockos
Kryptokockos i benvävnad
Disseminerad kryptokockos
Andra specificerade former av kryptokockos
Kryptokockos, ospecificerad
Pulmonell mucormykos
Rinocerebral mucormykos
Gastrointestinal mucormykos
Kutan mucormykos
Disseminerad mucormykos
Mucormykos, ospecificerad
Andra specificerade zygomykoser
Zygomykos, ospecificerad
Eumycetom
Aktinomycetom
Mycetom, ospecificerat
Lobomykos
Rinosporidios
Allescheriasis
Geotrikos
Penicillos
Opportunistisk mykos
Andra specificerade mykoser
Icke specificerad mykos
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer
Annan svår eller komplicerad malaria orsakad av Plasmodium falciparum
Malaria orsakad av Plasmodium falciparum utan komplikationer
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med mjältruptur
Malaria orsakad av Plasmodium vivax med andra komplikationer
Malaria orsakad av Plasmodium vivax utan komplikationer
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med nefropati
Malaria orsakad av Plasmodium malariae med andra komplikationer
Malaria orsakad av Plasmodium malariae utan komplikationer
Malaria orsakad av Plasmodium ovale
Malaria orsakad av ap-plasmodier
Annan parasitologiskt verifierad malaria som ej klassificeras annorstädes
Malaria, ospecificerad
Visceral leishmanios
Kutan leishmanios
Mukokutan leishmanios
Leishmanios, ospecificerad
Gambiense-trypanosomiasis
Rhodesiense-trypanosomiasis
Afrikansk trypanosomiasis, ospecificerad
Akut Chagas sjukdom med hjärtengagemang
Akut Chagas sjukdom utan hjärtengagemang
Chagas sjukdom med hjärtengagemang
Chagas sjukdom med engagemang av mag-tarmkanalen
Chagas sjukdom med engagemang av nervsystemet
Chagas sjukdom med engagemang av andra organ
Okulopati vid toxoplasmos
Toxoplasmahepatit
Meningoencefalit vid toxoplasmos
Lungtoxoplasmos
Toxoplasmos med engagemang av andra organ
Toxoplasmos, ospecificerad
Pneumocystis carinii-infektion
KSH97
Sida 13 (191)
Kod
B600
B601
B602
B608
B649
B650
B651
B652
B653
B658
B659
B660
B661
B662
B663
B664
B665
B668
B669
B670
B671
B672
B673
B674
B675
B676
B677
B678
B679
B680
B681
B689
B690
B691
B698
B699
B700
B701
B710
B711
B718
B719
B729
B739
B740
B741
B742
B743
B744
Benämning
Babesios
Acanthamoebiasis
Naegleriasis
Andra specificerade protozosjukdomar
Icke specificerad protozosjukdom
Infektion med Schistosoma haematobium
Infektion med Schistosoma mansoni
Infektion med Schistosoma japonicum
Cercariadermatit
Andra specificerade former av schistosomiasis
Schistosomiasis, ospecificerad
Opisthorchiasis
Clonorchiasis
Dicrocoeliasis
Fascioliasis
Paragonimiasis
Fasciolopsiasis
Andra specificerade trematodinfektioner
Trematodinfektion, ospecificerad
Echinococcus granulosus-infektion i levern
Echinococcus granulosus-infektion i lunga
Echinococcus granulosus-infektion i benvävnad
Echinococcus granulosus-infektion med annan eller multipel lokalisation
Icke specificerad Echinococcus granulosus-infektion
Echinococcus multilocularis-infektion i levern
Echinococcus multilocularis-infektion med annan eller multipel lokalisation
Icke specificerad Echinococcus multilocularis-infektion
Icke specificerad echinokockos i levern
Annan och icke specificerad echinokockos
Infektion med Taenia solium, intestinal form
Infektion med Taenia saginata
Taeniainfektion, ospecificerad
Cysticerkos i centrala nervsystemet
Cysticerkos i ögat
Cysticerkos med andra lokalisationer
Cysticerkos, ospecificerad
Diphyllobothriasis
Sparganos
Hymenolepiasis
Dipylidiasis
Andra specificerade bandmaskinfektioner
Bandmaskinfektion, ospecificerad
Dracontiasis
Onchocerciasis
Filariainfektion orsakad av Wuchereria bancrofti
Filariainfektion orsakad av Brugia malayi
Filariainfektion orsakad av Brugia timori
Loiasis
Infektion med Mansonella ozzardi, Mansonella perstans eller Mansonella streptocerca
B748
B749
B759
B760
B761
B768
B769
B770
B778
B779
B780
B781
B787
B789
B799
Andra specificerade filariainfektioner
Filariainfektion, ospecificerad
Trikinos
Hakmaskinfektion orsakad av Ancylostoma-arter
Hakmaskinfektion orsakad av Necator americanus
Andra specificerade hakmasksjukdomar
Hakmasksjukdom, ospecificerad
Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer
Spolmaskinfektion med andra komplikationer
Spolmaskinfektion, ospecificerad
Intestinal strongyloidesinfektion
Kutan strongyloidesinfektion
Disseminerad strongyloidesinfektion
Strongyloidesinfektion, ospecificerad
Piskmaskinfektion
KSH97
Kod
B809
B810
B811
B812
B813
B814
B818
B820
B829
B830
B831
B832
B833
B834
B838
B839
B850
B851
B852
B853
B854
B869
B870
B871
B872
B873
B874
B878
B879
B880
B880A
B880B
B880C
B880D
B880E
B880F
B880W
B881
B882
B883
B888
B889
B899
B900
B901
B902
B908
B909
B919
B929
B940
B941
B942
B948
B949
B950
B951
B952
B953
B954
B955
B956
Sida 14 (191)
Benämning
Springmaskinfektion
Anisakiasis
Intestinal capillariasis
Trichostrongyliasis
Intestinal angiostrongyliasis
Blandad tarmmasksjukdom
Andra specificerade tarmmasksjukdomar
Icke specificerad tarmmasksjukdom
Sjukdom orsakad av tarmparasit, ospecificerad
Visceral larva migrans
Gnathostomiasis
Angiostrongyliasis orsakad av Parastrongylus cantonensis
Syngamiasis
Inre hirudiniasis
Andra specificerade masksjukdomar
Masksjukdom, ospecificerad
Huvudlöss
Kroppslöss
Icke specificerat lusangrepp
Flatlöss
Blandat lusangrepp
Skabb
Kutan myiasis
Myiasis i sår
Okulär myiasis
Nasofaryngeal myiasis
Myiasis i öra
Myiasis med annan lokalisation
Myiasis, ospecificerad
Annan akarinos
Dermatit orsakad av Demodex-arter
Dermatit orsakad av Dermanyssus gallinae
Dermatit orsakad av Liponyssoides sanguineus
Dermatit orsakad av Cheyletiella-arter
Scabies animalis
Trombiculosis
Annan och icke specificerad akarinos
Infestation med sandloppa
Annan artropodinfestation
Yttre hirudiniasis
Andra specificerade infestationer
Infestation, ospecificerad
Icke specificerade parasitsjukdomar
Sena effekter av tuberkulos i centrala nervsystemet
Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen
Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder
Sena effekter av tuberkulos i andra organ
Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos
Sena effekter av polio
Sena effekter av lepra
Sena effekter av trakom
Sena effekter av virusencefalit
Sena effekter av virushepatit
Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Sena effekter av icke specificerad infektionssjukdom eller parasitsjukdom
Streptokocker grupp A som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Streptokocker grupp B som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Streptokocker grupp D som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Pneumokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Andra specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra
kapitel
Icke specificerade streptokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra
kapitel
Staphylococcus aureus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
KSH97
Kod
B956A
Sida 15 (191)
B960
Benämning
Staphylococcus aureus, methicillinresistent (MRSA), som orsak till sjukdomar som
klassificeras under andra kapitel
Staphylococcus aureus, annan eller UNS, som orsak till sjukdom som klassificeras under
andra kapitel
Andra specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra
kapitel
Icke specificerade stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra
kapitel
Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B961
B962
B963
B964
B965
Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Escherichia coli som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Haemophilus influenzae som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Proteus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Pseudomonas (pseudomallei) som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B966
B967
B968
Bacteroides fragilis som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Clostridium perfringens som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B970
B971
B972
B973
B974
Adenovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Enterovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Coronavirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Retrovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
B975
B976
B977
B978
B999
C000
C001
C002
C003
C004
C005
C006
C008
C009
C019
C020
C021
C022
C023
Reovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Parvovirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Andra virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Andra och icke specificerade infektionssjukdomar
Malign tumör på överläppens yttersida
Malign tumör på underläppens yttersida
Malign tumör på läppens yttersida, över- eller underläpp ej specificerad
Malign tumör på överläppens insida
Malign tumör på underläppens insida
Malign tumör på läppens insida, över- eller underläpp ej specificerad
Malign tumör i läppkommissuren
Malign tumör i läpp med övergripande växt
Malign tumör i läpp, ospecificerad
Malign tumör i tungbasen
Malign tumör på tungans översida
Malign tumör på tungranden
Malign tumör på tungans undersida
Malign tumör i de främre två tredjedelarna av tungan, lokalisationen ej närmare
specificerad
Malign tumör i tungtonsillen
Malign tumör i tungan med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tungan
Malign tumör i överkäkstandköttet
Malign tumör i underkäkstandköttet
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tandköttet
Malign tumör i främre delen av munbotten
Malign tumör i laterala delen av munbotten
Malign tumör i munbotten med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i munbotten
Malign tumör i hårda gommen
Malign tumör i mjuka gommen
Malign tumör i uvula
Malign gomtumör med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i gommen
Malign tumör i kindslemhinnan
Malign tumör i muningången
Malign tumör på retromolära ytan
Malign muntumör med övergripande växt
B956X
B957
B958
C024
C028
C029
C030
C031
C039
C040
C041
C048
C049
C050
C051
C052
C058
C059
C060
C061
C062
C068
KSH97
Kod
C069
C079
C080
C081
C088
C089
C090
C091
C098
C099
C100
C101
C102
C103
C104
C108
C109
C110
C111
C112
C113
C118
C119
C129
C130
C131
C132
C138
C139
C140
C142
C148
C153
C154
C155
C158
C159
C160
C161
C162
C163
C164
C165
C166
C168
C169
C170
C171
C172
C173
C178
C179
C180
C181
C182
C183
C184
C185
C186
C187
C188
C189
C199
C209
C210
Sida 16 (191)
Benämning
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i munhålan
Malign tumör i parotiskörtel
Malign tumör i submandibulariskörtel
Malign tumör i sublingualiskörtel
Malign tumör i de stora spottkörtlarna med övergripande växt
Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad
Malign tumör i fossa tonsillaris
Malign tumör i gombåge
Malign tonsilltumör med övergripande växt
Malign tumör i tonsill, ospecificerad
Malign tumör i vallecula epiglottica
Malign tumör på främre ytan av epiglottis
Malign tumör i laterala väggen av orofarynx
Malign tumör i bakre väggen av orofarynx
Malign tumör i brankialvecket
Malign tumör i orofarynx med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i orofarynx
Malign tumör i övre väggen av rinofarynx
Malign tumör i bakre väggen av rinofarynx
Malign tumör i sidovägg av rinofarynx
Malign tumör i främre väggen av rinofarynx
Malign tumör i rinofarynx med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i rinofarynx
Malign tumör i fossa piriformis
Malign tumör i postkrikoidala rummet
Malign tumör i aryepiglottiska vecket, hypofaryngeala delen
Malign tumör i bakre hypofarynxväggen
Malign tumör i hypofarynx med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i hypofarynx
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i farynx
Malign tumör i Waldeyers ring
Malign tumör i läpp, munhåla och farynx med övergripande växt
Malign tumör i övre tredjedelen av esofagus
Malign tumör i mellersta tredjedelen av esofagus
Malign tumör i nedre tredjedelen av esofagus
Malign tumör i esofagus med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i esofagus
Malign tumör i kardia
Malign tumör i fundus ventriculi
Malign tumör i corpus ventriculi
Malign tumör i antrum ventriculi
Malign tumör i pylorus
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ventrikelns curvatura minor
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ventrikelns curvatura major
Malign tumör i magsäcken med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i magsäcken
Malign tumör i duodenum
Malign tumör i jejunum
Malign tumör i ileum
Malign tumör i Meckels divertikel
Malign tumör i tunntarmen med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tunntarmen
Malign tumör i caecum
Malign tumör i appendix
Malign tumör i colon ascendens
Malign tumör i flexura hepatica
Malign tumör i colon transversum
Malign tumör i flexura lienalis
Malign tumör i colon descendens
Malign tumör i sigmoideum
Malign tumör i kolon med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i kolon
Malign tumör i rektosigmoidala gränszonen
Malign tumör i ändtarmen
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i anus
KSH97
Kod
C211
C212
C218
C220
C221
C222
C223
C224
C227
C229
C239
C240
C241
C248
C249
C250
C251
C252
C253
C254
C257
C258
C259
C260
C261
C268
C269
C300
C301
C310
C311
C312
C313
C318
C319
C320
C321
C322
C323
C328
C329
C339
C340
C341
C342
C343
C348
C349
C379
C380
C381
C382
C383
C384
C388
C390
C398
C399
C400
C401
C402
C403
C408
C409
C410
Sida 17 (191)
Benämning
Malign tumör i analkanalen
Malign tumör i kloakogena zonen
Malign tumör i rektum, anus och analkanalen med övergripande växt
Levercellskarcinom
Cancer i intrahepatiska gallgångarna
Hepatoblastom
Angiosarkom i levern
Andra sarkom i levern
Andra specificerade primära cancerformer i levern
Icke specificerad malign tumör i levern
Malign tumör i gallblåsan
Malign tumör i extrahepatiska gallgångarna
Malign tumör i ampulla Vateri
Malign tumör i gallvägarna med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i gallvägarna
Malign tumör i caput pancreatis
Malign tumör i corpus pancreatis
Malign tumör i cauda pancreatis
Malign tumör i ductus pancreatis
Malign tumör i pankreas endokrina del
Malign tumör i pankreas med andra lokalisationer
Malign tumör i pankreas med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i pankreas
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tarmkanalen
Malign tumör i mjälten
Malign tumör i matsmältningsorganen med övergripande växt
Ofullständigt angiven lokalisation av malign tumör i matsmältningsorganen
Malign tumör i näshåla
Malign tumör i mellanöra och inneröra
Malign tumör i maxillarsinus
Malign tumör i etmoidalsinus
Malign tumör i frontalsinus
Malign tumör i sfenoidalsinus
Malign tumör i näsans bihålor med övergripande växt
Malign tumör i näsans bihålor, ospecificerade
Malign tumör i glottis
Malign tumör i supraglottis
Malign tumör i subglottis
Malign tumör i larynxbrosk
Malign tumör i larynx med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i larynx
Malign tumör i luftstrupen
Malign tumör i huvudbronk
Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
Malign tumör i bronk och lunga med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bronk och lunga
Malign tumör i tymus
Malign tumör i hjärtat
Malign tumör i främre mediastinum
Malign tumör i bakre mediastinum
Malign tumör i icke specificerad del av mediastinum
Malign tumör i pleura
Malign tumör i hjärtat, mediastinum och pleura med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i övre luftvägarna
Malign tumör i respirationsorganen och brösthålans organ med övergripande växt
Ofullständigt angivna lokalisationer av malign tumör inom andningsorganen
Malign tumör i skapula och övre extremiteternas långa ben
Malign tumör i övre extremiteternas korta ben
Malign tumör i nedre extremiteternas långa ben
Malign tumör i nedre extremiteternas korta ben
Malign tumör i extremiteternas ben och ledbrosk med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i extremiteternas ben och ledbrosk
Malign tumör i skallens ben och ansiktsbenen
KSH97
Kod
C411
C412
C413
C414
C418
C419
C430
C431
C432
C433
C434
C435
C436
C437
C438
C439
C439A
C439B
C439C
C439D
C439E
C439F
C439X
C440
C441
C442
C443
C444
C445
C446
C447
C448
C449
C449A
C449B
C449C
C449D
C449E
C449H
C449J
C449K
C449L
C449Q
C449R
C449S
C449W
C449X
C450
C451
C452
C457
C459
C460
C461
C462
C463
C467
C468
C469
C470
C471
C472
C473
C474
C475
Sida 18 (191)
Benämning
Malign tumör i underkäkens ben
Malign tumör i kotpelaren
Malign tumör i revben, sternum och klavikel
Malign tumör i bäckenben, sakrum och koccyx
Malign tumör i ben och ledbrosk med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ben och ledbrosk
Malignt melanom på läpp
Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå
Malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång
Malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet
Malignt melanom i hårbotten och på halsen
Malignt melanom på bålen
Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran
Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften
Malignt melanom i huden med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i huden
Akralt lentiginöst melanom i huden med icke specificerad lokalisation
Desmoplastiskt malignt melanom i huden med icke specificerad lokalisation
Lentigo maligna melanom i huden med icke specificerad lokalisation
Nodulärt melanom i huden med icke specificerad lokalisation
Subungualt malignt melanom med icke specificerad lokalisation
Ytligt spridande melanom i huden med icke specificerad lokalisation
Ospecificerat malignt melanom i huden med icke specificerad lokalisation
Malign tumör i läpphuden
Malign tumör i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
Malign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgången
Malign tumör i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet
Malign tumör i huden i hårbotten och på halsen
Malign tumör i huden på bålen
Malign tumör i huden på övre extremiteten inklusive skuldran
Malign tumör i huden på nedre extremiteten inklusive höften
Malign tumör i huden med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i huden
Fibroepiteliom i huden med icke specificerad lokalisation
Ytligt växande basalcellscancer med icke specificerad lokalisation
Morfealiknande basalcellscancer med icke specificerad lokalisation
Annan basalcellscancer med icke specificerad lokalisation
Ospecificerad basalcellscancer med icke specificerad lokalisation
Svettkörtelcancer med icke specificerad lokalisation
Talgkörtelcancer i huden med icke specificerad lokalisation
Annan malign adnextumör i huden med icke specificerad lokalisation
Ospecificerad malign adnextumör i huden med icke specificerad lokalisation
Verrukös cancer i huden med icke specificerad lokalisation
Annan epitelial malign tumör i huden med icke specificerad lokalisation
Skivepitelcancer i huden med icke specificerad lokalisation
Andra maligna tumörer i huden med icke specificerad lokalisation
Ospecificerad malign tumör i huden med icke specificerad lokalisation
Mesoteliom i pleura
Mesoteliom i peritoneum
Mesoteliom i perikardiet
Mesoteliom med andra lokalisationer
Icke specificerad lokalisation av mesoteliom
Kaposis sarkom i huden
Kaposis sarkom i mjukvävnad
Kaposis sarkom i gommen
Kaposis sarkom i lymfkörtlar
Kaposis sarkom med andra specificerade lokalisationer
Kaposis sarkom i multipla organ
Icke specificerad lokalisation av Kaposis sarkom
Malign tumör i perifera nerver i huvudet, ansiktet och halsen
Malign tumör i perifera nerver i övre extremitet inklusive skuldran
Malign tumör i perifera nerver i nedre extremitet inklusive höften
Malign tumör i perifera nerver i torax
Malign tumör i perifera nerver i buken
Malign tumör i perifera nerver i bäckenet
KSH97
Sida 19 (191)
Kod
C476
C478
Benämning
Malign tumör i perifera nerver i bålen i icke specificerad del
Malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet med övergripande växt
C479
C480
C481
C482
C488
C490
C491
C492
C493
C494
C495
C496
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i perifera nerver och autonoma
nervsystemet
Malign tumör i retroperitonealrummet
Malign tumör i peritoneum med specificerad lokalisation
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i peritoneum
Malign tumör i peritoneum och retroperitoneum med övergripande växt
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bröstkorgen
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet
Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen med icke specificerad lokalisation
C498
C499
C499A
C499B
C499C
C499D
C499E
C499F
C499G
C499H
C499J
C499K
C499L
C499M
C499N
C499W
C499X
Malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bindväv och mjukvävnad
Hemangiosarkom med icke specificerad lokalisation
Lymfangiosarkom med icke specificerad lokalisation
Endovaskulärt papillärt angioendoteliom med icke specificerad lokalisation
Enzingers epitelioidsarkom med icke specificerad lokalisation
Fibrosarkom med icke specificerad lokalisation
Liposarkom med icke specificerad lokalisation
Myxosarkom med icke specificerad lokalisation
Synovialt sarkom med icke specificerad lokalisation
Leiomyosarkom med icke specificerad lokalisation
Embryonalt rhabdomyosarkom med icke specificerad lokalisation
Malignt granulärcellsmyoblastom med icke specificerad lokalisation
Alveolärt mjukdelssarkom med icke specificerad lokalisation
Klarcellssarkom med icke specificerad lokalisation
Andra maligna tumörer i bindväv och mjukvävnad icke specificerad lokalisation
Ospecificerad malign tumör i bindvävnad och mjukvävnad icke specificerad lokalisation
C500
C501
C502
C503
C504
C505
C506
C508
C509
C510
C511
C512
C518
C519
C529
C530
C531
C538
C539
C540
C541
C542
C543
C548
C549
C559
C569
C570
C571
C572
Malign tumör i bröstvårta och vårtgård
Malign tumör i centrala delen av bröstkörteln
Malign tumör i övre inre kvadranten av bröstkörteln
Malign tumör i nedre inre kvadranten av bröstkörteln
Malign tumör i övre yttre kvadranten av bröstkörteln
Malign tumör i nedre yttre kvadranten av bröstkörteln
Malign tumör i axillary tail of breast
Malign tumör i bröstkörtel med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bröstkörtel
Malign tumör i labium majus
Malign tumör i labium minus
Malign tumör i klitoris
Malign tumör i vulva med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i vulva
Malign tumör i vagina
Malign tumör i endocervix
Malign tumör i exocervix
Malign tumör i cervix uteri med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i cervix uteri
Malign tumör i isthmus uteri
Malign tumör i endometrium
Malign tumör i myometrium
Malign tumör i fundus uteri
Malign tumör i corpus uteri med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i corpus uteri
Malign tumör i livmodern med icke specificerad lokalisation
Malign tumör i äggstock
Malign tumör i äggledare
Malign tumör i breda ligamentet
Malign tumör i runda ligamentet
KSH97
Kod
C573
C574
C577
C578
C579
C589
C600
C601
C602
C608
C609
C619
C620
C621
C629
C630
C631
C632
C637
C638
C639
C649
C659
C669
C670
C671
C672
C673
C674
C675
C676
C677
C678
C679
C680
C681
C688
C689
C690
C691
C692
C693
C694
C695
C696
C698
C699
C700
C701
C709
C710
C711
C712
C713
C714
C715
C716
C717
C718
C719
C720
C721
C722
C723
C724
Sida 20 (191)
Benämning
Malign tumör i parametrium
Malign tumör i uterina adnexa med icke specificerad lokalisation
Malign tumör i andra specificerade kvinnliga könsorgan
Malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i de kvinnliga könsorganen
Malign tumör i moderkakan
Malign tumör i preputiet
Malign tumör i glans penis
Malign tumör i peniskroppen
Malign tumör i penis med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i penis
Malign tumör i prostata
Malign tumör i icke nedstigen testikel
Malign tumör i nedstigen testikel
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i testikel
Malign tumör i epididymis
Malign tumör i sädesledare
Malign tumör i skrotum
Malign tumör i andra specificerade manliga könsorgan
Malign tumör i de manliga könsorganen med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i de manliga könsorganen
Malign tumör i njure med undantag för njurbäcken
Malign tumör i njurbäcken
Malign tumör i uretär
Malign tumör i trigonum
Malign tumör i blåstaket
Malign tumör i urinblåsans sidovägg
Malign tumör i urinblåsans framvägg
Malign tumör i urinblåsans bakvägg
Malign tumör i blåshalsen
Malign tumör i uretärostiet
Malign tumör i urachusgången
Malign tumör i urinblåsan med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i urinblåsan
Malign tumör i uretra
Malign tumör i parauretral körtel
Malign tumör i urinorganen med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i urinorganen
Malign tumör i konjunktiva
Malign tumör i kornea
Malign tumör i retina
Malign tumör i korioidea
Malign tumör i ciliarkropp
Malign tumör i tårkörtel och tårkanal
Malign tumör i orbita
Malign tumör i öga och adnexa med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i öga
Malign tumör i hjärnhinnor
Malign tumör i ryggmärgshinnor
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemets hinnor
Malign tumör i storhjärnan utom lober och ventriklar
Malign tumör i frontallob
Malign tumör i temporallob
Malign tumör i parietallob
Malign tumör i occipitallob
Malign tumör i hjärnventrikel
Malign tumör i lillhjärnan
Malign tumör i hjärnstammen
Malign tumör i hjärnan med övergripande växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i hjärnan
Malign tumör i ryggmärgen
Malign tumör i cauda equina
Malign tumör i nervus olphactorius
Malign tumör i nervus opticus
Malign tumör i nervus statoacusticus
KSH97
Kod
C725
C728
C729
C739
C740
C741
C749
C750
C751
C752
C753
C754
C755
C758
C759
C760
C761
C762
C763
C764
C765
C767
C768
C770
C771
C772
C773
C774
C775
C778
C779
C780
C781
C782
C783
C784
C785
C786
C787
C788
C790
C791
C792
C793
C794
C795
C796
C797
C798
C809
C810
C811
C812
C813
C817
C819
C820
C821
C822
C827
C827A
C827B
Sida 21 (191)
Benämning
Malign tumör i andra och icke specificerade kranialnerver
Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet med övergripande
växt
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i centrala nervsystemet
Malign tumör i tyreoidea
Malign tumör i binjurebarken
Malign tumör i binjuremärgen
Icke specificerad lokalisation av malign tumör i binjure
Malign tumör i paratyreoidea
Malign tumör i hypofysen
Malign tumör i ductus craniopharyngealis
Malign tumör i corpus pineale
Malign tumör i glomus caroticum
Malign tumör i aortic body och andra paraganglier
Malign tumör med multiglandulärt engagemang och med icke specificerad lokalisation
Malign tumör i icke specificerad endokrin körtel
Malign tumör i huvudet, ansiktet och halsen
Malign tumör i bröstkorgen
Malign tumör i buken
Malign tumör i bäckenet
Malign tumör i övre extremitet
Malign tumör i nedre extremitet
Malign tumör i andra ofullständigt angivna lokalisationer
Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation och med övergripande
växt
Sekundär malign tumör i lymfkörtlar i huvudet, ansiktet och halsen
Sekundär malign tumör i intratorakala lymfkörtlar
Sekundär malign tumör i intraabdominella lymfkörtlar
Sekundär malign tumör i lymfkörtlar i axill och övre extremitet
Sekundär malign tumör i lymfkörtlar i ljumske och nedre extremitet
Sekundär malign tumör i lymfkörtlar i bäckenet
Sekundär malign tumör i lymfkörtlar i multipla kroppsregioner
Icke specificerad lokalisation av sekundär malign tumör i lymfkörtlar
Sekundär malign tumör i lunga
Sekundär malign tumör i mediastinum
Sekundär malign tumör i lungsäck
Sekundär malign tumör i andra och icke specificerade andningsorgan
Sekundär malign tumör i tunntarmen inklusive duodenum
Sekundär malign tumör i tjocktarmen och rektum
Sekundär malign tumör i retroperitonealrummet och peritoneum
Sekundär malign tumör i levern
Sekundär malign tumör i andra och icke specificerade matsmältningsorgan
Sekundär malign tumör i njure och njurbäcken
Sekundär malign tumör i urinblåsa och andra och icke specificerade urinorgan
Sekundär malign tumör i huden
Sekundär malign tumör i hjärnan och hjärnhinnorna
Sekundär malign tumör i andra och icke specificerade delar av nervsystemet
Sekundär malign tumör i ben och benmärg
Sekundär malign tumör i ovarium
Sekundär malign tumör i binjure
Sekundär malign tumör i andra specificerade lokalisationer
Malign tumör utan specificerad lokalisation
Hodgkins sjukdom med lymfocytpredominans
Hodgkins sjukdom med nodulär skleros
Hodgkins sjukdom med blandad cellularitet
Hodgkins sjukdom, lymfocytfattig
Annan form av Hodgkins sjukdom
Hodgkins sjukdom, ospecificerad
Small cleaved cell, follicular
Mixed small cleaved and large cell, follicular
Follikulärt centroblastiskt lymfom
Andra specificerade former av follikulärt non-Hodgkin-lymfom
Follikulärt follikelcenterlymfom grad I, småcelligt
Follikulärt follikelcenterlymfom grad II, blandat
KSH97
Kod
C829
C830
C831
C832
C833
C834
C835
C836
C837
C838
C838A
C838B
C838C
C838D
C838E
C839
C840
C841
C842
C843
C844
C845
C845A
C845B
C845C
C845D
C845E
C845F
C845X
C850
C851
C851A
C851B
C857
C859
C859A
C859B
C859X
C880
C881
C882
C883
C887
C889
C900
C901
C902
C910
C910A
C910B
C911
C912
C913
C914
C915
C917
C919
C920
C921
C922
C923
C924
C925
C927
C929
Sida 22 (191)
Benämning
Follikulärt non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat
Small cell
Small cleaved cell
Mixed small and large cell
Diffust centroblastiskt lymfom
Immunoblastiskt lymfom
Lymfoblastiskt lymfom
Anaplastiskt storcelligt lymfom
Burkitts lymfom
Andra specificerade former av diffust non-Hodgkin-lymfom
B-cells-lymfocytiskt lymfom
Lymfoplamacytiskt lymfom (immunocytom)
Mantelcellslymfom
Marginalzonslymfom
Diffust CB/CC lymfom
Diffust non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat
Mycosis fungoides
Sézarys syndrom
T-zonslymfom
Lymfoepitelioid-lymfom
Perifert T-cellslymfom
Andra och icke specificerade T-cellslymfom
T-cells lymfocytiskt lymfom
T-lymfoblastlymfom
Intestinalt T-cellslymfom
Anaplastiskt storcelligt lymfom
T-cellslymfom, lågmalignt, ospecificerat
T-cellslymfom, högmalignt, ospecificerat
T-cellslymfom, ospecificerat
Lymphosarcoma
B-cellslymfom, ospecificerat
B-cellslymfom, lågmalignt, ospecificerat
B-cellslymfom, högmalignt, ospecificerat
Other specified types of non-Hodgkin's lymphoma
Non-Hodgkin-lymfom, ospecificerad typ
Non-Hodgkinlymfom, lågmalignt, ospecificerat
Non-Hodgkinlymfom, högmalignt, ospecificerat
Non-Hodgkinlymfom, ospecificerat
Waldenströms makroglobulinemi
Alpha heavy chain disease
Gamma heavy chain disease
Immunoproliferativ tunntarmssjukdom
Andra specificerade maligna immunoproliferativa sjukdomar
Malign immunoproliferativ sjukdom, ospecificerad
Myelomatos
Plasmacellsleukemi
Extramedullärt plasmocytom
Akut lymfatisk leukemi
Akut lymfatisk leukemi (T-ALL)
Akut lymfatisk leukemi (pre-B-ALL, B-ALL)
Kronisk lymfatisk leukemi
Subacute lymphocytic leukaemia
Prolymfocytleukemi
Hårcellsleukemi
Adult T-cellsleukemi
Annan lymfatisk leukemi
Lymfatisk leukemi UNS
Akut myeloisk leukemi
Kronisk myeloisk leukemi
Subacute myeloid leukaemia
Myelosarkom
Akut promyelocytleukemi
Akut myelomonocytleukemi
Annan specificerad myeloisk leukemi
Myeloisk leukemi, ospecificerad
KSH97
Kod
C930
C931
C932
C937
C939
C940
C941
C942
C943
C944
C945
C947
C950
C951
C952
C957
C959
C960
C961
C962
C963
C967
C969
C979
D000
D001
D002
D010
D011
D012
D013
D014
D015
D017
D019
D020
D021
D022
D023
D024
D030
D031
D032
D033
D034
D035
D036
D037
D038
D039
D040
D041
D042
D043
D044
D045
D046
D047
D048
D049
D050
D051
D057
D059
Sida 23 (191)
Benämning
Akut monocytleukemi
Kronisk monocytleukemi
Subacute monocytic leukaemia
Annan specificerad monocytleukemi
Monocytleukemi, ospecificerad
Akut erytremi och erytroleukemi
Kronisk erytremi
Akut megakaryoblastleukemi
Mastcellsleukemi
Akut panmyelos
Akut myelofibros
Andra specificerade leukemier
Akut leukemi UNS
Kronisk leukemi med icke specificerad celltyp
Subacute leukaemia of unspecified cell type
Annan leukemi med icke specificerad celltyp
Leukemi, ospecificerad
Letterer-Siwes sjukdom
Malign histiocytos
Malign mastcellstumör
Äkta histiocytärt lymfom
Andra specificerade primära maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad
vävnad
Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad
Flera maligna tumörer med olika utgångspunkter
Cancer in situ i läpp, munhåla och svalg
Cancer in situ i esofagus
Cancer in situ i magsäcken
Cancer in situ i tjocktarmen
Cancer in situ i rektosigmoidala gränzonen
Cancer in situ i rektum
Cancer in situ i anus och analkanalen
Cancer in situ i andra och icke specificerade delar av tarmen
Cancer in situ i lever, gallblåsa och gallgångar
Cancer in situ i andra specificerade matsmältningsorgan
Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i matsmältningsorgan
Cancer in situ i larynx
Cancer in situ i trakea
Cancer in situ i bronk och lunga
Cancer in situ i andra delar av andningsorganen
Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i andningsorganen
Melanom in situ på läpp
Melanom in situ på ögonlock inklusive ögonvrå
Melanom in situ på öra och i yttre hörselgång
Melanom in situ i andra och icke specificerade delar av ansiktet
Melanom in situ i hårbotten och på halsen
Melanom in situ på bålen
Melanom in situ på övre extremitet inklusive skuldran
Melanom in situ på nedre extremitet inklusive höften
Melanom in situ med andra lokalisationer
Icke specificerad lokalisation av melanom in situ
Cancer in situ i läpphuden
Cancer in situ i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
Cancer in situ i huden på öra och i hörselgång
Cancer in situ i huden i andra och icke specificerade delar av ansiktet
Cancer in situ i hårbotten och huden på halsen
Cancer in situ i huden på bålen
Cancer in situ i huden på övre extremitet inklusive skuldran
Cancer in situ i huden på nedre extremitet inklusive höften
Cancer in situ i huden med andra lokalisationer
Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i huden
Lobulär cancer in situ
Cancer in situ i körtelgångarna
Annan cancer in situ i bröstkörtel
Icke specificerad lokalisation av cancer in situ i bröstkörtel
KSH97
Kod
D060
D061
D067
D069
D070
D071
D072
D073
D074
D075
D076
D090
D091
D092
D093
D097
D099
D100
D101
D102
D103
D104
D105
D106
D107
D109
D110
D117
D119
D120
D121
D122
D123
D124
D125
D126
D127
D128
D129
D130
D131
D132
D133
D134
D135
D136
D137
D139
D140
D141
D141A
D141W
D141X
D142
D143
D144
D150
D151
D152
D157
D159
D160
D161
D162
D163
Sida 24 (191)
Benämning
Cancer in situ i endocervix
Cancer in situ i exocervix
Cancer in situ i andra delar av cervix
Icke specificerad lokaliation av cancer in situ i cervix
Cancer in situ i endometrium
Cancer in situ i vulva
Cancer in situ i vagina
Cancer in situ i andra och icke specificerade kvinnliga könsorgan
Cancer in situ i penis
Cancer in situ i prostata
Cancer in situ i andra och icke specificerade manliga könsorgan
Cancer in situ i urinblåsan
Cancer in situ i andra och icke specificerade urinorgan
Cancer in situ i öga
Cancer in situ i tyreoidea och andra endokrina körtlar
Cancer in situ med andra specificerade lokalisationer
Icke specificerad lokalisation av cancer in situ
Benign tumör i läpp
Benign tumör i tungan
Benign tumör i munbotten
Benign tumör i andra och icke specificerade delar av munhålan
Benign tumör i tonsill
Benign tumör i andra delar av orofarynx
Benign tumör i rinofarynx
Benign tumör i hypofarynx
Icke specificerad lokalisation av benign tumör i svalget
Benign tumör i parotiskörteln
Benign tumör i andra stora spottkörtlar
Benign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad
Benign tumör i caecum
Benign tumör i appendix
Benign tumör i colon ascendens
Benign tumör i colon transversum
Benign tumör i colon descendens
Benign tumör i sigmoideum
Icke specificerad lokalisation av benign tumör i kolon
Benign tumör i rektosigmoidala gränzonen
Benign tumör i rektum
Benign tumör i anus och analkanal
Benign tumör i esofagus
Benign tumör i magsäck
Benign tumör i duodenum
Benign tumör i andra och icke specificerade delar av tunntarmen
Benign tumör i levern
Benign tumör i extrahepatiska gallgångarna
Benign tumör i pankreas
Benign tumör i pankreas endokrina del
Ofullständigt angivna lokalisationer av benign tumör i matsmältningsorganen
Benign tumör i mellanöra, näshåla och bihålor
Benign tumör i larynx
Larynxpapillom
Annan specificerad benign tumör i larynx
Benign larynxtumör, ospecificerad
Benign tumör i trakea
Benign tumör i bronk och lunga
Icke specificerad lokalisation av benign tumör i andningsorgan
Benign tumör i tymus
Benign tumör i hjärtat
Benign tumör i mediastinum
Benign tumör i andra specificerade intratorakala organ
Icke specificerad lokalisation av benign tumör i intratorakala organ
Benign tumör i skulderbladet och övre extremitetens långa ben
Benign tumör i övre extremitetens korta ben
Benign tumör i nedre extremitetens långa ben
Benign tumör i nedre extremitetens korta ben
KSH97
Sida 25 (191)
Kod
D164
D165
D166
D167
D168
D169
D170
D171
D172
D173
D174
D175
D176
D177
D179
D179A
D179B
D179C
D179D
D179W
D179X
D180
D180A
D180B
D180C
D180E
D180F
D180G
D180H
D180J
D180W
D180X
D181
D181A
D181B
D181C
D181X
D190
D191
D197
D199
D200
D201
D210
D211
Benämning
Benign tumör i skallens och ansiktets ben
Benign tumör i underkäksben
Benign tumör i kotpelaren
Benign tumör i revben, bröstben och nyckelben
Benign tumör i bäckenben, sakrum och koccyx
Icke specificerad lokalisation av benign tumör i ben och ledbrosk
Lipom i hud och subkutan vävnad i huvudet, ansiktet och halsen
Lipom i hud och subkutan vävnad på bålen
Lipom i hud och subkutan vävnad på extremiteterna
Lipom i hud och subkutan vävnad med andra och icke specificerade lokalisationer
Lipom i intratorakala organ
Lipom i intraabdominella organ
Lipom i sädesledare
Lipom med andra specificerade lokalisationer
Icke specificerad lokalisation av lipom
Angiolipom med icke specificerad lokalisation
Hibernom med icke specificerad lokalisation
Medfödd diffus lipomatos med icke specificerad lokalisation
Fibrolipom med icke specificerad lokalisation
Annat lipom med icke specificerad lokalisation
Opsecificerat lipom med icke specificerad lokalisation
Hemangiom, alla lokalisationer
Glomustumör
Kapillärt hemangiom
Kavernöst hemangiom i huden
Multipla progressiva angiom
Targetoid haemosiderotiskt hemangiom
Verruköst keratotiskt hemangiom
Epitelioidalt hemangiom
Tufted angioma
Annat hemangiom
Hemangiom, ospecificerat
Lymfangiom, alla lokalisationer
Kapillärt lymfangiom
Kavernöst lymfangiom
Cystiskt lymfangiom
Lymfangiom, ospecificerat
Benign tumör i mesotelial vävnad i pleura
Benign tumör i mesotelial vävnad i peritoneum
Benign tumör i mesotelial vävnad med andra lokalisationer
Icke specificerad lokalisation i mesotelial vävnad
Benign tumör i retroperitonealrummet
Benign tumör i peritoneum
Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen
Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran
D212
Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften
D213
D214
D215
D216
Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i bröstkorgen
Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i buken
Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i bäckenet
Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad på bålen med icke specificerad
lokalisation
Icke specificerad lokalisation av benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad.
Abrikossoffs tumör med icke specificerad lokalisation
Angiomyom med icke specificerad lokalisation
Elastofibrom med icke specificerad lokalisation
Fibrom med icke specificerad lokalisation
Leiomyom med icke specificerad lokalisation
Myxom med icke specificerad lokalisation
Ospecificerad benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad icke specificerad
lokalisation
Melanocytnevus på läpp
Melanocytnevus på ögonlock inklusive ögonvrå
Melanocytnevus på öra och yttre hörselgång
D219
D219A
D219B
D219C
D219D
D219E
D219F
D219X
D220
D221
D222
KSH97
Kod
D223
D224
D225
D226
D227
D229
D229A
D229B
D229C
D229D
D229E
D229F
D229G
D229H
D229J
D229K
D229L
D229M
D229N
D229Q
D229R
D229S
D229T
D229W
D229X
D230
D231
D232
D233
D234
D235
D236
D237
D239
D239A
D239B
D239C
D239D
D239E
D239F
D239G
D239H
D239J
D239K
D239W
D239X
D249
D250
D251
D252
D259
D260
D261
D267
D269
D279
D280
D281
D282
D287
D289
D290
D291
D292
D293
Sida 26 (191)
Benämning
Melanocytnevus på andra och icke specificerade delar av ansiktet
Melanocytnevus i hårbotten och halsen
Melanocytnevus på bålen
Melanocytnevus på övre extremitet inklusive skuldran
Melanocytnevus på nedre extremitet inklusive höften
Icke specificerad lokalisation av melanocytnevus
Intraepidermalt pigmentnevus med icke specificerad lokalisation
Pigmentnevus av junction-typ med icke specificerad lokalisation
Intradermalt pigmentnevus med icke specificerad lokalisation
Sammansatt pigmentnevus med icke specificerad lokalisation
Kolinesterasnevus med icke specificerad lokalisation
Dysplastiskt nevus med icke specificerad lokalisation
Halonevus med icke specificerad lokalisation
Halodermatit med icke specificerad lokalisation
Kokardnevus med icke specificerad lokalisation
Naevus spilus med icke specificerad lokalisation
Melanonyki med icke specificerad lokalisation
Blått nevus med icke specificerad lokalisation
Spitz nevus med icke specificerad lokalisation
Reeds pigmenterade spolcellsnevus med icke specificerad lokalisation
Mongolfläck med icke specificerad lokalisation
Beckers nevus med icke specificerad lokalisation
Itos nevus med icke specificerad lokalisation
Annat melanocytnevus med icke specificerad lokalisation
Ospecificerat melanocytnevus med icke specificerad lokalisation
Andra benigna tumörer i läpphuden
Andra benigna tumörer i huden på ögonlock inklusive ögonvrå
Andra benigna tumörer i huden på ytteröra och i yttre hörselgång
Andra benigna tumörer i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet
Andra benigna tumörer i hårbotten och huden på halsen
Andra benigna tumörer i huden på bålen
Andra benigna tumörer i huden på övre extremitet inklusive skuldran
Andra benigna tumörer i huden på nedre extremitet inklusive höften
Icke specificerad lokalisation av andra benigna tumörer i huden
Angiokeratom med icke specificerad lokalisation
Apokrint hidrocystom med icke specificerad lokalisation
Cylindrom med icke specificerad lokalisation
Dermatofibrom med icke specificerad lokalisation
Ekkrint hidradenom med icke specificerad lokalisation
Naevus sebaceus senilis med icke specificerad lokalisation
Pilomatrixom med icke specificerad lokalisation
Syringom med icke specificerad lokalisation
Trikofollikulom med icke specificerad lokalisation
Trikoepiteliom med icke specificerad lokalisation
Andra benigna tumörer i huden med icke specificerad lokalisation
Icke specificerad benign tumör i huden med icke specificerad lokalisation
Benign tumör i bröstkörtel
Submuköst uterusmyom
Intramuralt uterusmyom
Subseröst uterusmyom
Icke specificerad lokalisation av uterusmyom
Andra benigna tumörer i cervix uteri
Andra benigna tumörer i corpus uteri
Andra benigna tumörer i andra delar av uterus
Icke specificerad lokalisation av andra benigna tumörer i uterus
Benign tumör i ovarium
Benign tumör i vulva
Benign tumör i vagina
Benign tumör i äggledare och ligament
Benign tumör i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen
Icke specificerad lokalisation av benign tumör i de kvinnliga könsorganen
Benign tumör i penis
Benign tumör i prostata
Benign tumör i testis
Benign tumör i epididymis
KSH97
Kod
D294
D297
D299
D300
D301
D302
D303
D304
D307
D309
D310
D311
D312
D313
D314
D315
D316
D319
D320
D321
D329
D330
D331
D332
D333
D334
D337
D339
D349
D350
D351
D352
D353
D354
D355
D356
D357
D358
D359
D360
D361
D367
D369
D370
D371
D372
D373
D374
D375
D376
D377
D379
Sida 27 (191)
D380
D381
D382
D383
D384
D385
D386
Benämning
Benign tumör i skrotum
Benign tumör i andra manliga könsorgan
Icke specificerad lokalisation av benign tumör i de manliga könsorganen
Benign tumör i njure
Benign tumör i njurbäcken
Benign tumör i uretär
Benign tumör i urinblåsan
Benign tumör i uretra
Benign tumör i andra specificerade lokalisationer i urinorganen
Icke specificerad lokalisation av benign tumör i urinorganen
Benign tumör i konjunktiva
Benign tumör i kornea
Benign tumör i retina
Benign tumör i korioidea
Benign tumör i ciliarkropp
Benign tumör i tårkörtel och tårkanal
Icke specificerad lokalisation av benign tumör i orbita
Icke specificerad lokalisation av benign tumör i öga
Benign tumör i hjärnhinnor
Benign tumör i ryggmärgshinnor
Icke specificerad lokalisation av benign tumör i centrala nervsystemets hinnor
Benign tumör i hjärnan, supratentoriell lokalisation
Benign tumör i hjärnan, infratentoriell lokalisation
Benign tumör med icke specificerad lokalisation i hjärnan
Benign tumör i kranialnerver
Benign tumör i ryggmärgen
Benign tumör i andra specificerade delar av centrala nervsystemet
Icke specificerad lokalisation av benign tumör i centrala nervsystemet
Benign tumör i tyreoidea
Benign tumör i binjure
Benign tumör i paratyreoidea
Benign tumör i hypofys
Benign tumör i ductus craniopharyngealis
Benign tumör i corpus pineale
Benign tumör i glomus caroticum
Benign tumör i aortic body och andra paraganglier
Benign tumör i andra specificerade endokrina körtlar
Benign tumör med multiglandulär lokalisation
Icke specificerad lokalisation av benign tumör i endokrin körtel
Benign tumör i lymfkörtlar
Benign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet
Benign tumör i andra specificerade lokalisationer
Icke specificerad lokalisation av benign tumör
Tumör av osäker eller okänd natur i läpp, munhåla och svalg
Tumör av osäker eller okänd natur i magsäcken
Tumör av osäker eller okänd natur i tunntarmen
Tumör av osäker eller okänd natur i appendix
Tumör av osäker eller okänd natur i tjocktarmen
Tumör av osäker eller okänd natur i rektum
Tumör av osäker eller okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna
Tumör av osäker eller okänd natur i andra matsmältningsorgan
Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i
matsmältningsorganen
Tumör av osäker eller okänd natur i larynx
Tumör av osäker eller okänd natur i trakea, bronk och lunga
Tumör av osäker eller okänd natur i pleura
Tumör av osäker eller okänd natur i mediastinum
Tumör av osäker eller okänd natur i tymus
Tumör av osäker eller okänd natur i andra andningsorgan
Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i andningsorganen
D390
D391
D392
D392A
Tumör av osäker eller okänd natur i uterus
Tumör av osäker eller okänd natur i ovarium
Tumör av osäker eller okänd natur i placenta
Invasiv mola
KSH97
Kod
D392B
D392X
D397
D399
D400
D401
D407
D409
D410
D411
D412
D413
D414
D417
D419
D420
D421
D429
D430
D431
D432
D433
D434
D437
D439
D440
D441
D442
D443
D444
D445
D446
D447
D448
D448A
D448B
D448C
D449
D459
D460
D461
D462
D463
D464
D467
D469
D470
D471
D472
D473
D477
D479
D480
D481
Sida 28 (191)
Benämning
Misstänkt koriocarcinom
Tumör av osäker eller okänd
Tumör av osäker eller okänd
könsorganen
Icke specificerad lokalisation
könsorganen
Tumör av osäker eller okänd
Tumör av osäker eller okänd
Tumör av osäker eller okänd
könsorganen
Icke specificerad lokalisation
könsorganen
Tumör av osäker eller okänd
Tumör av osäker eller okänd
Tumör av osäker eller okänd
Tumör av osäker eller okänd
Tumör av osäker eller okänd
Tumör av osäker eller okänd
natur i placenta, ospecificerad
natur i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga
av tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga
natur i prostata
natur i testis
natur i andra specificerade lokalisationer i de manliga
av tumör av osäker eller okänd natur i de manliga
natur
natur
natur
natur
natur
natur
i
i
i
i
i
i
njure
njurbäcken
uretär
uretra
urinblåsan
andra specificerade lokalisationer i urinorganen
Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen
Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnhinnor
Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgshinnor
Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala
nervsystemets hinnor
Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, supratentoriell lokalisation
Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, infratentoriell lokalisation
Tumör av osäker eller okänd natur med icke specificerad lokalisation i hjärnan
Tumör av osäker eller okänd natur i kranialnerver
Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgen
Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i centrala
nervsystemet
Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala
nervsystemet
Tumör av osäker eller okänd natur i tyreoidea
Tumör av osäker eller okänd natur i binjure
Tumör av osäker eller okänd natur i paratyreoidea
Tumör av osäker eller okänd natur i hypofysen
Tumör av osäker eller okänd natur i ductus craniopharyngealis
Tumör av osäker eller okänd natur i corpus pineale
Tumör av osäker eller okänd natur i glomus caroticum
Tumör av osäker eller okänd natur i aortic body och andra paraganglier
Tumör av osäker eller okänd natur med multiglandulär lokalisation
Tumör med multiglandulär lokalisation, Typ I
Tumör med multiglandulär lokalisation, Typ II
Tumör med multiglandulär lokalisation, Typ III
Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i endokrin körtel
Polycythaemia vera
Refraktär anemi utan sideroblaster
Refraktär anemi med sideroblaster
Refraktär anemi med överskott av blastceller
Refraktär anemi med överskott av blastceller i transformationsfas
Refraktär anemi, icke specificerad
Andra myelodysplastiska syndrom
Myelodysplastiskt syndrom, ospecificerat
Histiocytcells- och mastcellstumörer av osäker och okänd natur
Kronisk myeloproliferativ sjukdom
Monoklonal gammopati
Essentiell trombocytemi
Andra specificerade tumörer av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och
besläktad vävnad
Icke specificerad tumör av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och
besläktad vävnad
Tumör av osäker eller okänd natur i ben och ledbrosk
Tumör av osäker eller okänd natur i bindväv och annan mjukvävnad
KSH97
Kod
D481A
D481B
D481C
D481D
D481E
D481W
D482
D483
D484
D485
D485A
D485B
D485C
D485D
D485W
D486
D487
D489
D500
D501
D508
D509
D510
D511
D512
D513
D518
D519
D520
D521
D528
D529
D530
D531
D532
D538
D539
D550
D551
D552
D553
D558
D559
D560
D561
D562
D563
D564
D568
D569
D570
D571
D572
D573
D578
D580
D581
D582
D588
D589
D590
D591
D591A
D591B
D591X
Sida 29 (191)
Benämning
Angiomyxom
Desmoid
Medfödd generaliserad fibromatos
Aggressiv infantil fibromatos
Hemangiopericytom UNS
Annan tumör av osäker eller okänd natur i bindväv och annan mjukvävnad
Tumör av osäker eller okänd natur i perifera nerver och autonoma nervsystemet
Tumör av osäker eller okänd natur i retroperitoneum
Tumör av osäker eller okänd natur i peritoneum
Tumör av osäker eller okänd natur i huden
Atypiskt fibroxantom
Baddräktsnevus
Dysplastiskt nevus-syndrom
Svettkörteltumör UNS
Annan tumör av osäker eller okänd natur i huden
Tumör av osäker eller okänd natur i bröstkörtel
Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer
Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur
Järnbristanemi sekundär till kronisk blodförlust
Sideropen dysfagi
Andra specificerade järnbristanemier
Järnbristanemi, ospecificerad
B12-bristanemi orsakad av brist på intrinsic factor
B12-brist orsakad av selektiv B12-malabsorption med proteinuri
Transkobalamin-II-brist
Annan dietär B12-bristanemi
Andra specificerade B12-bristanemier
B12-bristanemi, ospecificerad
Dietär folatbristanemi
Läkemedelsutlöst folatbristanemi
Andra specificerade folatbristanemier
Folatbristanemi, ospecificerad
Proteinbristanemi
Andra megaloblastanemier som ej klassificeras annorstädes
Anemi på grund av C-vitaminbrist
Andra specificerade nutritionsanemier
Nutritionsanemi, ospecificerad
Anemi orsakad av glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist
Anemi orsakad av andra rubbningar i glutationomsättningen
Anemi orsakad av rubbningar i glykolytiska enzymer
Anemi orsakad av rubbningar i nukleotidomsättningen
Andra specificerade anemier orsakade av enzymrubbningar
Anemi orsakad av enzymrubbning, ospecificerad
Alfa-talassemi
Beta-talassemi
Delta-beta-talassemi
Anlagsbärare för talassemi
Hereditär persistens av fetalt hemoglobin
Andra specificerade talassemier
Talassemi, ospecificerad
Sicklecellsanemi med kris
Sicklecellsanemi utan kris
Dubbel heterozygot sicklecellsanemi
Anlagsbärare för sicklecellsanemi
Andra sicklecellssjukdomar
Hereditär sfärocytos
Hereditär elliptocytos
Andra hemoglobinopatier
Andra specificerade hereditära hemolytiska anemier
Hereditär hemolytisk anemi, ospecificerad
Läkemedelsutlöst autoimmun hemolytisk anemi
Andra autoimmuna hemolytiska anemier
Förvärvad hemolytisk anemi pga köldantikroppar
Förvärvad hemolytisk anemi pga värmeantikroppar
Förvärvad hemolytisk anemi, autoimmun UNS
KSH97
Kod
D592
D593
D594
D595
D596
D598
D599
D600
D601
D608
D609
D610
D611
D612
D613
D618
D619
D629
D630
D638
D640
D641
D642
D643
D644
D648
D649
D659
D669
D679
D680
D681
D682
D682A
D682B
D682C
D682W
D683
D684
D688
D688A
D688B
D688W
D689
D690
D691
D692
D692A
D692B
D692C
D692D
D692X
D693
D694
D695
D696
D698
D699
D709
D709A
D709B
D709C
D709D
D709W
D719
Sida 30 (191)
Benämning
Läkemedelsutlöst icke autoimmun hemolytisk anemi
Hemolytiskt-uremiskt syndrom
Andra icke autoimmuna hemolytiska anemier
Paroxysmal nattlig hemoglobinuri
Hemoglobinuri orsakad av hemolys av andra yttre orsaker
Andra förvärvade hemolytiska anemier
Förvärvad hemolytisk anemi, ospecificerad
Kronisk förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar
Övergående förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar
Annan förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar
Förvärvad isolerad aplasi av röda blodkroppar, ospecificerad
Konstitutionell aplastisk anemi
Läkemedelsutlöst aplastisk anemi
Aplastisk anemi av andra yttre orsaker
Idiopatisk aplastisk anemi
Andra specificerade aplastiska anemier
Aplastisk anemi, ospecificerad
Anemi efter akut större blödning
Anemi vid tumörsjukdom
Anemi vid andra kroniska sjukdomar som klassificeras annorstädes
Hereditär sideroblastisk anemi
Sekundär sideroblastisk anemi orsakad av sjukdom
Sekundär sideroblastisk anemi orsakad av läkemedel och toxiner
Andra sideroblastiska anemier
Kongenital dyserytropoetisk anemi
Andra specificerade anemier
Anemi, ospecificerad
Disseminerad intravasal koagulation
Ärftlig brist på faktor VIII
Ärftlig brist på faktor IX
von Willebrands sjukdom
Hereditär brist på faktor XI
Hereditär brist på andra koagulationsfaktorer
Koagulationsrubbning pga ärftlig brist på protein S
Koagulationsrubbning pga ärftlig bris på protein C
Koagulationsrubbing pga ärftlig brist på antitrombin III
Ärftlig brist på andra koagulationsfaktorer
Hemorragisk sjukdom orsakad av cirkulerande antikoagulantia
Förvärvad brist på koagulationsfaktor
Andra specificerade koagulationsrubbningar
Koagulationsrubbning, APC-resistens
Koagulationsrubbning, Antifosfolipid-antikropps syndrom
Andra specificerade koagulationsrubbningar
Koagulationsrubbning, ospecificerad
Allergisk purpura
Kvalitativa trombocytdefekter
Annan ej trombocytbetingad purpura
Senil purpura
Purpura simplex
Autoerytrocytsensibilisering
Staspurpura
Annan ej trombocytbetingad purpura, ospecificerad
Idiopatisk trombocytopen purpura
Annan primär trombocytopeni
Sekundär trombocytopeni
Trombocytopeni, ospecificerad
Andra specificerade hemorragiska tillstånd
Hemorragiskt tillstånd, ospecificerat
Agranulocytos
Agranulocytos
Kostmans sjukdom
Neutropeni UNS
Shwachmanns syndrom
Annan specificerad agranulocytos
Funktionella rubbningar hos polymorfkärniga neutrofila celler
KSH97
Kod
D720
D721
D721A
D721B
D721W
D728
D729
D730
D731
D732
D733
D734
D735
D738
D739
D740
D748
D749
D750
D751
D752
D758
D759
D760
D760A
D760B
D760C
D760W
D761
D762
D763
D763A
D763B
D763C
D763D
D763E
D763W
D779
D800
D800A
D800B
D800W
D801
D802
D803
D804
D805
D805A
D805W
D806
D807
D808
D809
D810
D811
D811A
D811W
D812
D812A
D812B
D812C
Sida 31 (191)
Benämning
Genetiskt betingade leukocytanomalier
Eosinofili
Eosinofili, allergisk
Eosinofili hereditär
Annan form av eosinofili
Andra specificerade sjukdomar i vita blodkroppar
Sjukdom i vita blodkroppar, ospecificerad
Hyposplenism
Hypersplenism
Kronisk stasbetingad splenomegali
Mjältabscess
Mjältcysta
Mjältinfarkt
Andra specificerade sjukdomar i mjälten
Sjukdom i mjälten, ospecificerad
Kongenital methemoglobinemi
Andra methemoglobinemier
Methemoglobinemi, ospecificerad
Familjär erytrocytos
Sekundär polycytemi
Essentiell trombocytos
Andra specificerade sjukdomar i blod och blodbildande organ
Sjukdom i blod och blodbildande organ, ospecificerad
Histiocytos av Langerhans celler som ej klassificeras annorstädes
Eosinofilt granulom
Hand-Schüller-Christians sjukdom
Histiocytos X, kronisk
Annan histiocytos av Langerhans celler som ej klassificeras annorstädes
Hemofagocytisk lymfohistiocytos
Hemofagocytiskt syndrom, infektionsassocierat
Andra histiocytossyndrom
Retikulohistiocytom (jättecells)
Sinushistiocytos med massiv lymfadenopati [Rosai-Dorfman]
Juvenilt xantogranulom
Nekrobiotiskt xantogranulom
Benign cefalisk histiocytos
Andra histiocytossyndrom
Andra förändringar i blod och blodbildande organ vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Hereditär hypogammaglobulinemi
Hereditär agammaglobulinemi, könsbunden
Hereditär agammaglobulinemi, autosomalt recessiv
Annan hereditär hypogammaglobulinemi
Icke familjär hypogammaglobulinemi
Selektiv brist på immunglobulin A
Selektiv brist på immunglobulin G -subklasser
Selektiv brist på immunglobulin M
Immunbrist med ökning av immunglobulin M
Könsbundet hyper-IgM syndrom
Annan immunbrist med ökning av IgM
Antikroppsbrist med nästan normala immunglobuliner eller med hyperimmunglobulinemi
Övergående hypogammaglobulinemi hos spädbarn
Andra specificerade immunbristtillstånd med huvudsakligen antikroppsdefekter
Immunbrist med huvudsakligen antikroppsdefekter, ospecificerad
Svår kombinerad immunbrist med retikulär dysgenesi
Svår kombinerad immunbrist med lågt antal T- och B-celler
SCID med lågt antal T- och B-celler, autosomalt recessiv med RAG1/RAG2 defekt
Annan SCID med lågt antal T- och B-celler
Svår kombinerad immunbrist med lågt eller normalt antal B-celler
SCID med lågt eller normalt antal B-celler, könsbunden med mutationer i den
gemensamma gammakedjan för interleukin receptorer 2,4,79 och 15s
SCID med lågt eller normalt antal B-celler, autosomalt recessiv med JAK3-defekt
SCID med lågt eller normalt antal B-celler, autosomalt recessiv med ZAP7 0/SYK defekt
KSH97
Sida 32 (191)
Kod
D812D
D812W
D813
D814
D815
D816
D817
D818
D819
D820
D821
D822
D823
D824
D824A
D824B
D824W
D828
D829
D830
Benämning
Omenns syndrom
Annan definierad SCID med lågt eller normalt antal B-celler
Adenosindeaminasbrist
Nezelofs syndrom
Purinnukleosidfosforylasbrist
Major histocompatibility complex class I deficiency
Major histocompatibility complex class II deficiency
Andra specificerade kombinerade immunbristtillstånd
Kombinerad immunbrist, ospecificerad
Wiskott-Aldrichs syndrom
Di Georges syndrom
Immunbrist med korta extremiteter
Immunbrist som åtföljer ärftligt abnormt svar på Epstein-Barr-virus
Hyperimmunglobulin E -syndrom
Allergisk, IgE-förmedlad, reaktion
Allergisk, IgE-förmedlad, sensibilisering utan reaktion
Annat hyperimmunglobulin E (IgE)-syndrom
Immunbrist vid andra specificerade omfattande defekter
Immunbrist associerad med omfattande defekt, ospecificerad
Vanlig variabel immunbrist med övervägande anomalier i B-cellernas antal och funktion
D831
Vanlig variabel immunbrist med övervägande rubbningar i immunregulatoriska T-celler
D832
D838
D839
D840
D841
D848
D848A
D899
E000
E001
E002
E009
E010
E011
E012
E018
Vanlig variabel immunbrist med autoantikroppar mot B- eller T-celler
Annan vanlig variabel immunbrist
Vanlig variabel immunbrist, ospecificerad
Lymfocytfunktionsantigen-1-defekt
Defekter i komplementsystemet
Annan specificerad immunbrist
Immunologisk avvikelse vid kronisk mukokutan kandidiasis med eller utan
polyendokrinopati
Leukocytadhesions-defekt 2 (selektin-defekt)
Annan specificerad immunbrist
Immunbrist, ospecificerad
Lungsarkoidos
Sarkoidos i lymfkörtlar
Lungsarkoidos med sarkoidos i lymfkörtlar
Sarkoidos i huden
Angiolupoid [Brocq-Pautrier]
Darier-Roussys sarkoid
Erythema nodosum vid sarkoidos
Lupus pernio [Besnier-Tenneson]
Sarkoidos i ärr
Annan och icke specificerad sarkoidos i huden
Sarkoidos med andra och kombinerade lokalisationer
Sarkoidos, ospecificerad
Polyklonal hypergammaglobulinemi
Kryoglobulinemi
Hypergammaglobulinemi, ospecificerad
Andra specificerade sjukdomar som engagerar immunsystemet som ej klassificeras
annorstädes
Sjukdom som engagerar immunsystemet, ospecificerad
Medfött jodbristsyndrom, neurologisk typ
Medfött jodbristsyndrom, myxödematös typ
Medfött jodbristsyndrom, blandad typ
Medfött jodbristsyndrom, ospecificerat
Jodbristrelaterad diffus struma
Jodbristrelaterad multinodulär struma
Jodbristrelaterad struma, ospecificerad
Andra jodbristrelaterade sköldkörtelsjukdomar och därmed sammanhängande tillstånd
E029
E030
E031
E032
Subklinisk jodbristhypotyreos
Medfödd hypotyreos med diffus struma
Medfödd hypotyreos utan struma
Hypotyreos orsakad av läkemedel och andra exogena substanser
D848B
D848W
D849
D860
D861
D862
D863
D863A
D863B
D863C
D863D
D863E
D863W
D868
D869
D890
D891
D892
D898
KSH97
Kod
E033
E034
E035
E038
E039
E040
E041
E042
E048
E049
E050
E051
E052
E053
E054
E055
E058
E059
E060
E061
E062
E063
E064
E065
E069
E070
E071
E078
E079
E100
E100A
E100B
E100C
E100X
E101
E102
E103
E104
E104A
E104B
E104W
E104X
E105
E106
E106A
E106B
E106C
E106W
E107
E108
E109
E110
E111
E112
E113
E114
E115
E116
E117
E118
E119
E120
E121
E122
E123
Sida 33 (191)
Benämning
Postinfektiös hypotyreos
Förvärvad atrofi av tyreoidea
Myxödemkoma
Annan specificerad hypotyreos
Hypotyreos, ospecificerad
Atoxisk diffus struma
Atoxisk uninodulär struma
Atoxisk multinodulär struma
Annan specificerad atoxisk struma
Atoxisk struma, ospecificerad
Tyreotoxikos med diffus struma
Tyreotoxikos med toxisk uninodulär struma
Tyreotoxikos med toxisk multinodulär struma
Tyreotoxikos beroende på ektopisk tyreoideavävnad
Thyreotoxicosis factitia
Tyreotoxisk kris
Annan tyreotoxikos
Tyreotoxikos, ospecificerad
Akut tyreoidit
Subakut tyreoidit
Kronisk tyreoidit med övergående tyreotoxikos
Autoimmun tyreoidit
Läkemedelsutlöst tyreoidit
Annan kronisk tyreoidit
Tyreoidit, ospecificerad
Hypersekretion av kalcitonin
Dyshormogen struma
Andra specificerade sjukdomar i sköldkörteln
Sjukdom i sköldkörteln, ospecificerad
Insulinberoende diabetes, med koma
Diabetes typ I med ketoacidotiskt koma
Diabetes typ I med hyperosmolärt koma
Diabetes typ I med hypoglykemiskt koma
Diabetes typ I med koma, ospecificerat
Insulinberoende diabetes, med ketoacidos
Insulinberoende diabetes, med njurkomplikationer
Insulinberoende diabetes, med ögonkomplikationer
Insulinberoende diabetes, med neurologiska komplikationer
Diabetes typ I, sensorisk/motorisk neuropati UNS
Diabetes typ I, autonom neuropati UNS
Diabetes typ I med annan specificerad neurologisk komplikation
Diabetes typ I med neurologisk komplikation UNS
Insulinberoende diabetes, med perifera cirkulationsrubbningar
Insulinberoende diabetes, med andra specificerade komplikationer
Diabetes typ I med hypoglykemi utan koma (insulinkänningar)
Diabetes typ I, brittle diabetes
Diabetes typ I med artropati
Diabetes typ I med annan specificerad komplikation
Insulinberoende diabetes, med multipla komplikationer
Insulinberoende diabetes, med icke specificerade komplikationer
Insulinberoende diabetes, utan komplikationer
Ej insulinberoende diabetes, med koma
Ej insulinberoende diabetes, med ketoacidos
Ej insulinberoende diabetes, med njurkomplikationer
Ej insulinberoende diabetes, med ögonkomplikationer
Ej insulinberoende diabetes, med neurologiska komplikationer
Ej insulinberoende diabetes, med perifera cirkulationsrubbningar
Ej insulinberoende diabetes, med andra specificerade komplikationer
Ej insulinberoende diabetes, med multipla komplikationer
Ej insulinberoende diabetes, med icke specificerade komplikationer
Ej insulinberoende diabetes, utan komplikationer
Näringsbristrelaterad diabetes, med koma
Näringsbristrelaterad diabetes, med ketoacidos
Näringsbristrelaterad diabetes, med njurkomplikationer
Näringsbristrelaterad diabetes, med ögonkomplikationer
KSH97
Kod
E124
E125
E126
E127
E128
E129
E130
E131
E132
E133
E134
E135
E136
E137
E138
E139
E140
E141
E142
E143
E144
E145
E145A
E145B
E145C
E145X
E146
E146D
E146E
E146W
E147
E148
E149
E159
E160
E161
E161A
E161B
E161C
E161W
E162
E163
E164
E168
E168C
E168D
E168E
E168F
E168X
E169
E200
E201
E208
E209
E210
E211
E212
E213
E214
E215
E220
E221
E222
E228
E229
Sida 34 (191)
Benämning
Näringsbristrelaterad diabetes, med neurologiska komplikationer
Näringsbristrelaterad diabetes, med perifera cirkulationsrubbningar
Näringsbristrelaterad diabetes, med andra specificerade komplikationer
Näringsbristrelaterad diabetes, med multipla komplikationer
Näringsbristrelaterad diabetes, med icke specificerade komplikationer
Näringsbristrelaterad diabetes, utan komplikationer
Annan specificerad diabetes, med koma
Annan specificerad diabetes, med ketoacidos
Annan specificerad diabetes, med njurkomplikationer
Annan specificerad diabetes, med ögonkomplikationer
Annan specificerad diabetes, med neurologiska komplikationer
Annan specificerad diabetes, med perifera cirkulationsrubbningar
Annan specificerad diabetes, med andra specificerade komplikationer
Annan specificerad diabetes, med multipla komplikationer
Annan specificerad diabetes, med icke specificerade komplikationer
Annan specificerad diabetes, utan komplikationer
Icke specificerad diabetes, med koma
Icke specificerad diabetes, med ketoacidos
Icke specificerad diabetes, med njurkomplikationer
Icke specificerad diabetes, med ögonkomplikationer
Icke specificerad diabetes, med neurologiska komplikationer
Icke specificerad diabetes, med perifera cirkulationsrubbningar
Diabetesgangrän vid icke specificerad diabetes
Diabetessår vid icke specificerad diabetes
Perifer angiopati vid icke specificerad diabetes
Icke specificerad diabetes med perifer cirkulationsrubbning, ospecificerad
Icke specificerad diabetes, med andra specificerade komplikationer
Necrobiosis lipoidica diabeticorum vid icke specificerad diabetes
Diabetisk dermopati vid icke specificerad diabetes
Icke specificerad diabetes med andra specificerade komplikationer
Icke specificerad diabetes, med multipla komplikationer
Icke specificerad diabetes, med icke specificerade komplikationer
Icke specificerad diabetes, utan komplikationer
Icke diabetiskt hypoglykemiskt koma
Läkemedelsutlöst hypoglykemi utan koma
Annan hypoglykemi
Hyperinsulinism UNS
Betacellshyperplasi UNS
Nesidioblastos
Annan specificerad hypoglykemi
Hypoglykemi, ospecificerad
Överproduktion av glukagon
Oregelbunden sekretion av gastrin
Andra specificerade rubbningar i pankreas inre sekretion
Överproduktion av pankreatisk polypeptid
Överproduktion av somatostatin
Överproduktion av VIP (vasoactive intestinal peptide)
Insulinresistens
Överproduktion av pankreatiskt hormon UNS
Rubbning i bukspottkörtelns inre sekretion, ospecificerad
Idiopatisk hypoparatyreoidism
Pseudohypoparatyreoidism
Annan specificerad hypoparatyreoidism
Hypoparatyreoidism, ospecificerad
Primär hyperparatyreoidism
Sekundär hyperparatyreoidism som ej klassificeras annorstädes
Annan hyperparatyreoidism
Hyperparatyreoidism, ospecificerad
Andra specificerade sjukdomar i bisköldkörtlarna
Sjukdom i bisköldkörtlarna, ospecificerad
Akromegali och hypofysär gigantism
Hyperprolaktinemi
Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon
Annan specificerad hyperfunktion av hypofysen
Hyperfunktion av hypofysen, ospecificerad
KSH97
Kod
E230
E230A
E230B
E230C
E230D
E230E
E230F
E230W
E230X
E231
E232
E233
E236
E237
E240
E241
E242
E243
E244
E248
E249
E250
E250A
E250B
E250C
E250D
E258
E259
E260
E261
E268
E269
E270
E271
E272
E273
E274
E275
E278
E279
E280
E281
E282
E283
E288
E289
E290
E291
E298
E299
E300
E301
E308
E309
E310
E311
E318
E319
E320
E321
E328
E329
E340
E341
E342
Sida 35 (191)
Benämning
Hypopituitarism
Bristande produktion av tillväxthormon (idopatisk)
Bristande produktion av prolaktin
Bristande produktion av ACTH
Bristande produktion av TSH
Bristande produktion av gonadotropiner
Panhypopituitarism
Andra former av hypofysunderfunktion
Hypofunktion hypofys UNS
Läkemedelsutlöst hypopituitarism
Diabetes insipidus
Hypotalamisk dysfunktion som ej klassificeras annorstädes
Andra specificerade rubbningar i hypofysen
Rubbning i hypofysen, ospecificerad
Hypofysberoende Cushings sjukdom
Nelsons syndrom
Läkemedelsutlöst Cushings syndrom
Ektopiskt ACTH-syndrom
Alkoholutlöst pseudocushingsyndrom
Annat specificerat Cushings syndrom
Cushings syndrom, ospecificerat
Kongenitala adrenogenitala rubbningar förenade med enzymbrist
Binjurebarkshyperplasi, kongenital, med saltförlust
Binjurebarkshyperplasi, kongenital, med enzymbrist
Pseudohermafroditism, adrenal, kvinnlig
Macrogenitosomia praecox
Andra specificerade adrenogenitala rubbningar
Adrenogenital rubbning, ospecificerad
Primär hyperaldosteronism
Sekundär hyperaldosteronism
Annan specificerad hyperaldosteronism
Hyperaldosteronism, ospecificerad
Annan överaktivitet i binjurebarken
Primär binjurebarksinsufficiens
Addisonkris
Läkemedelsutlöst binjurebarksinsufficiens
Annan och icke specificerad binjurebarksinsufficiens
Binjuremärgshyperfunktion
Andra specificerade sjukdomar i binjure
Binjuresjukdom, ospecificerad
Överskott av östrogener
Överskott av androgener
Polycystiska ovarier
Primär ovarial svikt
Annan specificerad ovarial dysfunktion
Ovarial dysfunktion, ospecificerad
Testikulär hyperfunktion
Testikulär hypofunktion
Annan specificerad testikulär dysfunktion
Testikulär dysfunktion, ospecificerad
Försenad pubertet
För tidig pubertet
Andra specificerade pubertetsstörningar
Pubertetsstörning, ospecificerad
Autoimmun polyglandulär insufficiens
Polyglandulär hyperfunktion
Annan specificerad polyglandulär dysfunktion
Polyglandulär dysfunktion, ospecificerad
Bestående hyperplasi av tymus
Abscess i tymus
Andra specificerade sjukdomar i tymus
Sjukdom i tymus, ospecificerad
Karcinoidsyndrom
Annan hypersekretion av intestinala hormoner
Ektopisk hormonsekretion som ej klassificeras annorstädes
KSH97
Kod
E343
E343A
E343B
E343C
E343D
E343X
E344
E344A
E344X
E345
E345A
E345B
E345W
E348
E348B
E348C
E348D
E348E
E348W
E349
E350
E351
E358
E409
E419
E429
E439
E440
E441
E459
E469
E500
E501
E502
E503
E504
E505
E506
E507
E508
E509
E511
E512
E518
E519
E529
E530
E531
E538
E539
E549
E550
E559
E560
E561
E568
E569
E589
E599
E609
E610
E611
E612
E613
E614
Sida 36 (191)
Benämning
Kortvuxenhet som ej klassificeras annorstädes
Kortvuxenhet, konstitutionell
Kortvuxenhet, psykosocialt betingad
Kortvuxenhet, Laron-typ
Kortvuxenhet efter intrauterin tillväxthämning (SGA) och/eller underburenhet
Kortvuxenhet UNS
Konstitutionell högvuxenhet
Långvuxenhet, konstitutionell
Långvuxenhet UNS
Androgen resistens
Testikulär feminisering
Pseudohermafroditism, manlig, med androgenresistens
Annan specificerad androgenresistens
Andra specificerade endokrina rubbningar
Progeri [Hutchinson-Gilford]
Leprechaunism
Werners syndrom
Akrogeri [Gottron]
Andra specificerade endokrina rubbningar
Endokrin rubbning, ospecificerad
Sjukliga förändringar i tyreoidea vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Sjukliga förändringar i binjurarna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra endokrina rubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Svår proteinundernäring
Svår energiundernäring
Svår protein-energiundernäring
Icke specificerad svår undernäring
Måttlig protein-energiundernäring
Lätt protein-energiundernäring
Försenad utveckling efter protein-energiundernäring
Icke specificerad protein-energiundernäring
A-vitaminbrist med xeros i konjunktiva
A-vitaminbrist med Bitots fläck och xeros i konjunktiva
A-vitaminbrist med xeros i kornea
A-vitaminbrist med sår och xeros i kornea
A-vitaminbrist med keratomalaci
A-vitaminbrist med nattblindhet
A-vitaminbrist med xeroftalmiska ärr i kornea
Andra okulära manifestationer av A-vitaminbrist
Andra specificerade manifestationer av A-vitaminbrist
A-vitaminbrist, ospecificerad
Beriberi
Wernickes encefalopati
Andra specificerade manifestationer av tiaminbrist
Tiaminbrist, ospecificerad
Niacinbrist
Riboflavinbrist
Pyridoxinbrist
Brist på andra specificerade vitaminer i B-gruppen
B-vitaminbrist, ospecificerad
Askorbinsyrabrist
Aktiv rakit
D-vitaminbrist, ospecificerad
E-vitaminbrist
K-vitaminbrist
Brist på andra specificerade vitaminer
Vitaminbrist, ospecificerad
Dietbetingad kalciumbrist
Dietbetingad selenbrist
Dietbetingad zinkbrist
Kopparbrist
Järnbrist
Magnesiumbrist
Manganbrist
Krombrist
KSH97
Kod
E615
E616
E617
E618
E619
E630
E631
E638
E639
E640
E641
E642
E643
E648
E649
E659
E660
E661
E662
E668
E669
E670
E671
E672
E673
E678
E689
E700
E700A
E700B
E700X
E701
E701A
E701B
E701W
E702
E702A
E702B
E702C
E702D
E702W
E702X
E703
E703A
E703B
E703C
E703D
E703E
E703F
E703G
E703W
E703X
E708
E709
E710
E711
E711A
E711B
E711C
E711D
E712
E713
E713A
E713B
E713C
Sida 37 (191)
Benämning
Molybdenbrist
Vanadiumbrist
Brist på multipla grundämnen i födan
Brist på andra specificerade grundämnen i födan
Brist på grundämne i födan, ospecificerad
Brist på essentiella fettsyror
Obalans i beståndsdelarna i födointaget
Andra specificerade näringsbristtillstånd
Näringsbristtillstånd, ospecificerat
Sena effekter av protein-energiundernäring
Sena effekter av A-vitaminbrist
Sena effekter av C-vitaminbrist
Sena effekter av rakit
Sena effekter av andra specificerade näringsbristtillstånd
Sena effekter av icke specificerat näringsbristtillstånd
Lokaliserad fetma
Fetma orsakad av kaloriöverskott
Läkemedelsutlöst fetma
Extrem fetma med alveolär hypoventilation
Annan specificerad fetma
Fetma, ospecificerad
Hypervitaminos A
Hyperkarotenemi
Megavitamin-B6-syndrom
Hypervitaminos D
Annan specificerad övernäring
Sena effekter av övernäring
Klassisk fenylketonuri
Hyperfenylalaninemi (fenylalaninhydroxylas-brist), total
Hyperfenylalaninemi (fenylalaninhydroxylas-brist),partiell
Hyperfenylalaninemi (fenylalaninhydroxylas-brist) UNS
Andra hyperfenylalaninemier
Dihydropteridinbrist
Defekt tetrahydrobioterinsyntes
Andra hyperfenylalaninemier (defekt tetrahydrobiopterin-omsättning)
Rubbningar i tyrosinomsättningen
Alkaptonuri
Tyrosinemi I
Tyrosinemi II
Tyrosinos
Andra rubbningar i tyrosinomsättningen
Hypertyrosinemi UNS
Albinism
Chediak(-Steinbrinck)-Higashis syndrom
Cross syndrom
Hermansky-Pudlaks syndrom
Okulär albinism
Albinoidism
Piebaldism
Waardenburgs syndrom
Annan specificerad albinism
Albinism, ospecificerad
Andra specificerade rubbningar i omsättningen av aromatiska aminosyror
Rubbning i omsättningen av aromatiska aminosyror, ospecificerad
Maple-syrup-urine disease
Andra rubbningar i omsättningen av grenade aminosyror
Hyperleucin-isoleucinemi
Isovalerisk acidemi
Metylmalonisk acidemi
Propionisk acidemi
Rubbning i omsättningen av grenade aminosyror, ospecificerad
Rubbningar i fettsyraomsättningen
Carnitincykel/transportdefekter
Betaoxidationsrubbningar
Acyl-co-enzym A-dehydrogenas-brist
KSH97
Kod
E713D
E720
E720A
E720B
E720C
E720W
E721
E722
E722A
E722B
E722C
E722D
E722W
E723
E724
E725
E728
E729
E730
E730A
E730B
E731
E738
E739
E740
E741
E742
E743
E744
E748
E748A
E748B
E748W
E749
E750
E751
E752
E752A
E752B
E752C
E752D
E752E
E752F
E752W
E753
E754
E755
E756
E760
E761
E762
E762C
E762D
E762E
E762F
E762W
E763
E768
E769
E770
E771
E778
E779
E780
E781
Sida 38 (191)
Benämning
Adrenoleukodystrofi [Addison-Schilder]
Rubbningar i aminosyratransporten
Cystinos
Cystinuri
Fanconi-de Toni-Debrés syndrom
Annan specificerad rubbning i aminosyratransporten
Rubbningar i omsättningen av svavelhaltiga aminosyror
Rubbningar i urinämnesomsättningen
Arginemi
Arginobärnstenssyruri
Citrullinemi
Hyperammonemi
Andra urinämnesomsättningsrubbningar
Rubbningar i lysin- och hydroxylysinomsättningen
Rubbningar i ornitinomsättningen
Rubbningar i glycinomsättningen
Andra specificerade rubbningar i omsättningen av aminosyror
Rubbning i omsättningen av aminosyror, ospecificerad
Medfödd laktasbrist
Laktasbrist, primär, medfödd
Laktasbrist, primär, sent debuterande
Sekundär laktasbrist
Annan laktosintolerans
Laktosintolerans, ospecificerad
Glykogeninlagringssjukdom
Rubbningar i fruktosomsättningen
Rubbningar i galaktosomsättningen
Andra specificerade rubbningar i intestinal kolhydratresorption
Rubbningar i pyruvatomsättning och glukoneogenes
Andra specificerade rubbningar i kolhydratomsättningen
Renal glukosuri
Oxaluri
Annan specificerad rubbning i kolhydratomsättningen
Rubbning i kolhydratomsättningen, ospecificerad
GM2-gangliosidos
Andra gangliosidoser
Andra specificerade sfingolipidoser
Gauchers sjukdom
Krabbes sjukdom
Metakromatisk leukodystrofi
Niemann-Picks sjukdom
Farbers syndrom
Fabry-Andersons sjukdom
Andra specificerade sfingolipidoser
Sfingolipidos, ospecificerad
Neuronal ceroid lipofuscinos
Andra specificerade rubbningar i fettupplagringen
Rubbning i fettupplagringen, ospecificerad
Mukopolysackaridos, typ I
Mukopolysackaridos, typ II
Andra specificerade mukopolysackaridoser
Maroteaux-Lamys syndrom (lätt)(svår)
Morquios syndrom
Sanfilippos syndrom (typ B)(typ C)(typ D)
Slys syndrom
Andra specificerade mukopolysackaridoser
Mukopolysackaridos, ospecificerad
Andra specificerade rubbningar i omsättningen av glukosaminoglykaner
Rubbning i omsättningen av glukosaminoglykaner, ospecificerad
Post-translationell defekt i lysosomala enzymer
Brister i nedbrytningen av glykoprotein
Andra specificerade rubbningar i omsättningen av glykoprotein
Rubbning i omsättningen av glykoprotein, ospecificerad
Isolerad hyperkolesterolemi
Isolerad hypertriglyceridemi
KSH97
Kod
E782
E782F
E782G
E782H
E782J
E782K
E782L
E782X
E783
E784
E785
E786
E788
E789
E790
E791
E798
E799
E800
E800A
E800B
E800C
E800W
E801
E802
E802A
E802B
E802C
E802D
E802W
E802X
E803
E804
E805
E805A
E805B
E806
E807
E830
E830A
E830B
E830W
E831
E832
E833
E833A
E833B
E833C
E833D
E833W
E834
E835
E835C
E835D
E835E
E835X
E838
E839
E840
E841
E848
E849
E850
E851
E852
Sida 39 (191)
Benämning
Blandad hyperlipidemi
Tuberoeruptivt xantom
Xanthoma tuberosum
Xanthoma tendinosum
Xanthoma disseminatum
Plana xantom
Generaliserad plan xantomatos
Blandad hyperlipidemi, ospecificerad
Hyperkylomikronemi
Andra specificerade hyperlipidemier
Hyperlipidemi, ospecificerad
Lipoproteinbrist
Andra specificerade rubbningar i omsättningen av lipoprotein
Rubbning i omsättningen av lipoprotein, ospecificerad
Hyperurikemi utan tecken på inflammatorisk artrit och tofös sjukdom
Lesch-Nyhans syndrom
Andra specificerade rubbningar i purin- och pyrimidinomsättningen
Rubbning i purin- och pyrimidinomsättningen, ospecificerad
Hereditär erytropoetisk porfyri
Erytropoetisk protoporfyri
Kongenital erytropoetisk porfyri
Erytropoetisk koproporfyri
Annan och icke specificerad hereditär erytropoetisk porfyri
Porphyria cutanea tarda
Annan porfyri
Akut intermittent porfyri (hepatisk)
Hereditär koproporfyri
Hepatoerytropoetisk porfyri
Porphyria variegata
Annan specificerad porfyri
Porfyri, ospecificerad
Brist på katalas och peroxidas
Gilberts syndrom
Crigler-Najjars syndrom
Crigler-Najjars syndrom, typ 1
Crigler-Najjars syndrom, typ 2
Andra specificerade rubbningar i bilirubinomsättningen
Rubbning i bilirubinomsättningen, ospecificerad
Rubbningar i kopparomsättningen
Menkes sjukdom
Wilsons sjukdom
Andra rubbningar i kopparomsättningen
Rubbningar i järnomsättningen
Rubbningar i zinkomsättningen
Rubbningar i fosforomsättningen
Minskad syntes av 1,25-dihydroxy-vitamin D3
Receptordefekter X bunden hypofosfatemisk rakit
Hypofosfatemiska X bunden rakit
D-vitaminresistent osteomalaci
Annan specificerad rubbning i fosforomsättningen
Rubbningar i magnesiumomsättningen
Rubbningar i kalciumomsättningen
Calcinosis universalis
Metastatisk förkalkning
Tumoral kalcinos
Rubbning i kalciumomsättningen, ospecificerad
Andra specificerade rubbningar i mineralomsättningen
Rubbning i mineralomsättningen, ospecificerad
Cystisk fibros med lungmanifestationer
Cystisk fibros med intestinala manifestationer
Cystisk fibros med andra manifestationer
Cystisk fibros, ospecificerad
Icke-neuropatisk heredofamiljär amyloidos
Neuropatisk heredofamiljär amyloidos
Heredofamiljär amyloidos, ospecificerad
KSH97
Kod
E853
E854
E858
E859
E869
E870
E870A
E870B
E871
E871A
E871B
E872
E873
E874
E875
E876
E877
E878
E880
E880A
E880B
E880W
E881
E881A
E881B
E881C
E881D
E881W
E882
E882A
E882B
E882W
E888
E888A
E888W
E889
E890
E890A
E890B
E890X
E891
E892
E893
E894
E895
E896
E898
E899
E909
F000
F001
F002
F009
F010
F011
F012
F013
F018
F019
F020
F021
Sida 40 (191)
Benämning
Sekundär systemamyloidos
Organbegränsad amyloidos
Annan amyloidos
Amyloidos, ospecificerad
Minskad vätskevolym
Hyperosmolalitet och hypernatremi
Hyperosmolalitet
Hypernatremi
Hyposmolalitet och hyponatremi
Hyposmolalitet
Hyponatremi
Acidos
Alkalos
Blandad syra-basbalansrubbning
Hyperkalemi
Hypokalemi
Ökad vätskevolym
Andra elektrolyt- och vätskerubbningar som ej klassificeras annorstädes
Rubbningar i plasmaproteinomsättningen som ej klassificeras annorstädes
Alfa-1-antitrypsinbrist, asymtomatisk
Alfa-1-antitrypsinbrist, symtomatisk
Annan specificerad rubbning i plasmaproteinomsättningen som ej klassificeras
annorstädes
Lipodystrofi som ej klassificeras annorstädes
Lipodystrophia progressiva [Barraquer-Simons]
Lipodystrophia centrifugalis abdominalis infantilis
Lipoatrophia semicircularis
Lokaliserad fettatrofi
Annan lipodystrofi som ej klassificeras annorstädes
Lipomatos som ej klassificeras annorstädes
Lipomatosis dolorosa [Dercum]
Naevus lipomatodes superficialis [Hoffmann-Zurhelle]
Annan lipomatos som ej klassificeras annorstädes
Andra specificerade ämnesomsättningssjukdomar
Perioxysomala sjukdomar
Andra specificerade ämnesomsättningsrubbningar
Ämnesomsättningssjukdom, ospecificerad
Hypotyreos efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Hypotyreos efter kirurgisk terapi
Hypotyreos efter terapi med radioaktivt jod
Hypotyreos efter terapi UNS
Hypoinsulinism efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Hypoparatyreoidism efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Hypopituitarism efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Ovarial svikt efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Testikulär hypofunktion efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Binjurehypofunktion efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Andra specificerade endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar efter
kirurgiska och medicinska ingrepp
Endokrina rubbningar och ämnesomsättningssjukdomar efter kirurgiska och medicinska
ingrepp, ospecificerade
Rubbningar i nutrition och ämnesomsättning vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Demens vid Alzheimers sjukdom med tidig debut
Demens vid Alzheimers sjukdom med sen debut
Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ
Demens vid Alzheimers sjukdom, ospecificerad
Vaskulär demens med akut debut
Multiinfarktdemens
Subkortikal vaskulär demens
Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens
Annan specificerad vaskulär demens
Vaskulär demens, ospecificerad
Demens vid Picks sjukdom
Demens vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
KSH97
Sida 41 (191)
Kod
F022
F023
F024
F028
F039
F049
Benämning
Demens vid Huntingtons sjukdom
Demens vid Parkinsons sjukdom
Demens vid sjukdom orsakad av humant immunbristvirus
Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes
Ospecificerad demens
Organiska amnesisyndrom ej framkallade av alkohol eller andra psykoaktiva substanser
F050
F051
F058
F059
F060
F061
F062
F063
F064
F065
F066
F067
F068
F099
F100
Delirium utan underliggande demenssjukdom
Delirium med underliggande demenssjukdom
Annat specificerat delirium
Delirium, ospecificerat
Organisk hallucinos
Organisk katatoni
Organiskt vanföreställningssyndrom
Organiskt förstämningssyndrom
Organiskt ångestsyndrom
Organiska dissociativa syndrom
Organisk emotionell labilitet
Lindrig kognitiv störning
Andra specificerade psykiska syndrom och störningar orsakade av hjärnskada, cerebral
dysfunktion eller kroppslig sjukdom
Psykisk störning, ospecificerad, orsakad av hjärnskada, cerebral dysfunktion eller
kroppslig sjukdom
Organisk personlighetsstörning
Postencefalitiskt syndrom
Postkontusionellt syndrom
Andra specificerade organiska personlighets- och beteendestörningar orsakade av
hjärnsjukdom, hjärnskada eller cerebral dysfunktion
Organisk personlighets- och beteendestörning, ospecificerad, orsakad av hjärnsjukdom,
hjärnskada eller cerebral dysfunktion
Ospecificerad organisk eller symtomatisk psykisk störning
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, akut intoxikation
F101
F102
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, skadligt bruk
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, beroendesyndrom
F102A
F102B
F102X
F103
F104
Alkoholberoendesyndrom med fysiologiska tecken på beroende
Alkoholberoendesyndrom utan fysiologiska tecken på beroende
Alkoholberoendesyndrom, ospecificerad
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens med
delirium
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykotisk störning
F069
F070
F071
F072
F078
F079
F105
F106
F107
F110
Psykiska störningar och beteendestörningar
Psykiska störningar och beteendestörningar
som resttillstånd eller med sen debut
Psykiska störningar och beteendestörningar
psykiska störningar och beteendestörningar
Psykiska störningar och beteendestörningar
beteendestörning, ospecificerad
Psykiska störningar och beteendestörningar
F111
F112
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, skadligt bruk
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, beroendesyndrom
F113
F114
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, abstinens
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, abstinens med
delirium
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, psykotisk störning
F108
F109
F115
F116
F117
orsakade av alkohol, amnesisyndrom
orsakade av alkohol, psykotisk störning
orsakade av alkohol, andra specificerade
orsakade av alkohol, psykisk störning och
orsakade av opiater, akut intoxikation
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, amnesisyndrom
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, psykotisk störning
som resttillstånd eller med sen debut
KSH97
Kod
F118
Sida 42 (191)
F120
Benämning
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, andra specificerade
psykiska störningar och beteendestörningar
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, psykisk störning och
beteendestörning, ospecificerad
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, akut intoxikation
F121
F122
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, skadligt bruk
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, beroendesyndrom
F123
F124
F125
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, abstinens
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, abstinens med
delirium
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, psykotisk störning
F126
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, amnesisyndrom
F127
F140
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, psykotisk störning
som resttillstånd eller med sen debut
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, andra specificerade
psykiska störningar och beteendestörningar
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av cannabis, psykisk störning och
beteendestörning, ospecificerad
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika, akut
intoxikation
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika,
skadligt bruk
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika,
beroendesyndrom
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika,
abstinens
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika,
abstinens med delirium
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika,
psykotisk störning
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika,
amnesisyndrom
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika,
psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika, andra
specificerade psykiska störningar och beteendestörningar
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av sedativa och hypnotika,
psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, akut intoxikation
F141
F142
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, skadligt bruk
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, beroendesyndrom
F143
F144
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, abstinens
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, abstinens med delirium
F145
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av kokain, psykotisk störning
F146
F147
Psykiska störningar och beteendestörningar
Psykiska störningar och beteendestörningar
resttillstånd eller med sen debut
Psykiska störningar och beteendestörningar
psykiska störningar och beteendestörningar
Psykiska störningar och beteendestörningar
beteendestörning, ospecificerad
Psykiska störningar och beteendestörningar
koffein, akut intoxikation
Psykiska störningar och beteendestörningar
koffein, skadligt bruk
Psykiska störningar och beteendestörningar
koffein, beroendesyndrom
F119
F128
F129
F130
F131
F132
F133
F134
F135
F136
F137
F138
F139
F148
F149
F150
F151
F152
orsakade av kokain, amnesisyndrom
orsakade av kokain, psykotisk störning som
orsakade av kokain, andra specificerade
orsakade av kokain, psykisk störning och
orsakade av andra stimulantia, däribland
orsakade av andra stimulantia, däribland
orsakade av andra stimulantia, däribland
KSH97
Kod
F153
F154
F155
F156
F157
F158
F159
F160
F161
F162
F163
F164
Sida 43 (191)
Benämning
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia,
koffein, abstinens
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia,
koffein, abstinens med delirium
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia,
koffein, psykotisk störning
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia,
koffein, amnesisyndrom
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia,
koffein, psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia,
koffein, andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar
däribland
däribland
däribland
däribland
däribland
däribland
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland
koffein, psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, akut
intoxikation
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, skadligt bruk
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener,
beroendesyndrom
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, abstinens
F170
F171
F172
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, abstinens med
delirium
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, psykotisk
störning
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener,
amnesisyndrom
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, psykotisk
störning som resttillstånd eller med sen debut
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, andra
specificerade psykiska störningar och beteendestörningar
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av hallucinogener, psykisk
störning och beteendestörning, ospecificerad
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, akut intoxikation
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, skadligt bruk
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, beroendesyndrom
F173
F174
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, abstinens
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, abstinens med delirium
F175
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, psykotisk störning
F176
F177
Psykiska störningar och beteendestörningar
Psykiska störningar och beteendestörningar
resttillstånd eller med sen debut
Psykiska störningar och beteendestörningar
psykiska störningar och beteendestörningar
Psykiska störningar och beteendestörningar
beteendestörning, ospecificerad
Psykiska störningar och beteendestörningar
intoxikation
Psykiska störningar och beteendestörningar
skadligt bruk
Psykiska störningar och beteendestörningar
beroendesyndrom
Psykiska störningar och beteendestörningar
abstinens
Psykiska störningar och beteendestörningar
abstinens med delirium
Psykiska störningar och beteendestörningar
psykotisk störning
Psykiska störningar och beteendestörningar
amnesisyndrom
F165
F166
F167
F168
F169
F178
F179
F180
F181
F182
F183
F184
F185
F186
orsakade av tobak, amnesisyndrom
orsakade av tobak, psykotisk störning som
orsakade av tobak, andra specificerade
orsakade av tobak, psykisk störning och
orsakade av flyktiga lösningsmedel, akut
orsakade av flyktiga lösningsmedel,
orsakade av flyktiga lösningsmedel,
orsakade av flyktiga lösningsmedel,
orsakade av flyktiga lösningsmedel,
orsakade av flyktiga lösningsmedel,
orsakade av flyktiga lösningsmedel,
KSH97
Kod
F187
F188
F189
F190
F191
F192
F193
F194
F195
F196
F197
F198
F199
F200
F201
F202
F203
F204
F205
F206
F208
F209
F219
F220
F228
F229
F230
F231
F232
F233
F238
F239
F249
F250
F251
F252
F258
F259
F289
F299
F300
F301
F302
F308
F309
F310
F311
F312
F313
Sida 44 (191)
Benämning
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel,
psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel, andra
specificerade psykiska störningar och beteendestörningar
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flyktiga lösningsmedel, psykisk
störning och beteendestörning, ospecificerad
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser, akut intoxikation
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser, skadligt bruk
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser, beroendesyndrom
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser, abstinens
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser, abstinens med delirium
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser, psykotisk störning
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser, amnesisyndrom
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser, psykotisk störning som resttillstånd eller med sen
debut
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser, andra specificerade psykiska störningar och
beteendestörningar
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och
av andra psykoaktiva substanser, psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad
Paranoid schizofreni
Hebefren schizofreni
Kataton schizofreni
Odifferentierad schizofreni
Postschizofren depression
Schizofrent resttillstånd
Schizofreni, simplexform
Annan specificerad schizofreni
Schizofreni, ospecificerad
Schizotyp störning
Vanföreställningssyndrom
Andra specificerade kroniska vanföreställningssyndrom
Kroniskt vanföreställningssyndrom, ospecificerat
Akut polymorf psykos utan egentlig schizofren sjukdomsbild
Akut polymorf psykos med schizofren sjukdomsbild
Akut schizofreniliknande psykos
Annat akut vanföreställningssyndrom
Andra specificerade akuta och övergående psykoser
Akut och övergående psykos, ospecificerad
Inducerat vanföreställningssyndrom
Schizoaffektivt syndrom, manisk typ
Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ
Schizoaffektivt syndrom, blandad typ
Annat specificerat schizoaffektivt syndrom
Schizoaffektivt syndrom, ospecificerat
Andra icke organiska psykotiska störningar
Ospecificerad icke organisk psykos
Hypomani
Mani utan psykotiska symtom
Mani med psykotiska symtom
Andra specificerade maniska episoder
Manisk episod, ospecificerad
Bipolär sjukdom, hypoman episod
Bipolär sjukdom, manisk episod utan psykotiska symtom
Bipolär sjukdom, manisk episod med psykotiska symtom
Bipolär sjukdom, lindrig eller medelsvår depressiv episod
KSH97
Kod
F314
F315
F316
F317
F318
F319
F320
F321
F322
F323
F328
F329
F330
F331
F332
F333
F334
F338
F339
F340
F341
F348
F349
F380
F381
F388
F399
F400
F401
F402
F402B
F402E
F402F
F402G
F402W
F408
F409
F410
F411
F412
F413
F418
F419
F420
F421
F422
F428
F429
F430
F431
F432
F438
F439
F440
F441
F442
F443
F444
F444A
F444B
F444W
F445
F446
F447
F448
Sida 45 (191)
Benämning
Bipolär sjukdom, svår depressiv episod utan psykotiska symtom
Bipolär sjukdom, svår depressiv episod med psykotiska symtom
Bipolär sjukdom, blandad episod
Bipolär sjukdom utan aktuella symtom
Andra specificerade bipolära sjukdomar
Bipolär sjukdom, ospecificerad
Lindrig depressiv episod
Medelsvår depressiv episod
Svår depressiv episod utan psykotiska symtom
Svår depressiv episod med psykotiska symtom
Andra specificerade depressiva episoder
Depressiv episod, ospecificerad
Recidiverande depression, lindrig episod
Recidiverande depression, medelsvår episod
Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska symtom
Recidiverande depression, svår episod med psykotiska symtom
Recidiverande depression utan aktuella symtom
Andra specificerade recidiverande depressioner
Recidiverande depression, ospecificerad
Cyklotymi
Dystymi
Andra specificerade kroniska förstämningssyndrom
Kroniskt förstämningssyndrom, ospecificerat
Andra enstaka förstämningssyndrom
Andra recidiverande förstämningssyndrom
Andra specificerade förstämningssyndrom
Ospecificerat förstämningssyndrom
Agorafobi
Social fobi
Specifika fobier
Djurfobi
Bromhidrosofobi
Erytrofobi
Parasitofobi
Andra specifika fobier
Andra specificerade fobier
Fobi, ospecificerad
Paniksyndrom
Generaliserat ångestsyndrom
Blandade ångest- och depressionstillstånd
Andra blandade ångesttillstånd
Andra specificerade ångesttillstånd
Ångesttillstånd, ospecificerat
Tvångssyndrom präglat av tvångstankar
Tvångssyndrom präglat av tvångshandlingar
Tvångstankar med tvångshandlingar
Andra specificerade tvångssyndrom
Tvångssyndrom, ospecificerat
Akut stressreaktion
Posttraumatiskt stressyndrom
Anpassningsstörning
Andra specificerade reaktioner på svår stress
Reaktion på svår stress, ospecificerad
Dissociativ amnesi
Dissociativ fugue
Dissociativ stupor
Transtillstånd och besatthet
Dissociativ motorisk störning
Psykogen dysfoni/afoni
Psykogen dysartri
Annan specificerad psykogen motorisk störning
Dissociativa kramper
Dissociativ anestesi
Blandade dissociativa syndrom
Andra specificerade dissociativa syndrom
KSH97
Kod
F449
F450
F451
F452
F452A
F452B
F452C
F452D
F452X
F453
F454
F458
F459
F480
F481
F488
F489
F500
F501
F502
F503
F504
F505
F508
F509
F510
F511
F512
F513
F514
F515
F518
F519
F520
F521
F522
F523
F524
F525
F526
F527
F528
F529
F530
F531
F538
F539
F549
F559
F599
F600
F601
F602
F603
F604
F605
F606
F607
Sida 46 (191)
Benämning
Dissociativt syndrom, ospecificerat
Somatiseringssyndrom
Odifferentierat somatoformt syndrom
Hypokondri
Dysmorfofobi
Nosofobi
Cancerofobi
Venereofobi
Hypokondri, ospecificerad
Somatoform autonom dysfunktion
Kroniskt somatoformt smärtsyndrom
Andra specificerade somatoforma syndrom
Somatoformt syndrom, ospecificerat
Neurasteni
Depersonalisations- och derealisationssyndrom
Andra specificerade neurotiska syndrom
Neurotiskt syndrom, ospecificerat
Anorexia nervosa
Atypisk anorexia nervosa
Bulimia nervosa
Atypisk bulimia nervosa
Överdrivet ätande sammanhängande med andra psykiska störningar
Kräkningar sammanhängande med andra psykiska störningar
Andra specificerade ätstörningar
Ätstörning, ospecificerad
Icke organisk sömnlöshet
Icke organisk hypersomni
Icke organisk störning i dygnsrytmen
Sömngång
Nattskräck
Mardrömmar
Andra specificerade icke organiska sömnstörningar
Icke organisk sömnstörning, ospecificerad
Nedsatt libido
Sexuell aversion och avsaknad av sexuell njutning
Uteblivet genitalt gensvar
Orgasmstörning
Prematur ejakulation
Icke organisk vaginism
Icke organisk dyspareuni
Överdriven sexualdrift
Andra specificerade sexuella dysfunktioner, ej orsakade av organisk störning eller
sjukdom
Icke specificerad sexuell dysfunktion, ej orsakad av organisk störning eller sjukdom
Lindriga psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med
barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes
Svåra psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med
barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes
Andra specificerade psykiska störningar och beteendestörningar sammanhängande med
barnsängstiden, vilka ej klassificeras annorstädes
Psykisk störning, ospecificerad, sammanhängande med barnsängstiden
Psykologiska faktorer och beteendefaktorer med betydelse för störningar eller
sjukdomar som klassificeras annorstädes
Missbruk av substanser som ej är beroendeframkallande
Ospecificerade beteendesyndrom förenade med fysiologiska störningar och fysiska
faktorer
Paranoid personlighetsstörning
Schizoid personlighetsstörning
Antisocial personlighetsstörning
Emotionellt instabil personlighetsstörning
Histrionisk personlighetsstörning
Anankastisk personlighetsstörning
Ängslig personlighetsstörning
Osjälvständig personlighetsstörning
KSH97
Kod
F608
F609
F619
F620
F621
F628
F629
F630
F631
F632
F633
F638
F639
F640
F641
F642
F648
F649
F650
F651
F652
F653
F654
F655
F656
F658
F659
F660
F661
F662
F668
F669
F680
F681
F688
F699
F700
F701
F708
F709
F710
F711
F718
F719
F720
F721
F728
F729
F730
F731
F738
F739
F780
F781
F788
Sida 47 (191)
Benämning
Andra specificerade personlighetsstörningar
Personlighetsstörning, ospecificerad
Personlighetsstörningar av blandtyp och andra personlighetsstörningar
Varaktig personlighetsförändring till följd av katastrofupplevelse
Varaktig personlighetsförändring till följd av psykisk sjukdom
Andra specificerade varaktiga personlighetsförändringar
Varaktig personlighetsförändring, ospecificerad
Spelberoende
Pyromani
Kleptomani
Trikotillomani
Andra specificerade impulskontrollstörningar
Impulskontrollstörning, ospecificerad
Transsexualism
Transvestism med dubbla roller
Könsidentitetsstörning i barndomen
Andra specificerade könsidentitetsstörningar
Könsidentitetsstörning, ospecificerad
Fetischism
Fetischistisk transvestism
Exhibitionism
Voyeurism
Pedofili
Sadomasochism
Multipla störningar av sexuell preferens
Andra specificerade störningar av sexuell preferens
Störning av sexuell preferens, ospecificerad
Störning i sexuell mognad
Egodyston sexuell orientering
Störning av sexuella relationer
Andra specificerade störningar av psykosexuell utveckling
Störning av psykosexuell utveckling, ospecificerad
Förstärkning av kroppsliga symtom av psykologiska skäl
Medveten självskada eller simulering av fysiska eller psykiska symtom
Andra specificerade störningar av personlighet och beteende hos vuxna
Ospecificerad störning av personlighet och beteende hos vuxna
Lindrig psykisk utvecklingsstörning, med uppgift om ingen eller minimal
utveclingsstörning
Lindrig psykisk utvecklingsstörning, betydande beteendestörningar som kräver vård
eller behandling
Lindrig psykisk utvecklingsstörning, andra beteendestörningar
Lindrig psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar
Medelsvår psykisk utvecklingsstörning, med uppgift om ingen eller minimal
utveclingsstörning
Medelsvår psykisk utvecklingsstörning, betydande beteendestörningar som kräver vård
eller behandling
Medelsvår psykisk utvecklingsstörning, andra beteendestörningar
Medelsvår psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar
Svår psykisk utvecklingsstörning, med uppgift om ingen eller minimal
utveclingsstörning
Svår psykisk utvecklingsstörning, betydande beteendestörningar som kräver vård eller
behandling
Svår psykisk utvecklingsstörning, andra beteendestörningar
Svår psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar
Grav psykisk utvecklingsstörning, med uppgift om ingen eller minimal
utveclingsstörning
Grav psykisk utvecklingsstörning, betydande beteendestörningar som kräver vård eller
behandling
Grav psykisk utvecklingsstörning, andra beteendestörningar
Grav psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar
Annan psykisk utvecklingsstörning, med uppgift om ingen eller minimal
utveclingsstörning
Annan psykisk utvecklingsstörning, betydande beteendestörningar som kräver vård
eller behandling
Annan psykisk utvecklingsstörning, andra beteendestörningar
KSH97
Kod
F789
F790
Sida 48 (191)
F798
F799
F799A
F799B
F799X
F800
F800A
F800B
F800C
F801
F801A
F801B
F801C
F802
F802A
F802B
F802C
F803
F808
F808A
F808W
F809
F810
F811
F812
F813
F818
F819
F829
F839
F840
F841
F842
F843
F844
Benämning
Annan psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar
Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning, med uppgift om ingen eller minimal
utveclingsstörning
Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning, betydande beteendestörningar som kräver
vård eller behandling
Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning, andra beteendestörningar
Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar
Talsvårigheter hos utvecklingstörd, artikulation
Talsvårigheter hos utvecklingstörd, språk
Talsvårigheter hos utvecklingsstörd UNS
Specifik störning av artikulationsförmågan
Fonologisk språkförsening
Utvecklingsförsening av oralmotorik
Dyslali och liknande atrikulationsavvikelse
Expressiv språkstörning
Grammatisk språkförsening
Expressiv språkförsening (fonologisk + grammatisk)
Semantisk språkförsening
Impressiv språkstörning
Impressiv språkförsening (ord och satsförståelse)
Generell språkförsening (impressiv och expressiv)
Pragmatisk språkförsening
Förvärvad afasi med epilepsi
Andra specificerade störningar av tal- och språkutvecklingen
Prosodisk talstörning
Andra specificerade störningar av tal- och språkutvecklingen
Störning av tal- och språkutvecklingen, ospecificerad
Specifik lässvårighet
Specifik stavningssvårighet
Specifik räknesvårighet
Blandad inlärningsstörning
Andra specificerade inlärningsstörningar
Inlärningsstörning, ospecificerad
Specifik motorisk utvecklingsstörning
Blandade specifika utvecklingsstörningar
Autism i barndomen
Atypisk autism
Retts syndrom
Annan desintegrativ störning i barndomen
Överaktivitetssyndrom förenat med psykisk utvecklingsstörning och stereotypa rörelser
F845
F848
F849
F889
F899
F900
F900A
F900B
F900C
F900X
F901
F908
F909
F910
F911
F912
F913
F918
F919
F920
F928
F929
F930
F931
Aspergers syndrom
Andra specificerade genomgripande utvecklingsstörningar
Genomgripande utvecklingsstörning, ospecificerad
Andra specificerade störningar av psykisk utveckling
Ospecificerad störning av psykisk utveckling
Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning
DAMP
ADHD
ADD
Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning UNS
Hyperaktiv beteendestörning
Andra specificerade hyperaktivitetsstörningar
Hyperaktivitetsstörning, ospecificerad
Beteendestörning av utagerande slag, begränsad till familjesammanhang
Beteendestörning med aggressivitet och bristande social anpassning
Beteendestörning med aggressivitet men med normal social anpassning
Trotssyndrom
Andra specificerade beteendestörningar av utagerande slag
Beteendestörning av utagerande slag, ospecificerad
Depressiv beteendestörning
Andra specificerade blandade störningar i beteende och känsloliv
Blandad störning i beteende och känsloliv, ospecificerad
Separationsångest i barndomen
Fobisk ångest i barndomen
F791
KSH97
Kod
F932
F933
F938
F939
F940
F941
F942
F948
F949
F950
F951
F952
F958
F959
F980
F980A
F980B
F980C
F980W
F981
F981A
F981B
F981W
F982
F983
F984
F985
F985A
F985B
F985W
F985X
F986
F986A
F986W
F986X
F988
Sida 49 (191)
F999
G000
G001
G002
G003
G008
G008A
G008B
G008W
G009
G019
G020
G021
G028
Benämning
Social ångest i barndomen
Syskonrivalitet
Andra specificerade emotionella störningar i barndomen
Emotionell störning i barndomen, ospecificerad
Elektiv mutism
Reaktiv störning i känslomässig bindning under barndomen
Distanslöshet hos barn
Andra specificerade störningar av social funktion hos barn
Störning av social funktion hos barn, ospecificerad
Övergående tics
Kroniska motoriska eller vokala tics
Kombinerade vokala och multipla motoriska tics
Andra specificerade tics
Tics, ospecificerade
Icke organisk enures
Enures, primär, icke organisk
Enures, sekundär, icke organisk
Enures, psykogen
Annan specificerad icke organisk enures
Icke organisk enkopres
Enkopres, funktionell, icke organisk
Enkopres, psykogen
Annan specificerad icke organisk enkopres
Matvägran hos spädbarn och barn
Picasyndrom hos spädbarn och barn
Rörelsestereotypier
Stamning
Stamning
Iterationer
Annan specificerad störning av typ stamning
Ospecificerad störning av typ stamning
Skenande tal
Skenande tal, cluttering
Annan specificerad störning av typ skenande tal
Ospecificerad störning av typ skenande tal
Andra specificerade beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen
under barndom och ungdomstid
Beteendestörning och emotionell störning med debut vanligen under barndom och
ungdomstid, ospecificerad
Psykisk störning ej specificerad på annat sätt
Meningit orsakad av Haemophilus influenzae
Meningit orsakad av pneumokocker
Meningit orsakad av streptokocker
Meningit orsakad av stafylokocker
Andra bakteriella meningiter
Meningit, bakteriell, av Escherichia coli
Meningit, bakteriell, av Klebsiella
Annan specificerad bakteriell meningit
Bakteriell meningit, ospecificerad
Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
Meningit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes
Meningit vid svampsjukdomar
Meningit vid andra infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
G030
G031
G032
G038
G039
G040
G041
G042
G042A
G042B
G048
Icke infektiös meningit
Kronisk meningit
Benign recidiverande meningit
Meningit av andra specificerade orsaker
Meningit, ospecificerad
Akut disseminerad encefalit
Tropisk spastisk paraplegi
Bakteriell meningoencefalit och meningomyelit som ej klassificeras annorstädes
Meningencefalit, bakteriell som ej klassificeras annorstädes
Meningmyelit, bakteriell som ej klassificeras annorstädes
Annan specificerad encefalit, myelit och encefalomyelit
F989
KSH97
Kod
G048A
G048B
G048C
G048W
G049
G049A
G049B
G050
G051
G052
G058
G060
G061
G061A
G061J
G061K
G061X
G062
G079
G089
G099
G109
G110
G111
G112
G113
G114
G118
G119
G120
G121
G121A
G121B
G121W
G122
G128
G129
G130
G131
G132
G138
G209
G210
G211
G212
G213
G218
G219
G229
G230
G231
G232
G238
G239
G240
G241
G242
G243
Sida 50 (191)
Benämning
Encefalit, postinfektiös
Myelit, postinfektiös
Myelit, akut, uppåtstigande
Annan specificerad encefalit och myelit
Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad
Enceflit, ospecificerad
Myelit, ospecificerad
Encefalit, myelit och encefalomyelit vid bakteriesjukdomar som klassificeras
annorstädes
Encefalit, myelit och encefalomyelit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes
Encefalit, myelit och encefalomyelit vid andra infektions- och parasitsjukdomar som
klassificeras annorstädes
Encefalit, myelit och encefalomyelit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom
Intraspinal abscess och intraspinalt granulom
Intraspinal abscess i halsryggen
Intraspinal abscess i torakalryggen
Intraspinal abscess i ländryggen
Intraspinal abscess med icke specificerad lokalisation
Extradural och subdural abscess, ospecificerad
Abscess och granulom i skallen och ryggradskanalen vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Flebit och tromboflebit i skallens och ryggradskanalens venösa hålrum
Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet
Huntingtons sjukdom
Medfödd icke progressiv ataxi
Cerebellär ataxi med tidig debut
Cerebellär ataxi med sen debut
Cerebellär ataxi med defekt DNA-reparation
Hereditär spastisk parapares
Andra specificerade hereditära ataxier
Hereditär ataxi, ospecificerad
Infantil spinal muskelatrofi, typ I
Annan hereditär spinal muskelatrofi
Hereditär spinal muskelatrofi, seninfantil typ II
Hereditär spinal muskelatrofi, juvenil typ III
Annan hereditär spinal muskelatrofi
Motorneuronsjukdom
Andra spinala muskelatrofier och besläktade syndrom
Spinal muskelatrofi, ospecificerad
Paraneoplastisk neuromyopati och neuropati
Annan systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid
tumörsjukdomar
Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid myxödem
Systemisk atrofi som primärt engagerar centrala nervsystemet vid andra sjukdomar
som klassificeras annorstädes
Parkinsons sjukdom
Malignt neuroleptikasyndrom
Annan läkemedelsutlöst sekundär parkinsonism
Sekundär parkinsonism av andra yttre orsaker
Postencefalitisk parkinsonism
Annan sekundär parkinsonism
Sekundär parkinsonism, ospecificerad
Parkinsonism vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Hallervorden-Spatz sjukdom
Progressiv supranukleär oftalmoplegi
Striatonigral degeneration
Andra specificerade degenerativa sjukdomar i basala ganglierna
Degenerativ sjukdom i basala ganglierna, ospecificerad
Läkemedelsutlöst dystoni
Idiopatisk familjär dystoni
Idiopatisk icke familjär dystoni
Spastisk tortikollis
KSH97
Sida 51 (191)
Kod
G244
G245
G248
G249
G250
G251
G252
G253
G254
G255
G256
G258
G259
G269
Benämning
Idiopatisk orofacial dystoni
Blefarospasm
Andra specificerade dystonier
Dystoni, ospecificerad
Essentiell tremor
Läkemedelsutlöst tremor
Andra specificerade former av tremor
Myoklonus
Läkemedelsutlöst korea
Annan korea
Läkemedelsutlösta tics och andra tics av organisk orsak
Andra specificerade basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar
Basalgangliesjukdom och rörelserubbning, ospecificerad
Basalganglietillstånd och rörelserubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G300
G301
G308
G309
G310
G311
G312
G318
G319
G320
G359
G360
G361
G368
G369
G370
G371
G372
G373
G374
G375
G378
G379
G400
G400A
G400B
G400W
G401
G401A
G401B
G401C
G401D
G401E
G401X
G402
Alzheimers sjukdom med tidig debut
Alzheimers sjukdom med sen debut
Annan specificerad form av Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom, ospecificerad
Lokaliserad hjärnatrofi
Senil degeneration av hjärnan som ej klassificeras annorstädes
Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol
Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet
Degenerativ sjukdom i nervsystemet, ospecificerad
Subakut kombinerad degeneration i ryggmärgen vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Andra specificerade degenerativa tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
Multipel skleros
Neuromyelitis optica
Akut och subakut hemorragisk leukoencefalit
Annan specificerad akut disseminerad demyelinisering
Akut disseminerad demyelinisering, ospecificerad
Diffus skleros
Central demyelinisering av corpus callosum
Central pontin myelinolys
Akut transversell myelit vid demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet
Subakut nekrotiserande myelit
Koncentrisk skleros
Andra specificerade demyeliniserande sjukdomar i centrala nervsystemet
Demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad
Partiell idiopatisk epilepsi och epileptiska syndrom med lokal början
Benign barnepilepsi
Barnepilepsi med occipitala EEG-paroxysmer
Annan fokal, partiell, idopatisk epilepsi
Partiell symtomatisk epilepsi och epileptiska syndrom med enkla partiella anfall
Temporallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning
Frontallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning
Parietallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning
Occipitallobsepilepsi, partiell, enkel, utan medvetandestörning
Partiell epilepsi, enkel, utan medvetandestörning med sekundär generalisering
Partiell epilepsi, enkel, utan medvetandestörning, ospecificerad
Partiell symtomatisk epilepsi och epileptiska syndrom med komplexa partiella anfall
G402A
G402B
G402C
G402D
G402E
Temporallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning,
Frontallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning,
Parietallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning,
Occipitallobsepilepsi, partiell, komplex, med medvetandestörning,
Partiell epilepsi, komplex, med medvetandestörning, med sekundär generalisering
G402F
G402X
G403
G403A
G403B
Partiell epilepsi, komplex, med medvetandestörning, psykomotorisk
Partiell epilepsi, komplex, med medvetandestörning, ospecificerad
Generaliserad idiopatisk epilepsi och epileptiska syndrom
Barnepilepsi, med absenser, petit mal (pyknolepsi)
Juvenil absensepilepsi
G328
KSH97
Kod
G403C
G403D
G403E
G403F
G403X
G404
G404A
G404B
G404C
G404D
G404X
G405
G406
G407
G408
G409
G410
G411
G412
G418
G419
G430
G431
G432
G433
G438
G439
G440
G441
G442
G443
G444
G448
G450
G451
G452
G453
G454
G458
G459
G460
G461
G462
G463
G464
G465
G466
G467
G468
G470
G471
G472
G473
G474
G478
G479
G500
G501
G508
G509
G510
G511
G512
G513
G514
Sida 52 (191)
Benämning
Juvenil myoklon epilepsi
Benigna neonatala kramper med eller utan hereditet
Benign myoklon epilepsi hos spädbarn
Epilepsi med grand mal efter uppvaknande
Primärt generaliserad idiopatisk epilepsi, ospecificerad
Annan generaliserad epilepsi och andra epileptiska syndrom
Infantil spasm, Wests syndrom
Myoklonisk-astatiska anfall, Lennox-Gastauts syndrom
Myoklona absenser
Atypiska absenser
Generaliserad symtomatisk epilepsi, ospecificerad
Speciella epileptiska syndrom
Grand mal-anfall, ospecificerat
Absenser, ospecificerade, utan grand mal-anfall
Annan epilepsi
Epilepsi, ospecificerad
Status epilepticus av grand mal-typ
Status epilepticus av petit mal-typ
Status epilepticus med komplexa partiella anfall
Annat specificerat status epilepticus
Status epilepticus, ospecificerat
Migrän utan aura
Migrän med aura
Status hemicranicus
Komplicerad migrän
Annan specificerad migrän
Migrän, ospecificerad
Syndrom med cluster headache
Vaskulär huvudvärk som ej klassificeras annorstädes
Spänningshuvudvärk
Kronisk posttraumatisk huvudvärk
Läkemedelsutlöst huvudvärk som ej klassificeras annorstädes
Andra specificerade huvudvärkssyndrom
Arteria vertebrobasilaris-syndrom
Arteria carotis-syndrom
Multipla och bilaterala precerebrala artärsyndrom
Amaurosis fugax
Transitorisk global amnesi
Annan transitorisk cerebral ischemi och besläktade syndrom
Transitorisk cerebral ischemisk attack, ospecificerad
Arteria cerebri media-syndrom
Arteria cerebri anterior-syndrom
Arteria cerebri posterior-syndrom
Cerebrovaskulärt hjärnstamssyndrom
Cerebrovaskulärt lillhjärnssyndrom
Isolerat motoriskt lakunärt syndrom
Isolerat sensoriskt lakunärt syndrom
Andra lakunära syndrom
Andra vaskulära syndrom i hjärnan vid cerebrovaskulära sjukdomar
Insomni
Hypersomni
Dygnsrytmstörningar
Sömnapnésyndrom
Narkolepsi och kataplexi
Andra specificerade sömnstörningar
Sömnstörning, ospecificerad
Trigeminusneuralgi
Atypisk ansiktssmärta
Andra specificerade sjukdomar i trigeminusnerven
Sjukdom i trigeminusnerven, ospecificerad
Bells pares
Genikulatumganglionit
Melkerssons syndrom
Facialishemispasm
Ansiktsmyokymi
KSH97
Kod
G518
G519
G520
G521
G522
G523
G527
G528
G529
G530
G531
G532
G533
G538
G540
G541
G542
G543
G544
G545
G546
G547
G548
G549
G550
G550A
G550J
G550K
G550X
G551
G552
G553
G558
G560
G561
G562
G562B
G562C
G562D
G562X
G563
G563B
G563C
G563D
G563X
G564
G568
G569
G570
G571
G572
G573
G574
G575
G576
G578
G579
G580
G587
G588
G589
Sida 53 (191)
Benämning
Andra specificerade sjukdomar i facialisnerven
Sjukdom i facialisnerven, ospecificerad
Sjukdomar i nervus olfactorius
Sjukdomar i nervus glossopharyngeus
Sjukdomar i nervus vagus
Sjukdomar i nervus hypoglossus
Sjukdomar i multipla kranialnerver
Sjukdomar i andra specificerade kranialnerver
Kranialnervssjukdom, ospecificerad
Neuralgi efter zoster-infektion
Multipla kranialnervspareser vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras
annorstädes
Multipla kranialnervspareser vid sarkoidos
Multipla kranialnervspareser vid tumörsjukdomar
Andra kranialnervsförändringar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Sjukdomar i brakialplexus
Sjukdomar i lumbosakralplexus
Sjukdomar i cervikalrot som ej klassificeras annorstädes
Sjukdomar i torakalrot som ej klassificeras annorstädes
Sjukdomar i lumbosakralrot som ej klassificeras annorstädes
Neuralgisk amyotrofi
Fantom-extremitetssyndrom med smärta
Fantom-extremitetssyndrom utan smärta
Andra specificerade sjukdomar i nervrötter och nervplexus
Sjukdom i nervrötter och nervplexus, ospecificerad
Kompression av nervrötter och nervplexus vid tumörsjukdomar
Kompression av nervrötter och nervplexus i halsryggen vid tumörsjukdom
Kompression av nervrötter och nervplexus i torakalryggen vid tumörsjukdom
Kompression av nervrötter och nervplexus i ländryggen vid tumörsjukdom
Kompression av nervrötter och nervplexus med icke specificerad lokalisation vid
tumörsjukdom
Kompression av nervrötter och nervplexus vid sjukdomar i mellankotskivorna
Kompression av nervrötter och nervplexus vid spondylos
Kompression av nervrötter och nervplexus vid andra ryggåkommor
Kompression av nervrötter och nervplexus vid andra sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Karpaltunnelsyndrom
Andra lesioner av nervus medianus
Lesion av nervus ulnaris
Ulnarisentrapment i axelled/överarm
Ulnarisentrapment i armbåge/underarm
Ulnarisentrapment i handled/hand
Ulnarisentrapment med icke specificerad lokalisation
Lesion av nervus radialis
Radialisentrapment i axelled/överarm
Radialisentrapment i armbåge/underarm
Radialisentrapment i handled/hand
Radialisentrapment med icke specificerad lokalisation
Kausalgi
Andra specificerade mononeuropatier i övre extremitet
Mononeuropati i övre extremitet, ospecificerad
Lesion av nervus ischiadicus
Meralgia paraesthetica
Lesion av nervus femoralis
Lesion av nervus fibularis
Lesion av nervus tibialis
Tarsaltunnelsyndrom
Lesion av nervus plantaris
Andra specificerade mononeuropatier i nedre extremitet
Mononeuropati i nedre extremitet, ospecificerad
Interkostalneuropati
Mononeuropathia multiplex
Andra specificerade mononeuropatier
Mononeuropati, ospecificerad
KSH97
Kod
G590
G598
G600
G601
G602
G603
G608
G609
G610
G611
G618
G619
G620
G621
G622
G628
G629
G630
G631
G632
G633
G634
G635
G636
G638
G649
G700
G701
G702
G708
G709
G710
G710A
G710B
G710W
G710X
G711
G712
G713
G718
G719
G720
G721
G722
G723
G723A
G723B
G724
G728
G729
G730
G731
G732
G733
G734
G735
G736
G737
G800
G801
G801A
G801B
G801C
G801X
G802
Sida 54 (191)
Benämning
Diabetisk mononeuropati
Andra mononeuropatier vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Hereditär motorisk och sensorisk neuropati
Refsums sjukdom
Neuropati i samband med hereditär ataxi
Idiopatisk progressiv neuropati
Andra specificerade hereditära och idiopatiska neuropatier
Hereditär och idiopatisk neuropati, ospecificerad
Guillain-Barrés syndrom
Serumneuropati
Andra specificerade inflammatoriska polyneuropatier
Inflammatorisk polyneuropati, ospecificerad
Läkemedelsutlöst polyneuropati
Alkoholutlöst polyneuropati
Polyneuropati orsakad av andra toxiska ämnen
Andra specificerade polyneuropatier
Polyneuropati, ospecificerad
Polyneuropati vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Polyneuropati vid tumörsjukdom
Diabetisk polyneuropati
Polyneuropati vid andra endokrina och metaboliska sjukdomar
Polyneuropati vid näringsbristtillstånd
Polyneuropati vid systemiska bindvävssjukdomar
Polyneuropati vid andra muskuloskeletala sjukdomar
Polyneuropati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra sjukdomar i perifera nervsystemet
Myasthenia gravis
Toxiska neuromuskulära transmissionsrubbningar
Medfödd och utvecklingsrelaterad myasteni
Andra specificerade neuromuskulära transmissionsrubbningar
Neuromuskulär transmissionsrubbning, ospecificerad
Muskeldystrofi
Muskeldystrofi, hereditär, typ Duchenne
Muskeldystrofi, hereditär, typ Becker (benign)
Annan specificerad muskeldystrofi
Muskeldystrofi, (ej medfödd), ospecificerad
Myotona sjukdomar
Medfödda myopatier
Mitokondriell myopati som ej klassificeras annorstädes
Andra specificerade primära muskelsjukdomar
Primär muskelsjukdom, ospecificerad
Läkemedelsutlöst myopati
Alkoholutlöst myopati
Myopati orsakad av annat toxiskt ämne
Periodisk paralys
Hypokalemisk periodisk paralys
Hyperkalemisk periodisk paralys
Inflammatorisk myopati som ej klassificeras annorstädes
Andra specificerade myopatier
Myopati, ospecificerad
Myastena syndrom vid endokrina sjukdomar
Eaton-Lamberts syndrom
Andra myastena syndrom vid tumörsjukdomar
Myastena syndrom vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Myopati vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Myopati vid endokrina sjukdomar
Myopati vid metaboliska sjukdomar
Myopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Spastisk cerebral pares
Spastisk diplegi
Cerebral pares,diplegi, spastisk, hos premutara
Cerebral pares,diplegi, spastisk, hos fullgångna
Cerebral pares, diplegi, ataktisk
Cerebral pares, spastisk diplegi,ospecificerad
Infantil hemiplegi
KSH97
Sida 55 (191)
Kod
G803
G803A
G803B
G803X
G804
G804A
G804W
G808
G808A
G808B
G808C
G809
G810
G811
G819
G820
G821
G822
G823
G824
G825
G830
G831
G832
G833
G834
G838
G839
G900
G901
G902
G903
G908
G909
G910
G911
G912
G913
G918
G918A
G918B
G918W
G919
G929
G930
G931
G932
G933
G934
G935
G936
G937
G938
G939
G940
G941
G942
G948
Benämning
Dyskinetisk cerebral pares
Cerebral pares, dyston, tonusväxlingssyndrom
Cerebral pares, atetoid
Dyskinetisk cerebral pares, ospecificerad
Ataktisk cerebral pares
Cerebral pares, dysekvilibrium ataxi
Annan ataktisk cerebral pares
Annan specificerad form av cerebral pares
Cerebral pares, tetrapares, spastisk
Cerebral pares, monopares
Cerebral pares, blandade syndrom
Cerebral pares, ospecificerad
Slapp hemipares
Spastisk hemipares
Hemipares, ospecificerad
Slapp parapares
Spastisk parapares
Parapares, ospecificerad
Slapp tetrapares
Spastisk tetrapares
Tetrapares, ospecificerad
Dipares i övre extremiteterna
Monopares i nedre extremitet
Monopares i övre extremitet
Ospecificerad monopares
Cauda equina-syndrom
Andra specificerade förlamningssyndrom
Förlamningssyndrom, ospecificerade
Idiopatisk perifer autonom neuropati
Familjär dysautonomi
Horners syndrom
Multipel systemdegeneration
Andra specificerade sjukdomar i autonoma nervsystemet
Sjukdom i autonoma nervsystemet, ospecificerad
Kommunicerande hydrocefalus
Obstruktiv hydrocefalus
Normaltryckshydrocefalus
Posttraumatisk hydrocefalus, ospecificerad
Annan specificerad hydrocefalus
Hydrocefalus med ventrikeldilatation
Posthemorragisk hydracefalus
Annan specificerad ej medfödd hydrocefalus
Hydrocefalus, ospecificerad
Toxisk encefalopati
Hjärncystor
Anoxisk hjärnskada som ej klassificeras annorstädes
Benign intrakraniell hypertension
Trötthetssyndrom efter virusinfektion
Encefalopati, ospecificerad
Hjärnkompression
Hjärnödem
Reyes syndrom
Andra specificerade sjukdomar i hjärnan
Hjärnsjukdom, ospecificerad
Hydrocefalus vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Hydrocefalus vid tumörsjukdom
Hydrocefalus vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra specificerade tillstånd i hjärnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
G950
G951
G952
G958
G959
G960
Syringomyeli och syringobulbi
Vaskulära myelopatier
Ryggmärgskompression, ospecificerad
Andra specificerade sjukdomar i ryggmärgen
Sjukdom i ryggmärgen, ospecificerad
Läckage av cerebrospinalvätska
KSH97
Sida 56 (191)
Kod
G961
G968
G969
G970
G971
G972
G978
Benämning
Sjukdomar i meningerna som ej klassificeras annorstädes
Andra specificerade sjukdomar i centrala nervsystemet
Sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad
Läckage av cerebrospinalvätska efter spinalpunktion
Annan reaktion efter spinal- och lumbalpunktion
Intrakraniell hypotension efter ventrikelshuntning
Andra specificerade sjukdomar i nervsystemet efter kirurgiska och medicinska ingrepp
G979
G989
G990
G991
H000
H001
H010
H011
H018
H019
H020
H020A
H020B
H021
H022
H023
H024
H025
H026
H027
H028
H029
H030
H031
Sjukdom i nervsystemet efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad
Andra sjukdomar i nervsystemet som ej klassificeras annorstädes
Autonom neuropati vid endokrina och metaboliska sjukdomar
Andra tillstånd i autonoma nervsystemet vid andra sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Myelopati vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra specificerade tillstånd i nervsystemet vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Hordeolum och andra djupa inflammationer i ögonlock
Chalazion
Blefarit
Icke infektiösa dermatoser på ögonlock
Annan specificerad inflammation i ögonlock
Ögonlocksinflammation, ospecificerad
Entropion och trikiasis
Entropion
Trikiasis
Ektropion
Lagoftalmos
Blefarochalasis
Ögonlocksptos
Andra störningar av ögonlocksfunktionen
Xantelasm på ögonlock
Andra degenerativa förändringar av ögonlock och det periokulära området
Andra specificerade förändringar av ögonlock
Ögonlockssjukdom, ospecificerad
Parasitinfestation av ögonlock vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Ögonlocksförändring vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes
H038
H040
H041
H042
H043
H044
H045
H046
H048
H049
H050
H051
H052
H053
H054
H055
H058
H059
H060
H061
H062
H063
H100
H101
H101A
H101B
H101C
H101D
Ögonlocksförändring vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Tårkörtelinflammation
Andra tårkörtelsjukdomar
Tårflöde
Akut och icke specificerad inflammation i tårvägarna
Kronisk inflammation i tårvägarna
Stenos och insufficiens i tårvägarna
Andra förändringar i tårvägarna
Andra specificerade sjukdomar i tårapparaten
Sjukdom i tårapparaten, ospecificerad
Akut inflammation i ögonhålan
Kronisk inflammation i ögonhålan
Tillstånd med exoftalmos
Förändring i ögonhålans form
Enoftalmos
Kvarvarande främmande kropp efter penetrerande skada i ögonhålan
Andra specificerade sjukdomar i ögonhålan
Sjukdom i ögonhålan, ospecificerad
Förändringar i tårapparaten vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Parasitinfestation i ögonhålan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Dystyreoid exoftalmos
Andra förändringar i ögonhålan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Mukopurulent konjunktivit
Akut atopisk konjunktivit
Konjunktivit orsakad av lövträdspollen
Konjunktivit orsakad av gräspollen
Konjunktivit orsakad av compositae-pollen
Konjunktivit orsakad av pollen UNS
G992
G998
KSH97
Kod
H101E
H101X
H102
H103
H104
H105
H108
H109
H110
H111
H112
H113
H114
H118
H119
H130
H131
H132
H133
H138
H150
H150A
H150B
H150X
H151
H158
H159
H160
H161
H162
H163
H164
H168
H169
H170
H171
H178
H179
H180
H181
H182
H183
H184
H185
H185A
H185B
H185C
H185D
H185X
H186
H187
H188
H189
H190
H191
H191A
H191B
H191X
H192
H193
H198
H200
Sida 57 (191)
Benämning
Konjunktivit orsakad av djurepitel
Konjunktivit, allergisk UNS
Andra akuta konjunktiviter
Akut konjunktivit, ospecificerad
Kronisk konjunktivit
Blefarokonjunktivit
Andra specificerade konjunktiviter
Konjunktivit, ospecificerad
Pterygium
Bindehinnedegenerationer och bindehinneinlagringar
Ärr i bindehinnan
Blödning i bindehinnan
Andra kärlförändringar och cystor i bindehinnan
Andra specificerade sjukdomar i bindehinnan
Sjukdom i bindehinnan, ospecificerad
Filariainfektion i bindehinnan
Konjunktivit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras
annorstädes
Konjunktivit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Okulär pemfigoid
Andra förändringar i bindehinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Sklerit
Främre sklerit
Bakre sklerit
Ospecificerad lokalisation av sklerit
Episklerit
Andra specificerade sjukdomar i senhinnan
Sjukdom i senhinnan, ospecificerad
Sår på hornhinnan
Annan ytlig keratit utan konjunktivit
Keratokonjunktivit
Interstitiell och djup keratit
Kärlinväxning i hornhinnan
Andra specificerade keratiter
Keratit, ospecificerad
Adherent leukom
Annan central kornealgrumling
Andra specificerade korneala ärr och grumlingar
Korneala ärr och grumlingar, ospecificerade
Pigmenteringar och inlagringar i hornhinnan
Bullös keratopati
Andra korneala ödem
Förändringar i hornhinnemembranerna
Degeneration i hornhinnan
Ärftlig kornealdystrofi
Epitelial dystrofi av kornea
Dystrofi i Bowmans membran
Stromal dystrofi av kornea
Endotelial dystrofi av kornea
Ospecificerad dystrofi av kornea
Keratokonus
Andra förändringar av hornhinnans form
Andra specificerade hornhinneförändringar
Hornhinneförändring, ospecificerad
Sklerit och episklerit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Keratit och keratokonjunktivit orsakad av herpes simplex-virus
Keratitis dendritica herpetica
Keratitis disciformis herpetica
Ospecifik keratit eller keratokonjunktivit av herpesvirus
Keratit och keratokonjunktivit vid andra infektions- eller parasitsjukdomar som
klassificeras annorstädes
Keratit och keratokonjunktivit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra förändringar i senhinnan och hornhinnan vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Akut och subakut iridocyklit
KSH97
Sida 58 (191)
Kod
H201
H202
H208
H209
H210
H211
H212
H213
H214
H215
H218
H219
H220
H221
H228
Benämning
Kronisk iridocyklit
Linsinducerad iridocyklit
Annan specificerad iridocyklit
Iridocyklit, ospecificerad
Hyphema
Andra vaskulära förändringar i iris och ciliarkroppen
Degeneration av iris och ciliarkroppen
Cysta i iris, ciliarkroppen och främre kammaren
Pupillmembraner
Andra sammanväxningar och bristningar av iris och ciliarkroppen
Andra specificerade förändringar i iris och ciliarkroppen
Förändring i iris och ciliarkroppen, ospecificerad
Iridocyklit vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Iridocyklit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra förändringar i iris och ciliarkroppen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
H250
H251
H252
H258
H259
H260
H261
H262
H263
H264
H268
H269
H270
H271
H278
H279
H280
H281
Senil incipient katarakt
Senil nukleär katarakt
Senil katarakt av Morgagni-typ
Andra specificerade typer av senil katarakt
Senil katarakt, ospecificerad
Infantil, juvenil och presenil katarakt
Traumatisk katarakt
Katarakt efter andra ögonsjukdomar
Katarakt orsakad av läkemedel
Efterstarr
Andra specificerade former av katarakt
Katarakt, ospecificerad
Afaki
Linsdislokation
Andra specificerade linsförändringar
Linsförändring, ospecificerad
Diabetisk katarakt
Katarakt vid andra endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och metaboliska
sjukdomar som klassificeras annorstädes
Katarakt vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra linsförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Fokal korioretinal inflammation
Disseminerad korioretinal inflammation
Bakre cyklit
Andra specificerade korioretinala inflammationer
Korioretinal inflammation, ospecificerad
Korioretinala ärr
Korioidal degeneration
Hereditär korioidal dystrofi
Regional dystrofi av korioidea
Diffus dystrofi av korioidea
Generell vaskulär dystrofi av korioidea
Ospecificerad dystrofi av korioidea
Korioidal blödning och ruptur
Korioidalavlossning
Andra specificerade förändringar i korioidea
Sjukdom i korioidea, ospecificerad
Korioretinal inflammation vid infektions- och parasitsjukdomar som klassificeras
annorstädes
Andra korioretinala förändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Retinalavlossning med retinalt hål
Partiell retinalavlossning med ett runt eller ovalt hål
Partiell retinalavlossning med flera runda eller ovala hål
Partiell retinalavlossning med ett hästskoformat hål
Partiell retinalavlossning med flera hästskoformade hål
Partiell retinalavlossning med oradialys
Partiell retinalavlossning med ekvatoriell bristning
Partiell retinalavlossning med flera hål av olika typ
Subtotal eller total retinalavlossning med hål
H282
H288
H300
H301
H302
H308
H309
H310
H311
H312
H312A
H312B
H312C
H312X
H313
H314
H318
H319
H320
H328
H330
H330A
H330B
H330C
H330D
H330E
H330F
H330G
H330H
KSH97
Kod
H330X
H331
H332
H333
H333A
H333B
H333C
H333D
H333W
H333X
H334
H335
H340
H341
H342
H348
H348A
H348B
H348C
H348X
H349
H350
H351
H351A
H351B
H351C
H351D
H351E
H351F
H351G
H351L
H351M
H351N
H351X
H352
H353
H354
H355
H355A
H355B
H355C
H355W
H355X
H356
H356A
H356B
H356C
H356W
H356X
H357
H358
H359
H360
H360A
H360B
H360X
H368
H400
H400A
H400B
H400C
Sida 59 (191)
Benämning
Ospecificerad retinalavlossning med hål
Retinoschis och retinala cystor
Serös retinalavlossning
Retinala hål utan avlossning
Runda eller oval retinalhål, enstaka eller multipla
Hästskoformade retinalhål, enstaka eller multipla
Oradialys
Ekvatoriell bristning
Annat hål eller flera hål av olika typ
Ospecificerat retinalhål
Retinal traktionsavlossning
Andra former av retinalavlossning
Transitorisk retinalartärocklusion
Retinal centralartärocklusion
Andra retinalartärocklusioner
Andra specificerade retinala vaskulära ocklusioner
Centralocklusion av retinalven
Grenocklusion av retinalven
Incipient retinalvensocklusion
Ospecificerad form av retinalvensocklusion
Retinal vaskulär ocklusion, ospecificerad
Bakgrundsretinopati och retinala vaskulära förändringar
Prematuritetsretinopati
Prematuritetsretinopati; demarkationslinje mellan vaskulariserad och ej vaskulariserad
retina
Prematuritetsretinopati; lätt upphöjd vall (ridge), ej vidgade eller slingriga kärl i
centrum
Prematuritetsretinopati; ridge med slingriga och vidgade kärl i centrum
Prematuritetsretinopati; ridge med extraretinala fibrovaskulära förändringar, ej vidgade
eller slingriga kärl i centrum
Prematuritetsretinopati; ridge med extraretinala fibrovaskulära förändringar samt
vidgade och slingriga kärl i centrum
Prematuritetsretinopati; subtotal retinalavlossning
Prematuritetsretinopati; total retinalavlossning Retrolental fibroplasi
Prematuritetsretinopati (ROP), grad 1-2
Prematuritetsretinopati (ROP), grad 3-5, ej behandlad
Prematuritetsretinopati (ROP), grad 3-5, behandlad
Prematuritetsretinopati, ospecificerad form
Annan proliferativ retinopati
Degeneration i bakre polen
Perifer retinal degeneration
Hereditär retinaldystrofi
Vitreoretinal dystrofi
Retinitis pigmentosa-liknande tillstånd
Pigmentepiteldystrofi
Annan ärftlig retinal dystrofi
Ärftlig retinal dystrofi ospecificerad
Retinal blödning
Preretinal blödning
Intraretinal blödning
Subretinal blödning
Retinala blödningar med olika lokalisation
Ospecificerad retinal blödning
Separation av retinallagren
Andra specificerade sjukliga förändringar i retina
Sjuklig förändring i retina, ospecificerad
Diabetisk retinopati
Icke proliferativ diabetisk retinopati
Proliferativ diabetisk retinopati
Ospecificerad form av diabetisk retinopati
Andra retinala förändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Misstänkt glaukom
Okulär hypertension
Trång kammarvinkel
Misstänkt papillexkavation
KSH97
Kod
H400D
H400E
H400W
H400X
H401
H401A
H401B
H401C
H401D
H401W
H401X
H402
H403
H404
H405
H406
H408
H409
H420
H428
H430
H431
H432
H433
H438
H438A
H438B
H439
H440
H441
H442
H443
H444
H445
H446
H447
H448
H449
H450
H451
H458
H469
H470
H471
H472
H473
H474
H475
H476
H477
H480
H480A
H480B
H480C
H480W
H481
H488
H490
H491
H492
H493
H494
Sida 60 (191)
Benämning
Exfoliationssyndrom utan säker glaukomdiagnos
Pigmentspridningssyndrom utan säker glaukomdiagnos
Annan typ av misstänkt glaukom
Misstänkt glaukom, ospecificerat
Primärt glaukom med öppen kammarvinkel
Kroniskt enkelt glaukom, öppen kammarvinkel
Pigmentglaukom, öppen kammarvinkel
Kapsulärt glaukom, öppen kammarvinkel
Glaukom med lågt ögontryck, öppen kammarvinkel
Annan specificerad form av primärt glaukom med öppen kammarvinkel
Primärt glaukom med öppen kammarvinkel UNS
Primärt glaukom med sluten kammarvinkel
Glaukom sekundärt till ögontrauma
Glaukom sekundärt till ögoninflammation
Glaukom sekundärt till andra ögonsjukdomar
Glaukom sekundärt till läkemedel
Andra former av specificerat glaukom
Glaukom, ospecificerat
Glaukom vid endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och metaboliska sjukdomar
som klassificeras annorstädes
Glaukom vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Glaskroppsprolaps
Glaskroppsblödning
Kristalliniska inlagringar i glaskroppen
Andra glaskroppsgrumlingar
Andra specificerade förändringar i glaskroppen
Glaskroppsdegeneration
Glaskroppsavlossning
Glaskroppsförändring, ospecificerad
Purulent endoftalmit
Andra endoftalmiter
Degenerativ myopi
Andra degenerativa förändringar i ögongloben
Hypotoni av ögat
Degenerationstillstånd i ögongloben
Kvarvarande magnetisk främmande kropp i ögongloben
Kvarvarande icke magnetisk främmande kropp i ögongloben
Andra specificerade förändringar i ögongloben
Förändring i ögongloben, ospecificerad
Glaskroppsblödning vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Endoftalmit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra förändringar i glaskroppen och ögongloben vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Synnervsinflammation
Optikusförändringar som ej klassificeras annorstädes
Papillödem, ospecificerat
Optikusatrofi
Andra förändringar av synnervspapillen
Förändringar i synnervskorsningen
Förändringar i de övriga synbanorna
Förändringar i synbarken
Förändring i synbanorna, ospecificerad
Optikusatrofi vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Postinflammatorisk optikusatrofi
Optikusatrofi vid intrakraniellt neoplasm
Optikusatrofi vid annan intrakraniell skada
Optikusatrofi vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Retrobulbärneurit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra förändringar i synnerven eller synbanorna vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Okulomotoriuspares
Troklearispares
Abducenspares
Total oftalmoplegi
Progressiv yttre oftalmoplegi
KSH97
Kod
H498
H499
H500
H501
H502
H503
H503A
H503B
H503X
H504
H504A
H504B
H504C
H504D
H504X
H505
H505A
H505B
H505C
H505D
H505X
H506
H508
H509
H510
H511
H511A
H511B
H512
H518
H519
H520
H521
H522
H523
H524
H525
H526
H527
H530
H531
H532
H533
H534
H535
H536
H538
H539
H540
H541
H542
H543
H544
H545
H546
H547
H559
H570
H571
H578
H579
H580
H581
H588
Sida 61 (191)
Benämning
Annan paralytisk strabism
Paralytisk strabism, ospecificerad
Konvergent konkomitant skelning
Divergent konkomitant skelning
Vertikal skelning
Intermittent heterotropi
Intermittent esotropi
Intermittent exotropi
Intermittent heterotropi UNS
Annan och icke specificerad heterotropi
Cyklotropi
Konkomitant strabism
Mikrotropi
Monofixationssyndrom
Heterotropi UNS
Heterofori
Alternerande hyperfori
Esofori
Exofori
Cyklofori
Heterofori UNS
Mekanisk strabism
Andra specificerade skelningar
Strabism, ospecificerad
Blickförlamning
Konvergensinsufficiens och konvergensexcess
Konvergensinsufficiens
Konvergensexcess
Internukleär oftalmoplegi
Andra specificerade förändringar i de binokulära rörelserna
Förändring i de binokulära rörelserna, ospecificerad
Hypermetropi
Myopi
Astigmatism
Anisometropi och aniseikoni
Presbyopi
Ackommodationsrubbningar
Andra specificerade refraktionsförändringar
Refraktionsförändring, ospecificerad
Amblyopia ex anopsia
Subjektiva synrubbningar
Diplopi
Andra störningar i binokulära seendet
Synfältsdefekter
Färgsinnesdefekter
Nattblindhet
Andra specificerade synrubbningar
Synrubbning, ospecificerad
Blindhet, båda ögonen
Blindhet, ett öga, nedsatt syn i det andra ögat
Nedsatt syn, båda ögonen
Obestämd synnedsättning i båda ögonen
Blindhet, ett öga
Nedsatt syn, ett öga
Obestämd synnedsättning, ett öga
Obestämd synnedsättning
Nystagmus och andra oregelbundna ögonrörelser
Rubbningar i pupillfunktionen
Ögonsmärtor
Andra specificerade sjukdomar i ögat och närliggande organ
Sjukdom i ögat och närliggande organ, ospecificerad
Rubbningar i pupillfunktionen vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Synrubbningar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra specificerade förändringar i ögat och närliggande organ vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
KSH97
Kod
H590
H598
H599
H600
H601
H602
H603
H604
H605
H608
H609
H610
H611
H612
H613
H618
H619
H620
H621
H622
H623
H624
H628
H650
H651
H652
H653
H654
H659
H660
H661
H662
H663
H664
H669
H670
H671
H678
H680
H681
H690
H698
H699
H700
H701
H702
H708
H709
H719
H720
H721
H722
H728
H729
H730
H731
H738
H739
H740
H741
H742
H743
Sida 62 (191)
Benämning
Glaskroppssyndrom efter kataraktkirurgi
Andra specificerade förändringar i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och
medicinska ingrepp
Förändring i ögat och närliggande organ efter kirurgiska och medicinska ingrepp,
ospecificerad
Abscess i ytterörat
Cellulit i ytterörat
Malign extern otit
Andra infektiösa externa otiter
Kolesteatom i hörselgången
Icke infektiös akut extern otit
Annan specificerad extern otit
Extern otit, ospecificerad
Perikondrit i ytterörat
Icke infektiös sjukdom i öronmusslan
Vaxpropp
Förvärvad stenos i yttre hörselgången
Andra specificerade sjukdomar i ytterörat
Sjukdom i ytteröra, ospecificerad
Extern otit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
Extern otit vid virussjudomar som klassificeras annorstädes
Extern otit vid mykoser
Extern otit vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras
annorstädes
Extern otit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra förändringar i ytterörat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Akut serös mellanöreinflammation
Annan akut icke varig mellanöreinflammation
Kronisk serös mellanöreinflammation
Kronisk mukös mellanöreinflammation
Andra kroniska icke variga mellanöreinflammationer
Icke varig mellanöreinflammation, ej specificerad som akut eller kronisk
Akut varig mellanöreinflammation
Kronisk varig tubotympanisk mellanöreinflammation
Kronisk varig attikoantral mellanöreinflammation
Annan kronisk varig mellanöreinflammation
Varig mellanöreinflammation, ej specificerad som akut eller kronisk
Mellanöreinflammation, ej specificerad som varig eller icke varig
Mellanöreinflammation vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
Mellanöreinflammation vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes
Mellanöreinflammation vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Inflammation i örontrumpeten
Tilltäppning av örontrumpeten
Öppetstående örontrumpet
Andra specificerade sjukdomar i örontrumpeten
Sjukdom i örontrumpeten, ospecificerad
Akut mastoidit
Kronisk mastoidit
Petrosit
Annan inflammation i processus mastoideus och besläktade sjukdomar
Mastoidit, ospecificerad
Mellanörekolesteatom
Central perforation av trumhinnan
Atticus-perforation av trumhinnan
Annan randstående perforation av trumhinnan
Andra specificerade perforationer av trumhinnan
Perforation av trumhinnan, ospecificerad
Akut myringit
Kronisk myringit
Andra specificerade sjukdomar i trumhinnan
Sjukdom i trumhinnan, ospecificerad
Tympanoskleros
Sammanväxningar i mellanörat
Kontinuitetsavbrott och luxation av hörselbenen
Andra förvärvade abnormiteter i hörselbenen
KSH97
Sida 63 (191)
Kod
H744
H748
H749
H750
Benämning
Polyp i mellanörat
Andra specificerade sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet
Sjukdom i mellanörat och mastoidutskottet, ospecificerad
Mastoidit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
H758
Andra specificerade tillstånd i mellanörat och mastoidutskottet vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
Otoskleros som involverar ovala fönstret, icke oblitererande
Otoskleros som involverar ovala fönstret, oblitererande
Kokleär otoskleros
Annan specificerad otoskleros
Otoskleros, ospecificerad
Ménières sjukdom
Benign paroxysmal yrsel
Vestibularisneuronit
Annan perifer yrsel
Yrsel av central orsak
Andra specificerade rubbningar i balansapparatens funktion
Rubbning i balansapparatens funktion, ospecificerad
Yrselsyndrom vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Labyrintit
Labyrintfistel
Labyrintdysfunktion
Bullereffekter på innerörat
Andra specificerade sjukdomar i innerörat
Sjukdom i innerörat, ospecificerad
Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder, dubbelsidig
Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder, ensidig utan nedsättning av hörseln på
motsatt sida
Hörselnedsättning orsakad av ledningshinder, ospecificerad
Sensorineural hörselnedsättning, dubbelsidig
Sensorineural hörselnedsättning, ensidig utan nedsättning av hörseln på motsatt sida
H800
H801
H802
H808
H809
H810
H811
H812
H813
H814
H818
H819
H829
H830
H831
H832
H833
H838
H839
H900
H901
H902
H903
H904
H905
H906
H907
H908
H910
H911
H912
H913
H918
H919
H920
H921
H922
H930
H931
H932
H933
H938
H939
H940
H948
H950
H951
H958
H959
I009
I010
I011
Sensorineural hörselnedsättning, ospecificerad
Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning, blandad typ, dubbelsidig
Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning, blandad typ, ensidig utan
nedsättning av hörseln på motsatt sida
Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning, blandad typ, ospecificerad
Ototoxisk hörselnedsättning
Presbyakusis
Plötslig idiopatisk hörselnedsättning
Dövstumhet som ej klassificeras annorstädes
Annan specficerad form av hörselnedsättning
Hörselnedsättning, ospecificerad
Otalgi
Öronflytning
Blödning från örat
Degenerativa och vaskulära sjukdomar i örat
Tinnitus
Andra onormala hörselförnimmelser
Sjukdomar i hörselnerven
Andra specificerade sjukdomar i örat
Öronsjukdom, ospecificerad
Akustikusneurit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras
annorstädes
Andra specificerade tillstånd i örat vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Recidiverande kolesteatom i operationskavitet
Andra sjukdomar efter utrymning av mastoidutskottet
Andra sjukdomar i örat och mastoidutskottet efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Sjukdom i örat och mastoidutskottet efter kirurgiska och medicinska ingrepp,
ospecificerad
Akut reumatisk feber utan uppgift om hjärtsjukdom
Akut reumatisk perikardit
Akut reumatisk endokardit
KSH97
Kod
I012
I018
I019
I020
I029
I050
I051
I052
I058
I059
I060
I061
I062
I068
I069
I070
I071
I072
I078
I079
I080
I081
I082
I083
I088
I089
I090
I091
I092
I098
I099
I109
I110
I119
I120
I129
I130
I131
I132
I139
I150
I151
I152
I158
I159
I200
I201
I208
I209
I210
I211
I212
I213
I214
I214A
I214B
I214W
I214X
I219
I220
I221
I228
I229
I230
I231
Sida 64 (191)
Benämning
Akut reumatisk myokardit
Annan akut reumatisk hjärtsjukdom
Akut reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad
Reumatisk korea med hjärtsjukdom
Reumatisk korea utan uppgift om hjärtsjukdom
Mitralisstenos
Reumatisk mitralisinsufficiens
Mitralisstenos med mitralisinsufficiens
Andra mitralisklaffel
Mitralisklaffel, ospecificerat
Reumatisk aortastenos
Reumatisk aortainsufficiens
Reumatisk aortastenos med aortainsufficiens
Annat reumatiskt aortaklaffel
Reumatiskt aortaklaffel, ospecificerat
Trikuspidalisstenos
Trikuspidalisinsufficiens
Trikuspidalisstenos med trikuspidalisinsufficiens
Annat trikuspidalisklaffel
Trikuspidalisklaffel, ospecificerat
Sjukdomar i både mitralis- och aortaklaffar
Sjukdomar i både mitralis- och trikuspidalisklaffar
Sjukdomar i både aorta- och trikuspidalisklaffar
Kombinerade sjukdomar i mitralis-, aorta- och trikuspidalisklaffar
Andra multipla klaffel
Multipla klaffel, ospecificerade
Reumatisk myokardit
Reumatiska sjukdomar i endokardiet, icke specificerad klaff
Kronisk reumatisk perikardit
Andra specificerade reumatiska hjärtsjukdomar
Reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad
Essentiell hypertoni
Hypertensiv hjärtsjukdom med hjärtsvikt
Hypertensiv hjärtsjukdom utan hjärtsvikt
Hypertensiv njursjukdom med njursvikt
Hypertensiv njursjukdom utan njursvikt
Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med hjärtsvikt
Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med njursvikt
Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med både hjärtsvikt och njursvikt
Hypertensiv hjärt- och njursjukdom, ospecificerad
Renovaskulär hypertoni
Hypertoni sekundär till andra njursjukdomar
Hypertoni sekundär till endokrina sjukdomar
Annan specificerad sekundär hypertoni
Sekundär hypertoni, ospecificerad
Instabil angina pectoris
Angina pectoris med dokumenterad koronarkärlsspasm
Andra former av angina pectoris
Angina pectoris, ospecificerad
Akut transmural framväggsinfarkt
Akut transmural diafragmal infarkt
Akut transmural hjärtinfarkt med andra lokalisationer
Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation
Akut subendokardiell infarkt
Akut subendokardiell infarkt i framvägg
Akut subendokardiell infarkt, diafragmal
Akut subendokardiell infarkt med annan lokalisation
Akut subendokardiell infarkt med icke specificerad lokalisation
Akut hjärtinfarkt, ospecificerad
Reinfarkt i framväggen
Reinfarkt i diafragmala väggen
Reinfarkt med andra lokalisationer
Reinfarkt med icke specificerad lokalisation
Hemoperikardium som komplikation till akut hjärtinfarkt
Förmaksseptumdefekt som komplikation till akut hjärtinfarkt
KSH97
Sida 65 (191)
Kod
I232
I233
Benämning
Kammarseptumdefekt som komplikation till akut hjärtinfarkt
Ruptur av hjärtväggen utan hemoperikardium som komplikation till akut hjärtinfarkt
I234
I235
I236
I238
I240
I241
I248
I249
I250
I251
I252
I253
I254
I255
I256
I258
I259
I260
I269
I270
I271
I278
I279
I280
I281
I288
I289
I300
I301
I301A
I301B
I308
I308A
I308B
I309
I309A
I309B
I310
I311
I312
I313
I318
I319
I320
I321
Ruptur av chordae tendineae som komplikation till akut hjärtinfarkt
Ruptur av papillarmuskel som komplikation till akut hjärtinfarkt
Trombos i förmak, hjärtöra eller kammare som komplikation till akut hjärtinfarkt
Andra specificerade komplikationer till akut hjärtinfarkt
Koronartrombos som ej resulterar i hjärtinfarkt
Postinfarktsyndrom
Andra specificerade former av akut ischemisk hjärtsjukdom
Akut ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad
Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom
Aterosklerotisk hjärtsjukdom
Gammal hjärtinfarkt
Hjärtaneurysm
Koronarartäraneurysm
Ischemisk kardiomyopati
Tyst myokardischemi
Andra specificerade former av kronisk ischemisk hjärtsjukdom
Kronisk ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad
Lungemboli med uppgift om akut cor pulmonale
Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale
Primär pulmonell hypertoni
Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom
Andra specificerade sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen
Pulmonell hjärtsjukdom, ospecificerad
Arteriovenös fistel i lungkärlen
Aneurysm i lungartären
Andra specificerade sjukdomar i lungkärlen
Sjukdom i lungkärlen, ospecificerad
Akut icke specifik idiopatisk perikardit
Infektiös perikardit
Akut infektiös perikardit med tamponad
Akut infektiös perikardit utan tamponad
Andra specificerade former av akut perikardit
Akut recidiverande perikardit med tamponad
Akut recidiverande perikardit utan tamponad
Akut perikardit, ospecificerad
Akut perikardit UNS med tamponad
Akut perikardit UNS utan tamponad
Kronisk adhesiv perikardit
Kronisk konstriktiv perikardit
Hemoperikardium som ej klassificeras annorstädes
Utgjutning i perikardiet
Andra specificerade sjukdomar i perikardiet
Sjukdom i perikardiet, ospecificerad
Perikardit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
Perikardit vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras
annorstädes
Perikardit vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes
Akut och subakut infektiös endokardit
Akut och subakut endokardit, ospecificerad
Mitralisinsufficiens
Prolaps av mitralisklaffen
Icke reumatisk mitralisstenos
Andra specificerade icke reumatiska mitralisklaffsjukdomar
Icke reumatisk mitralisklaffsjukdom, ospecificerad
Aortastenos
Aortainsufficiens
Aortastenos med aortainsufficiens
Andra specificerade aortaklaffsjukdomar
Aortaklaffsjukdom, ospecificerad
Icke reumatisk trikuspidalisstenos
Icke reumatisk trikuspidalisinsufficiens
Icke reumatisk trikuspidalisstenos med trikuspidalisinsufficiens
I328
I330
I339
I340
I341
I342
I348
I349
I350
I351
I352
I358
I359
I360
I361
I362
KSH97
Kod
I368
I369
I370
I371
I372
I378
I379
I389
I390
I391
I392
I393
I394
I398
I400
I401
I408
I409
I410
I411
I412
I418
I420
I421
I422
I423
I424
I425
I426
I427
I428
I429
I430
I431
I432
I438
I440
I441
I441A
I441B
I442
I443
I444
I445
I446
I446A
I446B
I447
I450
I450A
I450B
I451
I452
I453
I454
I455
I456
I456A
I456B
I456W
I456X
I458
I459
Sida 66 (191)
Benämning
Andra specificerade icke reumatiska trikuspidalisklaffsjukdomar
Icke reumatisk trikuspidalisklaffsjukdom, ospecificerad
Pulmonalisstenos
Pulmonalisinsufficiens
Pulmonalisstenos med pulmonalisinsufficiens
Andra specificerade pulmonalisklaffsjukdomar
Pulmonalisklaffsjukdom, ospecificerad
Endokardit , icke specificerad klaff
Mitralisklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Aortaklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Trikuspidalisklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Pulmonalisklafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Multipla klafförändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Endokardit, icke specificerad klaff, vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Infektiös myokardit
Isolerad myokardit
Annan akut myokardit
Akut myokardit, ospecificerad
Myokardit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
Myokardit vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes
Myokardit vid andra infektionssjukdom och parasitsjukdomar som klassificeras
annorstädes
Myokardit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Dilaterad kardiomyopati
Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati
Annan hypertrofisk kardiomyopati
Endomyokardiell sjukdom
Endokardiell fibroelastos
Annan restriktiv kardiomyopati
Alkoholkardiomyopati
Kardiomyopati orsakad av läkemedel och annan yttre påverkan
Andra specificerade kardiomyopatier
Kardiomyopati, ospecificerad
Kardiomyopati vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras
annorstädes
Kardiomyopati vid ämnesomsättningssjukdomar
Kardiomyopati vid nutritionsrubbningar
Kardiomyopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Atrioventrikulärt block, första graden
Atrioventrikulärt block, andra graden
AV-block grad II/Wenckebachs typ
AV-block grad II/Mobitz typ II
Atrioventrikulärt block, totalt
Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block
Vänstersidigt främre fascikelblock
Vänstersidigt bakre fascikelblock
Annat vänstersidigt grenblock
Komplett vänstergrenblock
Inkomplett vänstergrenblock
Vänstersidigt grenblock, ospecificerat
Högersidigt fascikelblock
Komplett högergrenblock
Inkomplett högergrenblock
Annat och icke specificerat högersidigt grenblock
Bifascikulärt block
Trifascikulärt block
Icke specificerat intraventrikulärt block
Annat specificerat hjärtblock
Pre-excitationssyndrom
Wolff-Parkinson-White (WPW)-syndrom
Lown-Ganong-Lewine (LGL)-syndrom
Pre-excitationssyndrom av annan typ
Pre-excitationssyndrom/accessorisk överledning
Andra specificerade retledningsrubbningar
Retledningsrubbning, ospecificerad
KSH97
Kod
I460
I461
I469
I470
I471
I472
I472A
I472B
I472C
I479
I489
I489A
I489B
I489C
I489D
I489E
I489F
I490
I491
I492
I493
I494
I495
I495A
I495B
I495C
I498
I498A
I498B
I498C
I499
I500
I501
I509
I510
I511
I512
I513
I514
I515
I516
I517
I518
I519
I520
I521
Sida 67 (191)
I528
Benämning
Hjärtstillestånd med framgångsrik hjärt-lungräddning
Plötslig hjärtdöd
Hjärtstillestånd, ospecificerat
Re-entry ventricular arrythmia
Paroxysmal supraventrikulär takykardi
Paroxysmal ventrikulär takykardi
Kammartakykardi, kortvarig
Kammartakykardi, långvarig
Kammartakykardi, torsades des pointes
Paroxysmal takykardi, ospecificerad
Förmaksflimmer och förmaksfladder
Förmaksflimmer, kroniskt
Förmaksflimmer, paroxysmalt
Förmaksfladder,kroniskt
Förmaksfladder, paroxysmalt
Förmaksflimmerfladder, kroniskt
Förmaksflimmerfladder, paroxysmalt
Ventrikelflimmer och ventrikelfladder
Prematur depolarisation av förmaket
Nodal prematur depolarisering
Prematur depolarisation av kammaren
Annan och icke specificerad prematur depolarisation
Sick sinus syndrome
Sinus arrest
Sick sinus syndrome
Brady-takysyndrom
Andra specificerade hjärtarytmier
Sinusbradykardi
Sinustakykardi
Kardiell ersättningsrytm
Hjärtarytmi, ospecificerad
Kronisk hjärtinsufficiens
Vänsterhjärtsvikt
Hjärtinsufficiens, ospecificerad
Förvärvad septumdefekt i hjärtat
Ruptur av chordae tendineae som ej klassificeras annorstädes
Ruptur av papillarmuskel som ej klassificeras annorstädes
Intrakardiell trombos som ej klassificeras annorstädes
Myokardit, ospecificerad
Degenerativ hjärtmuskelförändring
Kardiovaskulär sjukdom, ospecificerad
Hjärtförstoring
Annan ofullständigt preciserad hjärtsjukdom
Hjärtsjukdom, ospecificerad
Andra hjärtsjukdomar vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra hjärtsjukdomar vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som
klassificeras annorstädes
Andra specificerade hjärtsjukdomar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
I600
I601
I602
I603
I604
I605
I606
I607
I608
I609
I610
I611
I612
I613
I614
I615
Subaraknoidalblödning från karotissifonen eller karotisbifurkationen
Subaraknoidalblödning från arteria cerebri media
Subaraknoidalblödning från arteria communicans anterior
Subaraknoidalblödning från arteria communicans posterior
Subaraknoidalblödning från arteria basilaris
Subaraknoidalblödning från arteria vertebralis
Subaraknoidalblödning från andra intrakraniella artärer
Subaraknoidalblödning från icke specificerad intrakraniell artär
Annan subaraknoidalblödning
Subaraknoidalblödning, ospecificerad
Djup intracerebral blödning i storhjärnshemisfär
Ytlig intracerebral blödning i storhjärnshemisfär
Intracerebral blödning i storhjärnshemisfär, ospecificerad
Intracerebral blödning i hjärnstammen
Intracerebellär blödning
Intraventrikulär blödning
KSH97
Kod
I616
I618
I619
I620
I621
I629
I630
I631
I632
I633
I634
I635
I636
I638
I639
I649
I650
I651
I652
I653
I658
I659
I660
I661
I662
I663
I664
I668
I669
I670
I671
I672
I673
I674
I675
I676
I677
I678
I679
I680
I681
Sida 68 (191)
Benämning
Intracerebral blödning med multipel lokalisation
Annan specificerad intracerebral blödning
Intracerebral blödning, ospecificerad
Subdural blödning
Icke traumatisk extradural blödning
Intrakraniell blödning ospecificerad
Cerebral infarkt orsakad av trombos i precerebrala artärer
Cerebral infarkt orsakad av emboli i precerebrala artärer
Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenos i precerebrala
artärer
Cerebral infarkt orsakad av trombos i cerebrala artärer
Cerebral infarkt orsakad av emboli i cerebrala artärer
Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenos i cerebrala artärer
I690
I690A
I690B
I691
I692
I693
I694
Cerebral infarkt orsakad av cerebral venös trombos, icke varig
Annan specificerad cerebral infarkt
Cerebral infarkt, ospecificerad
Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt
Ocklusion och stenos av arteria vertebralis
Ocklusion och stenos av arteria basilaris
Ocklusion och stenos av arteria carotis
Ocklusion och stenos av multipla och bilaterala precerebrala artärer
Ocklusion och stenos av annan specificerad precerebral artär
Ocklusion och stenos av icke specificerad precerebral artär
Ocklusion och stenos av arteria cerebri media
Ocklusion och stenos av arteria cerebri anterior
Ocklusion och stenos av arteria cerebri posterior
Ocklusion och stenos av cerebellära artärer
Ocklusion och stenos av multipla och bilaterala cerebrala artärer
Ocklusion och stenos av annan specificerad cerebral artär
Ocklusion och stenos av icke specificerad cerebral artär
Dissektion av cerebrala artärer, icke brustna
Cerebralt aneurysm, icke brustet
Cerebral ateroskleros
Progressiv vaskulär leukoencefalopati
Hypertensiv encefalopati
Moyamoyasjukdom
Icke varig trombos i intrakraniella venösa systemet
Cerebral arterit som ej klassificeras annorstädes
Andra specificerade cerebrovaskulära sjukdomar
Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad
Cerebral amyloid angiopati
Cerebral arterit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras
annorstädes
Cerebral arterit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra specificerade cerebrovaskulära tillstånd vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Sena effekter av subaraknoidalblödning
Sena effekter av subaraknoidalblödning
Sena effekter av subduralblödning
Sena effekter av intracerebral blödning
Sena effekter av annan icke traumatisk intrakraniell blödning
Sena effekter av cerebral infarkt
Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom, ej specificerad som blödning eller infarkt
I698
I700
I701
I702
I702A
I702C
I702X
I708
I709
I710
Sena effekter av andra och icke specificerade cerebrovaskulära sjukdomar
Ateroskleros i aorta
Ateroskleros i njurartär
Ateroskleros i extremitetsartärer
Aterosklerotiskt gangrän
Arteriosklerotiskt bensår
Ateroskleros i extremitetsartärer, ospecificerat
Ateroskleros i andra specificerade artärer
Generaliserad och icke specificerad ateroskleros
Dissektion av aorta
I682
I688
KSH97
Kod
I711
I712
I713
I714
I715
I716
I718
I719
I720
I721
I722
I723
I724
I728
I729
I730
I731
I738
I738A
I738B
I738C
I738D
I738W
I739
I739A
I739B
I739C
I739D
I739X
I740
I741
I742
I743
I744
I745
I748
I749
I770
I771
I772
I773
I774
I775
I776
I778
I779
I780
I781
I781A
I781B
I781C
I781X
I788
I789
I790
I791
I792
I798
I800
I801
I802
I803
I808
I809
Sida 69 (191)
Benämning
Torakalt aortaaneurysm, brustet
Torakalt aortaaneurysm, icke brustet
Bukaortaaneurysm, brustet
Bukaortaaneurysm, icke brustet
Torakoabdominellt aortaaneurysm, brustet
Torakoabdominellt aortaaneurysm, icke brustet
Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet
Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet
Aneurysm i arteria carotis
Aneurysm i artär i övre extremitet
Aneurysm i njurartär
Aneurysm i arteria iliaca
Aneurysm i artär i nedre extremitet
Aneurysm i andra specificerade artärer
Aneurysm med icke specificerad lokalisation
Raynauds syndrom
Thromboangiitis obliterans
Andra specificerade sjukdomar i perifera kärl
Akrocyanos
Akroparestesi
Erytrocyanos
Erytromelalgi
Andra specificerade sjukdomar i perifera kärl
Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad
Artärspasm
Claudicatio intermittens
Digital ischemi
Vasodilatation
Perifer kärlsjukdom, ospecificerad
Emboli och trombos i bukaorta
Emboli och trombos i andra och icke specificerade delar av aorta
Emboli och trombos i övre extremitetsartärer
Emboli och trombos i nedre extremitetsartärer
Emboli och trombos i extremitetsartärer, ospecificerade
Emboli och trombos i arteria iliaca
Emboli och trombos i andra specificerade artärer
Emboli och trombos i icke specificerad artär
Arteriovenös fistel, förvärvad
Artärstriktur
Artärruptur
Arteriell fibromuskulär dysplasi
Kompressionssyndrom i arteria coeliaca
Nekros i artär
Arterit, ospecificerad
Andra specificerade sjukdomar i artärer och arterioler
Sjukdom i artärer och arterioler, ospecificerad
Hereditär hemorragisk telangiektasi
Nevus, icke neoplastiskt
Angioma senile
Spindelnevus
Telangiektasier
Icke neoplastiskt nevus, ospecifierat
Andra specificerade sjukdomar i kapillärerna
Sjukdom i kapillärerna, ospecificerad
Aneurysm i aorta vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Aortit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Perifer angiopati vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra specificerade förändringar i artärer, arterioler och kapillärer vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
Flebit och tromboflebit i nedre extremiteternas ytliga kärl
Flebit och tromboflebit i vena femoralis
Flebit och tromboflebit i andra djupa kärl i nedre extremiteterna
Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna, ospecificerad
Flebit och tromboflebit med annan specificerad lokalisation
Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation
KSH97
Kod
I819
I820
I821
I822
I823
I828
I829
I830
I831
I832
I839
I840
I841
I842
I843
I844
I845
I846
I847
I848
I849
I850
I859
I860
I861
I862
I863
I864
I868
I870
I871
I872
I878
I879
I880
I881
I888
I889
I890
I890A
I890B
I890C
I890W
I891
I898
I898A
I898B
I898W
I899
I950
I951
I952
I958
I959
I970
I971
I972
I978
I979
I980
I981
I982
Sida 70 (191)
Benämning
Trombos i portavenen
Budd-Chiaris syndrom
Thrombophlebitis migrans
Emboli och trombos i vena cava
Emboli och trombos i vena renalis
Emboli och trombos i andra specificerade vener
Venös emboli och trombos i icke specificerad ven
Varicer i nedre extremiteterna med bensår
Varicer i nedre extremiteterna med inflammation
Varicer i nedre extremiteterna med både bensår och inflammation
Varicer i nedre extremiteterna utan uppgift om bensår eller inflammation
Inre trombotiserade hemorrojder
Inre hemorrojder med andra komplikationer
Inre hemorrojder utan komplikation
Yttre trombotiserade hemorrojder
Yttre hemorrojder med andra komplikationer
Yttre hemorrojder utan komplikation
Kvarvarande hemorrojdhudflikar
Trombotiserade hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre
Hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre med andra komplikationer
Hemorrojder ej specificerade som inre eller yttre utan uppgift om komplikation
Esofagusvaricer med blödning
Esofagusvaricer utan blödning
Sublinguala varicer
Varikocele
Bäckenvaricer
Varicer i vulva
Varicer i magsäcken
Varicer med andra specificerade lokalisationer
Posttrombotiskt syndrom
Kompression av ven
Venös insufficiens
Andra specificerade sjukdomar i venerna
Vensjukdom, ospecificerad
Icke specifik mesenteriell lymfadenit
Kronisk lymfadenit med undantag av mesenteriet
Annan icke specifik lymfadenit
Icke specifik lymfadenit, ospecificerad
Lymfödem som ej klassificeras annorstädes
Lymfangiektasi
Lymphoedema praecox
Lymfödematös keratoderma
Annat lymfödem som ej klassificeras annorstädes
Lymfangit
Andra specificerade icke infektiösa sjukdomar i lymfkärlen och lymfkörtlarna
Kylocele (ej orsakat av filaria)
Lipomelanotisk retikulos
Andra specifika icke infektiösa sjukdomar i lymkärlen och lymfkörtlarna
Icke infektiös sjukdom i lymfkärlen och lymfkörtlarna, ospecificerad
Idiopatisk hypotoni
Ortostatisk hypotoni
Hypotoni orsakad av läkemedel
Annan specificerad hypotoni
Hypotoni, ospecificerad
Postkardiotomisyndrom
Andra funktionella störningar efter hjärtkirurgi
Lymfödem efter mastektomi
Andra specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen efter kirurgiska eller medicinska
ingrepp som ej klassificeras annorstädes
Sjukdom i cirkulationsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp, ospecificerad
Kardiovaskulär syfilis
Kardiovaskulära tillstånd vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som
klassificeras annorstädes
Esofagusvaricer vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
KSH97
Kod
I988
I999
J009
J010
J011
J012
J013
J014
J018
J019
J020
J028
J029
J030
J038
J039
J040
J041
J042
J050
J051
J060
J068
J069
J100
J101
J108
J110
J111
J118
J120
J121
J122
J128
J129
J139
J149
J150
J151
J152
J153
J154
J155
J156
J157
J158
J159
J160
J168
J170
J171
J172
J173
J178
J180
J181
J182
J188
J189
J200
J201
J202
J203
J204
Sida 71 (191)
Benämning
Andra specificerade tillstånd i cirkulationsorganen vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen
Akut nasofaryngit
Akut maxillarsinuit
Akut frontalsinuit
Akut etmoidalsinuit
Akut sfenoidalsinuit
Akut pansinuit
Annan specificerad akut sinuit
Akut sinuit, ospecificerad
Streptokockfaryngit
Akut faryngit orsakad av andra specificerade organismer
Akut faryngit, ospecificerad
Streptokocktonsillit
Akut tonsillit orsakad av andra specificerade organismer
Akut tonsillit, ospecificerad
Akut laryngit
Akut trakeit
Akut laryngotrakeit
Akut obstruktiv laryngit
Akut epiglottit
Akut laryngofaryngit
Annan specificerad akut övre luftvägsinfektion med multipel lokalisation
Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad
Influensa med pneumoni, influensavirus identifierat
Influensa med andra respiratoriska manifestationer, influensavirus identifierat
Influensa med andra manifestationer, influensavirus identifierat
Influensa med pneumoni, virus ej identifierat
Influensa med andra manifestationer i luftvägarna, virus ej identifierat
Influensa med andra manifestationer, virus ej identifierat
Pneumoni orsakad av adenovirus
Pneumoni orsakad av respiratoriskt syncytialvirus
Pneumoni orsakad av parainfluensavirus
Annan specificerad viruspneumoni
Viruspneumoni, ospecificerad
Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae
Pneumoni orsakad av Haemophilus influenzae
Pneumoni orsakad av Klebsiella pneumoniae
Pneumoni orsakad av Pseudomonas
Pneumoni orsakad av stafylokocker
Pneumoni orsakad av streptokocker grupp B
Pneumoni orsakad av andra streptokocker
Pneumoni orsakad av Escherichia coli
Pneumoni orsakad av andra aeroba gramnegativa bakterier
Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae
Annan specificerad bakteriell pneumoni
Bakteriell pneumoni, ospecificerad
Klamydiapneumoni
Pneumoni orsakad av andra specificerade infektiösa organismer
Pneumoni vid bakteriella sjukdomar som klassificeras annorstädes
Pneumoni vid virussjukdomar som klassificeras annorstädes
Pneumoni vid svampsjukdomar
Pneumoni vid parasitsjukdomar
Pneumoni vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Bronkopneumoni, ospecificerad
Lobär pneumoni, ospecificerad
Hypostatisk pneumoni, ospecificerad
Annan pneumoni orsakad av icke specificerad mikroorganism
Pneumoni, ospecificerad
Akut bronkit orsakad av Mycoplasma pneumonie
Akut bronkit orsakad av Haemophilus influenzae
Akut bronkit orsakad av streptokocker
Akut bronkit orsakad av coxsackievirus
Akut bronkit orsakad av parainfluensavirus
KSH97
Kod
J205
J206
J207
J208
J209
J210
J218
J219
J229
J300
J301
J302
J303
J303A
J303B
J303W
J304
J310
J311
J312
J320
J321
J322
J323
J324
J328
J329
J330
J331
J338
J339
J340
J341
J342
J343
J348
J350
J351
J352
J353
J358
J359
J369
J370
J370A
J370B
J370C
J370W
J370X
J371
J380
J380A
J380B
J380C
J380D
J380W
J380X
J381
J381A
J381B
J381C
J381D
J381W
J381X
J382
Sida 72 (191)
Benämning
Akut bronkit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus
Akut bronkit orsakad av rhinovirus
Akut bronkit orsakad av ECHO-virus
Akut bronkit orsakad av andra specificerade organismer
Akut bronkit, ospecificerad
Akut bronkiolit orsakad av respiratoriskt syncytialvirus
Akut bronkiolit orsakad av andra specificerade organismer
Akut bronkiolit, ospecificerad
Icke specificerad akut infektion i nedre luftvägarna
Vasomotorisk rinit
Allergisk rinit orsakad av pollen
Annan säsongbunden allergisk rinit
Annan allergisk rinit
Rinit, allergisk, icke säsongbunden, orsakad av pälsdjur
Rinit, allergisk, icke säsongbunden, orsakad av kvalster
Rinit, allergisk, icke säsongbunden, orsakad av andra agens
Allergisk rinit, ospecificerad
Kronisk rinit
Kronisk nasofaryngit
Kronisk faryngit
Kronisk maxillarsinuit
Kronisk frontalsinuit
Kronisk etmoidalsinuit
Kronisk sfenoidalsinuit
Kronisk pansinuit
Annan kronisk sinuit
Kronisk sinuit, ospecificerad
Polyp i näshålan
Polypös sinusdegeneration
Annan näspolyp
Näspolyp, ospecificerad
Abscess, furunkel och karbunkel i näsan
Cysta och mukocele i näshåla och nässinus
Sned nässkiljevägg
Hypertrofi av näsmusslorna
Andra specificerade sjukdomar i näshåla och nässinus
Kronisk tonsillit
Hypertrofi av tonsiller
Hypertrofi av adenoider
Hypertrofi av tonsiller med hypertrofi av adenoider
Andra specificerade kroniska sjukdomar i tonsiller och adenoider
Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider, ospecificerad
Halsböld
Kronisk laryngit
Kronisk hypertrofisk laryngit
Kronisk laryngitis sicca
Ensidig stämbandsinflammation (monocordit)
Annan specificerad kronisk laryngit
Kronisk laryngit, ospecificerad
Kronisk laryngotrakeit
Förlamning av stämbanden och struphuvudet
Stämbandsparalys
Ensidig stämbandsförlamning
Bilateral stäbandsförlamning
Pares av nervus laryngeus superior
Annan specificerad stämbandsförlamning
Stämbandsförlamning, ospecificerad
Polyp på stämband och i struphuvudet
Stämbandspolyp (ej inflammatorisk)
Reinkeödem
Inflammatorisk stämbandspolyp
Randstående stämbandsödem
Annan specificerad polyp i struphuvudet
Polyp i struphuvudet, ospecificerad
Knutor på stämbanden
KSH97
Kod
J383
J383A
J383B
J383C
J383D
J383E
J383F
J383G
J383H
J383J
J383K
J383L
J383M
J383N
J383Q
J383R
J383W
J383X
J384
J385
J386
J387
J387A
J387B
J387C
J387D
J387W
J390
J391
J392
J393
J398
J399
J409
J410
J411
J418
J429
J430
J431
J432
J438
J439
J440
J441
J448
J449
J450
J450A
J450B
J450W
J451
J451A
J451W
J458
J459
J469
J479
J609
J619
J620
J628
J630
J631
J632
Sida 73 (191)
Benämning
Andra specificerade sjukdomar i stämbanden
Stämbandscysta
Stämbandsfåra
Vergeture i stämband
Adhesivlaryngit/ärrbildning i stämband
Stämbandsatrofi, stämbandsinsufficiens
Granulomatös inflammation i stämbandens membranösa del
Förvärvat larynxmembran/stämbandssammanväxning
Kärlektasier i stämband
Stämbandshematom
Leukoplaki på stämband
Dysplasi i stämbandsslemhinnan
Spasmodisk dysfoni
Interaryiritation i stämbanden
Kontaktulcus och andra sår i processus vocalisområdet
Kontaktgranulom och andra granulom i processus vokalisområdet
Andra specificerade sjukdomar i stämband
Förändring i stämband, ospecificerad
Larynxödem
Laryngospasm
Stenos i struphuvudet
Andra specificerade sjukdomar i struphuvudet
Pachydermia interarytenoidea
Fickbandsprolaps, fickbandscysta
Ledstelhet i krikoarytenoidleden, larynxankylos
Asymmetri i stämbandsrörlighet eller larynx
Annan specificerad sjukdom i larynx
Retrofaryngeal och parafaryngeal abscess
Annan abscess i farynx
Andra sjukdomar i farynx
Överkänslighetsreaktion i övre luftvägarna utan angiven lokalisation
Andra specificerade sjukdomar i övre luftvägarna
Sjukdom i övre luftvägarna, ospecificerad
Bronkit icke specificerad som akut eller kronisk
Mukös kronisk bronkit
Mukopurulent kronisk bronkit
Kombinerad mukös och mukopurulent kronisk bronkit
Icke specificerad kronisk bronkit
MacLeods syndrom
Panlobulärt emfysem
Centrilobulärt emfysem
Annat emfysem
Lungemfysem, ospecificerat
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut nedre luftvägsinfektion
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, ospecificerad
Annan specificerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad
Huvudsakligen allergisk astma
Asthma bronchiale, allergisk, akut, infektionsutlöst
Asthma bronchiale, allergisk, akut, allergenutlöst
Annan asthma bronchiale, allergisk, akut
Icke allergisk astma
Asthma bronchiale, icke allergisk, akut, infektionsutlöst
Annan asthma bronchiale, icke allergisk, akut
Blandad astma
Astma, ospecificerad
Akut svår astma
Bronkiektasier
Pneumokonios orsakad av stenkolsdamm
Pneumokonios orsakad av asbest och andra mineralfibrer
Pneumokonios orsakad av talkdamm
Pneumokonios orsakad av annat damm som innehåller kisel
Aluminos
Bauxitfibros
Beryllios
KSH97
Kod
J633
J634
J635
J638
J649
J659
J660
J661
J662
J668
J670
J671
J672
J673
J674
J675
J676
J677
J678
J679
J680
J681
J682
J683
J684
J688
J689
J690
J691
J698
J700
J701
J702
J703
J704
J708
J709
J809
J819
J829
J840
J841
J848
J849
J850
J851
J852
J853
J860
J869
J909
J919
J920
J929
J930
J931
J938
J939
J940
J941
J942
J948
Sida 74 (191)
Benämning
Grafitfibros
Sideros
Stannos
Pneumokonios orsakad av annat specificerat oorganiskt damm
Icke specificerad pneumokonios
Pneumokonios förenad med tuberkulos
Byssinos
Linberedarsjuka
Cannabinos
Luftvägssjukdom orsakad av annat specificerat organiskt damm
Hypersensitivitetspneumonit orsakad av inhalerade mögelsporer
Bagassos
Fågelskötarsjuka
Suberos
Maltarbetarlunga
Svamparbetarlunga
Lönnavbarkarlunga
Ventilationspneumonit
Hypersensitivitetspneumonit orsakad av annat organiskt damm
Hypersensitivitetspneumonit orsakad av organiskt damm, ospecificerat
Bronkit och pneumonit orsakad av kemikalier, gaser, rök och ånga
Akut lungödem orsakat av kemikalier, gaser, rök och ånga
Inflammation i övre luftvägarna orsakad av kemikalier, gaser, rök och ånga som ej
klassificeras annorstädes
Andra akuta och subakuta sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser,
rök och ånga
Kroniska sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och ånga
Andra specificerade sjukliga tillstånd i lungorna orsakade av kemikalier, gaser, rök och
ånga
Icke specificerat tillstånd i lungorna orsakat av kemikalier, gaser, rök och ånga
Pneumonit orsakad av föda eller uppkräkt maginnehåll
Pneumonit orsakad av olja eller essenser
Pneumonit orsakad av andra fasta och flytande ämnen
Akuta och subakuta lungmanifestationer orsakade av strålning
Kroniska och andra lungmanifestationer orsakade av strålning
Akuta läkemedelsutlösta interstitiella lungsjukdomar
Kroniska läkemedelsutlösta interstitiella lungsjukdomar
Läkemedelsutlöst interstitiell lungsjukdom, ospecificerad
Sjukliga tillstånd i lungorna av andra specificerade yttre orsaker
Sjukliga tillstånd i lungorna av icke specificerade yttre orsaker
Akut andningssviktsyndrom hos vuxen
Lungödem
Lungeosinofili som ej klassificeras annorstädes
Alveolära och parietoalveolära tillstånd
Annan interstitiell lungsjukdom med fibros
Andra specificerade interstitiella lungsjukdomar
Interstitiell lungsjukdom, ospecificerad
Gangrän och nekros i lunga
Lungabscess med pneumoni
Lungabscess utan pneumoni
Abscess i mediastinum
Empyem med fistel
Empyem utan fistel
Utgjutning i lungsäcken som ej klassificeras annorstädes
Utgjutning i lungsäcken vid tillstånd som klassificeras annorstädes
Pleuraplack med känd asbestexponering
Pleuraplack utan känd asbestexponering
Spontan ventilpneumotorax
Annan spontanpneumotorax
Annan specificerad pneumotorax
Pneumotorax, ospecificerad
Kylotorax
Fibrotorax
Hemotorax
Andra specificerade pleurala sjukdomar
KSH97
Kod
J949
J950
J951
J952
J953
J954
J955
J958
Sida 75 (191)
J959
Benämning
Pleural sjukdom, ospecificerad
Dysfunktion av trakeostomi
Akut respiratorisk insufficiens efter toraxkirurgi
Akut respiratorisk insufficiens efter icke torakal kirurgi
Kronisk respiratorisk insufficiens efter kirurgi
Mendelsons syndrom
Subglottisk stenos efter kirurgiskt eller medicinskt ingrepp
Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen efter kirurgiska eller medicinska
ingrepp
Sjukdom i andningsorganen efter kirurgiska eller medicinska ingrepp, ospecificerad
J960
J961
J969
J980
J981
J982
J983
J984
J985
J986
J988
J989
J990
J991
J998
K000
K001
K002
K003
K004
K005
K006
K007
K008
K009
K010
K011
K020
K021
K022
K023
K024
K028
K029
K030
K031
K032
K033
K034
K035
K036
K037
K038
K039
K040
K041
K042
K043
K044
K045
K046
K047
K048
Akut respiratorisk insufficiens
Kronisk respiratorisk insufficiens
Respiratorisk insufficiens, ospecificerad
Sjukdomar i bronker som ej klassificeras annorstädes
Atelektas
Interstitiellt emfysem
Kompensatoriskt emfysem
Andra lungsjukdomar
Sjukdomar i mediastinum som ej klassificeras annorstädes
Sjukdomar i diafragma
Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen
Sjukdomar i andningsorganen, ospecificerade
Reumatoid lungsjukdom
Lungförändringar vid andra diffusa bindvävssjukdomar
Lungförändringar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Avsaknad av tänder genom utebliven tandutveckling
Övertaliga tänder
Avvikelser i tändernas storlek och form
Fläckiga tänder
Störningar i tandbildningen
Ärftliga rubbningar i tandvävnaderna som ej klassificeras annorstädes
Rubbningar i tandframbrottet
Besvär vid tandframbrottet
Andra specificerade rubbningar i tandutvecklingen
Rubbning i tändernas utveckling och frambrott, ospecificerad
Retinerade tänder utan frambrottshinder
Retinerade tänder med frambrottshinder
Karies begränsad till emaljen
Karies i dentinet
Karies i cementet
Avstannad tandkaries
Odontoklasi
Annan specificerad tandkaries
Tandkaries, ospecificerad
Nedslitning av tänderna
Abrasion av tänderna
Tanderosion
Patologisk resorption av tänder
Cementpålagring
Ankylos av tänder
Tandbeläggningar
Posteruptiva färgförändringar av tändernas hårdvävnader
Andra specificerade sjukdomar i tändernas hårdvävnader
Sjukdom i tändernas hårdvävnader, ospecificerad
Pulpit
Pulpanekros
Pulpadegeneration
Sekundär dentinbildning i pulpan
Akut periradikulär osteit med ursprung i pulpan
Kronisk periradikulär osteit
Periradikulär abscess med fistel
Periradikulär abscess utan fistel
Radikulär cysta
KSH97
Sida 76 (191)
Kod
K049
Benämning
Andra och icke specificerade sjukdomar i pulpan och de periradikulära vävnaderna
K050
K051
K052
K053
K054
K055
K056
K060
K061
K062
K068
K069
K070
K070A
K070B
K071
K072
K073
K074
K075
K076
K078
K079
K080
K081
K082
K083
K088
K089
K090
K091
K092
K098
Akut gingivit
Kronisk gingivit
Akut parodontit
Kronisk parodontit
Parodontos
Andra parodontala sjukdomar
Parodontal sjukdom, ospecificerad
Gingivaretraktion
Gingival hyperplasi
Traumatiska skador i gingiva och tandlöst alveolarutskott
Andra specificerade sjukdomar i gingiva och tandlöst alveolarutskott
Sjukdom i gingiva och tandlöst alveolarutskott, ospecificerad
Uttalade anomalier i käkarnas storlek
Makrognati
Mikrognati
Anomalier i förhållandet mellan käke och skallbas
Anomalier i förhållandet mellan tandbågarna
Anomalier i tändernas ställning
Malocklusion, ospecificerad
Onormal funktion hos tänder och käkar
Rubbningar i käkleden
Andra specificerade dentofaciala anomalier
Tand- och käkmissbildningar med malocklusion, ospecificerade
Förlust av tänder på grund av systemsjukdom
Förlust av tänder som följd av olycksfall, extraktion eller parodontal sjukdom
Atrofi av tandlöst alveolarutskott
Retinerad tandrot
Andra specificerade sjukdomar i tänderna och omgivande vävnader
Sjukdomar och tillstånd i tänderna och omgivande vävnader, ospecificerade
Odontogena utvecklingscystor
Icke odontogena utvecklingscystor i mun- och käkregionen
Andra cystor i käken
Andra specificerade cystor i mun- och käkregionen som ej klassificeras annorstädes
K099
K100
K101
K102
K103
K108
K109
K110
K111
K112
K113
K114
K115
K116
K117
K118
K119
K120
K121
K121A
K121C
K121D
K121W
K121X
K122
K130
K130A
K130B
K130C
Cysta i mun- och käkregionen, ospecificerad
Utvecklingssjukdomar i käkarna
Centralt jättecellsgranulom
Inflammatoriska tillstånd i käkarna
Alveolit i käkben
Andra specificerade sjukdomar i käkarna
Sjukdom i käkarna, ospecificerad
Spottkörtelatrofi
Spottkörtelhypertrofi
Spottkörtelinflammation
Spottkörtelabscess
Spottkörtelfistel
Spottsten
Mukocele
Rubbad spottkörtelfunktion
Andra specificerade sjukdomar i spottkörtlarna
Sjukdom i spottkörtel, ospecificerad
Recidiverande afte
Andra former av stomatit
Protesstomatit
Ulcerös stomatit
Vesikulös stomatit
Andra former av stomatit
Stomatit UNS
Inflammation och abscess i munregionen
Sjukdomar i läpparna
Angulär keilit
Exfoliativ keilit
Glandulär keilit
KSH97
Sida 77 (191)
Kod
K130D
K130E
K130G
K130H
K130J
K130K
K130L
K130M
K130X
K131
K132
K132A
K132B
K132C
K132X
K133
K134
K134A
K134B
K134C
K134W
K135
K136
K137
K137A
K137B
K137C
K137D
K137W
K140
K141
K142
K143
K144
K145
K146
K148
K149
K209
K210
K219
K220
K221
K222
K223
K224
K225
K226
K228
K229
K230
K231
K238
K250
K251
K252
K253
K254
K255
K256
Benämning
Keilit UNS
Keilodyni
Perlèche som ej klassificeras annorstädes
Ulceration på läpp
Plasmacellskeilit
Cheilitis factitia
Eczema labiorum
Labial melanotic macule
Sjukdomar i läpparna, ospecificerade
Kind- och läppbitning
Leukoplaki och andra störningar i munhålans epitel inklusive tungan
Erytroplaki i munnen eller tungan
Fokal epitelial hyperplasi [Heck]
Leukokeratosis nicotina palati
Leukoplaki i munslemmhinna och på tunga
Hårig leukoplaki
Granulom och granulomliknande tillstånd i munslemhinnan
Eosinofilt granulom i munslemhinnan
Pyogent granulom i munslemhinnan
Verruköst xantom i munslemhinna
Andra granulomliknande tillstånd i munslemhinnan
Submukös fibros i munnen
Irritationshyperplasi i munslemhinnan
Andra och icke specificerade förändringar i munslemhinnan
Fokal oral mucinos
Burning mouth
Lokaliserad oral purpura
Oral pigmentering
Andra och icke specificerade förändringar i munslemhinnan
Glossit
Lingua geographica
Glossitis rhombica mediana
Papillhypertrofi på tungan
Atrofi av tungpapillerna
Skrotaltunga
Tungsmärtor
Andra specificerade sjukdomar i tungan
Sjukdom i tungan, ospecificerad
Esofagit
Gastroesofagal refluxsjukdom med esofagit
Gastroesofagal refluxsjukdom utan esofagit
Achalasia cardiae
Sår i esofagus
Obstruktion av esofagus
Perforation av esofagus
Esofagusdyskinesi
Esofagusdivertikel, förvärvad
Gastroesofagalt lacerationssyndrom med blödning
Andra specificerade sjukdomar i esofagus
Sjukdom i esofagus, ospecificerad
Tuberkulös esofagit
Megaesofagus vid Chagas sjukdom
Förändringar i esofagus vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Sår i magsäcken, akut med blödning
Sår i magsäcken, akut med perforation
Sår i magsäcken, akut med både blödning och perforation
Sår i magsäcken, akut utan blödning eller perforation
Sår i magsäcken, kroniskt eller icke specificerat med blödning
Sår i magsäcken, kroniskt eller icke specificerat med perforation
Sår i magsäcken, kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation
K257
K259
Sår i magsäcken, kroniskt utan blödning eller perferation
Sår i magsäcken, icke specificerat som akut eller kronisk utan blödning eller perforation
K260
Sår i tolvfingertarmen, akut med blödning
KSH97
Kod
K261
K262
K263
K264
K265
K266
Sida 78 (191)
K270
Benämning
Sår i tolvfingertarmen, akut med perforation
Sår i tolvfingertarmen, akut med både blödning och perforation
Sår i tolvfingertarmen, akut utan blödning eller perforation
Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller icke specificerat med blödning
Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller icke specificerat med perforation
Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller icke specificerat med både blödning och
perforation
Sår i tolvfingertarmen, kroniskt utan blödning eller perferation
Sår i tolvfingertarmen, icke specificerat som akut eller kronisk utan blödning eller
perforation
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut med blödning
K271
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut med perforation
K272
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut med både
blödning och perforation
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut utan blödning
eller perforation
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt eller icke
specificerat med blödning
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt eller icke
specificerat med perforation
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt eller icke
specificerat med både blödning och perforation
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt utan blödning
eller perferation
Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, icke specificerat som
akut eller kronisk utan blödning eller perforation
Recidivsår efter gastroenterostomi , akut med blödning
Recidivsår efter gastroenterostomi , akut med perforation
Recidivsår efter gastroenterostomi , akut med både blödning och perforation
Recidivsår efter gastroenterostomi , akut utan blödning eller perforation
Recidivsår efter gastroenterostomi , kroniskt eller icke specificerat med blödning
Recidivsår efter gastroenterostomi , kroniskt eller icke specificerat med perforation
K267
K269
K273
K274
K275
K276
K277
K279
K280
K281
K282
K283
K284
K285
K286
K287
K289
K290
K291
K292
K293
K294
K295
K296
K297
K298
K299
K309
K310
K311
K312
K313
K314
K315
K316
K317
K318
K319
K350
K351
K359
K369
Recidivsår efter gastroenterostomi , kroniskt eller icke specificerat med både blödning
och perforation
Recidivsår efter gastroenterostomi , kroniskt utan blödning eller perferation
Recidivsår efter gastroenterostomi , icke specificerat som akut eller kronisk utan
blödning eller perforation
Akut hemorragisk gastrit
Annan akut gastrit
Gastrit orsakad av alkohol
Kronisk ytlig gastrit
Kronisk atrofisk gastrit
Kronisk gastrit, ospecificerad
Annan specificerad gastrit
Gastrit, ospecificerad
Duodenit
Gastroduodenit, ospecificerad
Dyspepsi
Akut dilatation av magsäcken
Hypertrofisk pylorusstenos hos vuxen
Timglasformad striktur och stenos av magsäcken
Pylorospasm som ej klassificeras annorstädes
Divertikel i magsäcken
Obstruktion av tolvfingertarmen
Fistel i magsäcken och tolvfingertarmen
Polyp i magsäcken och tolvfingertarmen
Andra specificerade sjukdomar i magsäcken och tolvfingertarmen
Sjukdom i magsäcken och tolvfingertarmen, ospecificerad
Akut appendicit med allmän peritonit
Akut appendicit med peritonealabscess
Akut appendicit, ospecificerad
Annan appendicit
KSH97
Kod
K379
K380
K381
K382
K383
K388
K389
K400
K401
K402
K403
K404
K409
K410
K411
K412
K413
K414
K419
K420
K421
K429
K430
K431
K439
K440
K441
K449
K450
K451
K458
K460
K461
K469
K500
K501
K508
K509
K510
K511
K512
K513
K514
K515
K518
K519
K520
K521
K522
K522A
K522X
K528
K529
K550
K551
K552
K558
K559
K560
K561
K562
K563
K564
K565
K566
Sida 79 (191)
Benämning
Icke specificerad appendicit
Lymfoid hyperplasi av appendix
Appendixstenar
Divertikel i appendix
Appendixfistel
Andra specificerade sjukdomar i appendix
Sjukdom i appendix, ospecificerad
Inklämt dubbelsidigt ljumskbråck utan gangrän
Dubbelsidigt ljumskbråck med gangrän
Dubbelsidigt ljumskbråck utan inklämning eller gangrän
Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med inklämning, utan gangrän
Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med gangrän
Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck utan inklämning eller gangrän
Inklämt dubbelsidigt femoralbråck utan gangrän
Dubbelsidigt femoralbråck med gangrän
Dubbelsidigt femoralbråck utan inklämning eller gangrän
Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med inklämning, utan gangrän
Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med gangrän
Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck utan inklämning eller gangrän
Inklämt navelbråck utan gangrän
Navelbråck med gangrän
Navelbråck utan inklämning eller gangrän
Inklämt främre bukväggsbråck utan gangrän
Främre bukväggsbråck med gangrän
Främre bukväggsbråck utan inklämning eller gangrän
Inklämt diafragmabråck utan gangrän
Diafragmabråck med gangrän
Diafragmabråck utan inklämning eller gangrän
Annat specificerat bukbråck med inklämning, utan gangrän
Annat specificerat bukbråck med gangrän
Annat specificerat bukbråck utan inklämning eller gangrän
Icke specificerat bukbråck med inklämning, utan gangrän
Icke specificerat bukbråck med gangrän
Icke specificerat bukbråck utan inklämning eller gangrän
Crohns sjukdom i tunntarmen
Crohns sjukdom i tjocktarmen
Annan Crohns sjukdom
Crohns sjukdom, ospecificerad
Ulcerös enterokolit
Ulcerös ileokolit
Ulcerös proktit
Ulcerös proktosigmoidit
Pseudopolypos i tjocktarmen
Ytlig proktokolit
Annan specificerad ulcerös kolit
Ulcerös kolit, ospecificerad
Gastroenterit och kolit orsakad av strålning
Toxisk gastroenterit och kolit
Allergisk och kostbetingad gastroenterit och kolit
Gastroenterit/kolit, allergisk, födoämnesbetingad, födoämnet känt eller sannolikt
Gastroenterit/kolit, allergisk, födoämnesbetingad, födoämnet okänt
Annan specificerad icke infektiös gastroenterit och kolit
Icke infektiös gastroenterit och kolit, ospecificerad
Akuta kärlsjukdomar i tarmen
Kroniska kärlsjukdomar i tarmen
Angiodysplasi i kolon
Andra specificerade kärlsjukdomar i tarmen
Kärlsjukdom i tarmen, ospecificerad
Paralytisk ileus
Invagination
Volvulus
Gallstensileus
Annan tilltäppning av tarmen
Adherensileus
Annan och icke specificerad obstruktion av tarmen
KSH97
Sida 80 (191)
Kod
K567
K570
K571
K572
K573
K574
K575
K578
K579
K580
K589
K590
K591
K592
K593
K594
K598
K599
K600
K601
K602
K603
K604
K605
K610
K611
K612
K613
K614
K620
K621
K622
K623
K624
K625
K626
K627
K628
K629
K630
K631
K632
K633
K634
K635
K638
K639
K650
K658
K659
K660
K661
K668
K669
K670
K671
K672
K673
K678
Benämning
Ileus, ospecificerad
Divertikel i tunntarmen med perforation och abscess
Divertikel i tunntarmen utan perforation eller abscess
Divertikel i tjocktarmen med perforation och abscess
Divertikel i tjocktarmen utan perforation eller abscess
Divertikel i både tunntarmen och tjocktarmen med perforation och abscess
Divertikel i både tunntarmen och tjocktarmen utan perforation eller abscess
Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisation, med perforation och abscess
Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisation, utan perforation eller abscess
Irritabel tarm med diarré
Irritabel tarm utan diarré
Obstipation
Funktionell diarré
Neurogen tarmrubbning som ej klassificeras annorstädes
Megakolon som ej klassificeras annorstädes
Analspasm
Andra specificerade funktionella tarmrubbningar
Funktionell tarmsjukdom, ospecificerad
Akut analfissur
Kronisk analfissur
Analfissur, ospecificerad
Analfistel
Rektalfistel
Anorektal fistel
Analabscess
Rektalabscess
Anorektal abscess
Ischiorektal abscess
Abscess i sfinktern
Analpolyp
Rektalpolyp
Analprolaps
Rektalprolaps
Stenos i anus och rektum
Blödning i anus och rektum
Sår i anus och rektum
Strålningsproktit
Andra specificerade sjukdomar i anus och rektum
Sjukdom i anus och rektum, ospecificerad
Tarmabscess
Perforation av tarmen
Tarmfistel
Sår i tarmen
Enteroptos
Polyp i tjocktarmen
Andra specificerade sjukdomar i tarmen
Sjukdom i tarmen, ospecificerad
Akut peritonit
Annan specificerad peritonit
Peritonit, ospecificerad
Peritoneala adherenser
Hemoperitoneum
Andra specificerade sjukdomar i peritoneum
Sjukdom i peritoneum, ospecificerad
Klamydiaperitonit
Gonokockperitonit
Syfilitisk peritonit
Tuberkulös peritonit
Andra tillstånd i peritoneum vid infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes
K700
K701
K702
K703
K704
Alkoholfettlever
Alkoholhepatit
Leverfibros och leverskleros orsakad av alkohol
Levercirros orsakad av alkohol
Leversvikt orsakad av alkohol
KSH97
Kod
K709
K710
K711
K712
K713
K714
K715
K716
K717
K718
K719
K720
K721
K729
K730
K731
K732
K738
K739
K740
K741
K742
K743
K744
K745
K746
K750
K751
K752
K753
K754
K758
K759
K760
K761
K762
K763
K764
K765
K766
K767
K768
K769
K770
K778
K800
K801
K802
K803
K804
K805
K808
K810
K811
K818
K819
K820
K821
K822
K823
K824
K828
K829
K830
Sida 81 (191)
Benämning
Leversjukdom orsakad av alkohol, ospecificerad
Toxisk leversjukdom med kolestas
Toxisk leversjukdom med levernekros
Toxisk leversjukdom med akut hepatit
Toxisk leversjukdom med kronisk persisterande hepatit
Toxisk leversjukdom med kronisk lobulär hepatit
Toxisk leversjukdom med kronisk aktiv hepatit
Toxisk leversjukdom med hepatit som ej klassificeras annorstädes
Toxisk leversjukdom med fibros och cirros i levern
Toxisk leversjukdom med andra specificerade sjukdomar i levern
Toxisk leversjukdom, ospecificerad
Akut och subakut leversvikt
Kronisk leversvikt
Leversvikt, ospecificerad
Kronisk persisterande hepatit som ej klassificeras annorstädes
Kronisk lobulär hepatit som ej klassificeras annorstädes
Kronisk aktiv hepatit som ej klassificeras annorstädes
Annan specificerad kronisk hepatit som ej klassificeras annorstädes
Kronisk hepatit, ospecificerad
Leverfibros
Leverskleros
Leverfibros med leverskleros
Primär biliär cirros
Sekundär biliär cirros
Biliär cirros, ospecificerad
Annan och icke specificerad levercirros
Leverabscess
Flebit i portavenen
Icke specifik reaktiv hepatit
Granulomatös hepatit som ej klassificeras annorstädes
Autoimmun hepatit
Andra specificerade inflammatoriska leversjukdomar
Inflammatorisk leversjukdom, ospecificerad
Fettlever som ej klassificeras annorstädes
Kronisk staslever orsakad av hjärtsvikt
Central hemorragisk nekros i levern
Leverinfarkt
Leverpurpura
Veno-ocklusiv sjukdom i levern
Portahypertension
Hepatorenalt syndrom
Andra specificerade sjukdomar i levern
Leversjukdom, ospecificerad
Leversjukdomar vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras
annorstädes
Leversjukdomar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Gallsten med akut kolecystit
Gallsten med annan kolecystit
Gallsten utan kolecystit
Koledokussten med kolangit
Koledokussten med kolecystit
Koledokussten utan kolangit eller kolecystit
Annan specificerad gallstenssjukdom
Akut kolecystit
Kronisk kolecystit
Annan specificerad kolecystit
Kolecystit, ospecificerad
Avstängning av gallblåsan utan uppgift om gallsten
Hydrops i gallblåsan
Gallblåseperforation
Gallblåsefistel
Kolesterolos i gallblåsan
Andra specificerade sjukdomar i gallblåsan
Sjukdom i gallblåsan, ospecificerad
Kolangit
KSH97
Sida 82 (191)
Kod
K830A
K830X
K831
K832
K833
K834
K835
K838
K839
K859
K860
K861
K862
K863
K868
K869
K870
Benämning
Skleroserande kolangit
Kolangit, annan eller UNS
Förträngning av gallgång
Perforation av gallgång
Gallgångsfistel
Kramp i sfinkter Oddi
Biliär cysta
Andra specificerade sjukdomar i gallvägarna
Sjukdom i gallvägarna, ospecificerad
Akut pankreatit
Kronisk pankreatit orsakad av alkohol
Annan kronisk pankreatit
Pankreascysta
Pseudocysta i pankreas
Andra specificerade sjukdomar i pankreas
Pankreassjukdom, ospecificerad
Förändringar i gallblåsan och gallvägarna vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
K871
K900
K900A
K900B
K900X
K901
K902
K903
K904
K908
K909
K910
K911
K912
K913
K914
K915
K918
Förändringar i pankreas vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Celiaki
Celiaki, glutenenteropati, säkerställd
Celiaki, glutenenteropati, sannolik men ej säkerställd
Celiaki, glutenenteropati, UNS
Tropisk sprue
Blind loop syndrome som ej klassificeras annorstädes
Pankreatisk steatorré
Malabsorption orsakad av intolerans som ej klassificeras annorstädes
Annan intestinal malabsorption
Intestinal malabsorption, ospecificerad
Kräkningar efter gastrointestinal kirurgi
Syndrom efter kirurgiska ingrepp på magsäcken
Postoperativ malabsorption som ej klassificeras annorstädes
Postoperativ intestinal obstruktion
Bristande funktion av kolostomi och enterostomi
Postkolecystektomisyndrom
Andra sjukdomar i matsmältningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp som
ej klassificeras annorstädes
Sjukdom i matsmältningsorganen efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad
K919
K920
K921
K922
K928
K929
K930
K931
K938
L009
L010
L010A
L010X
L011
L020
L021
L022
L023
L024
L028
L029
L029A
L029B
L029C
L029D
L030
Hematemes
Melena
Gastrointestinal blödning, ospecificerad
Andra specificerade sjukdomar i matsmältningsorganen
Sjukdom i matsmältningsorganen, ospecificerad
Tuberkulösa sjukdomar i tarmar, peritoneum och mesenteriekörtlar
Megakolon vid Chagas sjukdom
Förändringar i andra specificerade matsmältningsorgan vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Exfoliativ dermatit orsakad av stafylokocker
Impetigo
Bockharts follikulära impetigo
Impetigo, ospecificerad
Sekundärinfekterade dermatoser
Kutan abscess, furunkel och karbunkel i ansiktet
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på halsen
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på bålen
Kutan abscess, furunkel och karbunkel i sätesregionen
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på extremitet
Kutan abscess, furunkel och karbunkel med andra specificerade lokalisationer
Kutan abscess, furunkel och karbunkel, ospecificerad.
Kutan abscess med icke specificerad lokalisation
Furunkel med icke specificerad lokalisation i huden
Karbunkel med icke specificerad lokalisation i huden
Furunkulos UNS
Cellulit i finger och tå
KSH97
Kod
L030A
L030B
L030C
L030X
L031
L032
L033
L038
L039
L040
L041
L042
L043
L048
L049
L050
L059
L080
L080A
L080B
L080X
L081
L088
L088A
L088B
L088C
L088W
L089
L100
L101
L102
L103
L104
L105
L108
L109
L110
L111
L118
L119
L120
L120A
L120B
L120W
L121
L121A
L121B
L121C
L121W
L122
L122A
L122B
L122C
L122D
L122W
L123
L128
L129
L130
L131
L138
L138A
L138B
L138C
L138W
Sida 83 (191)
Benämning
Nagelinfektion
Akut paronyki (med lymfangit)
Paronyki UNS
Cellulit i finger och tå, ospecificerad
Cellulit i andra delar på extremitet
Cellulit i ansiktet
Cellulit på bålen
Cellulit med andra specificerade lokalisationer
Cellulit, ospecificerad
Akut lymfadenit i ansiktet, på huvudet och halsen
Akut lymfadenit på bålen
Akut lymfadenit på övre extremitet
Akut lymfadenit på nedre extremitet
Akut lymfadenit med andra specificerade lokalisationer
Akut lymfadenit, ospecificerad
Pilonidalcysta med abscess
Pilonidalcysta utan abscess
Pyoderma
Ektyma
Purulent dermatit
Pyoderma, ospecificerad
Erythrasma
Andra specificerade lokala infektioner i hud och underhud
Pyoderma vegetans
Keratolysis plantare sulcatum
Botryomykos
Andra lokala infektioner i hud och underhud
Lokal infektion i hud och underhud, ospecificerad
Pemphigus vulgaris
Pemphigus vegetans
Pemphigus foliaceus
Brasiliansk pemfigus
Pemphigus erythematosus
Läkemedelsutlöst pemfigus
Annan specificerad pemfigus
Pemfigus, ospecificerad
Förvärvad keratosis follicularis
Transient acantholytic dermatosis
Andra specificerade akantolytiska tillstånd
Akantolytiskt tillstånd, ospecificerat
Bullös pemfigoid
Generaliserad bullös pemfigoid
Lokaliserad bullös pemfigoid
Annan bullös pemfigoid
Ärrbildande pemfigoid
Slemhinnepemfigoid UNS
Generaliserad ärrbildande pemfigoid
Lokaliserad ärrbildande pemfigoid (kronisk) [Brunsting-Perry]
Annan ärrbildande pemfigoid
Kronisk bullös sjukdom hos barn
Juvenil dermatitis herpetiformis
Juvenil lineär IgA-dermatos
Juvenil pemfigoid
Kronisk bullös dermatos hos barn
Annan kronisk bullös sjukdom hos barn
Förvärvad epidermolysis bullosa
Annan specificerad pemfigoid
Pemfigoid, ospecificerad
Dermatitis herpetiformis
Subkorneal pustulös dermatos
Andra specificerade blåsdermatoser
Lineär IgA-dermatos (hos vuxen)
Atypisk blåsdermatos
Eosinofil spongios
Andra specificerade blåsdermatoser
KSH97
Kod
L139
L149
L200
L208
L208A
L208B
L208C
L208D
L208E
L208F
L208G
L208W
L209
L210
L210A
L210B
L210C
L210W
L211
L218
L218A
L218B
L218C
L218W
L219
L229
L229A
L229B
L229C
L229D
L229E
L229X
L230
L230A
L230B
L230C
L230X
L231
L231A
L231X
L232
L232A
L232X
L233
L234
L234A
L234X
L235
L235B
L235C
L235D
L235E
L235F
L235G
L235W
L236
L237
L238
L238A
L238B
L238C
L238D
L238W
L239
L240
Sida 84 (191)
Benämning
Blåsdermatos, ospecificerad
Blåsdermatos vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Prurigo Besnier
Annan specificerad atopisk dermatit
Atopisk dermatit hos barn utan födoämnesallergi
Atopisk dermatit hos barn med födoämnesallergi
Barneksem UNS
Böjveckseksem som ej klassificeras annorstädes
Atopisk neurodermatit
Diffus neurodermatit
Atopisk dermatit hos vuxen
Annan specificerad atopisk dermatit
Atopiskt eksem, ospecificerat
Seborrhoea capitis
Mjölkskorv
Seborroiskt eksem i hårbotten
Seborrhoea sicca
Annan seborrhoea capitis
Seborroisk dermatit hos spädbarn
Andra specificerade seborroiska dermatiter
Paranasalt erytem (hos unga kvinnor)
Seborroisk dermatit i ansiktet
Seborroisk dermatit på bålen
Andra specificerade seborroiska dermatiter
Seborroisk dermatit, ospecificerad
Blöjdermatit
Blöjerytem
Blöjutslag
Psoriasiform blöjdermatit
Papuloulcerös blöjdermatit
Granuloma gluteale (infantum)
Blöjdermatit, ospecificerad
Allergisk kontaktdermatit orsakad av metaller
Allergisk kontaktdermatit orsakad av krom
Allergisk kontaktdermatit orsakad av nickel
Allergisk kontaktdermatit orsakad av kobolt
Allergisk kontaktdermatit orsakad av metaller (metallsalter)
Allergisk kontaktdermatit orsakad av limämnen och klister
Allergisk kontaktdermatit orsakad av kolofonium
Allergisk kontaktdermatit orsakad av limämnen och hartser
Allergisk kontaktdermatit orsakad av kosmetika
Allergisk kontaktdermatit orsakad av parfymämnen
Allergisk kontaktdermatit orsakad av kosmetika
Allergisk kontaktdermatit orsakad av läkemedel i kontakt med huden
Allergisk kontaktdermatit orsakad av färgämnen
Allergisk kontaktdermatit orsakad av parafenylendiamin (PPDA)
Allergisk kontaktdermatit orsakad av färgämnen
Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra kemiska produkter
Allergisk kontaktdermatit orsakad av insektsdödande medel
Allergisk kontaktdermatit orsakad av plast (kemikalier)
Allergisk kontaktdermatit orsakad av gummi(kemikalier)
Allergisk kontaktdermatit orsakad av epoxy
Allergisk kontaktdermatit orsakad av formalin
Allergisk kontaktdermatit orsakad av konserveringsmedel
Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra kemiska produkter
Allergisk kontaktdermatit orsakad av födoämnen i kontakt med huden
Allergisk kontaktdermatit orsakad av växter, utom födoämnen
Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra specificerade substanser
Allergisk kontaktdermatit orsakad av luftburet allergen
Allergisk kontaktdermatit orsakad av skor
Allergisk kontaktdermatit orsakad av strumpor
Allergisk kontaktdermatit orsakad av textilier
Allergisk kontaktdermatit orsakad av andra specificerade substanser
Allergisk kontaktdermatit, ospecificerad orsak
Irritativ kontaktdermatit orsakad av tvättmedel och rengöringsmedel
KSH97
Kod
L241
L242
L243
L244
L245
L246
L247
L248
L249
L250
L251
L252
L253
L254
L255
L258
L259
L269
L270
L271
L272
L278
L279
L280
L281
L282
L282A
L282B
L282C
L282D
L282W
L290
L291
L292
L293
L298
L298A
L298B
L298C
L298D
L298E
L298W
L299
L300
L301
L302
L303
L304
L304A
L304X
L305
L308
L308A
L308B
L308C
L308W
L309
L309A
L309B
L309C
L309D
L309E
L309F
L309G
L309X
Sida 85 (191)
Benämning
Irritativ kontaktdermatit orsakad av olja och smörjmedel
Irritativ kontaktdermatit orsakad av lösningsmedel
Irritativ kontaktdermatit orsakad av kosmetika
Irritativ kontaktdermatit orsakad av läkemedel i kontakt med huden
Irritativ kontaktdermatit orsakad av andra kemiska produkter
Irritativ kontaktdermatit orsakad av födoämnen i kontakt med huden
Irritativ kontaktdermatit orsakad av växter, utom födoämnen
Irritativ kontaktdermatit orsakad av andra specificerade ämnen
Irritativ kontaktdermatit, ospecificerad orsak
Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av kosmetika
Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av läkemedel i kontakt med huden
Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av färgämnen
Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av andra kemiska produkter
Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av födoämnen i kontakt med huden
Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av växter, utom födoämnen
Ospecificerad kontaktdermatit orsakad av andra specificerade ämnen
Ospecificerad kontaktdermatit, ospecificerad orsak
Exfoliativ dermatit
Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel
Lokaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel
Dermatit orsakad av förtärda födoämnen
Dermatit orsakad av andra specificerade förtärda ämnen
Dermatit orsakad av icke specificerat förtärt ämne
Lichen simplex chronicus
Prurigo nodularis
Annan prurigo
Strofulus
Kronisk prurigo hos vuxna
Dermografisk prurigo
Prurigo pigmentosa
Annan och icke specificerad prurigo
Pruritus ani
Pruritus scroti
Pruritus vulvæ
Anogenital pruritus, ospecificerad
Annan pruritus
Generaliserad klåda vid annan sjukdom än hudsjukdom (tilläggskod)
Pruritus senilis
Pruritus hiemalis
Lokaliserad klåda
Läkemedelsinducerad klåda
Annan specificerad pruritus
Pruritus, ospecificerad
Nummulär dermatit
Pompholyx
Kutan autosensibilisering
Infektiös dermatit
Intertriginöst eksem
Intertriginöst erytem
Intertriginöst eksem, ospecificerat
Pityriasis alba
Annan specificerad dermatit
Asteatotiskt eksem
Exsudativ diskoid likenoid dermatos [Sulzberger-Garbe]
Juvenil plantar dermatos
Annan specificerad dermatit
Dermatit, ospecificerad
Akut eksem
Ansiktsdermatit UNS
Dermatitis palmaris sicca
Endogent handeksem
Foteksem UNS
Handeksem UNS
Underbenseksem UNS
Dermatit, ospecificerad
KSH97
Kod
L400
L401
L401A
L401B
L401C
L401W
L402
L403
L403A
L403B
L403C
L403W
L404
L405
L405A
L405B
L405C
L405D
L405W
L408
L408A
L408B
L408C
L408W
L409
L410
L411
L412
L413
L414
L415
L418
L419
L429
L430
L431
L432
L433
L433A
L433B
L433X
L438
L438A
L438B
L438C
L438W
L439
L440
L441
L442
L443
L444
L448
L448A
L448B
L448C
L448D
L448W
L449
L459
L500
L501
L502
L503
L504
Sida 86 (191)
Benämning
Psoriasis vulgaris
Generaliserad pustulär psoriasis
Impetigo herpetiformis
von Zumbuschs sjukdom
Recidiverande circinat erytematös psoriasis [Lapiere]
Annan och icke specificerad generaliserad pustulär psoriasis
Acrodermatitis continua
Pustulosis palmaris et plantaris
Andrews pustulära bakterid
Akropustulos hos småbarn
Psoriasis palmaris et plantaris
Annan pustulosis palmaris et plantaris
Guttat psoriasis
Psoriasis med ledsjukdom
Psoriasis med arthritis mutilans
Psoriasis med juvenil artrit
Psoriasis med artrit i distal interfalangealled
Psoriasis med spondylit
Psoriasis med andra och icke specificerade artropatier
Annan psoriasis
Flexural psoriasis
Erytrodermi vid psoriasis
Atypisk psoriasis
Annan specificerad psoriasis
Psoriasis, ospecificerad
Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
Pityriasis lichenoides chronica
Lymfomatoid papulos
Småfläckig form av parapsoriasis
Storfläckig form av parapsoriasis
Retiform parapsoriasis
Annan parapsoriasis
Parapsoriasis, ospecificerad
Pityriasis rosea
Lichen ruber planus hypertrophicus
Lichen ruber planus bullosus
Lichenoid läkemedelsreaktion
Subakut lichen ruber planus
Lichen planus tropicus
Erosiv lichen planus
Subakut lichen planus, ospecificerad
Annan lichen ruber planus
Lichen ruber planus atrophicus
Lichen planus erythematosus
Ulcerös lichen ruber planus på fotsulor
Annan specificerad lichen ruber planus
Lichen ruber planus, ospecificerad
Pityriasis rubra pilaris
Lichen nitidus
Lichen striatus
Lichen ruber moniliformis
Infantil papulös akrodermatit
Andra specificerade papuloskvamösa sjukdomar
Pityriasis amiantacea
Pityriasis rotunda
Parakeratosis pustulosa
Paraneoplastisk akrokeratos
Andra specificerade papuloskvamösa sjukdomar
Papuloskvamös sjukdom, ospecificerad
Papuloskvamösa tillstånd vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Allergisk urtikaria
Idiopatisk urtikaria
Urtikaria orsakad av kyla eller värme
Dermografisk urtikaria
Vibrationsutlöst urtikaria
KSH97
Kod
L505
L506
L506A
L506B
L506X
L508
L509
L510
L511
L512
L518
L519
L529
L529A
L529X
L530
L531
L532
L533
L533A
L533B
L533W
L538
L538A
L538B
L538W
L539
L539A
L539B
L539X
L540
L548
L550
L551
L552
L558
L559
L560
L561
L562
L562A
L562B
L562C
L562X
L563
L564
L564A
L564B
L564C
L564D
L564W
L568
L568A
L568B
L568C
L568D
L568E
L568W
L569
L570
L571
L572
L573
L574
L575
Sida 87 (191)
Benämning
Kolinergisk urtikaria
Kontakturtikaria
Allergisk kontakturtikaria
Icke allergisk kontakturtikaria
Kontakturtikaria, ospecificerad
Annan specificerad urtikaria
Urtikaria, ospecificerad
Icke bullöst erythema multiforme
Bullöst erythema multiforme
Toxisk epidermal nekrolys
Annat erythema multiforme
Erythema multiforme, ospecificerat
Erythema nodosum
Erythema induratum nontuberculosum [Whitfield]
Erythema nodosum, ospecificerat
Toxiskt erytem
Erythema annulare centrifugum
Erythema marginatum
Annat kroniskt figuralt erytem
Erythema figuratum perstans
Erythema gyratum repens
Annat kroniskt figuralt erytem
Andra specificerade erytematösa tillstånd
Palmarerytem
Asymmetriskt periflexialt erytem hos barn [APEC]
Andra specificerade erytematösa tillstånd
Erytematöst tillstånd, ospecificerat
Erytrodermi UNS
Sekundär erytrodermi
Erytematöst tillstånd, ospecificerat
Erythema marginatum vid akut reumatisk feber
Erytem vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Första gradens solbränna
Andra gradens solbränna
Tredje gradens solbränna
Annan solbränna
Solbränna, ospecificerad
Fototoxisk läkemedelsreaktion
Fotoallergisk läkemedelsreaktion
Fotokontaktdermatit
Fotoallergisk kontaktdermatit
Fototoxisk kontaktdermatit
Fytofotodermatit
Fotokontaktdermatit, ospecificerad
Solurtikaria
Polymorf ljusdermatit
Aktinisk prurigo
Hydroa vacciniforme
Hydroa estivale
Polymorf ljusdermatos
Annan polymorf ljusdermatit
Andra specificerade akuta hudförändringar orsakade av ultraviolett strålning
Aktinisk keilit
Fotodermatit UNS (akut)
Fotodermatit UNS orsakad av läkemedel
Fotosensitivt eksem UNS
Ljuskänslighet UNS
Andra specificerade akuta hudförändringar orsakade av ultraviolett strålning
Akut hudförändring orsakad av ultraviolett strålning, ospecificerad
Aktinisk keratos
Aktinisk retikuloid
Cutis rhomboidalis nuchae
Civattes poikiloderma
Cutis laxa senilis
Aktiniskt granulom
KSH97
Kod
L578
L578A
L578B
L578C
L578W
L579
L580
L581
L589
L590
L598
L599
L600
L601
L602
L603
L603A
L603B
L603C
L603D
L603E
L603F
L603G
L603H
L603J
L603W
L604
L605
L608
L608A
L608B
L608C
L608D
L608E
L608F
L608G
L608H
L608J
L608W
L609
L620
L628
L630
L631
L632
L638
L639
L640
L648
L649
L650
L651
L652
L658
L659
L660
L661
L662
L663
L664
L668
L668A
L668B
Sida 88 (191)
Benämning
Andra specificerade hudförändringar orsakade av kronisk exponering för icke
joniserande strålning
Soldermatit (kronisk)
Kolloidmilium
Nodulär elastos med cystor och komedoner [Favre-Racouchot]
Andra hudförändringar orsakade av kronisk exponering för icke joniserande strå
Hudförändring orsakad av kronisk exponering för icke joniserande strålning,
ospecificerad
Akut stråldermatit
Kronisk stråldermatit
Stråldermatit, ospecificerad
Erythema ab igne
Andra specificerade strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud
Strålningsrelaterad sjukdom i hud och underhud, ospecificerad
Nageltrång
Onykolys
Onykogrypos
Nageldystrofi
Dystrophia unguis mediana canaliformis [Heller]
Hapalonyki
Koilonyki
Nagelatrofi
Nagelskörhet
Onychoschisis
Onychorrhexis
Overcurvature of the nails
Trakyonyki
Annan och icke specificerad nageldystrofi
Beaus linjer
Yellow nail syndrome
Andra specificerade nagelsjukdomar
Leukonychia striata (punctata)(totalis)
Nagelmissfärgning
Onychia punctata
Onykomades
Onykoptos
Pterygium inversum unguis
Pterygium unguis
Shedding of the nails
Subungual blödning
Andra nagelsjukdomar
Nagelsjukdom, ospecificerad
Clubbed nail pachydermoperiostosis
Nagelåkommor vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Alopecia totalis
Alopecia universalis
Ophiasis
Annan alopecia areata
Alopecia areata, ospecificerad
Läkemedelsutlöst androgen alopeci
Annan androgen alopeci
Androgen alopeci, ospecificerad
Telogent effluvium
Anagent effluvium
Alopecia mucinosa
Annat specificerat icke ärrbildande håravfall
Icke ärrbildande håravfall, ospecificerat
Pseudopelade
Lichen planopilaris
Folliculitis decalvans
Perifolliculitis capitis abscedens
Folliculitis ulerythematosa reticulata
Annat ärrbildande håravfall
Alopecia parvimaculata circumscripta atrophica [Dreuw]
Alopecia traumatica
KSH97
Kod
L668C
L668W
L669
L670
L671
L671A
L671B
L671C
L671D
L671W
L678
L678A
L678B
L678C
L678D
L678E
L678F
L678G
L678H
L678J
L678K
L678W
L679
L680
L681
L682
L683
L688
L689
L700
L700A
L700B
L700C
L700W
L700X
L701
L701A
L701X
L702
L703
L704
L705
L708
L708A
L708B
L708C
L708W
L709
L710
L711
L718
L718A
L718B
L718C
L718W
L719
L720
L720A
L720B
L720X
L721
L722
L728
L729
L730
Sida 89 (191)
Benämning
Erosiv pustulär dermatos i hårbotten
Annat ärrbildande håravfall
Ärrbildande håravfall, ospecificerat
Trichorrhexis nodosa
Variationer i hårfärgen
Gråhårighet (i förtid)
Hårheterokromi
Poliosis circumscripta (förvärvad) (ögonbryn) (ögonfransar)
Polios UNS
Andra variationer i hårfärgen
Andra specificerade hårfärgs- och hårskaftsabnormiteter
Fragilitas crinium
Acquired progressive kinking of the hair
Bajonetthår [Pinkus]
Hårcylindrar
Loose anagen hair syndrome
Pili triangulati et canaliculi
Pseudokromhidros
Trichomalacia
Trichonodosis (knutbildning)
Spiralhår
Andra specificerade hårfärgs- och hårskaftsabnormiteter
Hårfärgs- eller hårskaftsabnormitet, ospecificerad
Hirsutism
Förvärvad hypertrichosis lanuginosa
Lokaliserad hypertrikos
Polytriki
Annan hypertrikos
Hypertrikos, ospecificerad
Acne vulgaris
Acne vulgaris comedonica
Acne vulgaris palulopustulosa
Acne vulgaris nodulocystica
Annan acne vulgaris
Acne vulgaris, ospecificerad
Acne conglobata
Acne fulminans
Acne conglobata, ospecificerad
Acne varioliformis
Acne tropica
Spädbarnsakne
Acné excoriée des jeunes filles
Annan specificerad akne
Acne cosmetica
Acne venenata
Steroidakne
Annan specificerad akne
Akne, ospecificerad
Perioral dermatit
Rhinophyma
Annan rosacea
Acne agminata
Granulomatös rosacea
Pyoderma faciale
Annan specificerad rosacea
Rosacea, ospecificerad
Epidermal cysta
Milium
Multipla eruptiva milier
Epidermal cysta, ospecificerad
Trikilemmal cysta
Steatocystoma multiplex
Andra follikulära cystor i hud och underhud
Follikulär cysta i hud och underhud, ospecificerad
Aknekeloid
KSH97
Kod
L731
L732
L738
L738A
L738B
L738C
L738D
L738E
L738W
L739
L740
L741
L742
L743
L744
L748
L748A
L748B
L748C
L748W
L749
L750
L751
L752
L758
L759
L809
L810
L811
L812
L813
L814
L814A
L814B
L814C
L814D
L814E
L814W
L815
L816
L817
L817A
L817B
L817C
L817D
L817E
L817F
L817X
L818
L818A
L818B
L818C
L818D
L818E
L818F
L818G
L818H
L818J
L818K
L818L
L818M
L818N
L818Q
L818W
L819
Sida 90 (191)
Benämning
Pseudofolliculitis barbae
Hidradenitis suppurativa
Andra specificerade follikulära sjukdomar
Sycosis barbae
Sycosis lupoides
Rosacealiknande follikulit
Seborroisk follikulit
Eosinofil pustulär follikulit [Ofuji]
Andra follikulära sjukdomar
Follikulära sjukdom, ospecificerad
Miliaria rubra
Miliaria crystallina
Miliaria profunda
Miliaria, ospecificerad
Anhidros
Andra ekkrina svettsjukdomar
Granulosis rubra nasi
Hematohidros
Svettkörtelabscess
Andra specificerade ekkrina svettkörtelsjukdomar
Ekkrin svettsjukdom, ospecificerad
Bromhidros
Kromhidros
Apokrin miliaria
Andra apokrina svettsjukdomar
Apokrin svettsjukdom, ospecificerad
Vitiligo
Postinflammatorisk hyperpigmentering
Kloasma
Fräknar
Café au lait-fläckar
Annan melaninhyperpigmentering
Lentigo
Melanosis dorsalis
Pigmented cosmetic dermatitis
PUVA-Lentigines
Riehls melanos
Annan och icke specificerad melaninhyperpigmentering
Leukoderma som ej klassificeras annorstädes
Andra rubbningar med minskad melaninbildning
Pigmentpurpura
Angioma serpiginosum [Hutchinson-Crocker]
Eksematidliknande purpura
Lichen aureus
Pigmented purpuric lichenoid dermatosis of Gougerot-Blum
Progressive pigmented purpuric dermatosis
Purpura annularis telangiectodes [Majocchi]
Pigmentpurpura, ospecificerad
Andra specificerade pigmentrubbningar
Järnpigmentering
Tatuering
Argyri
Arsenikpigmentering
Chrysiasis
Dermatopathia pigmentosa reticularis
Dyschromatosis symmetrica hereditaria [Dohi]
Dyschromatosis universalis
Erythromelanosis follicularis faciei et colli [Kitamura]
Erythrose peribuccale pigmentaire of Brocq
Läkemedelsorsakad pigmentering
Reticulate acropigmentation of Kitamura
Reticulate pigmented anomaly of the flexures [Dowling-Degos]
Erythema dyschromium perstans
Andra pigmentrubbningar
Pigmentrubbning, ospecificerad
KSH97
Kod
L829
L829A
L829B
L829C
L829D
L829X
L839
L839A
L839B
L839C
L839D
L839E
L839X
L849
L849A
L849B
L849X
L850
L851
L851A
L851B
L851W
L852
L852A
L852B
L852C
L852D
L852W
L853
L858
L858A
L858B
L858C
L858D
L858E
L858F
L858G
L858H
L858J
L858K
L858W
L859
L869
L870
L871
L872
L878
L879
L889
L889A
L889B
L889C
L889D
L889X
L899
L899A
L899B
L899C
L899D
L899E
L899F
L899G
L899H
L899J
L899K
Sida 91 (191)
Benämning
Seborroisk keratos
Dermatosis papulosa nigra
Leser-Trélats sjukdom
Stuccokeratos
Inverted follicular keratosis
Seborroisk keratos, ospecificerad
Acanthosis nigricans
Sammanflytande och retikulär papillomatos [Gougerot-Carteaud]
Acanthosis nigricans maligna
Acanthosis nigricans benigna, förvärvad
Pseudoacanthosis nigricans (obesitas)
Läkemedelsinducerad acanthosis nigricans
Acanthosis nigricans, ospecificerad
Liktornar och hudförhårdnader
Kallus (hudförhårdnad)
Klavus (liktorn)
Liktornar och hudförhårdnader, ospeciferat
Förvärvad iktyos
Förvärvad keratosis palmaris et plantaris
Keratoderma climacterium [Haxthausen]
Keratoderma associerad med esofaguscancer
Annan förvärvad keratosis palmaris et plantaris
Keratosis punctata
Keratoderma hereditarium dissipatum palmare et plantare [Brauer Brünaer-Fuhs]
Keratodermia maculosa disseminata palmaris et plantaris [Buschke-Fischer]
Keratosis palmoplantaris areata et striata [Siemens]
Keratosis punctata of the palmar creases
Annan och icke specificerad keratosis punctata
Xerosis cutis
Annan specificerad epidermal hudförtjockning
Hudhorn
Arsenikkeratos
Benign likenoid keratos
Förvärvat digitalt fibrokeratom
Hyperkeratosis lenticularis perstans [Flegel]
Keratoacanthom
Keratosis pilaris (förvärvad)
Klarcellsakantom [Degos]
Lichen spinulosus
Reaktiv fibrös papel på fingrar
Annan epidermal hudförtjockning
Epidermal hudförtjockning, ospecificerad
Keratodermi vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans
Reaktiv perforerande kollagenos
Elastosis perforans serpiginosa
Andra transepidermala eliminationsrubbningar
Transepidermal eliminationsrubbning, ospecificerad
Pyoderma gangraenosum
Dermatitis gangraenosa
Fagedenisk pyoderma
Ecthyma gangraenosum
Malign pyoderma
Pyoderma gangrenosum, ospecificerad
Trycksår
Trycksår i halsregionen
Trycksår på axel/överarm
Trycksår på armbåge/underarm
Trycksår på handled/hand
Trycksår i bäckenregionen
Trycksår på höft/lår
Trycksår på knä/underben
Trycksår på fotled/fot
Trycksår i torakalregionen
Trycksår i ländregionen
KSH97
Kod
L899X
L900
L901
L902
L903
L904
L905
L906
L908
L908A
L908B
L908C
L908D
L908E
L908W
L909
L910
L918
L919
L920
L920A
L920B
L920X
L921
L922
L923
L923A
L923B
L923W
L928
L929
L930
L931
L932
L940
L941
L942
L942A
L942B
L942C
L942D
L942X
L943
L944
L944A
L944B
L944C
L944X
L945
L946
L948
L949
L950
L950A
L950B
L950C
L950W
L951
L958
L959
L979
L979A
L979B
L979C
L979X
Sida 92 (191)
Benämning
Trycksår med icke specificerad lokalisation
Lichen sclerosus et atrophicus
Schweninger-Buzzis anetoderma
Jadassohn-Pellizzaris anetoderma
Pasinis och Pierinis atrofoderma
Acrodermatitis chronica atrophicans
Ärrtillstånd och fibros i huden
Striae atrophicae
Andra specificerade atrofiska hudsjukdomar
Atrophia cutis senilis
Atrophia maculosa varioliformis cutis
Atrophoderma neuriticum
Gowers panatrofi
Stellata och diskoida pseudoärr [Colomb]
Andra atrofiska hudsjukdomar
Atrofisk hudsjukdom, ospecificerad
Keloidärr
Andra specificerade hypertrofiska hudsjukdomar
Hypertrofisk hudsjukdom, ospecificerad
Granuloma annulare
Generaliserad eller disseminerad granuloma annulare
Perforerande granuloma annulare
Granuloma annulare, ospecificerad
Necrobiosis lipoidica som ej klassificeras annorstädes
Granuloma faciale
Främmandekroppsgranulom i hud och underhud
Hårsinus
Kiselgranulom (hud)
Annat och icke specificerat främmandekroppsganulom i hud och underhud
Andra specificerade granulomatösa sjukdomar i hud och underhud
Granulomatös sjukdom i hud och underhud, ospecificerad
Diskoid lupus erythematosus
Subakut kutan lupus erythematosus
Annan lokaliserad lupus erythematosus
Lokaliserad sklerodermi
Linjär sklerodermi
Calcinosis cutis
Calcinosis circumscripta (i hud)
Calculus cutaneus
Dystrofisk förkalkning (i hud)
Osteosis cutis
Calcinosis cutis, ospecificerad
Sklerodaktyli
Gottrons papler
Erythrokeratoderma en cocardes [Degos]
Erythrokeratoderma progressiva symmetrica [Gottron]
Erythrokeratoderma variabilis [Mendes da Costa]
Gottrons papler, ospecificerat
Poikiloderma vasculare atrophicans
Ainhum
Andra specificerade lokala bindvävssjukdomar
Lokaliserad bindvävssjukdom, ospecificerad
Livedoid vaskulit
Atrophie blanche [Milian]
Livedo med noduli
Livedovaskulit
Annan och icke specificerad livedoid vaskulit
Erythema elevatum diutinum
Annan vaskulit begränsad till huden
Vaskulit begränsad till huden, ospecificerad
Bensår som ej klassificeras annorstädes
Malum perforans pedis
Martorells sår
Ulcus pedis UNS
Icke specificerat bensår som ej klassificeras annorstädes
KSH97
Kod
L980
L981
L981A
L981X
L982
L983
L984
L984A
L984B
L984C
L984D
L984E
L984F
L984W
L985
L985A
L985B
L985C
L985D
L985W
L986
L988
L988A
L988B
L988C
L988D
L988W
L989
L990
L990A
L990B
L990C
L990D
L990W
L998
M000
M000B
M000C
M000D
M000E
M000F
M000G
M000H
M000X
M001
M002
M002B
M002C
M002D
M002E
M002F
M002G
M002H
M002X
M008
M009
M009B
M009C
M009D
M009F
M009G
M009H
M009X
M010
Sida 93 (191)
Benämning
Pyogent granulom
Dermatitis factitia
Neurotiska exkoriationer
Dermatitis factitia, ospecificerad
Akut febril neutrofil dermatos
Eosinofil cellulit
Kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes
Hudsår UNS
Progressivt synergistiskt gangrän [Meleney]
Pyoderma chancriformis (faciei)
Trofiskt sår UNS
Tropiskt hudsår UNS
Ulcus phagedaenicum
Annat kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes
Hudmucinos
Fokal mucinos
Lichen myxoedematosus
Pretibialt myxödem
Retikulär erytematös mucinos
Annan och icke specificerad hudmucinos
Andra infiltrativa sjukdomar i hud och underhud
Andra specificerade sjukdomar i hud och underhud
Autoimmun progesterondermatit
Benign lymfocytinfiltration i huden [Jessner-Kanof]
Lymphocytoma cutis benigna
Digital myxoid cysta
Andra sjukdomar i hud och underhud
Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad
Hudamyloidos
Bullös amyloidos
Lichen amyloidosis
Makulär amyloidos
Nodulär amyloidos
Annan hudamyloidos
Andra specificerade tillstånd i hud och underhud vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Stafylokockartrit och stafylokockpolyartrit
Septisk artrit - (stafylokocker) i axelled
Septisk artrit - (stafylokocker) i armbågsled
Septisk artrit - (stafylokocker) i handled/hand
Septisk pelvospondylit (stafylokocker)
Septisk artrit - (stafylokocker) i höftled
Septisk artrit - (stafylokocker) i knäled
Septisk artrit - (stafylokocker) i fotled/fot
Septisk artrit - (stafylokocker) med annan eller ospecificerad lokalisation
Pneumokockartrit och pneumokockpolyartrit
Streptokockartrit och streptokockpolyartrit
Septisk artrit - (streptokocker) i axelled
Septisk artrit - (streptokocker) i armbågsled
Septisk artrit - (streptokocker) i handled/hand
Septisk pelvospondylit (streptokocker)
Septisk artrit - (streptokocker) i höftled
Septisk artrit - (streptokocker) i knäled
Septisk artrit - (streptokocker) i fotled/fot
Septisk artrit - (streptokocker) med annan ospecificerad lokalisation
Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie
Purulent artrit, ospecificerad
Artrit UNS i axelled
Artrit UNS i armbågsled
Artrit UNS i handled/hand
Artrit UNS i höftled
Artrit UNS i knäled
Artrit UNS i fotled/fot
Artrit UNS med annan eller ospecificerad lokalisation
Meningokockartrit
KSH97
Kod
M011
M011B
M011E
M011F
M011G
M011H
M011X
M012
M013
M014
M015
M016
M018
M020
M021
M022
M023
M028
M029
M029B
M029C
M029D
M029F
M029G
M029H
M029X
M030
M031
M032
M036
M050
M051
M052
M053
M058
M058A
M058B
M058C
M058D
M058F
M058G
M058H
M058X
M059
M060
M061
M062
M063
M064
M068
M069
M069A
M069B
M069C
M069D
M069F
M069G
M069H
M069X
M070
M071
M072
M073
M073B
Sida 94 (191)
Benämning
Tuberkulös artrit
Tbc-artrit i axelled
Tbc-pelvospondylit
Tbc-artrit i höftled
Tbc-artrit i knäled
Tbc-artrit i fotled/fot
Tbc-artrit med annan eller ospecificerad lokalisation
Artrit vid borreliainfektion
Artrit vid andra bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
Rubellaartrit
Artrit vid andra virussjukdomar som klassificeras annorstädes
Artrit vid mykoser
Artrit vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras
annorstädes
Artrit efter tarm-bypass
Artrit efter dysenteri
Artrit efter vaccination
Reiters sjukdom
Andra specificerade reaktiva artriter
Reaktiv artrit, ospecificerad
Reaktiv artrit UNS i axelled
Reaktiv artrit UNS i armbågsled
Reaktiv artrit UNS i handled/hand
Reaktiv artrit UNS i höftled
Reaktiv artrit UNS i knäled
Reaktiv artrit UNS i fotled/fot
Reaktiv artrit UNS med annan eller ospecificerad lokalisation
Artrit efter meningokockinfektion
Postinfektiös artrit vid syfilis
Andra postinfektiösa artriter vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Reaktiv artrit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Feltys syndrom
Reumatoid lungsjukdom
Reumatoid vaskulit
Reumatoid artrit med engagemang av andra organ och organsystem
Annan specificerad seropositiv reumatoid artrit
Reumatoid artrit (seropositiv) i halsryggen
Reumatoid artrit (seropositiv) i axelled
Reumatoid artrit (seropositiv) i armbågsled
Reumatoid artrit (seropositiv) i handled/hand
Reumatoid artrit (seropositiv) i höftled
Reumatoid artrit (seropositiv) i knäled
Reumatoid artrit (seropositiv) i fotled/fot
Reumatoid artrit (seropositiv) med annan eller ospecificerad lokalisation
Seropositiv reumatoid artrit, ospecificerad
Seronegativ reumatoid artrit
Stills sjukdom hos vuxen
Reumatoid bursit
Reumatoid knuta eller nodul
Inflammatorisk polyartrit
Annan specificerad reumatoid artrit
Reumatoid artrit, ospecificerad
Reumatoid artrit UNS i halsryggen
Reumatoid artrit UNS i axelled
Reumatoid artrit UNS i armbågsled
Reumatoid artrit UNS i handled/hand
Reumatoid artrit UNS i höftled
Reumatoid artrit UNS i knäled
Reumatoid artrit UNS i fotled/fot
Reumatoid artrit UNS med annan eller icke specificerad lokalisation
Psoriatisk artrit i distal interfalangealled
Arthritis mutilans
Spondylit vid psoriasis
Andra artropatier vid psoriasis
Psoriasisartrit i axelled
KSH97
Kod
M073C
M073D
M073F
M073G
M073H
M073X
M074
M075
M076
M080
M080B
M080C
M080D
M080F
M080G
M080H
M080X
M081
M082
M082A
M082B
M083
M084
M084A
M084B
M088
M089
M090
M090A
M090B
M091
M092
M098
M100
M100B
M100C
M100D
M100F
M100G
M100H
M100X
M101
M102
M103
M104
M109
M110
M111
M112
M118
M118B
M118C
M118D
M118F
M118G
M118H
M118X
M119
M119B
M119C
M119D
M119F
M119G
M119H
M119X
Sida 95 (191)
Benämning
Psoriasisartrit i armbågsled
Psoriasisartrit i handled/hand
Psoriasisartrit i höftled
Psoriasisartrit i knäled
Psoriasisartrit i fotled/fot
Psoriasisartrit med annan eller ospecificerad lokalisation
Artropati vid Crohns sjukdom
Artropati vid ulcerös kolit
Andra specificerade artropatier vid tarmsjukdomar
Juvenil reumatoid artrit
Juvenil reumatoid artrit i axelled
Juvenil reumatoid artrit i armbågsled
Juvenil reumatoid artrit i handled/hand
Juvenil reumatoid artrit i höftled
Juvenil reumatoid artrit i knäled
Juvenil reumatoid artrit i fotled/fot
Juvenil reumatoid artrit med annan eller ospecificerad lokalisation
Juvenil ankyloserande spondylit
Juvenil artrit med systemisk debut
Artrit, juvenil, kronisk med systemdebut, säker
Artrit, juvenil, kronisk med systemdebut, sannolik
Juvenil polyartrit
Pauciartikulär juvenil artrit
Oligoartrit, kronisk, juvenil
Monoartrit, kronisk, juvenil
Annan specificerad juvenil artrit
Juvenil artrit, ospecificerad
Juvenil artrit vid psoriasis
Artrit, juvenil, vid psoriasis, säker
Artrit, juvenil, vid psoriasis, sannolik
Juvenil artrit vid Crohns sjukdom
Juvenil artrit vid ulcerös kolit
Juvenil artrit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Idiopatisk gikt
Gikt i axelled
Gikt i armbågsled
Gikt i handled/hand
Gikt i höftled
Gikt i knäled
Gikt i fotled/fot
Gikt med annan eller ospecificerad lokalisation
Blygikt
Gikt orsakad av läkemedel
Gikt orsakad av nedsatt njurfunktion
Annan sekundär gikt
Gikt, ospecificerad
Ledsjukdom med hydroxyapatitutfällning
Familjär kondrokalcinos
Andra kondrokalcinoser
Andra specificerade kristallartropatier
Pyrofosfatartrit i axelled
Pyrofosfatartrit i armbågsled
Pyrofosfatartrit i handled/hand
Pyrofosfatartrit i höftled
Pyrofosfatartrit i knäled
Pyrofosfatartrit i fotled/fot
Pyrofosfatartrit med annan eller ospecificerad lokalisation
Kristallartropati, ospecificerad
Kristallartrit UNS i axelled
Kristallartrit UNS i armbågsled
Kristallartrit UNS i handled/hand
Kristallartrit UNS i höftled
Kristallartrit UNS i knäled
Kristallartrit UNS i fotled/fot
Kristallartrit UNS med annan eller ospecificerad lokalisation
KSH97
Sida 96 (191)
Kod
M120
M121
M122
M122B
M122C
M122D
M122F
M122G
M122H
M122X
M123
M124
M125
M128
M130
M131
M138
M139
M140
M141
Benämning
Kronisk postreumatisk artropati
Kaschin-Becks sjukdom
Villonodulär synovit
Villonodulär synovit i axelled
Villonodulär synovit i armbågsled
Villonodulär synovit i handled/hand
Villonodulär synovit i höftled
Villonodulär synovit i knäled
Villonodulär synovit i fotled/fot
Villonodulär synovit med annan eller ospecificerad lokalisation
Palindrom reumatism
Intermittent hydrartros
Traumatisk artropati
Andra specifika artropatier som ej klassificeras annorstädes
Polyartrit, ospecificerad
Monoartrit som ej klassificeras annorstädes
Annan specificerad artrit
Artrit, ospecificerad
Giktartropati orsakad av enzymdefekter och andra ärftliga sjukdomar
Kristallartropati vid andra ämnesomsättningssjukdomar som klassificeras annorstädes
M142
M143
M144
M145
Diabetesartropati
Lipoid dermatoartrit
Artropati vid amyloidos
Artropatier vid andra endokrina sjukdomar, andra nutritionsrubbningar och andra
ämnesomsättningssjukdomar
Neurogen artropati
Artropatier vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes
Primär generaliserad artros och osteoartros
Heberdens knutor
Bouchards knutor
Sekundär multipel artros
Erosiv osteoartros
Annan specificerad polyartros
Polyartros, ospecificerad
Primär koxartros, dubbelsidig
Annan primär koxartros
Koxartros orsakad av dysplasi, dubbelsidig
Annan dysplastisk koxartros
Posttraumatisk koxartros, dubbelsidig
Annan posttraumatisk koxartros
Annan sekundär koxartros, dubbelsidig
Annan sekundär koxartros
Koxartros, ospecificerad
Primär gonartros, dubbelsidig
Annan primär gonartros
Posttraumatisk gonartros, dubbelsidig
Annan posttraumatisk gonartros
Annan sekundär gonartros, dubbelsidig
Annan sekundär gonartros
Gonartros, ospecificerad
Primär artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig
Primär artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS
Posttraumatisk artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig
Posttraumatisk artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS
Annan sekundär artros i första karpometakarpalleden, dubbelsidig
Annan sekundär artros i första karpometakarpalleden, ensidig eller UNS
Artros i första karpometakarpalleden, ospecificerad
Primär artros i andra leder
Primär artros i axelled
Primär artros i armbågsled
Primär artros övrig i handled/hand
Primär artros i fotled/fot
Posttraumatisk artros i andra leder
Posttraumatisk artros i axelled
M146
M148
M150
M151
M152
M153
M154
M158
M159
M160
M161
M162
M163
M164
M165
M166
M167
M169
M170
M171
M172
M173
M174
M175
M179
M180
M181
M182
M183
M184
M185
M189
M190
M190B
M190C
M190D
M190H
M191
M191B
KSH97
Kod
M191C
M191D
M191H
M192
M192B
M192C
M192D
M192H
M198
M199
M200
M201
M202
M203
M204
M205
M206
M210
M210C
M210F
M210G
M211
M211C
M211F
M211G
M212
M213
M214
M215
M216
M217
M217F
M217G
M217X
M218
M219
M220
M221
M222
M223
M224
M228
M229
M230
M230L
M230M
M231
M231L
M231M
M232
M232L
M232M
M233
M233L
M233M
M234
M235
M236
M238
M239
M240
M240B
M240C
M240D
M240F
Sida 97 (191)
Benämning
Posttraumatisk artros i armbågsled
Posttraumatisk artros i handled/hand
Posttraumatisk artros i fotled/fot
Annan sekundär artros i andra leder
Annan sekundär artros i axelled
Annan sekundär artros i armbågsled
Annan sekundär artros i handled/hand
Annan sekundär artros i fotled/fot
Annan specificerad artros
Artros, ospecificerad
Deformitet av finger
Hallux valgus
Hallux rigidus
Annan deformitet i stortå
Hammartå
Andra tådeformiteter
Förvärvad tådeformitet, ospecificerad
Valgusdeformitet som ej klassificeras annorstädes
Cubitus valgus
Coxa valga
Genu valgus
Varusdeformitet som ej klassificeras annorstädes
Cubitus varus
Coxa vara
Genu varum
Böjdeformitet
Förvärvad dropphand eller droppfot
Förvärvad plattfot
Förvärvad klohand, klubbhand, klofot och klubbfot
Andra förvärvade deformiteter av vrist och fot
Förvärvad olikhet i extremiteternas längd
Benlängdsskillnad i lårben
Benlängdsskillnad i underben
Benlängdsskillnad, ospecificerad
Andra specificerade förvärvade deformiteter av extremiteter
Förvärvad extremitetsdeformitet, ospecificerad
Recidiverande luxation av patella
Recidiverande subluxation av patella
Sjukdomar i femuropatellarleden
Andra rubbningar i patella
Chondromalacia patellae
Andra specificerade sjukdomar i patella
Sjukdom i patella, ospecificerad
Cystisk menisk
Cystisk menisk lateralt i knäled
Cystisk menisk medialt i knäled
Diskoid menisk
Diskoid menisk lateralt i knäled
Diskoid menisk medialt i knäled
Förändring i menisken orsakad av gammal ruptur eller skada
Meniskruptur (gammal) lateralt i knäled
Meniskruptur (gammal) medialt i knäled
Andra meniskförändringar
Andra meniskförändringar lateralt i knäled
Andra meniskförändringar medialt i knäled
Fri kropp i knäled
Kronisk instabilitet i knäled
Annan spontan bristning i knäligament
Andra specificerade förändringar i knäled
Förändring i knäled, ospecificerad
Fri kropp i led
Fri kropp i led i axelled
Fri kropp i led i armbågsled
Fri kropp i led i handled/hand
Fri kropp i led i höftled
KSH97
Kod
M240H
M241
M242
M242B
M242C
M242D
M242H
M242X
M243
M244
M244B
M244C
M244D
M244F
M244G
M244H
M245
M245B
M245C
M245D
M245F
M245G
M245H
M245X
M246
M246B
M246C
M246D
M246E
M246F
M246G
M246H
M247
M248
M249
M250
M251
M252
M253
M254
M254B
M254C
M254D
M254F
M254G
M254H
M255
M255B
M255C
M255D
M255E
M255F
M255G
M255H
M256
M257
M258
M258F
M259
M300
M301
M302
M303
M308
M310
Sida 98 (191)
Benämning
Fri kropp i led i fotled/fot
Andra sjukdomar i ledbrosk
Sjukdomar i ligament
Ligamentär instabilitet i axelled
Ligamentär instabilitet i armbågsled
Ligamentär instabilitet i handled/finger
Ligamentär instabilitet i fotled
Ligamentär instabilitet med annan eller icke specificerad lokalisation
Patologisk luxation och subluxation i led som ej klassificeras annorstädes
Recidiverande luxation och subluxation i led
Recidivluxation/subluxation i axelled
Recidivluxation/subluxation i armbågsled
Recidivluxation/subluxation i handled/hand
Recidivluxation/subluxation i höftled
Recidiverande luxation/subluxation i knäled (utom patella)
Recidivluxation/subluxation i fotled/fot
Kontraktur i led
Kontraktur i axelled
Kontraktur i armbågsled
Kontraktur i handled/finger
Kontraktur i höftled
Kontraktur i knäled
Kontraktur i fotled
Kontraktur i led med annan eller icke specificerad lokalisation
Ankylotisk led
Ankylos i axelled
Ankylos i armbågsled
Ankylos i handled/hand
Ankylos i S I-led
Ankylos i höftled
Ankylos i knäled
Ankylos i fotled/fot
Protrusio acetabuli
Andra specificerade rubbningar i leder som ej klassificeras annorstädes
Rubbning i led, ospecificerad
Hemartros
Ledfistel
Slinkled
Annan instabilitet i led
Ledutgjutning
Ledutgjutning i axelled
Ledutgjutning i armbågsled
Ledutgjutning i handled/hand
Ledutgjutning i höftled
Ledutgjutning i knäled
Ledutgjutning i fotled/fot
Ledvärk
Ledvärk UNS i axelled
Ledvärk UNS i armbågsled
Ledvärk UNS i handled/hand
Ledvärk UNS i bäckenet
Ledvärk UNS i höftled
Ledvärk UNS i knäled
Ledvärk UNS i fotled/fot
Ledstelhet som ej klassificeras annorstädes
Osteofyt
Andra specificerade ledsjukdomar
Snapping hip i höftled/lårben
Ledsjukdom, ospecificerad
Polyarteritis nodosa
Polyarterit med lungengagemang
Juvenil polyarterit
Mukokutant lymfkörtelsyndrom
Andra specificerade tillstånd besläktade med polyarteritis nodosa
Överkänslighetsangiit
KSH97
Kod
M311
M312
M313
M314
M315
M316
M318
M319
M320
M321
M328
M328A
M328B
M328C
M328D
M328W
M329
M330
M331
M332
M339
M340
M341
M342
M348
M349
M350
M351
M352
M353
M354
M355
M356
M357
M358
M359
M360
M361
M362
M363
M364
M368
M400
M401
M402
M403
M404
M405
M410
M411
M412
M413
M414
M415
M418
M419
M420
M421
M429
M430
M431
M432
M433
M434
Sida 99 (191)
Benämning
Trombotisk mikroangiopati
Letalt medellinjegranulom
Wegeners granulomatos
Aortabågsarterit
Jättecellsarterit med polymyalgia rheumatica
Annan jättecellsarterit
Andra specificerade nekrotiserande kärlsjukdomar
Nekrotiserande kärlsjukdom, ospecificerad
Läkemedelsutlöst systemisk lupus erythematosus
Systemisk lupus erythematosus med engagemang av organ och organsystem
Andra specificerade former av systemisk lupus erythematosus
ANA-negativ systemisk lupus erythematosus
Lupus erythematosus- och erythema multiforme-liknande syndrom
Subakut lupus erythematosus
Systemisk lupus erythematosus, bullös form
Andra former av systemisk lupus erythematosus
Systemisk lupus erythematosus, ospecificerad
Juvenil dermatomyosit
Annan dermatomyosit
Polymyosit
Dermatopolymyosit, ospecificerad
Progressiv systemisk skleros
CREST- eller CRST-syndrom
Systemisk skleros orsakad av läkemedel eller kemiska ämnen
Andra specificerade former av systemisk skleros
Systemisk skleros, ospecificerad
Siccasyndromet
Andra overlap-syndrom
Behçets sjukdom
Polymyalgia rheumatica
Diffus fasciit
Multifokal fibroskleros
Recidiverande pannikulit
Hypermobilitetssyndrom
Andra specificerade inflammatoriska systemsjukdomar
Inflammatorisk systemsjukdom, ospecificerad
Dermatopolymyosit vid tumörsjukdom som klassificeras annorstädes
Artropati vid tumörsjukdom
Artropati vid hemofili
Artropati vid andra blodsjukdomar
Artropati vid överkänslighetsreaktioner som klassificeras annorstädes
Systemiska sjukdomar med led- och bindvävsengagemang vid andra sjukdomar som
klassificeras annorstädes
Hållningskyfos
Annan sekundär kyfos
Annan och icke specificerad kyfos
Plana-ryggen-syndromet
Annan lordos
Lordos, ospecificerad
Infantil idiopatisk skolios
Juvenil idiopatisk skolios
Annan idiopatisk skolios
Torakogen skolios
Neuromuskulär skolios
Annan sekundär skolios
Andra specificerade former av skolios
Skolios, ospecificerad
Juvenil osteokondros i kotpelaren
Osteokondros i kotpelaren hos vuxen
Osteokondros i kotpelaren, ospecificerad
Spondylolys
Spondylolistes
Annan sammanväxning i kotpelaren
Recidiverande atlanto-axial subluxation med myelopati
Annan recidiverande atlanto-axial subluxation
KSH97
Sida 100 (191)
Kod
M435
M436
M438
M439
M459
M460
M461
M462
M463
M464
M465
M468
M469
M470
Benämning
Annan recidiverande vertebral subluxation
Tortikollis
Andra specificerade deformerande ryggsjukdomar
Deformerande ryggsjukdom, ospecificerad
Pelvospondylit
Entesopati i ryggraden
Sakroiliit som ej klassificeras annorstädes
Osteomyelit i kota
Infektion i intervertebraldisk
Inflammation i intervertebraldisk, ospecificerad
Andra infektiösa spondylopatier
Andra specificerade inflammatoriska spondylopatier
Inflammatorisk spondylopati, ospecificerad
Kompressionssyndrom motsvarande arteria spinalis anterior och arteria vertebralis
M471
M472
M478
M479
M479A
M479J
M479K
M479X
M480
M480A
M480J
M480K
M480W
M481
M482
M483
M484
M484A
M484J
M484K
M484X
M485
M488
M488A
M488J
M488K
M488W
M489
M490
M491
M492
M493
Annan spondylos med myelopati
Annan spondylos med radikulopati
Annan specificerad spondylos
Spondylos, ospecificerad
Spondylos UNS i halsryggen
Spondylos UNS i torakalryggen
Spondylos UNS i ländryggen
Spondylos UNS med icke specificerad lokalisation
Spinal stenos
Central spinal stenos i halsryggen
Central spinal stenos i torakalryggen
Central spinal stenos i ländryggen
Central spinal stenos med icke specificerad lokalisation
Ankyloserande hyperostos
Kissing spine
Traumatisk spondylopati
Utmattningsfraktur i kota
Stressfraktur i halskota
Stressfraktur i torakalkota
Stressfraktur i ländkota
Stressfraktur i kota med icke specificerad lokalisation
Kotkompression som ej klassificeras annorstädes
Andra specificerade spondylopatier
Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) i halsryggen
Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) i torakalryggen
Lateral spinal stenos (rotkanalstenos) i ländryggen
Andra specificerade spondylopatier
Spondylopati, ospecificerad
Tuberkulos i kotpelaren
Brucellaspondylit
Enterobakteriell spondylit
Spondylopati vid andra infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras
annorstädes
Neuropatisk spondylopati
Kotkompression vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Spondylopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Disksjukdom i halskotpelaren med myelopati
Disksjukdom i halskotpelaren med radikulopati
Annan diskdislokation i halskotpelaren
Annan diskdegeneration i halskotpelaren
Andra specificerade disksjukdomar i halskotpelaren
Disksjukdom i halskotpelaren, ospecificerad
Disksjukdomar i lumbalregionen och andra regioner med myelopati
Diskdegeneration/diskbråck med myelopati i torakalryggen
Diskdegeneration/diskbråck med myelopati i ländryggen
Disksjukdomar i lumbalregionen och andra regioner med radikulopati
Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i torakalryggen
Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i ländryggen (ischias)
Annan specificerad dislokation av intervertebraldisk
Annan specificerad intervertebraldiskdegeneration
M494
M495
M498
M500
M501
M502
M503
M508
M509
M510
M510J
M510K
M511
M511J
M511K
M512
M513
KSH97
Sida 101 (191)
Kod
M514
M518
M519
M530
M531
M532
M533
M538
M539
M540
M541
M542
M543
M544
M545
M546
M548
M549
M600
M601
M602
M608
M609
M610
M611
M612
M613
M614
M615
M619
M620
M621
M621B
M621C
M621D
M621F
M621G
M621H
M622
M623
M624
M625
M626
M628
M629
M630
M631
M632
M633
M638
Benämning
Intraspongiös diskherniering
Andra specificerade intervertebraldisksjukdomar
Intervertebraldisksjukdom, ospecificerad
Cervikokranialt syndrom
Cervikobrakialt syndrom
Instabilitet i kotpelaren
Sjukdomar i sakro-koccygeala regionen som ej klassificeras annorstädes
Andra specificerade ryggsjukdomar
Ryggsjukdom, ospecificerad
Pannikulit i nacke och rygg
Radikulopati
Cervikalgi
Ischias
Lumbago med ischias
Lumbago
Smärtor i bröstryggen
Annan specificerad ryggvärk
Ryggvärk, ospecificerad
Infektiös myosit
Interstitiell myosit
Främmandekroppsgranulom i mjukvävnad som ej klassificeras annorstädes
Annan specificerad myosit
Myosit, ospecificerad
Myositis ossificans traumatica
Myositis ossificans progressiva
Kalcifikation och ossifikation i muskel orsakad av paralys
Kalcifikation och ossifikation i muskel i samband med brännskada
Annan kalcifikation i muskel
Annan ossifikation i muskel
Kalcifikation och ossifikation i muskel, ospecificerad
Muskeldiastas
Annan muskelruptur
Muskelruptur (ej traumatisk) i axelled/överarm
Muskelruptur (ej traumatiskt) i armbåge/underarm
Muskelruptur (ej traumatisk) i handled/hand
Muskelruptur (ej traumatisk) i höftled/lårben
Muskelruptur (ej traumatisk) i knäled/underben
Muskelruptur (ej traumatisk) i fotled/fot
Ischemisk muskelinfarkt
Immobilitetssyndrom
Muskelkontraktur
Muskelatrofi som ej klassificeras annorstädes
Muskelöveransträngning
Andra specificerade muskelsjukdomar
Muskelsjukdom, ospecificerad
Myosit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
Myosit vid protozo- och parasitinfektioner som klassificeras annorstädes
Myosit vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes
Myosit vid sarkoidos
Andra specificerade muskelsjukdomar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
M650
M651
M652
M653
M654
M658
M659
M659B
M659C
M659D
M659F
M659G
M659H
M660
Abscess i senskida
Annan infektiös synovit och tenosynovit
Tendinit med förkalkning
Trigger finger
Radial handledstenosynovit
Annan specificerad synovit och tenosynovit
Synovit och tenosynovit, ospecificerad
Ospecifik synovit/tenosynovit i axelled/överarm
Ospecifik synovit/tenosynovit i armbåge/underarm
Ospecifik synovit/tenosynovit i handled/hand
Ospecifik synovit/tenosynovit i höftled/lårben
Ospecifik synovit/tenosynovit i knäled/underben
Ospecifik synovit/tenosynovit i fotled/fot
Ruptur av poplitealcysta
KSH97
Kod
M661
M662
M662B
M662C
M662D
M662F
M662G
M662H
M663
M663B
M663C
M663D
M663F
M663G
M663H
M664
M665
M670
M671
M672
M673
M674
M674D
M674H
M674L
M674M
M678
M679
M680
M688
M700
M701
M702
M703
M704
M705
M706
M707
M708
M709
M710
M711
M712
M713
M714
M715
M718
M719
M720
M721
M722
M723
M724
M725
M728
M728A
M728B
M728W
M729
M730
M731
M738
Sida 102 (191)
Benämning
Ruptur av synovialmembrancysta
Spontanruptur av sträckarsenor
Spontanruptur sträcksena i axelled/överarm
Spontanruptur sträcksena i armbåge/underarm
Spontanruptur sträcksena i handled/hand
Spontanruptur sträcksena i höftled/lårben
Spontanruptur sträcksena i knäled/underben
Spontanruptur sträcksena i fotled/fot
Spontanruptur av böjarsenor
Spontanruptur böjsena (biceps) i axelled/överarm
Spontanruptur böjsena i armbåge/underarm
Spontanruptur böjsena i handled/hand
Spontanruptur böjsena i höftled/lårben
Spontanruptur böjsena i knäled/underben
Spontanruptur böjsena i fotled/fot
Spontanruptur av andra specificerade senor
Spontanruptur av icke specificerad sena
Kort akillessena
Annan kontraktur i sena och senskida
Synovialhypertrofi som ej klassificeras annorstädes
Övergående synovit
Ganglion
Ganglion i handled/hand
Ganglion i fotled/fot
Meniskganglion, lateralt i knäled/underben
Meniskganglion, medialt i knäled/underben
Andra specificerade sjukdomar i synovialmembran och sena
Sjukdom i synovialmembran och sena, ospecificerad
Synovit och tenosynovit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra specificerade sjukdomstillstånd i ledhinnor och senor vid sjukdomar som
klassificeras annorstädes
Kronisk krepiterande synovit i hand och handled
Bursit i hand
Olekranonbursit
Annan bursit i armbågen
Prepatellarbursit
Annan bursit i knä
Trokanterbursit
Annan bursit i höft
Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med
användning, överansträngning och tryck
Icke specificerat sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning,
överansträngning och tryck
Abscess i bursa
Annan infektiös bursit
Synovialcysta i poplitealrummet
Andra bursacystor
Kalkinlagring i bursa
Annan bursit som ej klassificeras annorstädes
Andra specificerade sjukdomar i bursor
Sjukdom i bursa, ospecificerad
Dupuytrens kontraktur
Knuckle pads
Plantar fascial fibromatos
Nodulär fasciit
Pseudosarkomatös fibromatos
Fasciit som ej klassificeras annorstädes
Andra fibroplastiska sjukdomar
Infantil digital fibromatos
Juvenil fibromatos
Andra specificerade fibroplastiska sjukdomar
Fibroplastisk sjukdom, ospecificerad
Gonokockbursit
Syfilitisk bursit
Andra förändringar i mjukvävnader vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
KSH97
Kod
M750
M751
M752
M753
M754
M755
M758
M759
M760
M761
M762
M763
M764
M765
M766
M767
M768
M769
M770
M771
M772
M773
M774
M775
M778
M779
M790
M791
M791B
M791C
M791D
M791E
M791F
M791G
M791H
M792
M793
M793A
M793B
M793W
M793X
M794
M795
M796
M796B
M796C
M796D
M796E
M796F
M796G
M796H
M798
M799
M800
M800A
M800B
M800C
M800E
M800F
M800G
M800H
M800J
M800K
M801
M802
Sida 103 (191)
Benämning
Adhesiv kapsulit i skulderled
Rotator cuff-syndrom i skulderled
Bicepstendinit
Tendinit med förkalkning i skulderled
Impingement syndrome i skulderled
Bursit i skulderled
Andra specificerade sjukdomstillstånd i skulderled
Sjukdomstillstånd i skulderled, ospecificerad
Gluteal tendinit
Psoastendinit
Iliac crest spur
Iliotibial band syndrome
Tibial collateral bursitis
Patellatendinit
Akillestendinit
Peroneustendinit
Andra specificerade entesopatier i nedre extremitet med undantag för foten
Entesopati i nedre extremitet, ospecificerad
Medial epikondylit
Lateral epikondylit
Periartrit i handled
Kalkaneussporre
Metatarsalgi
Annan entesopati i fot
Andra specificerade entesopatier som ej klassificeras annorstädes
Entesopati, ospecificerad
Reumatism, ospecificerad
Myalgi
Myalgi UNS i axelled/överarm
Myalgi UNS i armbåge/underarm
Myalgi UNS i handled/hand
Myalgi i bäckenet
Myalgi i höftled/lårben
Myalgi UNS i knäled/underben
Myalgi i fotled/fot
Icke specificerad neuralgi och neurit
Pannikulit, ospecificerad
Nodulär pannikulit
Panniculitis factitia
Annan icke specificerad pannikulit
Pannikulit, ospecificerad
Hypertrofi av infrapatellära fettkudden
Kvarvarande främmande kropp i mjukvävnad
Smärtor i extremitet
Smärta ospecifik i axelled/överarm
Smärta ospecifik i armbåge/underarm
Smärta ospecifik i handled/hand
Smärta ospecifik i bäckenet
Smärta ospecifik i höftled/lårben
Smärta ospecifik i knäled/underben
Smärta ospecifik i fotled/fot
Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader
Sjukdomstillstånd i mjukvävnad, ospecificerat
Osteoporos efter menopausen med patologisk fraktur
Åldersosteoporos med fraktur i halsryggen
Åldersosteoporos med fraktur i axelled/överarm
Åldersosteoporos med fraktur i armbåge/underarm
Åldersosteoporos med fraktur i bäckenet
Åldersosteoporos med fraktur i höftled/lårben
Åldersosteoporos med fraktur i knäled/underben
Åldersosteoporos med fraktur i fotled/fot
Åldersosteoporos med fratkur i torakalryggen
Åldersosteoporos med fraktur i ländryggen
Osteoporos efter ooforektomi med patologisk fraktur
Osteoporos på grund av inaktivitet med patologisk fraktur
KSH97
Kod
M803
M804
M805
M808
M809
M810
M811
M812
M813
M814
M815
M816
M818
M819
M820
M821
M828
M830
M831
M832
M833
M834
M835
M838
M839
M840
M840A
M840B
M840C
M840D
M840E
M840F
M840G
M840H
M840J
M840K
M841
M841A
M841B
M841C
M841D
M841E
M841F
M841G
M841H
M841J
M841K
M842
M842A
M842B
M842C
M842D
M842E
M842F
M842G
M842H
M842J
M842K
M843
M843B
M843C
M843D
M843E
M843F
M843G
Sida 104 (191)
Benämning
Postoperativ osteoporos orsakad av malabsorption med patologisk fraktur
Läkemedelsutlöst osteoporos med patologisk fraktur
Idiopatisk osteoporos med patologisk fraktur
Annan specificerad osteoporos med patologisk fraktur
Icke specificerad osteoporos med patologisk fraktur
Osteoporos efter menopausen
Osteoporos efter ooforektomi
Osteoporos på grund av inaktivitet
Postoperativ osteoporos orsakad av malabsorption
Läkemedelsutlöst osteoporos
Idiopatisk osteoporos
Lokaliserad osteoporos
Annan specificerad osteoporos
Osteoporos, ospecificerad
Osteoporos vid multipel myelomatos
Osteoporos vid endokrina sjukdomar
Osteoporos vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes
Puerperal osteomalaci
Senil osteomalaci
Osteomalaci hos vuxen orsakad av malabsorption
Osteomalaci hos vuxen orsakad av malnutrition
Aluminium bone disease
Annan läkemedelsutlöst osteomalaci hos vuxen
Annan specificerad osteomalaci hos vuxen
Osteomalaci hos vuxen, ospecificerad
Felläkning av fraktur
Felläkning av fraktur i halsryggen
Felläkning av fraktur i axelled/överarm
Felläkning av fraktur i armbåge/underarm
Felläkning av fraktur i handled/hand
Felläkning av fraktur i bäckenet
Felläkning av fraktur i höftled/lårben
Felläkning av fraktur i knäled/underben
Felläkning av fraktur i fotled/fot
Felläkning av fraktur i torakalryggen
Felläkning av fraktur i ländryggen
Utebliven frakturläkning
Utebliven läkning/pseudartros i halsryggen
Utebliven läkning/ pseudartros i axelled/överarm
Utebliven läkning/ pseudartros i armbåge/underarm
Utebliven läkning/ pseudartros i handled/hand
Utebliven läkning/ pseudartros i bäckenet
Utebliven läkning/ pseudartros i höftled/lårben
Utebliven läkning/ pseudartros i knäled/underben
Utebliven läkning/ pseudartros i fotled/fot
Utebliven läkning/pseudartros i torakalryggen
Utebliven läkning/pseudartros i ländryggen
Fördröjd frakturläkning
Fördröjd frakturläkning i halsryggen
Fördröjd frakturläkning i axelled/överarm
Fördröjd frakturläkning i armbåge/underarm
Fördröjd frakturläkning i handled/hand
Fördröjd frakturläkning i bäckenet
Fördröjd frakturläkning i höftled/lårben
Fördröjd frakturläkning i knäled/underben
Fördröjd frakturläkning i fotled/fot
Fördröjd frakturläkning i torakalryggen
Fördröjd frakturläkning i ländryggen
Stressfraktur som ej klassificeras annorstädes
Stressfraktur i axelled/överarm
Stressfraktur i armbåge/underarm
Stressfraktur i handled/hand
Stressfraktur i bäckenet
Stressfraktur i höftled/lårben
Stressfraktur i knäled/underben
KSH97
Kod
M843H
M844
M848
M849
M850
M850B
M850C
M850D
M850E
M850F
M850G
M850H
M851
M852
M853
M854
M854B
M854C
M854D
M854E
M854F
M854G
M854H
M855
M856
M858
M859
M860
M860B
M860C
M860D
M860E
M860F
M860G
M860H
M861
M861B
M861C
M861D
M861E
M861F
M861G
M861H
M862
M863
M864
M865
M866
M868
M869
M870
M870B
M870C
M870D
M870F
M870G
M870H
M871
M872
M872B
M872C
M872D
M872F
M872G
M872H
Sida 105 (191)
Benämning
Stressfraktur i fotled/fot
Patologisk fraktur som ej klassificeras annorstädes
Andra specificerade kontinuitetsavbrott i benvävnad
Kontinuitetsavbrott i benvävnad, ospecificerat
Fibrös dysplasi
Fibrös dysplasi i axelled/överarm
Fibrös dysplasi i armbåge/underarm
Fibrös dysplasi i handled/hand
Fibrös dysplasi i bäckenet
Fibrös dysplasi i höftled/lårben
Fibrös dysplasi i knäled/underben
Fibrös dysplasi i fotled/fot
Skelettfluoros
Hyperostos i skallens ben
Osteosis condensans
Solitär bencysta
Solitär bencysta i axelled/överarm
Solitär bencysta i armbåge/underarm
Solitär bencysta i handled/hand
Solitär bencysta i bäckenet
Solitär bencysta i höftled/lårben
Solitär bencysta i knäled/underben
Solitär bencysta i fotled/fot
Aneurysmal bencysta
Annan bencysta
Andra specificerade rubbningar i bentäthet och benstruktur
Rubbning i bentäthet och benstruktur, ospecificerad
Akut hematogen osteomyelit
Akut hematogen osteomyelit i axelled/överarm
Akut hematogen osteomyelit i armbåge/underarm
Akut hematogen osteomyelit i handled/hand
Akut hematogen osteomyelit i bäckenet
Akut hematogen osteomyelit i höftled/lårben
Akut hematogen osteomyelit i knäled/underben
Akut hematogen osteomyelit i fotled/fot
Annan akut osteomyelit
Annan akut osteomyelit i axelled/överarm
Annan akut osteomyelit i armbåge/underarm
Annan akut osteomyelit i handled/hand
Annan akut osteomyelit i bäckenet
Annan akut osteomyelit i höftled/lårben
Annan akut osteomyelit i knäled/underben
Annan akut osteomyelit i fotled/fot
Subakut osteomyelit
Kronisk multifokal osteomyelit
Kronisk osteomyelit med draining sinus
Annan kronisk hematogen osteomyelit
Annan specificerad kronisk osteomyelit
Annan osteomyelit
Osteomyelit, ospecificerad
Idiopatisk aseptisk bennekros
Osteonekros i axelled/överarm
Osteonekros i armbåge/underarm
Osteonekros i handled/hand
Osteonekros i höftled/lårben
Osteonekros i knäled/underben
Osteonekros i fotled/fot
Osteonekros orsakad av läkemedel
Osteonekros efter tidigare skada
Osteonekros efter tidigare skada i axelled/överarm
Osteonekros efter tidigare skada i armbåge/underarm
Osteonekros efter tidigare skada i handled/hand
Osteonekros efter tidigare skada i höftled/lårben
Osteonekros efter tidigare skada i knäled/underben
Osteonekros efter tidigare skada i fotled/fot
KSH97
Kod
M873
M878
M879
M880
M888
M889
M890
M890B
M890C
M890D
M890G
M890H
M891
M892
M893
M894
M895
M895B
M895E
M895G
M895H
M896
M898
M899
M900
M900E
M900F
M900G
M900H
M901
M902
M903
M904
M905
M906
M907
M907B
M907C
M907D
M907E
M907F
M907G
M907H
M908
M908F
M908G
M908H
M910
M911
M912
M913
M918
M919
M920
M921
M922
M923
M924
M925
M925A
M925B
M925W
M926
M927
M928
Sida 106 (191)
Benämning
Annan sekundär osteonekros
Annan specificerad osteonekros
Osteonekros, ospecificerad
Pagets sjukdom i skallben
Pagets sjukdom i andra specificerade ben
Pagets sjukdom i benvävnad, ospecificerad
Algoneurodystrofi
Algoneurodystrofi i axelled/överarm
Algoneurodystrofi i armbåge/underarm
Algoneurodystrofi i handled/hand
Algoneurodystrofi i knäled/underben
Algoneurodystrofi i fotled/fot
Fördröjning av epifysslutning
Andra rubbningar i utveckling och tillväxt av benvävnad
Hypertrofi av benvävnad
Annan hypertrofisk osteoartropati
Osteolys
Osteolys (clavikel) i axelled/överarm
Osteolys i bäckenet
Osteolys i knäled/underben
Osteolys i fotled/fot
Osteopati efter polio
Andra specificerade sjukdomstillstånd i benvävnad
Sjukdom i benvävnad, ospecificerad
Tuberkulos i benvävnad
TBC i benvävnad i bäckenet
TBC i benvävnad i höftled/lårben
TBC i benvävnad i knäled/underben
TBC i benvävnad i fotled/fot
Periostit vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes
Osteopati vid andra infektionssjukdomar som klassificeras annorstädes
Osteonekros vid kassunsjuka
Osteonekros orsakad av hemoglobinopati
Osteonekros vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Osteitis deformans vid tumörsjukdom
Benfraktur vid tumörsjukdom
Patol fraktur vid tumör i axelled/överarm
Patol fraktur vid tumör i armbåge/underarm
Patologisk fraktur vid tumör i handled/hand
Patologisk fraktur vid tumör i bäckenet
Patol fraktur vid tumör i höftled/lårben
Patol fraktur vid tumör i knäled/underben
Patol fraktur vid tumör i fotled/fot
Osteopati vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Diabetesosteopati i höftled/lårben
Diabetesosteopati i knäled/underben
Diabetesosteopati i fotled/fot
Juvenil osteokondros i bäcken
Juvenil osteokondros i femurhuvudet
Coxa plana
Pseudokoxalgi
Annan specificerad juvenil osteokondros i höft och bäcken
Juvenil osteokondros i höft och bäcken, ospecificerad
Juvenil osteokondros i humerus
Juvenil osteokondros i radius och ulna
Juvenil osteokondros i hand
Annan juvenil osteokondros i övre extremitet
Juvenil osteokondros i patella
Juvenil osteokondros i tibia och fibula
Osteokondros, juvenil, i tuberositas tibiae (Osgodd-Schlatter)
Osteokondros, juvenil, i proximala tibia (Blount)
Annan specificerad juvenil osteokondros
Juvenil osteokondros i vrist
Juvenil osteokondros i mellanfoten
Annan specificerad juvenil osteokondros
KSH97
Kod
M929
M930
M931
M932
M932B
M932C
M932F
M932G
M932H
M932X
M938
M939
M940
M941
M942
M943
M948
M949
M950
M951
M952
M953
M954
M955
M958
M959
M960
M960A
M960B
M960C
M960D
M960E
M960F
M960G
M960H
M960J
M960K
M961
M961A
M961J
M961K
M962
M963
M964
M965
M966
M966A
M966B
M966C
M966D
M966E
M966F
M966G
M966H
M966J
M966K
M968
M969
M990
M991
M991A
M991J
M991K
M992
M993
Sida 107 (191)
Benämning
Juvenil osteokondros, ospecificerad
Förskjuten övre femurepifys
Kienböcks sjukdom hos vuxen
Osteochondritis dissecans
Osteochondritis dissecans i axelled/överarm
Osteochondritis dissecans i armbåge/underarm
Osteochondritis dissecans i höftled/lårben
Osteochondritis dissecans i knäled/underben
Osteochondritis dissecans i fotled/fot
Osteochondritis dissecans med ospecificerad lokalisation
Annan specificerad osteokondropati
Osteokondropati, ospecificerad
Tietzes syndrom
Recidiverande polykondrit
Kondromalaci
Kondrolys
Andra specificerade sjukdomar i brosk
Brosksjukdom, ospecificerad
Förvärvad deformitet av näsan
Blomkålsöra
Annan förvärvad deformitet av huvudet
Förvärvad deformitet av halsen
Förvärvad deformitet av bröstkorg och revben
Förvärvad deformitet av bäckenet
Andra specificerade förvärvade deformiteter i muskuloskeletala systemet
Förvärvad deformitet i muskuloskeletala systemet, ospecificerad
Pseudartros efter benfusion eller artrodes
Pseudartros efter fusion i halsryggen
Pseudartros efter artrodes i axelled
Pseudartros efter artrodes i armbåge
Pseudartros efter artrodes i handled/hand
Pseudartros efter artrodes i bäckenet
Pseudartros efter artrodes i höftled
Pseudartros efter artrodes i knäled
Pseudartros efter artrodes i fotled/fot
Pseudartros efter fusion i torakalryggen
Pseudartros efter fusion i ländryggen
Postlaminektomisyndrom som ej klassificeras annorstädes
Postlaminektomisyndrom i halsryggen
Postlaminektomisyndrom i torakalryggen
Postlaminektomisyndrom i ländryggen
Kyfos efter strålning
Kyfos efter laminektomi
Lordos efter kirurgiskt ingrepp
Skolios efter strålning
Fraktur efter insättning av ortopediskt implantat, ledprotes eller benspång
Fraktur efter implantatkirurgi i halsryggen
Fraktur efter implantatkirurgi i axelled/överarm
Fraktur efter implantatkirurgi i armbåge/underarm
Fraktur efter implantatkirurgi i handled/hand
Fraktur efter implantatkirurgi i bäckenet
Fraktur efter implantatkirurgi i höftled/lårben
Fraktur efter implantatkirurgi i knäled/underben
Fraktur efter implantatkirurgi i fotled/fot
Fraktur efter implantatkirurgi i torakalryggen
Fraktur efter implantatkrirugi i ländryggen
Andra muskuloskeletala rubbningar efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Muskuloskeletal rubbning efter kirurgiska och medicinska ingrepp, ospecificerad
Segmentell dysfunktion
Subluxationskomplex i kotpelaren
Segmentell instabilitet i halsryggen
Segmentell instabilitet i torakalryggen
Segmentell instabilitet i ländryggen
Subluxationsstenos i nervkanal
Ossös stenos av nervkanal
KSH97
Sida 108 (191)
Kod
M994
M995
M996
M997
M998
M999
N000
N001
N002
N003
N004
N005
N006
N007
N008
N009
N010
N011
N012
N013
Benämning
Bindvävsstenos av nervkanal
Diskstenos av nervkanal
Ossös stenos och subluxationsstenos av foramina intervertebralia
Bindvävsstenos och diskstenos av foramina intervertebralia
Annan biomekanisk dysfunktion
Biomekanisk dysfunktion, ospecificerad
Akut glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet
Akut glomerulonefrit, fokala och segmentella glomulära skador
Akut glomerulonefrit, diffus membranös glomerulonefrit
Akut glomerulonefrit, diffus mesangiell proliferativ glomerulonefrit
Akut glomerulonefrit, diffus endokapillär proliferativ glomerulonefrit
Akut glomerulonefrit, diffus mesangiokapillär glomerulonefrit
Akut glomerulonefrit, dense deposit disease
Akut glomerulonefrit, diffus crescentisk glomerulonefrit
Akut glomerulonefrit, annan specificerad morfologisk förändring
Akut glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring
Snabbt progredierande glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet
Snabbt progredierande glomerulonefrit, fokala och segmentella glomulära skador
Snabbt progredierande glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet
Snabbt progredierande glomerulonefrit, diffus mesangiell proliferativ glomerulonefrit
N014
Snabbt progredierande glomerulonefrit, diffus endokapillär proliferativ glomerulonefrit
N015
N016
N017
N018
Snabbt
Snabbt
Snabbt
Snabbt
N019
N020
N021
Snabbt progredierande glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring
Recidiverande och bestående hematuri , lätt glomerulär abnormitet
Recidiverande och bestående hematuri , fokala och segmentella glomulära skador
N022
N023
Recidiverande och bestående hematuri , lätt glomerulär abnormitet
Recidiverande och bestående hematuri , diffus mesangiell proliferativ glomerulonefrit
N024
Recidiverande och bestående hematuri , diffus endokapillär proliferativ glomerulonefrit
N025
N026
N027
N028
Recidiverande
Recidiverande
Recidiverande
Recidiverande
N029
Recidiverande och bestående hematuri , ingen specificerad morfologisk förändring
N030
N031
N032
N033
N034
N035
N036
N037
N038
N039
N040
N041
N042
N043
N044
N045
N046
N047
N048
N049
N050
Kronisk glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet
Kronisk glomerulonefrit, fokala och segmentella glomulära skador
Kronisk glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet
Kronisk glomerulonefrit, diffus mesangiell proliferativ glomerulonefrit
Kronisk glomerulonefrit, diffus endokapillär proliferativ glomerulonefrit
Kronisk glomerulonefrit, diffus mesangiokapillär glomerulonefrit
Kronisk glomerulonefrit, dense deposit disease
Kronisk glomerulonefrit, diffus crescentisk glomerulonefrit
Kronisk glomerulonefrit, annan specificerad morfologisk förändring
Kronisk glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring
Nefrotiskt syndrom, lätt glomerulär abnormitet
Nefrotiskt syndrom, fokala och segmentella glomulära skador
Nefrotiskt syndrom, lätt glomerulär abnormitet
Nefrotiskt syndrom, diffus mesangiell proliferativ glomerulonefrit
Nefrotiskt syndrom, diffus endokapillär proliferativ glomerulonefrit
Nefrotiskt syndrom, diffus mesangiokapillär glomerulonefrit
Nefrotiskt syndrom, dense deposit disease
Nefrotiskt syndrom, diffus crescentisk glomerulonefrit
Nefrotiskt syndrom, annan specificerad morfologisk förändring
Nefrotiskt syndrom, ingen specificerad morfologisk förändring
Icke specificerad glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet
progredierande
progredierande
progredierande
progredierande
och
och
och
och
glomerulonefrit,
glomerulonefrit,
glomerulonefrit,
glomerulonefrit,
bestående
bestående
bestående
bestående
hematuri
hematuri
hematuri
hematuri
,
,
,
,
diffus mesangiokapillär glomerulonefrit
dense deposit disease
diffus crescentisk glomerulonefrit
annan specificerad morfologisk förändring
diffus mesangiokapillär glomerulonefrit
dense deposit disease
diffus crescentisk glomerulonefrit
annan specificerad morfologisk förändring
KSH97
Sida 109 (191)
Kod
N051
N052
N053
N054
N055
N056
N057
N058
N059
N060
Benämning
Icke specificerad glomerulonefrit, fokala och segmentella glomulära skador
Icke specificerad glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet
Icke specificerad glomerulonefrit, diffus mesangiell proliferativ glomerulonefrit
Icke specificerad glomerulonefrit, diffus endokapillär proliferativ glomerulonefrit
Icke specificerad glomerulonefrit, diffus mesangiokapillär glomerulonefrit
Icke specificerad glomerulonefrit, dense deposit disease
Icke specificerad glomerulonefrit, diffus crescentisk glomerulonefrit
Icke specificerad glomerulonefrit, annan specificerad morfologisk förändring
Icke specificerad glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring
Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, lätt glomerulär abnormitet
N061
Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, fokala och segmentella
glomulära skador
Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, lätt glomerulär abnormitet
N062
N063
N064
N065
N066
N067
N068
N069
N070
N071
N072
N073
N074
N075
N076
N077
N078
N079
N080
N081
N082
N083
N084
Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, diffus mesangiell proliferativ
glomerulonefrit
Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, diffus endokapillär proliferativ
glomerulonefrit
Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, diffus mesangiokapillär
glomerulonefrit
Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, dense deposit disease
Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, diffus crescentisk
glomerulonefrit
Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, annan specificerad morfologisk
förändring
Isolerad proteinuri med specificerad morfologisk skada, ingen specificerad morfologisk
förändring
Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, lätt glomerulär abnormitet
Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, fokala och segmentella glomulära
skador
Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, lätt glomerulär abnormitet
Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, diffus mesangiell proliferativ
glomerulonefrit
Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, diffus endokapillär proliferativ
glomerulonefrit
Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, diffus mesangiokapillär
glomerulonefrit
Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, dense deposit disease
Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, diffus crescentisk glomerulonefrit
Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, annan specificerad morfologisk
förändring
Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, ingen specificerad morfologisk
förändring
Glomerulära sjukdomstillstånd vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som
klassificeras annorstädes
Glomerulära sjukdomstillstånd vid tumörer
Glomerulära sjukdomstillstånd vid blodsjukdomar och vid rubbningar i immunsystemet
N085
N088
Glomerulära sjukdomstillstånd
Glomerulära sjukdomstillstånd
ämnesomsättningssjukdomar
Glomerulära sjukdomstillstånd
Glomerulära sjukdomstillstånd
vid diabetes
vid andra endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och
N109
N110
N111
N118
N119
N129
N130
N131
N132
Akut tubulo-interstitiell nefrit
Icke obstruktiv kronisk pyelonefrit vid reflux
Kronisk obstruktiv pyelonefrit
Annan kronisk tubulo-interstitiell nefrit
Kronisk tubulo-interstitiell nefrit, ospecificerad
Tubulo-interstitiell nefrit, ej specificerad som akut eller kronisk
Hydronefros orsakad av avflödeshinder i pelviuretärövergången
Hydronefros orsakad av uretärstriktur som ej klassificeras annorstädes
Hydronefros orsakad av avflödeshinder genom sten i njure och uretär
vid systemsjukdomar i bindväv
vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
KSH97
Kod
N133
N134
N135
N136
N137
N138
N139
N140
N141
N142
N143
N144
N150
N151
N158
N159
N160
N161
N162
N163
N164
N165
N168
N170
N171
N172
N178
N179
N180
N188
N189
N199
N200
N201
N202
N209
N210
N211
N218
N219
N220
N228
N239
N250
N251
N258
N259
N269
N270
N271
N279
N280
N281
N288
N289
N290
N291
N298
Sida 110 (191)
Benämning
Annan och icke specificerad hydronefros
Hydrouretär
Knickbildning och striktur på uretär utan hydronefros
Pyonefros
Uropati förenad med vesikoureteral reflux
Annan specificerad uropati orsakad av avflödeshinder och reflux
Uropati orsakad av avflödeshinder och reflux, ospecificerad
Nefropati orsakad av analgetika
Nefropati orsakad av andra läkemedel och biologiska substanser
Nefropati orsakad av icke specificerade läkemedel och biologiska substanser
Nefropati orsakad av tungmetaller
Toxisk nefropati som ej klassificeras annorstädes
Balkan-nefropati
Renal och perirenal abscess
Andra specificerade tubulo-interstitiella njursjukdomar
Tubulo-interstitiell njursjukdom, ospecificerad
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som
klassificeras annorstädes
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid tumörer som klassificeras annorstädes
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid blodsjukdomar och rubbningar i immunsystemet
som klassificeras annorstädes
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid ämnesomsättningssjukdomar som klassificeras
annorstädes
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid systemiska bindvävssjukdomar som klassificeras
annorstädes
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid transplantatavstötning
Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Akut njursvikt med tubulär nekros
Akut njursvikt med akut njurbarknekros
Akut njursvikt med njurmärgnekros
Annan akut njursvikt
Akut njursvikt, ospecificerad
Njursjukdom i slutstadiet
Annan kronisk njursvikt
Kronisk njursvikt, ospecificerad
Njursvikt, icke specificerad som akut eller kronisk
Njursten
Uretärsten
Njursten med uretärsten
Sten i urinvägarna, ospecificerad
Sten i urinblåsan
Sten i uretra
Sten i annan specificerad del av de nedre urinvägarna
Sten i de nedre urinvägarna med icke specificerad lokalisation
Sten i urinvägarna vid schistosomiasis
Sten i urinvägarna vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Icke specificerad njurkolik
Renal osteodystrofi
Nefrogen diabetes insipidus
Andra sjukdomar orsakade av nedsatt funktion i njurtubuli
Sjukdom orsakad av nedsatt funktion i njurtubuli, ospecificerad
Icke specificerad skrumpnjure
Ensidig liten njure
Dubbelsidig liten njure
Liten njure, ospecificerad
Njurischemi och njurinfarkt
Förvärvad njurcysta
Andra specificerade sjukdomar i njure och uretär
Sjukdom i njure och uretär, ospecificerad
Sen syfilis i njure
Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär vid infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra sjukdomstillstånd i njure och uretär vid andra sjukdomar som klassificeras
annorstädes
KSH97
Kod
N300
N301
N302
N303
N304
N308
N309
N310
N311
N312
N318
N319
N320
N321
N322
N323
N324
N328
N329
N330
N338
N340
N341
N342
N342A
N342B
N342C
N342E
N342W
N343
N350
N351
N358
N359
N360
N361
N362
N363
N368
N369
N370
N378
N390
N390A
N390X
N391
N392
N393
N393A
N393B
N394
N398
N399
N409
N410
N411
N412
N413
N418
N419
N420
N421
N422
Sida 111 (191)
Benämning
Akut cystit
Kronisk interstitiell cystit
Annan kronisk cystit
Trigonit
Strålcystit
Annan specificerad cystit
Cystit, ospecificerad
Ohämmad neurogen blåsfunktionsrubbning som ej klassificeras annorstädes
Neurogen blåsfunktionsrubbning med reflexkontraktioner som ej klassificeras
annorstädes
Neurogen blåsfunktionsrubbning med hypokontraktil blåsa som ej klassificeras
annorstädes
Annan neuromuskulär blåsfunktionsrubbning
Neuromuskulär blåsfunktionsrubbning, ospecificerad
Blåshalsförträngning
Vesikointestinal fistel
Blåsfistel som ej klassificeras annorstädes
Blåsdivertikel
Icke traumatisk blåsruptur
Andra specificerade sjukdomar i urinblåsan
Sjukdom i urinblåsan, ospecificerad
Tuberkulös cystit
Sjukliga tillstånd i urinblåsan vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes
Uretraabscess
Icke specifik uretrit
Annan uretrit
Inflammation i yttre urinrörsmynningen
Postmenopaus-uretrit
Sårbildning i meatus urethrae
Cowperit
Annan och icke specificerad uretrit
Uretrasyndrom, ospecificerat
Posttraumatisk uretrastriktur
Uretrastriktur efter infektion som ej klassificeras annorstädes
Annan uretrastriktur
Uretrastriktur, ospecificerad
Uretrafistel
Uretradivertikel
Uretrakarunkel
Prolaps av uretraslemhinnan
Andra specificerade sjukdomar i uretra
Sjukdom i uretra, ospecificerad
Uretrit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra sjukliga tillstånd i uretra vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation
Urinvägsinfektion, asymtomatisk (ABU)
Urinvägsinfektion UNS
Icke specificerad kvarstående proteinuri
Icke specificerad ortostatisk proteinuri
Stressinkontinens
Stressinkontinens
Ansträngningsinkontinens
Annan specificerad urininkontinens
Andra specificerade sjukdomar i urinorganen
Sjukdom i urinorganen, ospecificerad
Prostataförstoring
Akut prostatit
Kronisk prostatit
Abscess i prostata
Prostatit med cystit
Andra inflammatoriska sjukdomar i prostata
Inflammatorisk sjukdom i prostata, ospecificerad
Konkrement i prostata
Blodöverfyllnad och blödning i prostata
Atrofi av prostata
KSH97
Sida 112 (191)
Kod
N428
N429
N430
N431
N432
N433
N434
N449
N450
N459
N469
N479
N479A
N479B
N479C
N479D
N479X
N480
N481
N481B
N481C
N481D
N481E
N481W
N482
N483
N484
N485
N486
N486A
N486X
N488
N489
N490
N491
N492
N498
N499
N500
N501
N501A
N501B
N501W
N508
N508C
N508D
N508E
N508W
N509
N510
N511
Benämning
Andra specificerade sjukdomar i prostata
Sjukdom i prostata, ospecificerad
Cystiskt hydrocele
Infekterat hydrocele
Annat hydrocele
Hydrocele, ospecificerat
Spermatocele
Torsion av testikel
Orkit, epididymit och epididymo-orkit med abscess
Orkit, epididymit och epididymo-orkit utan abscess
Infertilitet hos man
Förhudssjukdomar
Fastsittande förhud
Fimosis
Parafimosis
Överskott av förhud
Förhudssjukdomar, ospecificerat
Leukoplaki på penis
Balanopostit
Balanitis erosiva circinata
Gangränös balanit
Plasmacellsbalanit
Sår på preputiet
Annan och icke specificerad balanopostit
Andra inflammatoriska sjukdomar i penis
Priapism
Impotens av organisk orsak
Sår på penis
Balanitis xerotica obliterans
Induratio penis plastica
Balanitis xerotica obliterans
Andra specificerade sjukdomar i penis
Sjukdom i penis, ospecificerad
Inflammatoriska sjukdomar i sädesblåsa
Inflammatoriska sjukdomar i funikel, tunica vaginalis och vas deferens
Inflammation i skrotum
Inflammatoriska sjukdomar i andra specificerade manliga könsorgan
Inflammatorisk sjukdom i icke specificerat manligt könsorgan
Atrofi av testikel
Kärlsjukdomar i de manliga könsorganen
Blödning i de manliga könsorganen
Hematocele UNS
Andra kärlsjukdomar i de manliga könsorganen
Andra specificerade sjukdomar i de manliga könsorganen
Sår i skrotum
Ödem i skrotum
Kylocele i tunica vaginalis UNS (icke filaria)
Andra sjukdomar i de manliga könsorganen
Sjukdom i de manliga könsorganen, ospecificerad
Sjukliga tillstånd i prostata vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Sjukliga tillstånd i testis och epididymis vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
N512
N518
Balanit vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
Andra sjukliga tillstånd i de manliga könsorganen vid sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Solitär cysta i bröstkörtel
Diffus cystisk mastopati
Fibroadenomatos i i bröstkörtel
Fibroskleros i bröstkörtel
Ektasi av bröstkörtelgångarna
Andra specificerade benigna bröstkörteldysplasier
Benign bröstkörteldysplasi, ospecificerad
Inflammatoriska sjukdomar i bröstkörtel
Hypertrofi av bröstkörtel
Icke specificerad knuta i bröstkörtel
N600
N601
N602
N603
N604
N608
N609
N619
N629
N639
KSH97
Kod
N640
N641
N642
N643
N644
N645
N648
N649
N700
N701
N709
N710
N711
N719
N729
N730
N731
N732
N733
N734
N735
N736
N738
N739
N740
N741
N742
N743
N744
N748
N750
N751
N758
N759
N760
N761
N762
N763
N764
N765
N766
N768
N770
N771
N778
N800
N801
N802
N803
N804
N805
N806
N808
N809
N810
N811
N812
N813
N814
N815
N816
Sida 113 (191)
Benämning
Fissur och fistel i bröstvårta
Fettnekros i bröst
Atrofi av bröst
Galaktorré utan samband med barnsbörd
Mastodyni
Andra sjukdomstecken och symtom från bröst
Andra specificerade sjukdomar i bröstkörtel
Sjukdom i bröstkörtel, ospecificerad
Akut salpingit och ooforit
Kronisk salpingit och ooforit
Salpingit och ooforit, ospecificerad
Akut inflammation i uterus
Kronisk inflammation i uterus
Inflammatorisk sjukdom i uterus, ospecificerad
Inflammatorisk sjukdom i livmoderhalsen
Akut parametrit
Kronisk parametrit
Icke specificerad parametrit
Akut bäckenperitonit hos kvinna
Kronisk bäckenperitonit hos kvinna
Bäckenperitonit hos kvinna, ospecificerad
Bäckenadherenser hos kvinna
Andra specificerade inflammatoriska sjukdomar i det kvinnliga bäckenet
Inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet, ospecificerad
Tuberkulös infektion i cervix uteri
Tuberkulös sjukdom i det kvinnliga bäckenet
Syfilitisk inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet
Inflammation orsakad av gonokocker i det kvinnliga bäckenet
Inflammation orsakad av klamydia i det kvinnliga bäckenet
Inflammatoriska tillstånd i det kvinnliga bäckenet vid andra sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Cysta i Bartholins körtel
Abscess i Bartholins körtel
Andra specificerade sjukdomar i Bartholins körtel
Sjukdom i Bartholins körtel, ospecificerad
Akut vaginit
Subakut och kronisk vaginit
Akut vulvit
Subakut och kronisk vulvit
Abscess i vulva
Ulceration i vagina
Ulceration i vulva
Annan specificerad inflammation i vagina och vulva
Ulceration i vulva vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som klassificeras
annorstädes
Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid infektionssjukdomar och parasitsjukdomar som
klassificeras annorstädes
Vulvovaginal ulceration och inflammation vid andra sjukdomar som klassificeras
annorstädes
Endometrios i uterus
Endometrios i ovarium
Endometrios i äggledare
Endometrios i bäckenets peritoneum
Endometrios i septum rectovaginale och i vagina
Endometrios i tarm
Endometrios i ärrvävnad i huden
Endometrios med annan specificerad eller multipel lokalisation
Endometrios, ospecificerad
Uretrocele hos kvinna
Cystocele hos kvinna
Inkomplett uterovaginal prolaps
Komplett uterovaginal prolaps
Uterovaginal prolaps, ospecificerad
Vaginalt enterocele
Rektocele
KSH97
Kod
N818
N819
N820
N821
N822
N823
N824
N825
N828
N829
N830
N831
N832
N833
N834
N835
N836
N837
N838
Sida 114 (191)
N839
Benämning
Annan genital prolaps hos kvinna
Genital prolaps hos kvinna, ospecificerad
Vesikovaginal fistel
Andra fistlar mellan urinvägarna och de kvinnliga könsorganen
Fistel mellan vagina och tunntarm
Fistel mellan vagina och tjocktarm
Andra fistlar mellan tarmkanalen och de kvinnliga könsorganen
Fistel mellan de kvinnliga könsorganen och huden
Andra specificerade fistlar mellan de kvinnliga könsorganen och andra organ
Fistel mellan de kvinnliga könsorganen och andra organ, ospecificerad
Follikelcysta på ovarium
Cysta i corpus luteum
Andra och icke specificerade ovarialcystor
Förvärvad atrofi av ovarium och äggledare
Prolaps och hernia av ovarium och äggledare
Torsion av ovarium, ovarialstjälk och äggledare
Hematosalpinx
Hematom i breda ligamentet
Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i ovarier, äggledare och breda
ligament
Icke inflammatorisk sjukdom i ovarier, äggledare och breda ligament, ospecificerad
N840
N841
N842
N843
N848
N849
N850
N851
N852
N853
N854
N855
N856
N857
N858
N859
N869
N870
N871
N872
N879
N880
N881
N882
N883
N884
N888
N889
N890
N891
N892
N893
N894
N895
N896
N897
N898
N899
N900
N901
N902
N903
N904
Polyp i corpus uteri
Polyp i cervix uteri
Polyp i vagina
Polyp i vulva
Polyp i andra specificerade delar av de kvinnliga könsorganen
Polyp i de kvinnliga könsorganen, ospecificerad
Glandulärcystisk hyperplasi av endometriet
Adenomatös hyperplasi av endometriet
Uterushypertrofi
Subinvolution av uterus
Avvikande läge av uterus
Inversion av uterus
Intrauterina synekier
Hematometra
Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i uterus
Icke inflammatorisk sjukdom i uterus, ospecificerad
Erosion och ektropi i cervix uteri
Lätt dysplasi i cervix
Måttlig dysplasi i cervix
Svår dysplasi i cervix som ej klassificeras annorstädes
Dysplasi i cervix uteri, ospecificerad
Leukoplaki på cervix uteri
Gammal skada på cervix uteri
Striktur och stenos i cervix uteri
Cervixinsufficiens
Hypertrofisk förlängning av cervix uteri
Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i cervix uteri
Icke inflammatorisk sjukdom i cervix uteri, ospecificerad
Lätt dysplasi i vagina
Måttlig dysplasi i vagina
Svår dysplasi i vagina som ej klassificeras annorstädes
Dysplasi i vagina, ospecificerad
Leukoplaki i vagina
Striktur och atresi i vagina
Trång hymenring
Hematokolpos
Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i vagina
Icke inflammatorisk sjukdom i vagina, ospecificerad
Lätt dysplasi i vulva
Måttlig dysplasi i vulva
Svår dysplasi i vulva som ej klassificeras annorstädes
Dysplasi i vulva, ospecificerad
Leukoplaki i vulva
KSH97
Kod
N905
N906
N907
N908
N909
N910
N911
N912
N913
N914
N915
N920
N921
N922
N923
N924
N925
N926
N930
N938
N939
N940
N941
N942
N943
N944
N945
N946
N948
N949
N950
N950A
N950B
N950W
N950X
N951
N952
N953
N958
N959
N969
N970
N971
N972
N973
N974
N978
N978A
N978B
N978C
N978D
N978W
N979
N980
N981
N982
N983
N988
N989
N990
N991
N992
N993
Sida 115 (191)
Benämning
Atrofi av vulva
Hypertrofi av vulva
Cysta i vulva
Andra specificerade icke inflammatoriska sjukdomar i vulva och perineum
Icke inflammatorisk sjukdom i vulva och perineum, ospecificerad
Primär amenorré
Sekundär amenorré
Amenorré, ospecificerad
Primär oligomenorré
Sekundär oligomenorré
Oligomenorré, ospecificerad
Riklig och frekvent menstruation med regelbunden menstruationscykel
Riklig och frekvent menstruation med oregelbunden menstruationscykel
Rikliga pubertetsblödningar
Ovulationsblödning
Rikliga blödningar i anslutning till menopausen
Annan specificerad oregelbunden menstruation
Oregelbunden menstruation, ospecificerad
Blödning efter samlag
Annan specificerad onormal blödning från uterus och vagina
Onormal blödning från uterus och vagina, ospecificerad
Smärtsam ägglossning
Dyspareuni
Vaginism
Premenstruellt spänningssyndrom
Primär dysmenorré
Sekundär dysmenorré
Dysmenorré, ospecificerad
Andra specificerade tillstånd som har samband med de kvinnliga könsorganen och
menstruationscykeln
Icke specificerat tillstånd som har samband med de kvinnliga könsorganen och
menstruationscykeln
Postmenopausal blödning
Postmenopausblödning hos icke hormonbehandlad kvinna
Postmenopausblödning hos östrogenbehandlad kvinna
Annan specificerad postmenopausal blödning
Postmenopausal blödning, ospecificerad
Tillstånd i samband med klimakteriet
Atrofisk vaginit efter menopausen
Tillstånd sammanhängande med icke naturlig menopaus
Andra specificerade sjukliga tillstånd i samband med klimakteriet
Sjukligt tillstånd i samband med klimakteriet, ospecificerat
Kvinna med habituella aborter
Kvinnlig infertilitet med anovulation
Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i äggledarna
Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i uterus
Kvinnlig infertilitet beroende på störd funktion i livmoderhalsen
Kvinnlig infertilitet beroende på faktorer hos mannen
Kvinnlig infertilitet av annan specificerad orsak
Kvinnlig infertilitet; immunologiska orsaker
Kvinnlig infertilitet; sociala faktorer med möjlig inverkan på fertiliteten
Kvinnlig infertilitet; oförklarad efter utredning
Kvinnlig infertilitet; i samband med endometrios
Kvinnlig infertilitet av annan specificerad orsak
Kvinnlig infertilitet, ospecificerad
Infektion i samband med insemination
Hyperstimulering av ovarierna
Komplikationer vid försök till införande av befruktat ägg vid in vitro-fertilisering
Komplikationer vid försök till införande av embryo
Andra specificerade komplikationer i samband med assisterad befruktning
Komplikation i samband med assisterad befruktning, ospecificerad
Njursvikt efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Uretrastriktur efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Postoperativa adherenser i vagina
Prolaps av vaginalvalvet efter hysterektomi
KSH97
Kod
N994
N995
N998
Sida 116 (191)
O059
O060
Benämning
Peritonealadherenser i bäckenet efter kirurgiska och medicinska ingrepp
Bristande funktion i yttre stomiöppningar i urinorganen
Andra specificerade sjukdomtillstånd efter kirurgiska och medicinska ingrepp i urin- och
könsorganen
Sjukdomstillstånd efter kirurgiska och medicinska
Graviditet i bukhålan
Graviditet i äggledaren
Äggstocksgraviditet
Annan specificerad extrauteringraviditet
Extrauteringraviditet, ospecificerad
Klassisk blåsmola
Inkomplett och partiell blåsmola
Blåsmola, ospecificerad
Ofostrig graviditet
Uteblivet missfall
Annat specificerat onormalt utfall av befruktningen
Onormalt utfall av befruktningen, ospecificerat
Spontanabort, inkomplett, komplicerat med infektion i könsorgan och bäcken
Spontanabort, inkomplett, komplicerat med utdragen eller ymnig blödning
Spontanabort, inkomplett komplicerad med embolism
Spontanabort, inkomplett, med andra och icke specificerade komplikationer
Spontanabort, inkomplett utan komplikation
Spontanabort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med infektion i könsorgan
och bäcken
Spontanabort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med utdragen eller ymnig
blödning
Spontanabort,komplett eller icke specificerad, komplicerad med embolism
Spontanabort,komplett eller icke specificerad, med andra och icke specificerade
komplikationer
Spontanabort,komplett eller icke specificerad utan komplikation
Legal abort, inkomplett, komplicerat med infektion i könsorgan och bäcken
Legal abort, inkomplett, komplicerat med utdragen eller ymnig blödning
Legal abort, inkomplett komplicerad med embolism
Legal abort, inkomplett, med andra och icke specificerade komplikationer
Legal abort, inkomplett utan komplikation
Legal abort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med infektion i könsorgan och
bäcken
Legal abort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med utdragen eller ymnig
blödning
Legal abort,komplett eller icke specificerad, komplicerad med embolism
Legal abort,komplett eller icke specificerad, med andra och icke specificerade
komplikationer
Legal abort,komplett eller icke specificerad utan komplikation
Annan abort, inkomplett, komplicerat med infektion i könsorgan och bäcken
Annan abort, inkomplett, komplicerat med utdragen eller ymnig blödning
Annan abort, inkomplett komplicerad med embolism
Annan abort, inkomplett, med andra och icke specificerade komplikationer
Annan abort, inkomplett utan komplikation
Annan abort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med infektion i könsorgan och
bäcken
Annan abort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med utdragen eller ymnig
blödning
Annan abort,komplett eller icke specificerad, komplicerad med embolism
Annan abort,komplett eller icke specificerad, med andra och icke specificerade
komplikationer
Annan abort,komplett eller icke specificerad utan komplikation
Icke specificerad abort, inkomplett, komplicerat med infektion i könsorgan och bäcken
O061
Icke specificerad abort, inkomplett, komplicerat med utdragen eller ymnig blödning
O062
O063
Icke specificerad abort, inkomplett komplicerad med embolism
Icke specificerad abort, inkomplett, med andra och icke specificerade komplikationer
O064
Icke specificerad abort, inkomplett utan komplikation
N999
O000
O001
O002
O008
O009
O010
O011
O019
O020
O021
O028
O029
O030
O031
O032
O033
O034
O035
O036
O037
O038
O039
O040
O041
O042
O043
O044
O045
O046
O047
O048
O049
O050
O051
O052
O053
O054
O055
O056
O057
O058
KSH97
Kod
O065
O066
O067
O068
O069
O070
O071
O072
O073
O074
O075
O076
O077
O078
O079
O080
O081
O082
O083
O084
O085
O086
O087
O088
O089
O100
O101
O102
O103
O104
O109
O119
O120
O121
O122
O139
O140
O141
O141A
O141B
O141C
O141X
O149
O150
O151
O152
O159
O169
O200
O208
Sida 117 (191)
Benämning
Icke specificerad abort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med infektion i
könsorgan och bäcken
Icke specificerad abort,komplett eller icke specificerad, komplicerat med utdragen eller
ymnig blödning
Icke specificerad abort,komplett eller icke specificerad, komplicerad med embolism
Icke specificerad abort,komplett eller icke specificerad, med andra och icke
specificerade komplikationer
Icke specificerad abort,komplett eller icke specificerad utan komplikation
Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med infektion i könsorgan och bäcken
Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med utdragen eller ymnig blödning
Misslyckat försök till legal abort, komplicerad med embolism
Misslyckat försök till legal abort, med andra och icke specificerade komplikationer
Misslyckat försök till legal abort, utan komplikation
Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, komplicerat med infektion i
könsorgan och bäcken
Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, komplicerat med utdragen eller
ymnig blödning
Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, komplicerat med emboli
Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort med andra och icke specificerade
komplikationer
Annat och icke specificerat misslyckat försök till abort, utan komplikation
Infektion i könsorgan och bäcken efter abort, extrauteringraviditet och mola
Långvarig eller riklig blödning efter abort, extrauteringraviditet och mola
Emboli efter abort, extrauteringraviditet och mola
Chock efter abort, extrauteringraviditet och mola
Njursvikt efter abort, extrauteringraviditet och mola
Ämnesomsättningsrubbning efter abort, extrauteringraviditet och mola
Skada på organ och vävnader i bäckenet efter abort, extrauteringraviditet och mola
Andra venösa komplikationer efter abort, extrauteringraviditet och mola
Andra specificerade komplikationer efter abort, extrauteringraviditet och mola
Komplikation efter abort, extrauteringraviditet och mola, ospecificerad
Essentiell hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet,
förlossning och barnsängstid
Hypertoni med hjärtsjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under
graviditet, förlossning och barnsängstid
Hypertoni med njursjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation under
graviditet, förlossning och barnsängstid
Hypertoni med hjärt- och njursjukdom, som funnits före graviditeten, som komplikation
under graviditet, förlossning och barnsängstid
Sekundär hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under graviditet,
förlossning och barnsängstid
Icke specificerad hypertoni, som funnits före graviditeten, som komplikation under
graviditet, förlossning och barnsängstid
Tidigare konstaterad hypertoni med under graviditeten tillstötande proteinuri
Graviditetsödem
Proteinuri under graviditet
Graviditetsödem med proteinuri
Graviditetshypertoni utan proteinuri av betydelse
Måttlig preeklampsi
Svår preeklampsi
Svår preeklampsi utan organpåverkan
Svår preeklampsi med organpåverkan
HELLP-syndrom
Svår preeklampsi, ospecificerad
Preeklampsi, ospecificerad
Eklampsi under graviditeten
Eklampsi under förlossningen
Eklampsi under barnsängstiden
Eklampsi, tidpunkt ej angiven
Icke specificerad hypertoni hos modern
Hotande missfall
Annan specificerad blödning i tidig graviditet
KSH97
Kod
O209
O210
O211
O212
O218
O219
O220
O221
O222
O223
O224
O225
O228
O229
O230
O231
O232
O233
O234
O235
O239
O240
O241
O242
O243
O244
O244A
O244B
O244X
O249
O259
O260
O261
O262
O263
O264
O265
O266
O267
O268
O268A
O268B
O268C
O268D
O268E
O268F
O268G
O268W
O269
O280
O281
O282
O283
O284
O285
O288
O289
O290
O291
O292
O293
O294
O295
O296
Sida 118 (191)
Benämning
Blödning i tidig graviditet, ospecificerad
Lätta graviditetskräkningar
Graviditetskräkningar med ämnesomsättningsrubbning
Kräkningar i sen graviditet
Annat specificerat kräkningstillstånd som komplikation till graviditeten
Graviditetskräkningar, ospecificerade
Åderbråck i benen under graviditeten
Åderbråck i könsorganen under graviditeten
Ytliga tromboflebiter under graviditeten
Djup ventrombos under graviditeten
Hemorrojder under graviditeten
Cerebral ventrombos under graviditeten
Andra specificerade venösa komplikationer under graviditeten
Venös komplikation under graviditeten, ospecificerad
Infektion i njure under graviditeten
Cystit under graviditeten
Uretrit under graviditeten
Infektioner i andra delar av urinorganen under graviditeten
Icke specificerad infektion i urinorganen under graviditeten
Infektioner i könsorganen under graviditeten
Annan och icke specificerad infektion i urin- och könsorganen under graviditeten
Diabetes före graviditeten, insulinberoende
Diabetes före graviditeten, ej insulinberoende
Näringsbristrelaterad diabetes före graviditeten
Diabetes före graviditeten, ospecificerad
Diabetes som uppträder under graviditeten
Diabetes som uppträder under graviditeten, ej insulinbehandlad
Diabetes som uppträder under graviditeten, insulinbehandlad
Diabetes som uppträder under graviditeten, ospecificerad
Diabetes under graviditeten, ospecificerad
Undernäring under graviditeten
Onormalt stor viktökning under graviditeten
Låg viktökning under graviditeten
Vård av kvinna med habituell abort i anamnesen, med aktuell graviditet
Kvarvarande intrauterint preventivmedel under graviditeten
Herpes gestationis
Maternellt hypotensionssyndrom
Leverrubbningar under graviditet, förlossning och barnsängstid
Symfyseolys under graviditet, förlossning och barnsängstid
Andra specificerade graviditetsrelaterade tillstånd
Graviditet som uppkommit genom assisterad befruktning
Graviditetsrelaterade buksmärtor
Hydronefros under graviditet
Karpaltunnelsyndrom under graviditet
Graviditetsklåda, utan leverpåverkan
Prurigo gestationis of Besnier
Polymorf eruption vid graviditet
Andra specificerade graviditetsrelaterade tillstånd
Tillstånd eller rubbning sammanhängande med graviditeten, ospecificerat
Onormalt hematologiskt fynd vid undersökning under graviditet
Onormalt biokemiskt fynd vid undersökning under graviditet
Onormalt cytologiskt fynd vid undersökning under graviditet
Onormalt ultraljudfynd vid undersökning under graviditet
Onormalt röntgenfynd vid undersökning under graviditet
Onormalt kromosomfynd och genetiskt fynd vid undersökning under graviditet
Andra specificerade onormala fynd vid undersökning under graviditet
Onormalt fynd vid undersökning under graviditet, ospecificerat
Lungkomplikationer orsakade av anestesi under graviditet
Hjärtkomplikationer orsakade av anestesi under graviditet
Komplikationer från centrala nervsystemet orsakade av anestesi under graviditet
Toxisk reaktion orsakad av lokal anestesi under graviditet
Huvudvärk efter spinal- och epiduralanestesi under graviditet
Andra specificerade komplikationer orsakade av spinal- och epiduralanestesi under
graviditet
Misslyckad eller svårgenomförd intubation under graviditet
KSH97
Kod
O298
O299
O300
O301
O302
O308
O309
O310
O311
O312
O312A
Sida 119 (191)
O318
O320
O321
O322
O323
O324
O325
O326
O328
O329
O330
O331
O332
Benämning
Andra specificerade komplikationer vid anestesi under graviditet
Komplikation vid anestesi under graviditet, ospecificerad
Tvillinggraviditet
Trillinggraviditet
Fyrlinggraviditet
Annan specificerad flerbördsgraviditet
Flerbördsgraviditet, ospecificerad
Fetus papyraceus
Graviditet som fortsätter efter abort av ett eller flera foster
Graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster
Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster, t o m v
21+6
Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster, fr o m
v 22+0
Vård pga graviditet som fortsätter efter intrauterin död av ett eller flera foster,
tidpunkt ospecificerad
Andra specificerade komplikationer specifika för flerbörd
Vård av blivande moder på grund av instabilt fosterläge
Vård av blivande moder på grund av sätesbjudning
Vård av blivande moder på grund av tvärläge eller snedläge
Vård av blivande moder på grund av ansikts- eller pannbjudning
Vård av blivande moder på grund av högt stående huvud vid fullgången tid
Vård av blivande moder på grund av onormalt fosterläge hos ett eller flera foster
Vård av blivande moder på grund av på flera sätt onormalt fosterläge
Vård av blivande moder på grund av andra specificerade fosterfellägen
Vård av blivande moder på grund av fosterfelläge, ospecificerat
Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på bäckendeformitet
Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på trångt bäcken
Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på förträngd bäckeningång
O333
Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på förträngd bäckenutgång
O334
Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på både moder och foster
O335
O336
Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på stort foster
Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på hydrocefalusfoster
O337
Vård av blivande moder på grund av disproportion beroende på andra
fostermissbildningar
Vård av blivande moder på grund av disproportion av annan specificerad orsak
Vård av blivande moder på grund av disproportion mellan bäcken och foster,
ospecificerad
Vård av blivande moder för medfödd missbildning av livmodern
Vård av blivande moder för tumör i corpus uteri
Vård av blivande moder för ärrbildning efter tidigare kirurgiskt ingrepp
Vård av blivande moder för cervixinsufficiens
Vård av blivande moder för andra abnormiteter i livmoderhalsen
Vård av blivande moder för andra abnormiteter hos den gravida livmodern
Vård av blivande moder för abnormitet i vagina
Vård av blivande moder för abnormitet i vulva och perineum
Vård av blivande moder för abnormitet i vulva och perineum i form av tidigare
könsstympning
Vård av blivande moder för annan specificerad abnormitet i vulva eller perineum (t ex
fibros, tumör)
Vård av blivande moder för andra specificerade abnormiteter i bäckenorganen
Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen i form av prolaps
Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen i form av ovarialtumör
Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen i form av status post tidigare
bäckenbotten-/prolapsoperation
Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen i form av tidigare
sfinkterruptur
Vård av blivande moder för andra specificerade abnormiteter i bäckenorganen
Vård av blivande moder för abnormitet i bäckenorganen, ospecificerad
Vård av blivande moder för missbildning i centrala nervsystemet hos fostret
Vård av blivande moder för kromosomrubbning hos fostret
O312B
O312X
O338
O339
O340
O341
O342
O343
O344
O345
O346
O347
O347A
O347W
O348
O348A
O348B
O348C
O348D
O348W
O349
O350
O351
KSH97
Sida 120 (191)
Kod
O352
O353
O354
Benämning
Vård av blivande moder för ärftlig sjukdom hos fostret
Vård av blivande moder för skada på fostret genom virussjukdom hos modern
Vård av blivande moder för skada på fostret på grund av alkoholmissbruk hos modern
O355
O356
O357
O358
O359
O360
O361
O362
O363
O364
O365
O366
O367
O368
Vård
Vård
Vård
Vård
Vård
Vård
Vård
Vård
Vård
Vård
Vård
Vård
Vård
Vård
O369
Vård av blivande moder för känt eller misstänkt problem hos fostret, ospecificerat
O409
O410
O411
O418
O419
O420
O421
O422
O429
O430
O430A
O430B
O430W
O430X
O431
O438
O439
O440
O441
O450
O458
O459
O460
O468
O469
O470
O470A
O470B
O470X
Onormalt stor mängd fostervatten
Oligohydramnion
Infektion av fostervattenhåla och fosterhinnor
Andra specificerade problem hänförbara till fostervattnet och hinnorna
Problem hänförbara till fostervattnet och hinnorna, ospecificerat
För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar inom 24 timmar
För tidig hinnbristning, värkarbetet börjar efter 24 timmar
För tidig hinnbristning, värkarbetet fördröjt med terapeutiska åtgärder
För tidig hinnbristning, ospecificerad
Placentalt transfusionssyndrom
Placentalt transfusionssyndrom; fetomaternell transfusion
Placentalt transfusionssyndrom; tvillingtransfusion
Annat specificerat placentalt transfusionssyndrom
Placentalt transfusionssyndrom, ospecificerat
Missbildning av placenta
Andra specificerade onormala tillstånd i placenta
Onormalt tillstånd i placenta, ospecificerat
Placenta praevia utan blödning
Placenta praevia med blödning
För tidig avlossning av placenta ledande till koagulationsrubbning
Annan för tidig avlossning av placenta
För tidig avlossning av placenta, ospecificerad
Blödning före förlossningen ledande till koagulationsrubbning
Annan blödning före förlossningen
Blödning före förlossningen, ospecificerad
Förvärkar och hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37
Förvärkar utan cervixpåverkan före utgången av B1838graviditetsvecka 37
Hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37
Förvärkar och hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37, ospecificerat
O471
O479
O489
O609
O610
O610A
O610B
Förvärkar och avstannat värkarbete efter utgången av graviditetsvecka 37
Förvärkar och avstannat värkarbete, ospecificerat
Överburenhet
Prematurbörd
Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet
Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; förlossning inom 48 timmar
Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet, förlossning efter mer än 48
timmar, inkl misslyckad induktion
Försök till medicinskt igångsättande av värkarbetet; ospecificerad tid till förlossning
O610X
O611
O611A
O611B
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
blivande
blivande
blivande
blivande
blivande
blivande
blivande
blivande
blivande
blivande
blivande
blivande
blivande
blivande
moder
moder
moder
moder
moder
moder
moder
moder
moder
moder
moder
moder
moder
moder
för skada på fostret av läkemedel
för skada på fostret av strålning
för skada på fostret genom andra medicinska ingrepp
för annan abnormitet och skada på fostret
för abnormitet eller skada på fostret, ospecificerad
för Rh-isoimmunisering
för annan isoimmunisering
för hydrops fetalis
på grund av tecken på fosterhypoxi
för intrauterin fosterdöd
för känd eller misstänkt intrauterin tillväxthämning
för överdriven fetal tillväxt
för viabelt foster vid graviditet i bukhålan
för annat känt eller misstänkt specificerat problem hos fostret
Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet
Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet, förlossning inom 48 timmar
Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet, förlossning efter mer än 48 timmar,
inkl misslyckad induktion
KSH97
Sida 121 (191)
Kod
O611X
Benämning
Försök till mekaniskt igångsättande av värkarbetet; ospecificerad tid till förlossning
O618
O619
O620
O621
O622
O623
O624
O628
O629
O630
O631
O632
O639
O640
O641
O642
O643
O644
O645
O648
Annat specificerat försök till igångsättande av värkarbetet
Försök till igångsättande av värkarbetet, ospecificerat
Primär värksvaghet
Sekundär värksvaghet
Annan och icke specificerad uterin värksvaghet
Störtförlossning
Hypertont, okoordinerat värkarbete
Andra specificerade värkrubbningar
Värkrubbning, ospecificerad
Förlängt öppningsskede
Förlängt utdrivningsskede
Fördröjd förlossning av andra tvillingen, trillingen etc
Förlängt värkarbete, ospecificerat
Förlossningshinder orsakat av ofullständig rotation av fosterhuvudet
Förlossningshinder orsakat av sätesbjudning
Förlossningshinder orsakat av ansiktsbjudning
Förlossningshinder orsakat av pannbjudning
Förlossningshinder orsakat av snedläge och tvärläge
Förlossningshinder orsakat av på flera sätt onormal bjudning
Förlossningshinder orsakat av annat specificerat onormalt fosterläge och annan
specificerad onormal fosterbjudning
Förlossningshinder orsakat av onormalt fosterläge och onormal fosterbjudning,
ospecificerat
Förlossningshinder orsakat av bäckendeformitet
Förlossningshinder orsakat av allmänt förträngt bäcken
Förlossningshinder orsakat av förträngd bäckeningång
Förlossningshinder orsakat av förträngd bäckenutgång och förträngt mittparti
Förlossningshinder orsakat av missförhållande mellan bäcken- och fosterstorlek,
ospecificerat
Förlossningshinder orsakat av abnormitet i moderns bäckenorgan
Förlossningshinder orsakat av andra specificerade bäckenabnormiteter hos modern
O649
O650
O651
O652
O653
O654
O655
O658
O659
O660
O661
O662
O663
O664
O665
O668
O669
O670
O678
O679
O680
O681
O682
O683
O688
Förlossningshinder orsakat av bäckenabnormitet hos modern, ospecificerat
Förlossningshinder på grund av skulderdystoci
Förlossningshinder på grund av tvillingkollision
Förlossningshinder på grund av ovanligt stort foster
Förlossningshinder på grund av andra specificerade abnormiteter hos fostret
Misslyckat försök till vaginal förlossning, ospecificerat
Misslyckat försök att förlösa med tång eller sugklocka, ospecificerat
Annat specificerat förlossningshinder
Förlossningshinder, ospecificerat
Blödning under förlossningen ledande till koagulationsrubbning
Annan blödning under förlossningen
Blödning under förlossningen, ospecificerad
Värkarbete och förlossning komplicerade av onormal hjärtfrekvens hos fostret
Värkarbete och förlossning komplicerade av mekonium i fostervattnet
Värkarbete och förlossning komplicerade av onormal hjärtfrekvens hos fostret med
mekonium i fostervattnet
Värkarbete och förlossning komplicerade av biokemiska tecken på fetal distress
Värkarbete och förlossning komplicerade av andra specificerade tecken på fetal distress
O689
O690
O691
O692
O693
O694
O695
O698
O699
O700
O701
O702
Värkarbete och förlossning komplicerade av fosterasfyxi, ospecificerat
Framfall av navelsträngen
Navelsträngen runt halsen med kompression
Annan navelsträngsomslingring
Kort navelsträng
Vasa praevia
Kärlskada i navelsträngen
Andra specificerade navelsträngskomplikationer
Navelsträngskomplikation, ospecificerad
Perinealbristning av första graden
Perinealbristning av andra graden
Perinealbristning av tredje graden
KSH97
Sida 122 (191)
Kod
O702A
O702B
O702X
O703
O709
O710
O711
O712
O713
O714
O715
O716
O717
O718
O719
O720
O721
O721A
O721B
O721X
O722
O723
O730
O731
O740
O741
O742
O743
O744
O745
O746
Benämning
Perinealbristning av 3:e graden; partiell sfinkterruptur
Perinealbristning av 3:e graden; total sfinkterruptur
Perinealbristning av 3:e graden; ospecificerad
Perinealbristning av fjärde graden
Perinealbristning under förlossningen, ospecificerad
Uterusruptur före förlossningsarbetets början
Uterusruptur under värkarbetet
Inversion av livmodern efter förlossningen
Obstetrisk skada på cervix
Isolerad hög obstetrisk laceration i vagina
Andra obstetriska skador på bäckenorgan
Obstetrisk skada på bäckenets leder och ligament
Obstetriskt bäckenhematom
Annan specificerad obstetrisk skada
Obstetrisk skada, ospecificerad
Blödning i efterbördsskedet
Andra blödningar omedelbart efter förlossningen
Atonisk blödning efter placentaavgång
Blödning i efterbördsskedet p g a förlossningsskada
Blödning omedelbart efter förlossningen, UNS
Fördröjd och sekundär blödning efter förlossningen
Blödningar i efterbördsskedet ledande till koagulationsrubbning
Kvarhållen moderkaka utan blödning
Kvarhållna delar av moderkaka och hinnor utan blödning
Aspirationspneumonit vid anestesi under förlossning
Andra lungkomplikationer vid anestesi under förlossning
Hjärtkomplikationer vid anestesi under förlossning
Centralnervösa komplikationer vid anestesi under förlossning
Toxisk reaktion vid lokalanestesi under förlossning
Huvudvärk orsakad av spinal- och epiduralanestesi under förlossning
Andra specificerade komplikationer av spinal- och epiduralanestesi under förlossning
O747
O748
O749
O750
O751
O752
O753
O754
O755
O756
O756A
Misslyckad eller svårgenomförd intubation under förlossning
Andra specificerade komplikationer vid anestesi under värkarbete och förlossning
Komplikation vid anestesi under värkarbete och förlossning, ospecificerad
Uttröttad moder under värkarbete och förlossning
Chock under eller efter värkarbete och förlossning
Feber under värkarbete som ej klassificeras annorstädes
Annan infektion under värkarbete
Andra komplikationer till obstetriska ingrepp
Fördröjd förlossning efter artificiell hinnsprängning
Fördröjd förlossning efter spontan eller icke specificerad hinnbristning
Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen startar spontant
O756B
O756X
O757
O758
O759
O800
O800A
O800B
O800W
O800X
O801
O808
O809
O810
O811
O812
O813
O813A
O813B
O813W
O813X
Vattenavgång utan sammandragningar i fullgången tid; förlossningen induceras
Fördröjd förlossning UNS efter spontan eller icke specificerad hinnbristning
Vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt
Andra specificerade komplikationer till värkarbete och förlossning
Komplikation till värkarbete och förlossning, ospecificerad
Spontan hjässbjudning
Spontanförlosnning, enkelbörd, framstupa kronbjudning
Spontanförlosnning, enkelbörd, vidöppen hjässbjudning
Spontanförlosnning, enkelbörd, annan specificerad huvudbjudning
Spontanförlosnning, enkelbörd, hjässbjudning UNS
Spontan sätesbjudning
Annan spontanförlossning, enkelbörd
Spontanförlossning, enkelbörd, ospecificerad
Låg tång
Mellanhög tång
Mellanhög tång med rotation
Annan och icke specificerad tångförlossning
Tångförlossning, framstupa kronbjudning
Tångförlossning, vidöppen hjässbjudning
Tångförlossning, annan specificerad huvudbjudning
Tångförlossning, ospecificerad bjudning
KSH97
Kod
O814
O814A
O814B
O814W
O814X
O815
O820
O821
O822
O828
O829
O830
O831
O832
O833
O834
O838
O839
O840
O841
O842
O848
O849
O859
O860
O861
O862
O863
O864
O868
O870
O871
O872
O873
O878
O879
O880
O881
O882
O883
O888
O890
O891
O892
O893
O894
O895
O896
O898
O899
O900
O901
O902
O903
O904
O905
O908
O909
O910
O911
O911A
O911B
O911X
O912
Sida 123 (191)
Benämning
Vakuumextraktionsförlossning
Vakuumextraktionsförlossning, framstupa kronbjudning
Vakuumextraktionsförlossning, vidöppen hjässbjudning
Vakuumextraktionsförlossning, annan specificerad huvudbjudning
Vakuumextraktionsförlossning, ospecificerad bjudning
Förlossning med kombination av tång och vakuumextraktion
Förlossning med elektivt kejsarsnitt
Förlossning med akut kejsarsnitt
Förlossning med kejsarsnitt och samtidig hysterektomi
Annan enkelbördsförlossning med kejsarsnitt
Förlossning med kejsarsnitt, ospecificerad
Sätesextraktion
Annan sätesförlossning med förlossningshjälp
Annan förlossning med obstetriskt ingrepp
Förlossning av viabelt foster vid abdominell graviditet
Destruktiv operation för att kunna fullborda förlossning
Annan specificerad enkelbördsförlossning med förlossningshjälp
Förlossningshjälp vid enkelbördsförlossning, ospecificerad
Flerbördsförlossning, spontan
Flerbördsförlossning, barnen förlösta med tång eller vakuumextraktion
Flerbördsförlossning, barnen förlösta med kejsarsnitt
Annan specificerad flerbördsförlossning
Flerbördsförlossning, ospecificerad
Barnsängsfeber
Infektion i sår efter obstetriskt ingrepp
Annan infektion i könsorganen efter förlossning
Urinvägsinfektion efter förlossning
Andra specificerade infektioner i urin- och könsorganen efter förlossning
Feber av okänd orsak efter förlossning
Andra specificerade infektioner under barnsängstiden
Ytlig tromboflebit under barnsängstiden
Djup ventrombos under barnsängstiden
Hemorrojder under barnsängstiden
Cerebral ventrombos under barnsängstiden
Andra specificerade venösa komplikationer under barnsängstiden
Venös komplikation under barnsängstiden, ospecificerad
Obstetrisk luftemboli
Fostervattenemboli
Obstetrisk emboli på grund av blodpropp
Obstetrisk septisk emboli
Annan specificerad obstetrisk emboli
Lungkomplikationer vid anestesi under barnsängstiden
Hjärtkomplikationer vid anestesi under barnsängstiden
Centralnervösa komplikationer vid anestesi under barnsängstiden
Toxisk reaktion vid lokalanestesi under barnsängstiden
Huvudvärk orsakad av spinal- och epiduralanestesi under barnsängstiden
Andra komplikationer vid spinal- och epiduralanestesi under barnsängstiden
Misslyckad eller svårgenomförd intubation under barnsängstiden
Andra specificerade komplikationer vid anestesi under barnsängstiden
Komplikation vid anestesi under barnsängstiden, ospecificerad
Sårruptur efter kejsarsnitt
Ruptur av obstetriskt sår i perineum
Hematom i obstetriskt sår
Kardiomyopati under barnsängstiden
Akut njursvikt efter förlossningen
Tyreoidit efter förlossningen
Andra specificerade komplikationer under barnsängstiden som ej klassificeras
annorstädes
Komplikation under barnsängstiden, ospecificerad
Infektion i bröstvårta i samband med barnsbörd
Abcess i bröst i samband med barnsbörd
Purulent mastit i samband med barnsbörd
Bröstböld i samband med barnsbörd
Abscess i bröst i samband med barnsbörd, ospecificerad
Icke varig mastit i samband med barnsbörd
KSH97
Kod
O920
O921
O922
O923
O924
O925
O926
O927
O959
O969
Sida 124 (191)
O984
O984A
Benämning
Indragen bröstvårta i samband med barnsbörd
Sprucken bröstvårta i samband med barnsbörd
Annan och icke specificerad sjukdom i bröstkörtel i samband med barnsbörd
Utebliven mjölkproduktion
Sviktande mjölkproduktion
Undertryckt mjölkproduktion
Galaktorré
Andra och icke specificerade laktationssjukdomar
Obstetrisk död av icke specificerad orsak
Död av obstetrisk orsak som inträffar mer än 42 dagar men mindre än ett år efter
förlossningen
Död som följdtillstånd efter direkta obstetriska orsaker
Tuberkulos hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Syfilis hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Gonorré hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Andra, främst sexuellt överförda, infektioner hos modern som komplicerar graviditet,
förlossning och barnsängstid
Virushepatit hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Hepatit A hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
O984B
Hepatit B hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
O984C
Hepatit C hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
O984W
Annan specificerad hepatit hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och
barnsängstid
Hepatit UNS hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning och barnsängstid
O979
O980
O981
O982
O983
O984X
O985
O986
O988
O988A
O988W
O989
O990
O991
O992
O993
O994
O995
O996
O997
O998
P000
P001
P002
P003
Andra virussjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och
barnsängstid
Protozosjukdomar hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern som
komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Grupp B streptokock-syndrom hos modern, som komplikation till graviditet, förlossning
och barnsängstid
Andra specificerade infektions- och parasitsjukdomar hos modern, som komplikation till
graviditet, förlossning och barnsängstid
Ej specificerad infektionssjukdom och parasitsjukdom hos modern som komplicerar
graviditet, förlossning och barnsängstid
Anemi hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet
hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar hos
modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Psykiska störningar och sjukdomar i nervsystemet hos modern som komplicerar
graviditet, förlossning och barnsängstid
Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning
och barnsängstid
Sjukdomar i andningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och
barnsängstid
Sjukdomar i matsmältningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning
och barnsängstid
Sjukdomar i hud och underhudsvävnad hos modern som komplicerar graviditet,
förlossning och barnsängstid
Andra specificerade sjukdomar och sjukdomstillstånd hos modern som komplicerar
graviditet, förlossning och barnsängstid
Foster och nyfödd som påverkats av högt blodtryck hos modern
Foster och nyfödd som påverkats av njursjukdom och urinvägssjukdom hos modern
Foster och nyfödd som påverkats av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos
modern
Foster och nyfödd som påverkats av andra sjukdomar i cirkulationsorgan och
andningsorgan hos modern
KSH97
Kod
P004
P005
P006
P007
P008
P008A
P008B
P008C
P008W
P009
P010
P011
P012
P013
P014
P015
P016
P017
P018
P019
P020
P021
P022
P023
P024
P025
P026
P027
P028
P029
P030
P031
Sida 125 (191)
Benämning
Foster och nyfödd som påverkats av nutritionsrubbningar hos modern
Foster och nyfödd som påverkats av skada hos modern
Foster och nyfödd som påverkats av kirurgiskt ingrepp på modern
Foster och nyfödd som påverkats av andra medicinska ingrepp eller behandlingar av
modern som ej klassificeras annorstädes
Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade tillstånd hos modern
Foster eller nyfödd som påverkats av systemisk lupus erythematosus hos modern
Neonatal transplacental herpes gestationis
Neonatal transplacental pemphigus vulgaris
Foster och nyfödd som påverkats av andra tillstånd hos modern
Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad sjukdom hos modern
Foster och nyfödd som påverkats av cervixinsufficiens
Foster och nyfödd som påverkats av för tidig hinnbristning
Foster och nyfödd som påverkats av oligohydramnion
Foster och nyfödd som påverkats av polyhydramnios
Foster och nyfödd som påverkats av extrauteringraviditet
Foster och nyfödd som påverkats av flerbarnsgraviditet
Foster och nyfödd som påverkats av moderns död
Foster och nyfödd som påverkats av felläge konstaterat före värkarbetet
Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade graviditetskomplikationer
Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad graviditetskomplikation hos
modern
Foster och nyfödd som påverkats av placenta praevia
Foster och nyfödd som påverkats av andra former av placentaavlossning och
placentablödning
Foster och nyfödd som påverkats av andra och icke specificerade morfologiska och
funktionella rubbningar hos placenta
Foster och nyfödd som påverkats av placentalt transfusionssyndrom
Foster och nyfödd som påverkats av framfall av navelsträngen
Foster och nyfödd som påverkats av annan kompression av navelsträngen
Foster och nyfödd som påverkats av andra och icke specificerade tillstånd hos
navelsträngen
Foster och nyfödd som påverkats av korioamnionit
Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade sjukliga tillstånd i
fosterhinnorna
Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerat sjukligt tillstånd i fosterhinnorna
P041
P041A
P041W
P042
P043
P044
P045
Foster och nyfödd som påverkats av sätesförlossning och sätesextraktion
Foster och nyfödd som påverkats av andra onormala bjudningar, fellägen eller
disproportion mellan bäcken och fosterstorlek
Foster och nyfödd som påverkats av tångförlossning
Foster och nyfödd som påverkats av förlossning med vakuumextraktion
Foster och nyfödd som påverkats av kejsarsnittsförlossning
Foster och nyfödd som påverkats av störtförlossning
Foster och nyfödd som påverkats av värkrubbningar
Foster och nyfödd som påverkats av andra specificerade komplikationer under
värkarbete och förlossning
Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad komplikation till värkarbete och
förlossning
Foster och nyfödd som påverkats av narkosmedel och smärtstillande medel som givits
till modern under graviditet, värkarbete och förlossning
Foster och nyfödd som påverkats av annat läkemedel som givits till modern
Foster och nyfödd som påverkats av cytostatika
Foster och nyfödd som påverkats av andra läkemedel
Foster och nyfödd som påverkats av tobaksbruk hos modern
Foster och nyfödd som påverkats av alkoholbruk hos modern
Foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillvänjande droger hos modern
Foster och nyfödd som påverkats av tillsats av kemiska substanser i moderns föda
P046
Foster och nyfödd som påverkats av exponering hos modern för kemiska miljögifter
P048
Foster och nyfödd som påverkats av annan specificerad skadlig inverkan på modern
P032
P033
P034
P035
P036
P038
P039
P040
KSH97
Sida 126 (191)
Kod
P049
Benämning
Foster och nyfödd som påverkats av icke specificerad skadlig inverkan på modern
P050
P051
P052
P059
P070
P071
P072
P073
P080
P081
P082
P100
P101
P102
P103
P104
P108
För lätt i förhållande till graviditetstiden
För liten i förhållande till graviditetstiden
Undernäring hos foster utan uppgift om för låg vikt eller för kort kroppslängd i
förhållande till graviditetstiden
Icke specificerad retarderad fostertillväxt
Extremt låg födelsevikt
Annan låg födelsevikt
Höggradigt underburet barn
Andra underburna barn
Höggradigt överburet barn
Andra nyfödda, för tunga i förhållande till graviditetstiden
Överburet barn, ej för tungt i förhållande till graviditetstiden
Subdural blödning orsakad av förlossningsskada
Cerebral blödning orsakad av förlossningsskada
Intraventrikulär blödning orsakad av förlossningsskada
Subaraknoidalblödning orsakad av förlossningsskada
Tentoriumbristning orsakad av förlossningsskada
Andra specificerade intrakraniella skador och blödningar orsakade av förlossningsskada
P109
P110
P111
P112
P113
P114
P115
P119
P120
P121
P122
P123
P124
P128
P129
P130
P131
P132
P133
P134
P138
P139
P140
P141
P142
P143
P148
P149
P150
P151
P152
P153
P154
P155
P156
P158
P159
P200
P201
P209
P210
P211
P211A
P211B
Icke specificerad intrakraniell skada och blödning orsakad av förlossningsskada
Cerebralt ödem orsakat av förlossningsskada
Andra specificerade förlossningsskador i hjärnan
Icke specificerad förlossningsskada i hjärnan
Förlossningsskada på facialisnerven
Förlossningsskada på andra specificerade kranialnerver
Förlossningsskada på kotpelaren och i ryggmärgen
Förlossningsskada i centrala nervsystemet, ospecificerad
Kefalhematom orsakat av förlossningsskada
Fostersvulst orsakad av förlossningsskada
Epikraniell subaponeurotisk blödning orsakad av förlossningsskada
Ytligt hematom i hårbotten orsakad av förlossningsskada
Skada på huvudet i samband med diagnostiska ingrepp under förlossning
Andra specificerade förlossningsskador på huvudet
Förlossningsskada på huvudet, ospecificerad
Skallfraktur orsakad av förlossningsskada
Andra förlossningsskador på skallens ben
Förlossningsskada på femur
Förlossningsskada på andra rörben
Klavikelfraktur orsakad av förlossningsskada
Förlossningsskador på andra specificerade delar av skelettet
Förlossningsskada på skelettet, ospecificerad
Erbs pares orsakad av förlossningsskada
Klumpkes pares orsakad av förlossningsskada
Frenikuspares orsakad av förlossningsskada
Andra förlossningsskador på brakialplexus
Förlossningsskador i andra specificerade delar av perifera nervsystemet
Förlossningsskada i perifera nervsystemet, ospecificerad
Förlossningsskada på levern
Förlossningsskada på mjälten
Förlossningsskada på sternokleidomastoideusmuskeln
Ögonskada orsakad av förlossning
Ansiktsskada orsakad av förlossning
Förlossningsskada på yttre könsorgan
Subkutan fettnekros orsakad av förlossningsskada
Andra specificerade förlossningsskador
Förlossningsskada, ospecificerad
Intrauterin hypoxi först observerad före värkarbetets början
Intrauterin hypoxi först observerad under värkarbetet och förlossningen
Intrauterin hypoxi, ospecificerad
Svår asfyxi vid förlossningen
Lätt och måttlig asfyxi vid förlossningen
Asfyxi hos nyfödd, lätt, kortvarig, Apgar 1-min <4
Asfyxi hos nyfödd, måttlig, medellång, Apgar 5-minuter < 4
KSH97
Kod
P219
P220
P221
P228
P229
P230
P231
P232
P233
P234
P235
P236
P238
P239
P240
P241
P242
P243
P248
P249
P250
P251
P252
P253
P258
Sida 127 (191)
P279
Benämning
Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad
Respiratory distress syndrome hos nyfödd
Övergående takypné hos nyfödd
Annan specificerad respiratorisk distress hos nyfödd
Icke specificerad respiratorisk distress hos nyfödd
Medfödd pneumoni orsakad av virus
Medfödd pneumoni orsakad av klamydia
Medfödd pneumoni orsakad av stafylokocker
Medfödd pneumoni orsakad av streptokocker grupp B
Medfödd pneumoni orsakad av Escherichia coli
Medfödd pneumoni orsakad av Pseudomonas
Medfödd pneumoni orsakad av andra specificerade bakterier
Medfödd pneumoni orsakad av andra specificerade organismer
Medfödd pneumoni, ospecificerad
Mekoniumaspiration hos nyfödd
Aspiration av fostervatten och slem hos nyfödd
Aspiration av blod hos nyfödd
Aspiration av mjölk och uppkräkt maginnehåll hos nyfödd
Andra specificerade aspirationssyndrom hos nyfödd
Aspirationssyndrom hos nyfödd, ospecificerat
Interstitiellt emfysem under den perinatala perioden
Pneumotorax under den perinatala perioden
Pneumomediastinum under den perinatala perioden
Pneumoperikardium under den perinatala perioden
Andra specificerade tillstånd besläktade med interstitiellt emfysem under den perinatala
perioden
Blödning i trakea och bronker under den perinatala perioden
Massiv lungblödning under den perinatala perioden
Andra specificerade lungblödningar under den perinatala perioden
Icke specificerad lungblödning under den perinatala perioden
Wilson-Mikitys syndrom
Bronkopulmonell dysplasi under den perinatala perioden
Andra specificerade kroniska sjukdomar i andningsorganen under den perinatala
perioden
Icke specificerad kronisk sjukdom i andningsorganen under den perinatala perioden
P280
P281
P282
P283
P284
P285
P288
P289
P290
P291
P292
P293
P293A
P293B
P294
P298
Primär atelektas hos nyfödd
Annan och icke specificerad atelektas hos nyfödd
Cyanosattacker hos nyfödd
Primär sömnapné hos nyfödd
Annan apné hos nyfödd
Frånvaro av andning hos nyfödd
Annat specificerat tillstånd i andningsorganen hos nyfödd
Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerat
Hjärtsvikt hos nyfödd
Hjärtdysrytmi hos nyfödd
Hypertoni hos nyfödd
Kvardröjande fostercirkulation
Fördröjd slutning av ductus arteriosus (symtomgivande)
Persisterande pulmonell hypertension
Övergående ischemi i hjärtmuskeln hos nyfödd
Andra specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen under den perinatala perioden
P299
P350
P351
P352
P353
P358
P359
P360
P361
P362
P363
P364
Icke specificerad sjukdom i cirkulationsorganen under den perinatala perioden
Medfött rubellasyndrom
Medfödd cytomegalvirusinfektion
Medfödd infektion med herpes simplex-virus
Medfödd virushepatit
Andra specificerade medfödda virussjukdomar
Medfödd virussjukdom, ospecificerad
Septikemi hos nyfödd orsakad av streptokocker grupp B
Septikemi hos nyfödd orsakad av andra och icke specificerade streptokocker
Septikemi hos nyfödd orsakad av Staphylococcus aureus
Septikemi hos nyfödd orsakad av andra och icke specificerade stafylokocker
Septikemi hos nyfödd orsakad av Escherichia coli
P260
P261
P268
P269
P270
P271
P278
KSH97
Sida 128 (191)
Kod
P365
P368
P369
P370
P371
P372
P373
P374
P375
P378
P379
P389
P390
P391
P392
Benämning
Septikemi hos nyfödd orsakad av anaerober
Annan specificerad bakteriell septikemi hos nyfödd
Icke specificerad bakteriell septikemi hos nyfödd
Medfödd tuberkulos
Medfödd toxoplasmos
Disseminerad listerios hos nyfödd
Medfödd malaria orsakad av Plasmodium falciparum
Annan medfödd malaria
Medfödd candidainfektion
Andra specificerade medfödda infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Medfödd infektionssjukdom och parasitsjukdom, ospecificerad
Navelinfektion hos nyfödd med eller utan lätt blödning
Infektiös bröstkörtelinflammation hos nyfödd
Konjunktivit och dakryocystit hos nyfödd
Infektion hos nyfödd, förvärvad via fostervattnet, som ej klassificeras annorstädes
P393
P394
P398
P399
P500
P501
P502
P503
P504
P505
P508
P509
P510
P518
P519
P520
P521
P522
P523
P524
P525
P526
P528
Urinvägsinfektion hos nyfödd
Hudinfektion hos nyfödd
Andra specificerade infektioner specifika för den perinatala perioden
Infektion specifik för den perinatala perioden, ospecificerad
Fetal blodförlust från vasa praevia
Fetal blodförlust från brusten navelsträng
Fetal blodförlust från placenta
Fetal blödning till tvilling
Fetal blödning till moderns cirkulation
Fetal blodförlust från tvillings avskurna navelsträng
Annan specificerad fetal blodförlust
Fetal blodförlust, ospecificerad
Massiv navelblödning hos nyfödd
Andra navelblödningar hos nyfödd
Icke specificerad navelblödning hos nyfödd
Intraventrikulär, icke traumatisk blödning grad 1 hos foster och nyfödd
Intraventrikulär, icke traumatisk blödning grad 2 hos foster och nyfödd
Intraventrikulär, icke traumatisk blödning grad 3 hos foster och nyfödd
Icke specificerad intraventrikulär, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd
Intracerebral, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd
Subaraknoidal, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd
Icke traumatisk blödning i lillhjärna och i bakre fossa hos foster och nyfödd
Andra specificerade, icke traumatiska intrakraniella blödningar hos foster och nyfödd
P529
P539
P539A
P539B
P540
P541
P542
P543
P544
P545
P546
P548
P549
P550
P551
P558
P559
P560
P569
P570
P578
P579
P580
P581
P582
Intrakraniell, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd, ospecificerad
Blödningssjukdom hos foster och nyfödd
Vitamin K brist hos nyfödd, tidigt debuterande
Vitamin K brist hos nyfödd, sent debuterande
Hematemes hos nyfödd
Melena hos nyfödd
Blödning från rektum hos nyfödd
Annan specificerad blödning från mag-tarmkanalen hos nyfödd
Binjureblödning hos nyfödd
Hudblödning hos nyfödd
Blödning från vagina hos nyfödd
Andra specificerade blödningar hos nyfödd
Icke specificerad blödning hos nyfödd
Rh-isoimmunisering hos foster och nyfödd
AB0-isoimmunisering hos foster och nyfödd
Annan specificerad hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd
Icke specificerad hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödd
Hydrops fetalis orsakad av isoimmunisering
Hydrops fetalis orsakad av annan och icke specificerad hemolytisk sjukdom
Kärnikterus orsakad av isoimmunisering
Annan specificerad kärnikterus
Kärnikterus, ospecificerad
Gulsot hos nyfödd orsakad av kontusion
Gulsot hos nyfödd orsakad av blödning
Gulsot hos nyfödd orsakad av infektion
KSH97
Kod
P583
P584
P585
P588
P589
P590
P591
P592
P593
P598
P599
P609
P610
P611
P612
P613
P614
P615
P616
P618
P619
P700
P701
P702
P703
P704
P704A
P704B
P708
P709
P710
P711
P712
P713
P714
P718
P719
P720
P721
P722
P728
P729
P740
P741
P742
P743
P744
P745
P748
P749
P759
P760
P761
P762
P768
P769
P779
P779A
P779B
P779X
Sida 129 (191)
Benämning
Gulsot hos nyfödd orsakad av polycytemi
Gulsot hos nyfödd orsakad av läkemedel eller toxiner överförda från moder eller givna
till nyfödd
Gulsot hos nyfödd orsakad av nedsvalt blod från modern
Gulsot hos nyfödd orsakad av annan specificerad höggradig hemolys
Gulsot hos nyfödd orsakad av höggradig hemolys, ospecificerad
Gulsot hos nyfödd i samband med förlossning före beräknad tid
Inspissated bile syndrome
Gulsot hos nyfödd vid annan och icke specificerad hepatocellulär skada
Gulsot hos nyfödd på grund av bröstmjölksinhibitorer
Gulsot hos nyfödd av andra specificerade orsaker
Gulsot hos nyfödd av icke specificerad orsak
Disseminerad intravasal koagulation hos foster och nyfödd
Övergående trombocytopeni hos nyfödd
Polycytemi hos nyfödd
Anemi vid underburenhet
Medfödd anemi på grund av blodförlust under fostertiden
Andra medfödda anemier som ej klassificeras annorstädes
Övergående neutropeni hos nyfödd
Andra övergående koagulationsrubbningar hos nyfödd
Andra specificerade blodsjukdomar under den perinatala perioden
Icke specificerad blodsjukdom under den perinatala perioden
Barn till moder med graviditetsdiabetes
Barn till diabetisk moder
Diabetes mellitus hos nyfödd
Iatrogen hypoglykemi hos nyfödd
Annan hypoglykemi hos nyfödd
Hypoglykemi (blodglukos < 2,2 mmol/l), transitorisk, 0-6 tim efter födelsen
Hypoglykemi (blodglukos < 2,2 mmol/l), transitorisk, > 6 tim efter födelsen
Andra övergående rubbningar i kolhydratomsättningen hos foster och nyfödd
Icke specificerad övergående rubbning i kolhydratomsättningen hos foster eller nyfödd
Komjölkshypokalcemi hos nyfödd
Annan hypokalcemi hos nyfödd
Hypomagnesemi hos nyfödd
Tetani hos nyfödd utan kalcium- eller magnesiumbrist
Övergående hypoparatyreoidism hos nyfödd
Andra specificerade övergående rubbningar av kalcium- och magnesiumomsättningen
hos nyfödd
Icke specificerad övergående rubbning i kalcium- och magnesiumomsättningen hos
nyfödd
Struma hos nyfödd som ej klassificeras annorstädes
Övergående hypertyreos hos nyfödd
Andra övergående rubbningar i tyreoideafunktionen hos nyfödd som ej klassificeras
annorstädes
Andra specificerade övergående endokrina sjukdomar hos nyfödd
Icke specificerad övergående endokrin sjukdom hos nyfödd
Sen metabolisk acidos hos nyfödd
Dehydrering hos nyfödd
Rubbningar i natriumbalansen hos nyfödd
Rubbningar i kaliumbalansen hos nyfödd
Andra övergående elekrolytrubbningar hos nyfödd
Övergående tyrosinemi hos nyfödd
Andra specificerade övergående metaboliska rubbningar hos nyfödd
Icke specificerad övergående metabolisk rubbning hos nyfödd
Mekoniumileus
Mekoniumpluggsyndrom
Övergående ileus hos nyfödd
Tarmobstruktion orsakad av propp av intorkad mjölk
Annan specificerad tarmobstruktion hos nyfödd
Icke specificerad tarmobstruktion hos nyfödd
Nekrotiserande enterokolit hos foster och nyfödd
Nekrotiserande enterokolit (NEC), röntgenverifierad
Nekrotiserande enterokolit (NEC), sannolik men ej säkerställd
Nekrotiserande enterokolit UNS
KSH97
Sida 130 (191)
Kod
P780
P781
P782
P783
P788
P789
P800
P808
P809
P810
P818
P819
P830
P831
P832
P833
P834
P835
P836
P838
P838A
P838B
P838C
P838D
P838E
P838W
P839
P909
P909A
P909B
P909C
P910
P910A
P910B
P910C
P910X
P911
P912
P913
P914
P915
P918
P919
P920
P921
P922
P923
P924
P925
P928
P929
P939
Benämning
Tarmperforation hos foster och nyfödd
Annan peritonit hos nyfödd
Hematemes och melena hos nyfödd orsakad av nedsvalt blod från modern
Icke infektiös diarré hos nyfödd
Andra specificerade sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd
Icke specificerad sjukdom i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd
Köldskadesyndrom hos nyfödd
Annan hypotermi hos nyfödd
Icke specificerad hypotermi hos nyfödd
Av yttre miljö orsakad förhöjd kroppstemperatur hos nyfödd
Andra specificerade störningar i temperaturregleringen hos nyfödd
Icke specificerad störning i temperaturregleringen hos nyfödd
Sclerema neonatorum
Toxiskt erytem hos nyfödd
Hydrops fetalis som ej beror på hemolytisk sjukdom
Annat och icke specificerat ödem specifikt för foster och nyfödd
Bröstkörtelförstoring hos nyfödd
Medfött hydrocele
Navelpolyp hos nyfödd
Andra specificerade tillstånd som engagerar huden specifika för foster och nyfödd
Bronze baby syndrome
Neonatal sklerodermi
Urticaria neonatorum
Erythema neonatorum
Transient neonatal pustulos
Andra tillstånd som engagerar huden specifika för foster och nyfödd
Icke specificerat tillstånd som engagerar huden, specifikt för foster och nyfödd
Kramper hos nyfödd
Kramper med EEG/aEEG verifikation
Kramper utan EEG/aEEG verifikation
Tysta kramper (EEG/aEEG diagnos)
Cerebral ischemi hos nyfödd
Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), lätt
Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), måttlig
Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), svår
Hypoxisk ischemisk encefalopati (HIE), UNS
Förvärvade periventrikulära cystor hos nyfödd
Cerebral leukomalaci hos nyfödd
Cerebralt retningstillstånd hos nyfödd
Sänkt medvetandegrad hos nyfödd
Koma hos nyfödd
Andra specificerade cerebrala rubbningar hos nyfödd
Icke specificerad cerebral rubbning hos nyfödd
Nyföddhetskräkningar
Regurgitation och rumination hos nyfödd
Matningssvårigheter hos nyfödd
Undernutrition hos nyfödd
Övernutrition hos nyfödd
Amningssvårigheter hos nyfödd
Andra specificerade uppfödningssvårigheter hos nyfödd
Uppfödningsproblem hos nyfödd, ospecificerat
Reaktioner och förgiftningar orsakade av läkemedel som tillförts foster och nyfödd
P940
P941
P942
P948
P949
P959
P959A
P959B
P959C
P959X
P960
Övergående neonatal myasthenia gravis
Medfödd muskelhypertoni
Medfödd muskelhypotoni
Andra specificerade muskeltonusrubbningar hos nyfödd
Icke specificerad muskeltonusrubbning hos nyfödd
Fosterdöd av icke specificerad orsak
Dödfödd, graviditetslängd < 22 fullbordade veckor
Dödfödd, graviditetslängd 22-27 fullbordade veckor
Dödfödd, graviditetslängd > 28 fullbordade veckor
Dödfött barn (foster) UNS
Medfödd njursvikt
KSH97
Sida 131 (191)
Kod
P961
Benämning
Abstinenssymtom hos nyfödd på grund av bruk av tillvänjande droger hos modern
P962
P963
P964
P965
P968
P969
Q000
Q001
Q002
Q010
Q011
Q012
Q018
Q019
Q029
Q030
Q031
Q038
Q039
Q040
Q040A
Q040B
Q040C
Q041
Q042
Q043
Q044
Q045
Q046
Q048
Q049
Q050
Q051
Q052
Q053
Q054
Q055
Q056
Q057
Q058
Q059
Q060
Q061
Q062
Q063
Q064
Q068
Q069
Q070
Q078
Q079
Q100
Q101
Q102
Q103
Q104
Q105
Q106
Q107
Q110
Q111
Q112
Q113
Abstinenssymtom hos nyfödd efter användning av läkemedel i terapeutiskt syfte
Breda suturer mellan skallben hos nyfödd
Avbrytande av graviditeten
Komplikationer till intrauterina ingrepp som ej klassificeras annorstädes
Andra specificerade tillstånd under den perinatala perioden
Icke specificerat tillstånd under den perinatala perioden
Anencefali
Craniorachischisis
Iniencefali
Frontalt encefalocele
Nasofrontalt encefalocele
Occipitalt encefalocele
Encefalocele med annan lokalisation
Encefalocele, ospecificerat
Mikrocefali
Missbildning av aquaeductus Sylvii
Atresi av foramina Magendi och Luschkae
Annan medfödd hydrocefalus
Medfödd hydrocefalus, ospecificerad
Medfödda missbildningar av corpus callosum
Corpus callosum agenesi
Corpus callosum dåligt utvecklad, tunn struktur
Dubbelcortex
Arhinencefali
Holoprosencefali
Andra missbildningar i form av reducerad hjärnvävnad
Septo-optisk dysplasi
Megalencefali
Medfödda cerebrala cystor
Andra specificerade medfödda missbildningar i hjärnan
Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad
Cervikal spina bifida med hydrocefalus
Torakal spina bifida med hydrocefalus
Lumbal spina bifida med hydrocefalus
Sakral spina bifida med hydrocefalus
Icke specificerad spina bifida med hydrocefalus
Cervikal spina bifida utan hydrocefalus
Torakal spina bifida utan hydrocefalus
Lumbal spina bifida utan hydrocefalus
Sakral spina bifida utan hydrocefalus
Spina bifida, ospecificerad
Amyeli
Hypoplasi och dysplasi av ryggmärgen
Diastematomyeli
Andra medfödda missbildningar av cauda equina
Hydromyeli
Andra specificerade medfödda missbildningar av ryggmärgen
Medfödd missbildning av ryggmärgen, ospecificerad
Arnold-Chiaris syndrom
Andra specificerade medfödda missbildningar i nervsystemet
Medfödd missbildning i nervsystemet, ospecificerad
Medfödd ptos
Medfött ektropion
Medfött entropion
Andra medfödda missbildningar av ögonlock
Avsaknad av eller bristande utveckling av tårapparaten
Medfödd stenos och striktur i tårkanal
Andra medfödda missbildningar av tårapparaten
Medfödd missbildning av orbita
Cystisk ögonglob
Annan anoftalmos
Mikroftalmos
Makroftalmos
KSH97
Kod
Q120
Q121
Q122
Q123
Q124
Q128
Q129
Q130
Q131
Q132
Q133
Q134
Q135
Q138
Q139
Q140
Q141
Q142
Q143
Q148
Q149
Q150
Q158
Q159
Q160
Q161
Q162
Q163
Q164
Q165
Q169
Q170
Q171
Q172
Q173
Q174
Q175
Q178
Q179
Q180
Q181
Q182
Q182A
Q182W
Q183
Q184
Q185
Q186
Q187
Q188
Q189
Q200
Q201
Q202
Q203
Q204
Q205
Q206
Q208
Q209
Q210
Q211
Q212
Q213
Q214
Sida 132 (191)
Benämning
Medfödd katarakt
Medfödd linsdislokation
Linskolobom
Medfödd afaki
Sfärofaki
Andra specificerade medfödda linsmissbildningar
Medfödd linsmissbildning, ospecificerad
Iriskolobom
Avsaknad av iris
Andra specificerade medfödda missbildningar av iris
Medfödd kornealgrumling
Andra specificerade medfödda missbildningar av kornea
Blå sklera
Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats främre segment
Medfödd missbildning i ögats främre segment, ospecificerad
Medfödd missbildning av glaskroppen
Medfödd missbildning av retina
Medfödd missbildning av synnervspapillen
Medfödd missbildning av korioidea
Andra specificerade medfödda missbildningar i ögats bakre segment
Medfödd missbildning i ögats bakre segment, ospecificerad
Medfött glaukom
Andra specificerade medfödda missbildningar av öga
Medfödd missbildning av öga, ospecificerad
Medfödd avsaknad av ytteröra
Medfödd avsaknad, atresi och striktur av yttre hörselgång
Avsaknad av örontrumpet
Medfödd missbildning av hörselbenen
Andra specificerade medfödda missbildningar av mellanörat
Medfödda missbildningar av innerörat
Medfödd missbildning av öra som orsakar nedsatt hörsel, ospecificerad
Övertaligt ytteröra
Makroti
Mikroti
Annan missbildning av öra
Felplacerat öra
Utstående öra
Andra specificerade medfödda missbildningar av öra
Medfödd missbildning av öra, ospecificerad
Gälgångscysta, gälgångsfistel och gälgångssinus
Preaurikulär sinus och cysta
Andra gälgångsmissbildningar
Ytteröra på halsen
Andra och icke specificerade gälgångsmissbildningar
Pterygium colli
Makrostomi
Mikrostomi
Makrokeili
Mikrokeili
Andra specificerade medfödda missbildningar av ansiktet och halsen
Medfödd missbildning av ansiktet och halsen, ospecificerad
Truncus communis
Dubbelt utflöde från höger kammare
Dubbelt utflöde från vänster kammare
Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse
Dubbelt inflöde till kammare
Diskordant atrioventrikulär förbindelse
Förmaksisomerism
Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtats kamrar och förbindelser
Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser, ospecificerad
Kammarseptumdefekt
Förmaksseptumdefekt
Atrioventrikulär septumdefekt
Fallots tetrad
Aortopulmonell septumdefekt
KSH97
Kod
Q218
Q219
Q220
Q221
Q222
Q223
Q224
Q225
Q226
Q228
Q229
Q230
Q231
Q232
Q233
Q234
Q238
Q239
Q240
Q241
Q242
Q243
Q244
Q245
Q246
Q248
Q249
Q250
Q251
Q252
Q253
Q254
Q255
Q256
Q257
Q258
Q259
Q260
Q261
Q262
Q263
Q264
Q265
Q266
Q268
Q269
Q270
Q271
Q272
Q273
Q274
Q278
Q279
Q280
Q281
Q282
Q283
Q288
Q289
Q300
Q301
Q302
Q303
Q308
Q309
Sida 133 (191)
Benämning
Andra specificerade medfödda missbildningar av hjärtskiljeväggar
Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad
Atresi av pulmonalisklaff
Medfödd stenos av pulmonalisklaff
Medfödd insufficiens av pulmonalisklaff
Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff
Medfödd trikuspidalisstenos
Ebsteins anomali
Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom
Andra medfödda missbildningar av trikuspidalisklaff
Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad
Medfödd aortaklaffstenos
Medfödd aortaklaffinsufficiens
Medfödd mitralisstenos
Medfödd mitralisinsufficiens
Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom
Andra specificerade medfödda missbildningar av aortaklaff och mitralisklaff
Medfödd missbildning av aortaklaff och mitralisklaff, ospecificerad
Dextrokardi
Levokardi
Cor triatriatum
Infundibulär pulmonalisstenos
Medfödd subaortastenos
Kranskärlsmissbildning
Medfött hjärtblock
Andra specificerade medfödda hjärtmissbildningar
Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad
Öppetstående ductus arteriosus
Coarctatio aortae
Atresi av aorta
Stenos av aorta
Andra medfödda missbildningar av aorta
Atresi av lungartären
Stenos av lungartären
Andra medfödda missbildningar av lungartären
Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora artärerna
Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad
Medfödd stenos av vena cava
Kvarstående vänstersidig övre hålven
Totalt anomalt mynnande lungvener
Partiellt anomalt mynnande lungvener
Anomali av lungvensförbindelsen, ospecificerad
Anomali av portavensförbindelsen
Fistel mellan portavenen och arteria hepatica
Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora venerna
Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad
Medfödd avsaknad av och hypoplasi av navelartär
Medfödd njurartärstenos
Andra medfödda missbildningar av njurartär
Perifer arteriovenös missbildning
Medfödd flebektasi
Andra specificerade medfödda missbildningar av det perifera kärlsystemet
Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet, ospecificerad
Arteriovenös missbildning av precerebrala kärl
Andra missbildningar av precerebrala kärl
Arteriovenös missbildning av cerebrala kärl
Andra missbildningar av cerebrala kärl
Andra specificerade medfödda missbildningar av cirkulationsorganen
Medfödd missbildning av cirkulationsorganen, ospecificerad
Koanalatresi
Agenesi och bristande utveckling av näsan
Skåra i nästippen, fissurerad och kluven näsa
Medfött perforerat nässeptum
Andra medfödda missbildningar av näsan
Medfödd näsmissbildning, ospecificerad
KSH97
Kod
Q310
Q311
Q312
Q313
Q314
Q318
Q319
Q320
Q321
Q322
Q323
Q324
Q330
Q331
Q332
Q333
Q334
Q335
Q336
Q338
Q339
Q340
Q341
Q348
Q349
Q350
Q351
Q352
Q353
Q354
Q355
Q356
Q357
Q358
Q359
Q360
Q361
Q369
Q370
Q371
Q372
Q373
Q374
Q375
Q378
Q379
Q380
Q381
Q382
Q383
Q384
Q385
Q385A
Q385W
Q385X
Q386
Q386A
Q386B
Q386W
Q387
Q388
Q390
Q391
Q392
Q393
Sida 134 (191)
Benämning
Larynxmembran
Medfödd subglottisk stenos
Hypoplasi av larynx
Laryngocele
Medfödd laryngeal stridor
Andra medfödda missbildningar av larynx
Medfödd missbildning av larynx, ospecificerad
Medfödd trakeomalaci
Andra medfödda missbildningar av trakea
Medfödd bronkomalaci
Medfödd stenos av bronk
Andra medfödda missbildningar av bronk
Medfödd cystlunga
Accessorisk lunglob
Sekvestrering av lunga
Lungagenesi
Medfödd bronkiektasi
Ektopisk vävnad i lunga
Hypoplasi och dysplasi av lunga
Andra specificerade medfödda missbildningar av lunga
Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad
Missbildning av pleura
Medfödd mediastinalcysta
Andra specificerade medfödda missbildningar av andningsorganen
Medfödd missbildning av andningsorganen, ospecificerad
Cleft hard palate, bilateral
Cleft hard palate, unilateral
Cleft soft palate, bilateral
Kluven mjuk gom
Cleft hard palate with cleft soft palate, bilateral
Kluven hård och mjuk gom
Cleft palate, medial
Kluven uvula
Cleft palate, unspecified, bilateral
Kluven gom, ospecificerad
Bilateralt kluven läpp
Medialt kluven läpp
Unilateralt kluven läpp
Cleft hard palate with cleft lip, bilateral
Cleft hard palate with cleft lip, unilateral
Kluven mjuk gom med bilateralt kluven läpp
Kluven mjuk gom med unilateralt kluven läpp
Kluven hård och mjuk gom med bilateralt kluven läpp
Kluven hård och mjuk gom med unilateralt kluven läpp
Icke specificerad kluven gom med bilateralt kluven läpp
Icke specificerad kluven gom med unilateralt kluven läpp
Medfödda missbildningar av läppar som ej klassificeras annorstädes
Ankyloglossi
Makroglossi
Andra medfödda missbildningar av tungan
Medfödda missbildningar av spottkörtlar och spottkörtelgångar
Medfödda missbildningar av gommen som ej klassificeras annorstädes
Medfödd gominsufficiens
Annan specificerad medfödd missbildning i gommen
Medfödd missbildning i gommen, ospecificerad
Andra medfödda missbildningar av munhålan
Morbus Fordyce labiorum
White sponge nevus [Cannon]
Andra och icke specificerade medfödda missbildningar i munhålan
Svalgficka
Andra specificerade medfödda missbildningar av svalget
Atresi av esofagus utan fistel
Atresi av esofagus med trakeo-esofagal fistel
Medfödd trakeo-esofagal fistel utan atresi
Medfödd stenos och striktur av esofagus
KSH97
Sida 135 (191)
Kod
Q394
Q395
Q396
Q398
Q399
Q400
Q401
Q402
Q403
Q408
Benämning
Esofagusmembran
Medfödd dilatation av esofagus
Divertikel i esofagus
Andra specificerade medfödda missbildningar av esofagus
Medfödd missbildning av esofagus, ospecificerad
Medfödd hypertrofisk pylorusstenos
Medfött hiatusbråck
Andra specificerade medfödda missbildningar av magsäcken
Medfödd missbildning av magsäcken, ospecificerad
Andra specificerade medfödda missbildningar i övre delen av matsmältningskanalen
Q409
Q410
Q411
Q412
Q418
Q419
Q420
Q421
Q422
Q423
Q428
Q429
Q430
Q431
Q431A
Q431B
Q431X
Q432
Q433
Q434
Q435
Q436
Q437
Q438
Q439
Q440
Q441
Q442
Q442A
Q442B
Q443
Q444
Q445
Q446
Q447
Q450
Q451
Q452
Q453
Q458
Q459
Q500
Q501
Q502
Q503
Q504
Q505
Q506
Q510
Q511
Q512
Q513
Q514
Q515
Medfödd missbildning i övre delen av matsmältningskanalen, ospecificerad
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av duodenum
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av jejunum
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av ileum
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av andra specificerade delar av tunntarmen
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av icke specificerad del av tunntarmen
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av rektum med fistel
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av rektum utan fistel
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av anus med fistel
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av anus utan fistel
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av andra delar av tjocktarmen
Medfödd avsaknad, atresi och stenos av icke specificerad del av tjocktarm
Meckels divertikel
Hirschsprungs sjukdom
Hirchsprungs sjukdom (aganglionos) med kort segment
Hirchsprungs sjukdom (aganglionos) med ultrakort segment
Megakolon, medfödd, UNS
Andra medfödda funktionella rubbningar i kolon
Medfödd missbildning av tarmfästet
Duplikation av tarm
Ektopisk anus
Medfödd fistel till rektum och anus
Bestående kloak
Andra specificerade medfödda missbildningar av tarmen
Medfödd missbildning av tarm, ospecificerad
Agenesi, aplasi och hypoplasi av gallblåsan
Andra medfödda missbildningar av gallblåsan
Atresi av gallgångar
Gallgångsatresi, extrahepatisk
Gallgångsatresi, intrahepatisk
Medfödd stenos och striktur av gallgångar
Koledokuscysta
Andra medfödda missbildningar av gallgångarna
Cystisk leversjukdom
Andra medfödda missbildningar av levern
Agenesi, aplasi och hypoplasi av pankreas
Pancreas annulare
Medfödd pankreascysta
Andra medfödda missbildningar av pankreas och pankreasgången
Andra specificerade medfödda missbildningar av matsmältningsorganen
Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad
Medfödd avsaknad av ovarium
Medfödd ovarialcysta
Medfödd torsion av ovarium
Andra medfödda missbildningar av ovarium
Embryonalcysta på äggledaren
Embryonalcysta i breda ligament
Andra medfödda missbildningar av äggledare och av breda ligament
Agenesi och aplasi av uterus
Dubbel uterus med dubbel cervix och dubbel vagina
Annan duplikation av uterus
Uterus bicornis
Uterus unicornis
Agenesi och aplasi av cervix
KSH97
Sida 136 (191)
Kod
Q516
Q517
Q518
Q519
Q520
Q521
Q522
Q523
Q524
Q525
Q526
Q527
Q528
Q529
Q530
Q531
Q532
Q539
Q540
Q541
Q542
Q543
Q544
Q548
Q549
Q550
Q551
Q552
Q553
Q554
Benämning
Embryonalcysta på cervix
Medfödd fistel mellan uterus och tarmkanal och urinvägar
Andra specificerade medfödda missbildningar av uterus och cervix
Medfödd missbildning av uterus och cerix, ospecificerad
Medfödd avsaknad av vagina
Dubbel vagina
Medfödd rektovaginal fistel
Icke perforerad hymen
Andra medfödda missbildningar av vagina
Fusion av labia
Medfödd missbildning av klitoris
Andra medfödda missbildningar av vulva
Andra specificerade medfödda missbildningar av de kvinnliga könsorganen
Medfödd missbildning av de kvinnliga könsorganen, ospecificerad
Ektopisk testikel
Icke nedstigen testikel, ensidig
Icke nedstigen testikel, dubbelsidig
Icke nedstigen testikel, ospecificerad
Balanisk hypospadi
Penil hypospadi
Penoskrotal hypospadi
Perineal hypospadi
Medfödd chordee
Andra specificerade hypospadier
Hypospadi, ospecificerad
Avsaknad och aplasi av testikel
Hypoplasi av testikel och skrotum
Andra medfödda missbildningar av testikel och skrotum
Atresi av vas deferens
Andra medfödda missbildningar av sädesledare, bitestikel, sädesblåsor och prostata
Q555
Q556
Q558
Q559
Q560
Q561
Q562
Q563
Q564
Q600
Q601
Q602
Q603
Q604
Q605
Q606
Q610
Q611
Q612
Q613
Q614
Q615
Q618
Q619
Q620
Q621
Q622
Q623
Q624
Q625
Q626
Q627
Q628
Q630
Medfödd avsaknad och aplasi av penis
Andra medfödda missbildningar av penis
Andra specificerade medfödda missbildningar av de manliga könsorgan
Medfödd missbildning av manligt könsorgan, ospecificerad
Hermafroditism som ej klassificeras annorstädes
Manlig pseudohermafroditism som ej klassificeras annorstädes
Kvinnlig pseudohermafroditism som ej klassificeras annorstädes
Pseudohermafroditism, ospecificerad
Obestämt kön, ospecificerat
Njuragenesi, ensidig
Njuragenesi, dubbelsidig
Njuragenesi, ospecificerad
Njurhypoplasi, ensidig
Njurhypoplasi, dubbelsidig
Njurhypoplasi, ospecificerad
Potters syndrom
Medfödd enstaka njurcysta
Polycystisk njure, infantil typ
Polycystisk njure, adult typ
Polycystisk njure, ospecificerad
Renal dysplasi
Medullär cystnjure
Andra specificerade cystiska njursjukdomar
Cystisk njursjukdom, ospecificerad
Medfödd hydronefros
Atresi och stenos av uretär
Medfödd megalouretär
Andra avflödeshinder i njurbäcken och uretär
Agenesi av uretär
Dubbel uretär
Malposition av uretär
Medfödd vesikoureterorenal reflux
Andra specificerade medfödda missbildningar av uretär
Accessorisk njure
KSH97
Kod
Q631
Q632
Q633
Q638
Q639
Q640
Q641
Q642
Q643
Q644
Q645
Q646
Q647
Q648
Q649
Q650
Q651
Q652
Q653
Q654
Q655
Q656
Q658
Q658A
Q658B
Q658C
Q658W
Q659
Q660
Q661
Q662
Q663
Q664
Q665
Q666
Q667
Q668
Q669
Q670
Q671
Q672
Q673
Q674
Q675
Q676
Q677
Q678
Q680
Q681
Q682
Q683
Q684
Q685
Q688
Q690
Q691
Q692
Q699
Q700
Q701
Q702
Q703
Q704
Q709
Q710
Sida 137 (191)
Benämning
Lobulerad njure, fusion av njurar och hästskonjure
Ektopisk njure
Hyperplasi av njure och jättenjure
Andra specificerade medfödda missbildningar av njure
Medfödd missbildning av njure, ospecificerad
Epispadi
Exstrofi av urinblåsan
Medfödd bakre uretravalvel
Annan atresi och stenos av uretra och blåshals
Missbildning av urachus
Medfödd avsaknad av urinblåsa och uretra
Medfödd blåsdivertikel
Andra medfödda missbildningar av urinblåsa och uretra
Andra specificerade medfödda missbildningar av urinorganen
Medfödd missbildning av urinorganen, ospecificerad
Medfödd höftledsluxation, ensidig
Medfödd höftledsluxation, dubbelsidig
Medfödd höftledsluxation, ospecificerad
Medfödd höftledssubluxation, ensidig
Medfödd höftledssubluxation, dubbelsidig
Medfödd höftledssubluxation, ospecificerad
Instabil höft
Andra specificerade medfödda deformiteter av höftleden
Coxa valga, medfödd
Coxa vara, medfödd
Acetabulär dysplasi
Annan specificerad medfödd höftledsdeformitet
Medfödd höftledsdeformitet, ospecificerad
Ekvinovarusklumpfot
Kalkaneovarusklumpfot
Metatarsus varus
Andra medfödda varusdeformiteter av fötterna
Kalkaneovalgusklumpfot
Medfödd plattfot
Andra medfödda valgusdeformiteter av fötterna
Pes cavus
Andra specificerade medfödda deformiteter av fötterna
Medfödd deformitet av fötterna, ospecificerad
Ansiktsasymmetri
Hoptryckt ansikte
Dolikocefali
Plagiocefali
Andra specificerade medfödda deformiteter av skalle, ansikte och käke
Medfödd deformitet av kotpelaren
Pectus excavatum
Pectus carinatum
Andra medfödda deformiteter av bröstkorgen
Medfödd deformitet av sternokleidomastoideusmuskel
Medfödd deformitet av hand
Medfödd deformitet av knä
Medfödd böjning av femur
Medfödd böjning av tibia och fibula
Medfödd böjning av de långa rörbenen, ospecificerad
Andra specificerade medfödda deformiteter i muskler och skelett
Accessoriskt finger
Accessorisk tumme
Accessorisk tå
Polydaktyli, ospecificerad
Sammanväxta fingrar
Simhud mellan fingrar
Sammanväxta tår
Simhud mellan tår
Polysyndaktyli
Syndaktyli, ospecificerad
Medfödd komplett avsaknad av övre extremitet
KSH97
Kod
Q711
Q712
Q713
Q714
Q715
Q716
Q718
Q719
Q720
Q721
Q722
Q723
Q724
Q725
Q726
Q727
Q728
Q729
Q730
Q731
Q738
Q740
Q741
Q741A
Q741B
Q741C
Q741X
Q742
Q743
Q748
Q749
Q750
Q751
Q752
Q753
Q754
Q755
Q758
Q759
Q760
Q761
Q762
Q763
Q764
Q765
Q766
Q767
Q768
Q769
Q770
Q771
Q772
Q773
Q774
Q775
Q776
Q777
Q778
Sida 138 (191)
Q779
Benämning
Medfödd avsaknad av över- och underarm med förekomst av hand
Medfödd avsaknad av både underarm och hand
Medfödd avsaknad av hand och finger
Längsgående reduktionsmissbildning av radius
Längsgående reduktionsmissbildning av ulna
Hummerklohand
Andra specificerade reduktionsmissbildningar av övre extremitet
Reduktionsmissbildning av övre extremitet, ospecificerad
Medfödd komplett avsaknad av nedre extremitet
Medfödd avsaknad av lår och underben med förekomst av fot
Medfödd avsaknad av både underben och fot
Medfödd avsaknad av fot och tå
Längsgående reduktionsmissbildning av femur
Längsgående reduktionsmissbildning av tibia
Längsgående reduktionsmissbildning av fibula
Kluven fot
Andra specificerade reduktionsmissbildningar av nedre extremitet
Reduktionsmissbildning av nedre extremitet, ospecificerad
Medfödd avsaknad av icke specificerad extremitet
Fokomeli, icke specificerad extremitet
Andra specificerade reduktionsmissbildningar av icke specificerad extremitet
Andra medfödda missbildningar av övre extremitet inklusive skuldergördel
Medfödd missbildning av knä
Genu valgum, medfödd
Genu varum, medfödd
Patellarmissbildning
Knämissbildning UNS
Andra medfödda missbildningar av nedre extremitet inklusive bäckengördel
Arthrogryposis multiplex congenita
Andra specificerade medfödda missbildningar av extremitet
Medfödd missbildning av extremitet , ospecificerad
Kraniosynostos
Kraniofacial dysostos
Hypertelorism
Makrocefali
Mandibulofacial dysostos
Okulomandibulär dysostos
Andra specificerade medfödda missbildningar av skallben och ansiktsben
Medfödd missbildning av skallben och ansiktsben, ospecificerad
Spina bifida occulta
Klippel-Feils syndrom
Medfödd spondylolistes
Medfödd skolios orsakad av medfödd benmissbildning
Andra medfödda missbildningar av kotpelaren, ej förenade med skolios
Halsrevben
Andra medfödda missbildningar av revben
Medfödd missbildning av bröstbenet
Andra specificerade medfödda missbildningar av bröstkorgens ben
Medfödd missbildning av bröstkorgens ben, ospecificerad
Akondrogenes
Tanatoforisk dvärgväxt
Syndromet korta revben
Chondrodysplasia punctata
Akondroplasi
Diastrofisk dysplasi
Kondroektodermal dysplasi
Spondyloepifyseal dysplasi
Andra specificerade osteokondrodysplasier med bristande tillväxt av rörben och
kotpelare
Osteokondrodysplasi med bristande tillväxt av rörben och kotpelare, ospecificerad
Q780
Q781
Q782
Q783
Osteogenesis imperfecta
Polyostotisk fibrös dysplasi
Osteopetros
Progressiv diafysdysplasi
KSH97
Kod
Q784
Q785
Q786
Q788
Q789
Q790
Q791
Q792
Q793
Q794
Q795
Q796
Q798
Q799
Q800
Q801
Q802
Q803
Q804
Q808
Q808A
Q808B
Q808C
Q808D
Q808E
Q808W
Q809
Q810
Q811
Q812
Q818
Q819
Q820
Q821
Q822
Q822A
Q822B
Q822C
Q822D
Q822X
Q823
Q824
Q825
Q825A
Q825B
Q825C
Q825D
Q825E
Q825F
Q825G
Q825H
Q825X
Q828
Q828B
Q828D
Q828E
Q828F
Q828G
Q828H
Q828J
Q828K
Q828L
Q828M
Q828N
Q828Q
Sida 139 (191)
Benämning
Enkondromatos
Metafysdysplasi
Multipla medfödda exostoser
Andra specificerade osteokondrodysplasier
Osteokondrodysplasi, ospecificerad
Medfött diafragmabråck
Andra medfödda missbildningar av diafragma
Exomphalos
Gastroschisis
Prune belly syndrome
Andra medfödda missbildningar av bukväggen
Ehlers-Danlos syndrom
Andra medfödda missbildningar av muskler och skelett
Medfödd missbildning av muskler och skelett, ospecificerad
Ichthyosis vulgaris
Könsbunden iktyos
Lamellär iktyos
Medfödd bullös iktyosiform erytrodermi
Harlekinfetus
Annan medfödd iktyos
Ichtyosis follicularis
Ichtyosis hystrix
Ichtyosis linearis circumflexa
Ruds syndrom
Trichotiodystrofi
Annan medfödd iktyos
Medfödd iktyos, ospecificerad
Epidermolysis bullosa simplex
Epidermolysis bullosa letalis
Epidermolysis bullosa dystrophica
Annan epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa, ospecificerad
Hereditärt lymfödem
Xeroderma pigmentosum
Mastocytos
Urticaria pigmentosa
Diffus kutan mastocytos
Kutant mastocytom
Telangiectasia macularis eruptiva perstans
Mastocytos, ospecificerad
Incontinentia pigmenti
Ektodermal dysplasi
Medfött icke-neoplastiskt nevus
Jordgubbsnevus
Naevus flammeus
Kärlnevus UNS
Verruköst nevus
Inflammatoriskt lineärt verruköst epidermalt nevus [ILVEN]
Naevus comedonicus
Naevus sebaceus [Jadassohn]
Naevus syringocystadenomatosus papilliferus
Medfött icke-neoplastiskt nevus, ospecificerat
Andra specificerade medfödda missbildningar av huden
Cutis laxa (hyperelastica)
Familjär benign pemfigus [Hailey-Hailey]
Keratosis follicularis [Darier-White]
Ärftlig keratosis palmaris et plantaris
Acanthosis nigricans benigna (medfödd)
Cutis verticis gyrata
Elastoma juvenile
Erythrokeratolysis hiemalis
Hemangiomatos (systemisk)
Hidrotisk ektodermal dysplasi
Keratosis follicularis spinulosa decalvans
Pseudoxanthoma elasticum
KSH97
Sida 140 (191)
Kod
Q828R
Q828S
Q828T
Q828W
Q829
Q830
Q831
Q832
Q833
Q838
Q839
Q840
Q841
Q841A
Q841B
Q841C
Q841D
Q841E
Q841W
Q842
Q842A
Q842B
Q842C
Q842W
Q843
Q844
Q845
Q846
Q846A
Q846B
Q846C
Q846D
Q846E
Q846F
Q846G
Q846H
Q846J
Q846W
Q848
Q848A
Q848B
Q848C
Q848D
Q848W
Q849
Q850
Q851
Q858
Q858A
Q858B
Q858C
Q858W
Q859
Q860
Q861
Q862
Q868
Benämning
Acrokeratosis verruciformis [Hopf]
Blooms syndrom
Porokeratos [Mibelli]
Andra medfödda missbildningar av huden
Medfödd missbildning av huden, ospecificerad
Medfödd avsaknad av bröstkörtel med avsaknad av bröstvårta
Accessorisk bröstkörtel
Avsaknad av bröstvårta
Accessorisk bröstvårta
Andra specificerade medfödda missbildningar av bröstkörtel
Medfödd missbildning av bröstkörtel, ospecificerad
Medfödd alopeci
Medfödda morfologiska hårmissbildningar som ej klassificeras annorstädes
Monilethrix
Pili annulati
Pili torti
Trichostasis spinulosa (congenita)
Woolly hair nevus
Andra morfologiska hårmissbildningar som ej klassificeras annorstädes
Andra medfödda hårmissbildningar
Kvarvarande lanugohår
Medfödd hypertrikos
Ulerythema ophryogenes
Andra medfödda hårmissbildningar
Anonyki
Medfödd leukonyki
Förstorade och hypertrofiska naglar
Andra medfödda missbildningar av naglar
Medfödd klubbnagel
Medfödd koilonyki
Medfödd nagelskörhet
Medfödd onychorrhexis
Medfödd onykodysplasi av pekfingernaglar [Iso-Kikuchi]
Nagelatrofi (medfödd)
Onychoheterotopia congenita
Platyonychia (congenita)
Polyunguia
Andra medfödda missbildningar av naglar
Andra specificerade medfödda missbildningar av täckvävnad
Aplasia cutis congenita
Fokal dermal hypoplasi
Bitemporala ärr med onormala ögonfransar
Familjär fokal facial dermal dysplasi
Andra specificerade medfödda missbildningar av täckvävnad
Medfödd missbildning av täckvävnad, ospecificerad
Neurofibromatos
Tuberös skleros
Andra specificerade fakomatoser som ej klassificeras annorstädes
Peutz-Jeghers syndrom
Sturge-Weber(-Dimitris) syndrom
von Hippel-Lindaus syndrom
Andra specificerade fakomatoser
Fakomatos, ospecificerad
Fetalt alkoholsyndrom
Fetalt hydantoinsyndrom
Dysmorfism orsakad av warfarin
Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom orsakade av kända yttre orsaker
Q870
Q870A
Q870B
Q870C
Q870D
Q870E
Q870G
Medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar ansiktets utseende
Akrocefalopolysyndaktyli
Akrocefalosyndaktyli [Apert]
Cyklopi
Goldenhars syndrom
Robins syndrom
Orofacialdigitalt syndrom I
KSH97
Sida 141 (191)
Kod
Q870J
Q870K
Q870L
Q870M
Q870N
Q870W
Q871
Q871A
Q871B
Q871C
Q871D
Q871E
Q871F
Q871G
Q871J
Q871K
Q871W
Q872
Q872B
Q872C
Q872D
Q872W
Q873
Q874
Q875
Benämning
Dyscephalia mandibulo-oculofacialis
Familjär mandibuloakral dysplasi
Tricho-dento-osseous syndrome (TDO-I, TDO-II, TDO-III)
Tricho-odonto-onychial dysplasia
Oculo-dento-digital dysplasia
Andra medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar ansiktets utseende
Medfödda missbildningssyndrom som främst är förenade med kortväxthet
Aarskogs syndrom
Cockaynes syndrom
de Langes syndrom
Dubowitz syndrom
Noonans syndrom
Prader-Willis syndrom
Russell-Silvers syndrom
Seckels syndrom
Sjögren-Larssons syndrom
Andra medfödda missbildningssyndrom som främst är förenade med kortväxthet
Medfödda missbildningssyndrom som främst engagerar extremiteter
Klippel-Trénaunay-Webers syndrom
Nail patella syndrome
Rubinstein-Taybis syndrom
Andra medfödda missbildningssyndrom som främst engagerar extremiteter
Medfödda missbildningssyndrom som omfattar tidig överdriven tillväxt
Marfans syndrom
Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom med andra skelettförändringar
Q878
Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som ej klassificeras annorstädes
Q878A
Q878B
Q878C
Q878D
Q878W
Alports syndrom
Laurence-Moon-Biedls syndrom
Ushers syndrom
Zellwegers syndrom
Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som ej klassificeras annorstädes
Q890
Q891
Q892
Q893
Q894
Q897
Q898
Q898A
Q898B
Q898C
Q898D
Q898E
Q898F
Q898G
Q898W
Q899
Q900
Q901
Q902
Q909
Q910
Q911
Q912
Q913
Q914
Q915
Q916
Q917
Q920
Q921
Q922
Medfödda missbildningar av mjälten
Medfödda missbildningar av binjure
Medfödda missbildningar av andra endokrina körtlar
Situs inversus
Siamesiska tvillingar
Multipla medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes
Andra specificerade medfödda missbildningar
Autosomalt dominant missbildning som ej klassificeras annorstädes
Autosomalt recessiv missbildning som ej klassificeras annorstädes
Könsbunden recessiv missbildning som ej klassificeras annorstädes
Medfödd cysta som ej klassificeras annorstädes
Centrofacial lentiginos
Kutan lentiginos med förmaksmyxom
Multiple lentigines syndrome
Andra specificerade medfödda missbildningar
Medfödd missbildning, ospecificerad
Trisomi 21, meiotisk nondisjunction
Trisomi 21, mosaicism
Trisomi 21, translokation
Downs syndrom, ospecificerat
Trisomi 18, meiotisk nondisjunction
Trisomi 18, mosaicism
Trisomi 18, translokation
Trisomi 18, ospecificerad
Trisomi 13, meiotisk nondisjunction
Trisomi 13, mosaicism
Trisomi 13, translokation
Trisomi 13, ospecificerad
Trisomi för hel kromosom, meiotisk nondisjunction
Trisomi för hel kromosom, mosaicism
Stor partiell trisomi
KSH97
Sida 142 (191)
Kod
Q923
Q924
Q925
Q926
Q927
Q928
Q929
Q930
Q931
Q932
Q933
Q934
Q935
Q936
Q937
Q938
Q939
Q950
Q951
Q952
Q953
Benämning
Liten partiell trisomi
Duplikationer som endast ses i prometafaskromosomer
Duplikationer vid andra komplexa rearrangemang
Extra markörkromosomer
Triploidi och polyploidi
Andra specificerade trisomier och partiella trisomier av autosomer
Trisomi och partiell trisomi av autosomer, ospecificerade
Monosomi för hel kromosom, meiotisk nondisjunction
Monosomi för hel kromosom, mosaicism
Kromosom ersatt av ringkromosom eller dicentrisk kromosom
Deletion av korta armen av kromosom 4
Deletion av korta armen av kromosom 5
Andra deletioner av del av kromosom
Deletioner som endast ses i prometafaskromosomer
Deletioner med andra komplexa rearrangemang
Andra deletioner i autosomer
Deletion i autosomer, ospecificerad
Balanserad translokation och insertion hos normal individ
Kromosomal inversion hos normal individ
Balanserat autosomalt rearrangemang hos icke normal individ
Balanserat rearrangemang mellan autosom och könskromosom hos icke normal individ
Q954
Q955
Q958
Q959
Q960
Q961
Q962
Q963
Q964
Q968
Q969
Q970
Q971
Q972
Q973
Q978
Q979
Q980
Q981
Q982
Q983
Q984
Q985
Q986
Q987
Q988
Q989
Q990
Q991
Q992
Q998
Q999
R000
R001
R002
R008
R010
R011
R012
R029
R029A
R029B
R029X
Individer med markör-heterokromatin
Individer med fragile site i autosom
Andra specificerade balanserade rearrangemang och kromosom-markörer
Balanserat rearrangemang och balanserad kromosom-markör, ospecificerade
Karyotyp 45,X
Karyotyp 46,X iso
Karyotyp 46,X med avvikande könskromosom, förutom iso
Mosaicism, 45,X/46,XX eller XY
Mosaicism, 45,X/andra cellinjer med avvikande könskromosom
Andra varianter av Turners syndrom
Turners syndrom, ospecificerat
Karyotyp 47,XXX
Kvinna med mer än tre X-kromosomer
Mosaicism, linjer med varierande antal X-kromosomer
Kvinna med 46,XY-karyotyp
Andra specificerade könskromosomavvikelser och kvinnlig fenotyp
Könskromosomavvikelse, kvinnlig fenotyp, ospecificerad
Klinefelters syndrom med karyotyp 47,XXY
Klinefelters syndrom hos man med mer än två X-kromosomer
Klinefelters syndrom hos man med 46,XX-karyotyp
Annan man med 46,XX-karyotyp
Klinefelters syndrom, ospecificerat
Karyotyp 47,XYY
Man med strukturellt avvikande könskromosom
Man med könskromosomal mosaicism
Andra specificerade könskromosomavvikelser, manlig fenotyp
Könskromosomavvikelse, manlig fenotyp, ospecificerad
Chimär 46,XX/46,XY
46,XX äkta hermafrodit
Skör X-kromosom
Andra specificerade kromosomavvikelser
Kromosomavvikelse, ospecificerad
Takykardi, ospecificerad
Bradykardi, ospecificerad
Hjärtklappning
Andra och icke specificerade onormala hjärtslag
Benigna och oskyldiga hjärtbiljud
Hjärtblåsljud, ospecificerat
Andra hjärtljud
Gangrän som ej klassificeras annorstädes
Dermatitis gangrenosa infantum
Gangränös cellulit
Gangrän som ej klassificeras annorstädes
KSH97
Kod
R030
R031
R040
R041
R042
R048
R049
R059
R060
R061
R062
R063
R064
R065
R066
R067
R068
R070
R071
R072
R073
R074
R090
R091
R092
R093
R098
R100
R101
R102
R103
R104
R104A
R104X
R119
R119A
R119B
R129
R139
R149
R159
R160
R161
R162
R179
R189
R190
R191
R192
R193
R194
R195
R196
R198
R200
R201
R202
R203
R208
R219
R220
R221
R222
Sida 143 (191)
Benämning
Förhöjt blodtryck utan hypertonidiagnos
Lågt blodtryck som icke specifikt undersökningsfynd
Epistaxis
Blödning från svalget
Hemoptys
Blödning från andra lokalisationer i luftvägarna
Blödning från luftvägarna, ospecificerad
Hosta
Dyspné
Stridor
Väsande andning
Periodisk andning
Hyperventilation
Munandning och snarkning
Hicka
Nysningar
Andra och icke specificerade andningsrubbningar
Strupsmärtor
Bröstsmärtor vid andning
Prekordiala smärtor
Andra bröstsmärtor
Bröstsmärtor, ospecificerade
Asfyxi
Pleurasmärtor
Andningsstillestånd
Onormal upphostning
Andra specificerade symtom och sjukdomstecken från cirkulations- och
andningsorganen
Akut buk
Smärtor i övre delen av buken
Smärtor i bäcken och bäckenbotten
Smärtor i andra delar av bukens nedre del
Andra och icke specificerade smärtor i buken
Spädbarnskolik
Buksmärtor UNS
Illamående och kräkningar
Illamående
Kräkningar
Halsbränna
Sväljningssvårigheter
Flatulens och besläktade tillstånd
Fecesinkontinens
Hepatomegali som ej klassificeras annorstädes
Splenomegali som ej klassificeras annorstädes
Hepatomegali med splenomegali som ej klassificeras annorstädes
Icke specificerad gulsot
Ascites
Svullnad, knöl och resistens i buken och bäckenet
Onormala tarmljud
Synlig peristaltik
Défense
Förändrade avföringsvanor
Förändrade fekalier
Dålig andedräkt
Andra specificerade symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och
buken
Anestesi
Hypestesi
Parestesi
Hyperestesi
Andra och icke specificerade rubbningar av hudkänseln
Icke specificerade hudutslag
Lokaliserad svullnad eller knöl i huvudregionen
Lokaliserad svullnad eller knöl i halsregionen
Lokaliserad svullnad eller knöl på bålen
KSH97
Kod
R223
R224
R227
R229
R230
R231
R231A
R231B
R231C
R231D
R231W
R232
R233
R233A
R233B
R233C
R233D
R233E
R233W
R234
R234A
R234B
R234C
R234D
R234W
R238
R238A
R238B
R238C
R238D
R238E
R238W
R250
R251
R252
R253
R258
R260
R261
R262
R268
R270
R278
R290
R291
R292
R293
R294
R298
R300
R301
R309
R319
R329
R339
R349
R349A
R349B
R359
R359A
R359B
R359C
R369
R390
Sida 144 (191)
Benämning
Lokaliserad svullnad eller knöl i övre extremitet
Lokaliserad svullnad eller knöl i nedre extremitet
Lokaliserad svullnad eller knöl med multipla lokalisationer
Lokaliserad svullnad eller knöl, ospecificerad
Cyanos
Blekhet
Livedo reticularis
Idiopatisk livedo reticularis
Idiopatisk livedo reticularis med systemengagemang
Naevus anemicus
Annan och icke specificerad blekhet
Rodnad
Spontana punktformiga blödningar
Ekkymoser
Petekier
Achenbachs syndrom
Purpura traumatica pedis
Pigmented palmar petechiae
Andra och icke specificerade spontana punktformiga blödningar
Förändringar i hudstrukturen
Deskvamation av huden
Induration av huden
Keratolysis exfoliativa
Ragad i hud
Andra och icke specificerade förändringar i hudstrukturen
Andra och icke specificerade hudförändringar
Cutis marmorata
Blåsa (hud)
Papel UNS
Seborré UNS
Hudrynkor
Andra och icke specificerade hudförändringar
Abnorma huvudrörelser
Tremor, ospecificerad
Kramp och spasm
Fascikulationer
Andra och icke specificerade abnorma ofrivilliga rörelser
Ataktisk gång
Paralytisk gång
Gångsvårigheter som ej klassificeras annorstädes
Andra och icke specificerade gångrubbningar och rörelserubbningar
Ataxi, ospecificerad
Annan och icke specificerad koordinationsrubbning
Tetani
Meningism
Onormala reflexer
Onormal kroppshållning
Knäppande höft
Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och
muskuloskeletala systemet
Dysuri
Tenesmer i urinblåsan
Smärta vid vattenkastning, ospecificerad
Icke specificerad hematuri
Icke specificerad urininkontinens
Urinretention
Anuri och oliguri
Anuri
Oliguri
Polyuri
Polyuri
Nykturi
Pollakisuri
Flytning från uretra
Urinläckage ut i vävnaderna
KSH97
Kod
R391
R392
R398
R400
R401
R402
R410
R411
R412
R413
R418
R429
R430
R431
R432
R438
R440
R441
R442
R443
R448
R450
R451
R452
R453
R454
R455
R456
R457
R458
R460
R461
R462
R463
R464
R465
R466
R467
R468
R470
R471
R471A
R471B
R471W
R471X
R478
R478A
R478B
R478C
R478W
R478X
R480
R481
R482
R488
R490
R490A
R490B
R490C
R490D
R490W
R490X
R491
Sida 145 (191)
Benämning
Andra miktionssvårigheter
Prerenal uremi
Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken från urinorganen
Somnolens
Stupor
Koma, ospecificerat
Desorientering, ospecificerad
Anterograd amnesi
Retrograd amnesi
Annan amnesi
Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken som engagerar
uppfattningsförmåga och varseblivning
Yrsel och svindel
Anosmi
Parosmi
Parageusi
Andra och icke specificerade rubbningar av lukt och smak
Hörselhallucinationer
Synhallucinationer
Andra hallucinationer
Hallucinationer, ospecificerade
Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken avseende förnimmelse och
varseblivning
Nervositet
Rastlöshet och upphetsning
Olycklighetskänsla
Apati och förlust av självtillit
Irritabilitet och vrede
Fientlig attityd
Fysisk våldstendens
Tillstånd med känslomässig chock och stress, ospecificerat
Andra symtom och sjukdomstecken avseende känsloläget
Mycket låg nivå på den personliga hygienen
Bisarrt utseende
Märkligt och oförklarligt uppträdande
Hyperaktivitet
Slöhet, bristfällig medverkan och svagt engagemang
Misstänksamhet och påfallande undflyende beteende
Överdrivna bekymmer inför stressituationer
Mångordighet och omständlighet som döljer kontaktorsaken
Andra symtom och sjukdomstecken avseende utseende och uppträdande
Dysfasi och afasi
Dysartri och anartri
Dysartri
Dysartrofoni
Annan specificerad dysartri/dysartrofoni
Dysartri/dysartrofoni, ospecificerad
Andra och icke specificerade talstörningar
Artikulationssvårigheter av anatomisk orsak
Velofarynxinsufficiens UNS
Kompensatoriskt artikulationssätt vid t ex LKG
Annan specificerad talstörning
Talstörning, ospecificerad
Dyslexi och alexi
Agnosi
Apraxi
Andra och icke specificerade symboldysfunktioner
Dysfoni
Funktionell barnheshet med/utan knutor
Funktionell dysfoni (t ex vid transversusinsufficiens)
Habituell dysfoni
Senil dysfoni
Annan specificerad dysfoni, inkl organisk
Dysfoni UNS
Afoni
KSH97
Kod
R492
R492A
R492B
R492C
R492D
R492W
R492X
R498
R498A
R498B
R498C
R498D
R498E
R498F
R498W
R498X
R500
R501
R509
R519
R520
R521
R522
R529
R539
R549
R559
R560
R568
R568A
R568X
R570
R571
R578
R579
R589
R590
R591
R599
R600
R600A
R600B
R600C
R600D
R600X
R601
R609
R610
R610A
R610B
R610X
R611
R619
R620
R628
R628A
R628B
R628W
R629
R630
R631
R632
R633
R634
R635
Sida 146 (191)
Benämning
Hypernasalitet och hyponasalitet
Öppen nasalitet
Blandad nasalitet
Sluten nasalitet
Gutturalitet
Annan specificerad klangstörning
Klangstörning, ospecificerad
Andra och icke specificerade röststörningar
Fonasteni
Målbrottsstörning
Avvikande röstläge
Sångröststörning
Fickbandsfonation
Rösttremor
Andra specificerade röstrubbingar
Röstrubbning, ospecificerad
Feber med frysningar
Bestående feber
Feber, ospecificerad
Huvudvärk
Akut smärta
Kronisk behandlingsresistent smärta
Annan kronisk smärta eller värk
Smärta eller värk, ospecificerad
Sjukdomskänsla och trötthet
Senilitet
Svimning och kollaps
Feberkramper
Andra och icke specificerade kramper
Affektkramper
Krampanfall, ospecificerade
Kardiogen chock
Hypovolemisk chock
Annan chock
Chock, ospecificerad
Blödning som ej klassificeras annorstädes
Lokaliserad lymfkörtelförstoring
Generell lymfkörtelförstoring
Lymfkörtelförstoring, ospecificerad
Lokaliserat ödem
Ansiktsödem UNS
Lipödem (underben)
Underbensödem UNS
Secretans syndrom
Lokaliserat ödem, ospecificerat
Generaliserat ödem
Ödem, ospecificerat
Lokaliserad hyperhidros
Axillär hyperhidros
Hyperhidros händer och fötter
Lokaliserad hyperhidros, ospecificerad
Generaliserad hyperhidros
Hyperhidros, ospecificerad
Försenat uppnående av förväntat kroppsligt utvecklingsstadium
Annan utebliven förväntad normal kroppslig utveckling
Failure to thrive
Infantilism UNS
Annan ospecificerad tillväxtrubbning
Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling, ospecificerad
Anorexi
Polydipsi
Polyfagi
Dåliga matvanor
Onormal viktförlust
Onormal viktökning
KSH97
Sida 147 (191)
Kod
R638
R649
R680
R681
R682
R683
R688
R699
R700
R701
R719
R729
R730
R730A
R730B
R730X
R739
R740
R748
R749
R759
R760
R761
R761A
R761B
R761C
R761D
R761E
R762
R768
R769
R770
R771
R772
R778
R779
R780
R781
R782
R783
R784
R785
R786
R787
R788
R789
R790
R798
R799
R809
R819
R820
R821
R822
R823
R824
R825
R826
Benämning
Andra symtom och sjukdomstecken som har samband med födo- och vätskeintag
Utmärgling
Hypotermi som ej är förenad med låg temperatur i omgivningen
Icke specifika symtom typiska för spädbarnsåret
Muntorrhet, ospecificerad
Klubbfingrar
Andra specificerade generella symtom och sjukdomstecken
Okända och icke specificerade orsaker till sjuklighet
Förhöjd sänkningsreaktion
Onormal plasmaviskositet
Onormala röda blodkroppar
Onormala vita blodkroppar som ej klassificeras annorstädes
Onormalt glukostoleranstest
Glukostolerans, nedsatt (IGT)
Diabetes, latent (prediabetes)
Onormalt glukostoleranstest UNS
Hyperglykemi, ospecificerad
Förhöjning av transaminaser och mjölksyredehydrogenaser
Onormal nivå av andra specificerade serumenzymer
Onormal nivå av icke specificerat serumenzym
Positiv HIV-serologi utan säker infektion med humant immunbristvirus
Förhöjd antikroppstiter
Onormal reaktion på tuberkulintest
Tuberkulintest (PPD) negativt
Tuberkulintest (PPD) positivt
Tuberkulintest (PPD) starkt positivt
Hudtest avseende andra mykobakterier, positivt
Hudtest avseende andra mykobakterier, negativt
Falskt positivt serologiskt test för syfilis
Andra specificerade onormala immunologiska fynd i serum
Onormalt immunologiskt fynd i serum, ospecificerat
Onormalt albumin
Onormalt globulin
Onormalt alfa-fetoprotein
Andra specificerade onormala plasmaproteinfynd
Onormalt plasmaproteinfynd, ospecificerat
Alkohol i blodet
Opiater i blodet
Kokain i blodet
Hallucinogener i blodet
Andra potentiellt tillvänjande droger i blodet
Psykotropa droger i blodet
Steroider i blodet
Onormal nivå av tungmetaller i blodet
Fynd av andra specificerade substanser i blodet
Fynd av icke specificerad substans som normalt ej finns i blodet
Onormal nivå av mineraler i blod
Annan specificerad onormal blodkemi
Onormal blodkemi, ospecificerad
Isolerad proteinuri
Glukosuri
Kyluri
Myoglobinuri
Biliuri
Hemoglobinuri
Acetonuri
Förhöjd nivå i urinen av droger, läkemedel och biologiska substanser
Onormal nivå i urinen av substanser som huvudsakligen ej används i medicinskt syfte
R827
R828
R829
R830
R831
Onormala fynd
Onormala fynd
Andra och icke
Onormala fynd
Onormala fynd
i urinen vid mikrobiologisk undersökning
i urinen vid cytologisk och histologisk undersökning
specificerade onormala fynd i urinen
i cerebrospinalvätskan, onormal nivå av enzymer
i cerebrospinalvätskan, onormal nivå av hormoner
KSH97
Kod
R832
R833
R834
R835
R836
R837
R838
R839
R840
R841
R842
R843
R844
R845
R846
R847
R848
R849
R850
R851
R852
R853
R854
R855
R856
R857
R858
R859
Sida 148 (191)
Benämning
Onormala fynd i cerebrospinalvätskan, onormal nivå av andra droger, läkemedel och
biologiska substanser
Onormala fynd i cerebrospinalvätskan, onormal nivå av främst icke-medicinska
substanser
Onormala fynd i cerebrospinalvätskan, onormala immunologiska fynd
Onormala fynd i cerebrospinalvätskan, onormala mikrobiologiska fynd
Onormala fynd i cerebrospinalvätskan, onormala cytologiska fynd
Onormala fynd i cerebrospinalvätskan, onormala histologiska fynd
Onormala fynd i cerebrospinalvätskan, andra onormala fynd
Onormala fynd i cerebrospinalvätskan, icke specificerat onormalt fynd
Onormala fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen, onormal nivå av
enzymer
Onormala fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen, onormal nivå av
hormoner
Onormala fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen, onormal nivå av
andra droger, läkemedel och biologiska substanser
Onormala fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen, onormal nivå av
främst icke-medicinska substanser
Onormala fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen, onormala
immunologiska fynd
Onormala fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen, onormala
mikrobiologiska fynd
Onormala fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen, onormala cytologiska
fynd
Onormala fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen, onormala
histologiska fynd
Onormala fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen, andra onormala fynd
Onormala fynd i prov från andningsorganen och från bröstkorgen, icke specificerat
onormalt fynd
Onormala fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan, onormal nivå av
enzymer
Onormala fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan, onormal nivå av
hormoner
Onormala fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan, onormal nivå av andra
droger, läkemedel och biologiska substanser
Onormala fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan, onormal nivå av främst
icke-medicinska substanser
Onormala fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan, onormala
immunologiska fynd
Onormala fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan, onormala
mikrobiologiska fynd
Onormala fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan, onormala cytologiska
fynd
Onormala fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan, onormala histologiska
fynd
Onormala fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan, andra onormala fynd
R864
Onormala fynd i prov från matsmältningsorganen och bukhålan, icke specificerat
onormalt fynd
Onormala fynd i prov från de manliga könsorganen, onormal nivå av enzymer
Onormala fynd i prov från de manliga könsorganen, onormal nivå av hormoner
Onormala fynd i prov från de manliga könsorganen, onormal nivå av andra droger,
läkemedel och biologiska substanser
Onormala fynd i prov från de manliga könsorganen, onormal nivå av främst ickemedicinska substanser
Onormala fynd i prov från de manliga könsorganen, onormala immunologiska fynd
R865
Onormala fynd i prov från de manliga könsorganen, onormala mikrobiologiska fynd
R866
R867
R868
R869
Onormala
Onormala
Onormala
Onormala
R860
R861
R862
R863
fynd
fynd
fynd
fynd
i
i
i
i
prov
prov
prov
prov
från
från
från
från
de
de
de
de
manliga
manliga
manliga
manliga
könsorganen,
könsorganen,
könsorganen,
könsorganen,
onormala cytologiska fynd
onormala histologiska fynd
andra onormala fynd
icke specificerat onormalt fynd
KSH97
Kod
R870
R871
R872
Sida 149 (191)
R874
Benämning
Onormala fynd i prov från de kvinnliga
Onormala fynd i prov från de kvinnliga
Onormala fynd i prov från de kvinnliga
läkemedel och biologiska substanser
Onormala fynd i prov från de kvinnliga
medicinska substanser
Onormala fynd i prov från de kvinnliga
R875
Onormala fynd i prov från de kvinnliga könsorganen, onormala mikrobiologiska fynd
R876
R877
R878
R879
Onormala
Onormala
Onormala
Onormala
R890
R931
Onormala fynd i prov från andra organ, organsystem och vävnader, onormal nivå av
enzymer
Onormala fynd i prov från andra organ, organsystem och vävnader, onormal nivå av
hormoner
Onormala fynd i prov från andra organ, organsystem och vävnader, onormal nivå av
andra droger, läkemedel och biologiska substanser
Onormala fynd i prov från andra organ, organsystem och vävnader, onormal nivå av
främst icke-medicinska substanser
Onormala fynd i prov från andra organ, organsystem och vävnader, onormala
immunologiska fynd
Onormala fynd i prov från andra organ, organsystem och vävnader, onormala
mikrobiologiska fynd
Onormala fynd i prov från andra organ, organsystem och vävnader, onormala
cytologiska fynd
Onormala fynd i prov från andra organ, organsystem och vävnader, onormala
histologiska fynd
Onormala fynd i prov från andra organ, organsystem och vävnader, andra onormala
fynd
Onormala fynd i prov från andra organ, organsystem och vävnader, icke specificerat
onormalt fynd
Intrakraniell expansiv process
Andra specificerade onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende centrala
nervsystemet
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende lunga
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende bröstkörtel
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende skallen och huvudet som ej
klassificeras annorstädes
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende hjärtat och koronarcirkulationen
R931A
R931B
R931W
Hjärtröntgen, förstorat hjärta
Ultraljudundersökning av hjärta, onormalt fynd
Annat onormalt fynd vid radiologisk undersökning av hjärtat och koronarcirkulationen
R932
R933
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende lever och gallgångar
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra delar av
matsmältningsorganen
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende urinorganen
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra delar av buken inklusive
retroperitoneum
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende extremiteter
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra delar av det muskuloskeletala
systemet
Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende andra specificerade strukturer i
kroppen
Onormala resultat av funktionsundersökningar av centrala nervsystemet
Onormala resultat av funktionsundersökningar av perifera nervsystemet och speciella
sinnesorgan
Onormala resultat av lungfunktionsundersökningar
Onormala resultat av undersökningar av kardiovaskulära funktioner
Elektrokardiogram (EKG) ej normalt
R873
R891
R892
R893
R894
R895
R896
R897
R898
R899
R900
R908
R919
R929
R930
R934
R935
R936
R937
R938
R940
R941
R942
R943
R943A
fynd
fynd
fynd
fynd
i
i
i
i
prov
prov
prov
prov
från
från
från
från
de
de
de
de
kvinnliga
kvinnliga
kvinnliga
kvinnliga
könsorganen, onormal nivå av enzymer
könsorganen, onormal nivå av hormoner
könsorganen, onormal nivå av andra droger,
könsorganen, onormal nivå av främst ickekönsorganen, onormala immunologiska fynd
könsorganen,
könsorganen,
könsorganen,
könsorganen,
onormala cytologiska fynd
onormala histologiska fynd
andra onormala fynd
icke specificerat onormalt fynd
KSH97
Kod
R943B
R943C
R943W
R944
R945
R946
R947
R948
R948A
R948B
R948X
R959
R960
R961
R989
R999
S000
S001
S002
S003
S004
S005
S007
S008
S009
S010
S011
S012
S013
S014
S015
S017
S018
S019
S020
S0200
S0201
S021
S0210
S0211
S022
S0220
S0221
S023
S0230
S0231
S024
S0240
S0241
S025
S0250
S0251
S026
S0260
S0261
S027
S0270
S0271
S028
S0280
S0281
S029
S0290
S0291
S030
Sida 150 (191)
Benämning
Fonokardiogram (FKG) ej normalt
Vektorkardiogram ej normalt
Annat onormalt fynd vid kardiovaskulär undersökning
Onormala resultat av undersökningar av njurfunktionen
Onormala resultat av undersökningar av leverfunktionen
Onormala resultat av undersökningar av tyreoideafunktionen
Onormala resultat av undersökningar av andra endokrina funktioner
Onormala resultat av funktionsundersökningar av andra organ och organsystem
Basalmetabolismprov (BMB) ej normalt
Blåsfunktionsprov ej normalt
Annan ej specificerad funktionsundersökning med icke normalt resultat
Plötslig spädbarnsdöd
Ögonblicklig död
Död inom 24 timmar efter symtomdebut som ej kan förklaras på annat sätt
Obevittnad död
Andra ofullständigt definierade och icke specificerade orsaker till död
Ytlig skada i hårbotten
Kontusion på ögonlock och området omkring ögat
Andra ytliga skador på ögonlock och i området omkring ögat
Ytlig skada på näsan
Ytlig skada på örat
Ytlig skada på läpp och i munhåla
Multipla ytliga skador på huvudet
Ytlig skada på andra specificerade delar av huvudet
Ytlig skada på huvudet med icke specificerad lokalisation
Sårskada i hårbotten
Sårskada på ögonlock och i området kring ögat
Sårskada på näsan
Sårskada på örat
Sårskada på kinden och tinning-käkregionen
Sårskada på läpp och i munhåla
Multipla sårskador på huvudet
Sårskada på andra specificerade delar av huvudet
Sårskada på huvudet med icke specificerad lokalisation
Fraktur på huvudets övre del
Fraktur på huvudets övre del, sluten
Fraktur på huvudets övre del, öppen
Fraktur på skallbasen
Fraktur på skallbasen, sluten
Fraktur på skallbasen, öppen
Fraktur på näsbenen
Fraktur på näsbenen, sluten
Fraktur på näsbenen, öppen
Fraktur på orbitalgolvet
Fraktur på orbitalgolvet, sluten
Fraktur på orbitalgolvet, öppen
Fraktur på överkäkens ben
Fraktur på överkäkens ben, sluten
Fraktur på överkäkens ben, öppen
Tandfraktur
Tandfraktur, sluten
Tandfraktur, öppen
Fraktur på underkäken
Fraktur på underkäken, sluten
Fraktur på underkäken, öppen
Multipla frakturer som engagerar skallens och ansiktets ben
Multipla frakturer som engagerar skallens och ansiktets ben, sluten
Multipla frakturer som engagerar skallens och ansiktets ben, öppen
Fraktur på andra specificerade skallben och ansiktsben
Fraktur på andra specificerade skallben och ansiktsben, sluten
Fraktur på andra specificerade skallben och ansiktsben, öppen
Fraktur på skalle och ansiktsben med icke specificerad lokalisation
Fraktur på skalle och ansiktsben med icke specificerad lokalisation, sluten
Fraktur på skalle och ansiktsben med icke specificerad lokalisation, öppen
Luxation i käkled
KSH97
Sida 151 (191)
Kod
S031
S032
S033
S034
S035
S040
S041
S042
S043
S044
S045
S046
S047
S048
S049
S050
Benämning
Luxation av näsans septumbrosk
Tandluxation
Luxation av andra och icke specificerade delar av huvudet
Distorsion i käkled
Distorsion av leder och ligament i andra och icke specificerade delar av huvudet
Skada på synnerven och synbanorna
Skada på nervus oculomotorius
Skada på nervus trochlearis
Skada på nervus trigeminus
Skada på nervus abducens
Skada på nervus facialis
Skada på nervus statoacusticus
Skada på nervus accessorius
Skada på andra specificerade kranialnerver
Skada på icke specificerad kranialnerv
Skada på konjunktiva och avskrapning på kornea utan uppgift om främmande kropp
S051
S052
S053
S054
S055
S056
S057
S058
S059
S060
S0600
S0601
S061
S0610
S0611
S062
S0620
S0621
S063
S0630
S0631
S064
S0640
S0641
S065
S0650
S0651
S066
S0660
S0661
S067
S0670
S0671
S068
S0680
S0681
S069
S0690
S0691
S070
S071
S078
S079
S080
S081
S088
S089
S090
Kontusion på ögonglob och orbitalvävnader
Laceration av öga och ruptur med prolaps eller förlust av intraokulär vävnad
Laceration av öga utan prolaps eller förlust av intraokulär vävnad
Penetrerande skada i orbita med eller utan främmande kropp
Penetrerande sår i ögongloben med främmande kropp
Penetrerande sår på ögongloben utan främmande kropp
Bortslitning av ögat
Andra skador på ögat och orbitan
Skada på ögat och orbitan med icke specificerad lokalisation
Hjärnskakning
Hjärnskakning, utan öppet intrakranielt sår
Hjärnskakning, med öppet intrakraniellt sår
Traumatiskt cerebralt ödem
Traumatiskt cerebralt ödem, utan öppet intrakranielt sår
Traumatiskt cerebralt ödem, med öppet intrakraniellt sår
Diffus hjärnskada
Diffus hjärnskada, utan öppet intrakranielt sår
Diffus hjärnskada, med öppet intrakraniellt sår
Fokal hjärnskada
Fokal hjärnskada, utan öppet intrakranielt sår
Fokal hjärnskada, med öppet intrakraniellt sår
Epidural blödning
Epidural blödning, utan öppet intrakranielt sår
Epidural blödning, med öppet intrakraniellt sår
Traumatisk subdural blödning
Traumatisk subdural blödning, utan öppet intrakranielt sår
Traumatisk subdural blödning, med öppet intrakraniellt sår
Traumatisk subaraknoidal blödning
Traumatisk subaraknoidal blödning, utan öppet intrakranielt sår
Traumatisk subaraknoidal blödning, med öppet intrakraniellt sår
Intrakraniell skada med långvarigt koma
Intrakraniell skada med långvarigt koma, utan öppet intrakranielt sår
Intrakraniell skada med långvarigt koma, med öppet intrakraniellt sår
Andra specificerade intrakraniella skador
Andra specificerade intrakraniella skador, utan öppet intrakranielt sår
Andra specificerade intrakraniella skador, med öppet intrakraniellt sår
Intrakraniell skada, ospecificerad
Intrakraniell skada, ospecificerad, utan öppet intrakranielt sår
Intrakraniell skada, ospecificerad, med öppet intrakraniellt sår
Klämskada i ansiktet
Klämskada i hårbotten
Klämskada på andra specificerade delar av huvudet
Klämskada på huvudet med icke specificerad lokalisation
Avslitning av hårbotten
Traumatisk amputation av öra
Traumatisk amputation av andra specificerade delar av huvudet
Traumatisk amputation av icke specificerad del av huvudet
Skada på huvudets blodkärl som ej klassificeras annorstädes
KSH97
Sida 152 (191)
Kod
S091
S092
S097
S098
S099
S100
S101
S107
S108
S109
S110
S111
S112
S117
S118
S119
S120
S1200
S1201
S121
S1210
S1211
S122
S1220
S1221
S127
S1270
S1271
S128
S1280
S1281
S129
S1290
Benämning
Skada på muskel och sena i huvudet
Traumatisk ruptur av trumhinna
Multipla huvudskador
Andra specificerade huvudskador
Huvudskada, ospecificerad
Kontusion på halsens främre del
Andra och icke specificerade ytliga skador på halsens främre del
Multipla ytliga skador på halsen
Ytlig skada på andra delar av halsen
Ytlig skada på halsen med icke specificerad lokalisation
Sårskada som engagerar larynx och trakea
Sårskada som engagerar tyreoidea
Sårskada som engagerar svalg och cervikala delen av esofagus
Multipla sårskador på halsen
Sårskada på andra specificerade delar av halsen
Sårskada på halsen med icke specificerad lokalisation
Fraktur på första halskotan
Fraktur på första halskotan, sluten
Fraktur på första halskotan, öppen
Fraktur på andra halskotan
Fraktur på andra halskotan, sluten
Fraktur på andra halskotan, öppen
Fraktur på annan specificerad halskota
Fraktur på annan specificerad halskota, sluten
Fraktur på annan specificerad halskota, öppen
Multipla frakturer på halskotpelaren
Multipla frakturer på halskotpelaren, sluten
Multipla frakturer på halskotpelaren, öppen
Fraktur på andra specificerade delar av halsens ben
Fraktur på andra specificerade delar av halsens ben, sluten
Fraktur på andra specificerade delar av halsens ben, öppen
Fraktur på halskotpelaren och halsens ben med icke specificerad lokalisation
Fraktur på halskotpelaren och halsens ben med icke specificerad lokalisation, sluten
S1291
Fraktur på halskotpelaren och halsens ben med icke specificerad lokalisation, öppen
S130
S131
S132
S133
S134
S135
S136
Traumatisk ruptur av cervikal intervertebraldisk
Luxation av halskotkropp
Luxation av andra och icke specificerade delar av halskotpelaren
Multipla luxationer i halskotpelaren
Distorsion i halskotpelaren
Distorsion i tyreoidearegionen
Distorsion i leder och ligament i andra och icke specificerade delar av halsen och
halskotpelaren
Stötskada och ödem i cervikaldelen av ryggmärgen
Andra och specificerade skador på cervikaldelen av ryggmärgen
Skada på nervrot i halskotpelaren
Skada på brakialplexus
Skada på perifera nerverna i halsregionen
Skada på cervikala sympatiska nerver
Skada på andra och icke specificerade nerver i halsregionen
Skada på karotisartär
Skada på vertebralartär
Skada på vena jugularis externa
Skada på vena jugularis interna
Skada på multipla blodkärl i halsregionen
Skada på andra specificerade blodkärl i halsregionen
Skada på icke specificerat blodkärl i halsregionen
Skada på muskel och sena i halsregionen
Klämskada på larynx och trakea
Klämskada på andra specificerade delar av halsen
Klämskada på halsen med icke specificerad lokalisation
Traumatisk amputation på halsnivå
Multipla halsskador
Andra specificerade skador på halsen
S140
S141
S142
S143
S144
S145
S146
S150
S151
S152
S153
S157
S158
S159
S169
S170
S178
S179
S189
S197
S198
KSH97
Kod
S199
S200
S201
S202
S203
S204
S207
S208
S210
S211
S212
S217
S218
S219
S220
S2200
S2201
S221
S2210
S2211
S222
S2220
S2221
S223
S2230
S2231
S224
S2240
S2241
S225
S2250
S2251
S228
S2280
S2281
S229
S2290
S2291
S230
S231
S232
S233
S234
S235
S240
S241
S242
S243
S244
S245
S246
S250
S251
S252
S253
S254
S255
S257
S258
S259
S260
S2600
S2601
S268
S2680
Sida 153 (191)
Benämning
Skada på halsen, ospecificerad
Kontusion i bröstkörtel
Andra och icke specificerade ytliga skador i bröstkörtel
Kontusion på bröstkorgen
Andra ytliga skador på bröstkorgens främre vägg
Andra ytliga skador på bröstkorgens bakre vägg
Multipla ytliga skador i bröstregionen
Ytlig skada på andra och icke specificerade delar av bröstregionen
Sårskada i bröstkörtel
Sårskada i bröstkorgens främre vägg
Sårskada i bröstkorgens bakre vägg
Multipla sårskador i bröstkorgsväggen
Sårskada i andra specificerade delar av bröstregionen
Sårskada i bröstregion med icke specificerad lokalisation
Fraktur på bröstkota
Fraktur på bröstkota, sluten
Fraktur på bröstkota, öppen
Multipla frakturer på bröstkotpelaren
Multipla frakturer på bröstkotpelaren, sluten
Multipla frakturer på bröstkotpelaren, öppen
Fraktur på sternum
Fraktur på sternum, sluten
Fraktur på sternum, öppen
Fraktur på revben
Fraktur på revben, sluten
Fraktur på revben, öppen
Multipla frakturer på revben
Multipla frakturer på revben, sluten
Multipla frakturer på revben, öppen
Instabil bröstkorg orsakad av trauma
Instabil bröstkorg orsakad av trauma, sluten
Instabil bröstkorg orsakad av trauma, öppen
Fraktur på andra specificerade ben i bröstkorgen
Fraktur på andra specificerade ben i bröstkorgen, sluten
Fraktur på andra specificerade ben i bröstkorgen, öppen
Fraktur på ben i bröstregionen med icke specificerad lokalisation
Fraktur på ben i bröstregionen med icke specificerad lokalisation, sluten
Fraktur på ben i bröstregionen med icke specificerad lokalisation, öppen
Traumatisk ruptur av torakal intervertebraldisk
Luxation av bröstkota
Luxation i andra och icke specificerade delar av bröstkorgen
Distorsion i bröstkotpelaren
Distorsion i revben och sternum
Distorsion i andra och icke specificerade delar av bröstkorgen
Stötskada och ödem i torakala delen på ryggmärgen
Andra och icke specificerade skador på torakala delen av ryggmärgen
Skada på nervrot i torakalkotpelaren
Skada på perifera nerver i bröstregionen
Skada på torakala sympatiska nerver
Skada på andra specificerade nerver i bröstregionen
Skada på icke specificerad nerv i bröstregionen
Skada på bröstaorta
Skada på arteria anonyma eller arteria subclavia
Skada på vena cava superior
Skada på vena anonyma eller vena subclavia
Skada på lungkärl
Skada på interkostalkärl
Skada på multipla blodkärl i bröstkorgen
Skada på andra specificerade blodkärl i bröstkorgen
Skada på icke specificerat blodkärl i bröstkorgen
Skada på hjärtat med hemoperikardium
Skada på hjärtat med hemoperikardium, utan öppet sår in i brösthålan
Skada på hjärtat med hemoperikardium, med öppet sår in i brösthålan
Andra specificerade skador på hjärtat
Andra specificerade skador på hjärtat, utan öppet sår in i brösthålan
KSH97
Kod
S2681
S269
S2690
S2691
S270
S2700
S2701
S271
S2710
S2711
S272
S2720
S2721
S273
S2730
S2731
S274
S2740
S2741
S275
S2750
S2751
S276
S2760
S2761
S277
S2770
S2771
S278
S2780
S2781
S279
S2790
S2791
S280
S281
S290
S297
S298
S299
S300
S301
S302
S307
S308
S309
S310
S311
S312
S313
S314
S315
S317
S318
S320
S3200
S3201
S321
S3210
S3211
S322
S3220
S3221
S323
Sida 154 (191)
Benämning
Andra specificerade skador på hjärtat, med öppet sår in i brösthålan
Skada på hjärtat, ospecificerad
Skada på hjärtat, ospecificerad, utan öppet sår in i brösthålan
Skada på hjärtat, ospecificerad, med öppet sår in i brösthålan
Traumatisk pneumotorax
Traumatisk pneumotorax, utan öppet sår in i brösthålan
Traumatisk pneumotorax, med öppet sår in i brösthålan
Traumatisk hemotorax
Traumatisk hemotorax, utan öppet sår in i brösthålan
Traumatisk hemotorax, med öppet sår in i brösthålan
Traumatisk hemopneumotorax
Traumatisk hemopneumotorax, utan öppet sår in i brösthålan
Traumatisk hemopneumotorax, med öppet sår in i brösthålan
Andra skador på lunga
Andra skador på lunga, utan öppet sår in i brösthålan
Andra skador på lunga, med öppet sår in i brösthålan
Skada på bronk
Skada på bronk, utan öppet sår in i brösthålan
Skada på bronk, med öppet sår in i brösthålan
Skada på torakala delen av trakea
Skada på torakala delen av trakea, utan öppet sår in i brösthålan
Skada på torakala delen av trakea, med öppet sår in i brösthålan
Skada på pleuran
Skada på pleuran, utan öppet sår in i brösthålan
Skada på pleuran, med öppet sår in i brösthålan
Multipla skador på intratorakala organ
Multipla skador på intratorakala organ, utan öppet sår in i brösthålan
Multipla skador på intratorakala organ, med öppet sår in i brösthålan
Skada på andra specificerade intratorakala organ
Skada på andra specificerade intratorakala organ, utan öppet sår in i brösthålan
Skada på andra specificerade intratorakala organ, med öppet sår in i brösthålan
Skada på icke specificerat intratorakalt organ
Skada på icke specificerat intratorakalt organ, utan öppet sår in i brösthålan
Skada på icke specificerat intratorakalt organ, med öppet sår in i brösthålan
Krossad bröstkorg
Traumatisk amputation av del av torax
Skada på muskel och sena på bröstkorgsnivå
Multipla skador i bröstkorgen
Andra specificerade skador i bröstkorgen
Icke specificerad skada i bröstkorgen
Kontusion på nedre delen av ryggen och bäckenet
Kontusion på bukväggen
Kontusion på yttre könsorganen
Multipla ytliga skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
Andra specificerade ytliga skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
Ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet med icke specificerad
lokalisation
Sårskada på nedre delen av ryggen och bäckenet
Sårskada på bukväggen
Sårskada på penis
Sårskada på skrotum och testiklar
Sårskada på vagina och vulva
Sårskada på andra och icke specificerade yttre könsorgan
Multipla sårskador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
Sårskada på andra och icke specificerade delar av buken
Fraktur på ländkota
Fraktur på ländkota, sluten
Fraktur på ländkota, öppen
Fraktur på sakrum
Fraktur på sakrum, sluten
Fraktur på sakrum, öppen
Fraktur på koccyx
Fraktur på koccyx, sluten
Fraktur på koccyx, öppen
Fraktur på os ilium
KSH97
Sida 155 (191)
Kod
S3230
S3231
S324
S3240
S3241
S325
S3250
S3251
S327
S3270
S3271
S328
S3280
Benämning
Fraktur på os ilium, sluten
Fraktur på os ilium, öppen
Fraktur på acetabulum
Fraktur på acetabulum, sluten
Fraktur på acetabulum, öppen
Fraktur på os pubis
Fraktur på os pubis, sluten
Fraktur på os pubis, öppen
Multipla frakturer på ländkotpelaren och bäckenet
Multipla frakturer på ländkotpelaren och bäckenet, sluten
Multipla frakturer på ländkotpelaren och bäckenet, öppen
Fraktur på andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet
Fraktur på andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet, sluten
S3281
Fraktur på andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet, öppen
S330
S331
S332
S333
S334
S335
S336
S337
S340
S341
S342
S343
S344
S345
S346
S348
S350
S351
S352
S353
S354
S355
S357
S358
S359
Traumatisk ruptur av intervertebraldisk i lumbalregionen
Luxation av ländkota
Luxation i sakroiliakaleden och leden mellan sakrum och koccyx
Luxation i andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet
Traumatisk ruptur av symfysen
Distorsion i ländkotpelaren
Distorsion i sakroiliakaleden
Distorsion i andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet
Stötskada och ödem i ryggmärgens lumbaldel
Annan skada på ryggmärgens lumbaldel
Skada på nervrot i lumbal- och sakralkotpelaren
Skada på cauda equina
Skada på lumbosakralplexus
Skada på sympatiska nerver i lumbal- och sakralregionen samt bäckenet
Skada på perifera nerver i bålen, nedre delen av ryggen och bäckenet
Skada på andra och icke specificerade nerver på buknivå, bäckennivå och nedre delen
av ryggen
Skada på bukaorta
Skada på vena cava inferior
Skada på arteria coeliaca eller arteria mesenterica
Skada på vena porta eller vena lienalis
Skada på njurkärl
Skada på iliakakärl
Skada på multipla blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
Skada på andra blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
Skada på icke specificerat blodkärl på buknivå, bäckennivå och nedre delen av ryggen
S360
S3600
S3601
S361
S3610
S3611
S362
S3620
S3621
S363
S3630
S3631
S364
S3640
S3641
S365
S3650
S3651
S366
S3660
S3661
S367
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
Skada
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
mjälten
mjälten, utan öppet sår in i bukhålan
mjälten, med öppet sår in i bukhålan
levern eller gallblåsan
levern eller gallblåsan, utan öppet sår in i bukhålan
levern eller gallblåsan, med öppet sår in i bukhålan
bukspottkörteln
bukspottkörteln, utan öppet sår in i bukhålan
bukspottkörteln, med öppet sår in i bukhålan
magsäcken
magsäcken, utan öppet sår in i bukhålan
magsäcken, med öppet sår in i bukhålan
tunntarmen
tunntarmen, utan öppet sår in i bukhålan
tunntarmen, med öppet sår in i bukhålan
tjocktarmen
tjocktarmen, utan öppet sår in i bukhålan
tjocktarmen, med öppet sår in i bukhålan
rektum
rektum, utan öppet sår in i bukhålan
rektum, med öppet sår in i bukhålan
multipla organ i buken
KSH97
Kod
S3670
S3671
S368
S3680
S3681
S369
S3690
S3691
S370
S3700
S3701
S371
S3710
S3711
S372
S3720
S3721
S373
S3730
S3731
S374
S3740
S3741
S375
S3750
S3751
S376
S3760
S3761
S377
S3770
S3771
S378
S3780
S3781
S379
S3790
S3791
S380
S381
S382
S383
S390
S396
S397
S398
S399
S400
S407
S408
S409
S410
S411
S417
S418
S420
S4200
S4201
S421
S4210
S4211
S422
S4220
Sida 156 (191)
Benämning
Skada på multipla organ i buken, utan öppet sår in i bukhålan
Skada på multipla organ i buken, med öppet sår in i bukhålan
Skada på andra specificerade organ i buken
Skada på andra specificerade organ i buken, utan öppet sår in i bukhålan
Skada på andra specificerade organ i buken, med öppet sår in i bukhålan
Skada på icke specificerat organ i buken
Skada på icke specificerat organ i buken, utan öppet sår in i bukhålan
Skada på icke specificerat organ i buken, med öppet sår in i bukhålan
Skada på njure
Skada på njure, utan öppet sår in i bäckenhålan
Skada på njure, med öppet sår in i bäckenhålan
Skada på uretär
Skada på uretär, utan öppet sår in i bäckenhålan
Skada på uretär, med öppet sår in i bäckenhålan
Skada på urinblåsan
Skada på urinblåsan, utan öppet sår in i bäckenhålan
Skada på urinblåsan, med öppet sår in i bäckenhålan
Skada på uretra
Skada på uretra, utan öppet sår in i bäckenhålan
Skada på uretra, med öppet sår in i bäckenhålan
Skada på äggstock
Skada på äggstock, utan öppet sår in i bäckenhålan
Skada på äggstock, med öppet sår in i bäckenhålan
Skada på äggledare
Skada på äggledare, utan öppet sår in i bäckenhålan
Skada på äggledare, med öppet sår in i bäckenhålan
Skada på livmodern
Skada på livmodern, utan öppet sår in i bäckenhålan
Skada på livmodern, med öppet sår in i bäckenhålan
Skada på multipla bäckenorgan
Skada på multipla bäckenorgan, utan öppet sår in i bäckenhålan
Skada på multipla bäckenorgan, med öppet sår in i bäckenhålan
Skada på andra specificerade bäckenorgan
Skada på andra specificerade bäckenorgan, utan öppet sår in i bäckenhålan
Skada på andra specificerade bäckenorgan, med öppet sår in i bäckenhålan
Skada på icke specificerat bäckenorgan
Skada på icke specificerat bäckenorgan, utan öppet sår in i bäckenhålan
Skada på icke specificerat bäckenorgan, med öppet sår in i bäckenhålan
Klämskada på yttre könsorganen
Klämskada på andra och icke specificerade delar av buken, nedre delen av ryggen och
bäckenet
Traumatisk amputation av yttre könsorgan
Traumatisk avskärning av andra och icke specificerade delar av buken, nedre delen av
ryggen och bäckenet
Skada på muskel och sena i buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
Samtidig skada på organ i buken och bäckenet
Andra multipla skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
Andra specificerade skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
Icke specificerad skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet
Kontusion på skuldra och överarm
Multipla ytliga skador på skuldra och överarm
Andra specificerade ytliga skador på skuldra och överarm
Icke specificerad ytlig skada på skuldra och överarm
Sårskada på skuldra
Sårskada på överarm
Multipla sårskador på skuldra och överarm
Sårskada på andra och icke specificerade delar av skuldergördeln
Nyckelbensfraktur
Nyckelbensfraktur, sluten
Nyckelbensfraktur, öppen
Skulderbladsfraktur
Skulderbladsfraktur, sluten
Skulderbladsfraktur, öppen
Fraktur på övre delen av humerus
Fraktur på övre delen av humerus, sluten
KSH97
Kod
S4221
S423
S4230
S4231
S424
S4240
S4241
S427
S4270
S4271
S428
S4280
S4281
S429
S4290
S4291
S430
S431
S432
S433
S434
S435
S436
S437
S440
S441
S442
S443
S444
S445
S447
S448
S449
S450
S451
S452
S453
S457
S458
S459
S460
S461
S462
S463
S467
S468
S469
S479
S480
S481
S489
S497
S498
S499
S500
S501
S507
S508
S509
S510
S517
S518
S519
S520
S5200
Sida 157 (191)
Benämning
Fraktur på övre delen av humerus, öppen
Fraktur på humerusskaftet
Fraktur på humerusskaftet, sluten
Fraktur på humerusskaftet, öppen
Fraktur på nedre delen av humerus
Fraktur på nedre delen av humerus, sluten
Fraktur på nedre delen av humerus, öppen
Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och humerus
Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och humerus, sluten
Multipla frakturer på nyckelben, skulderblad och humerus, öppen
Fraktur på andra specificerade delar av skulderblad och överarm
Fraktur på andra specificerade delar av skulderblad och överarm, sluten
Fraktur på andra specificerade delar av skulderblad och överarm, öppen
Fraktur på skuldergördel med icke specificerad lokalisation
Fraktur på skuldergördel med icke specificerad lokalisation, sluten
Fraktur på skuldergördel med icke specificerad lokalisation, öppen
Luxation i skulderled
Luxation i akromioklavikularled
Luxation i sternoklavikularled
Luxation i annan och icke specificerad del av skuldergördeln
Distorsion i skulderled
Distorsion i akromioklavikularled
Distorsion i sternoklavikularled
Distorsion i andra och icke specificerade delar av skuldergördeln
Skada på nervus ulnaris på överarmsnivå
Skada på nervus medianus på överarmsnivå
Skada på nervus radialis på överarmsnivå
Skada på nervus axillaris
Skada på nervus musculocutaneus
Skada på sensorisk hudnerv på skulder- och överarmsnivå
Skada på multipla nerver på skulder- och överarmsnivå
Skada på andra specificerade nerver på skulder- och överarmsnivå
Skada på icke specificerad nerv på skulder- och överarmsnivå
Skada på arteria axillaris
Skada på arteria brachialis
Skada på vena axillaris eller vena brachialis
Skada på ytlig ven på skulder- och överarmsnivå
Skada på multipla blodkärl på skulder- och överarmsnivå
Skada på andra specificerade blodkärl på skulder- och överarmsnivå
Skada på icke specificerat blodkärl på skulder- och överarmsnivå
Skada på sena i rotationskapsel i skulderled
Skada på muskel och sena tillhörande biceps långa huvud
Skada på muskel och sena i andra delar av biceps
Skada på muskel och sena tillhörande triceps
Skada på multipla muskler och senor på skulder- och överarmsnivå
Skada på andra specificerade muskler och senor på skulder- och överarmsnivå
Skada på icke specificerad muskel och sena på skulder- och överarmsnivå
Klämskada på skuldra och överarm
Traumatisk amputation vid skulderled
Traumatisk amputation på nivå mellan skulderled och armbåge
Traumatisk amputation av skuldra och överarm på icke specificerad nivå
Multipla skador på skuldra och överarm
Andra specificerade skador på skuldra och överarm
Icke specificerad skada på skuldra och överarm
Kontusion på armbåge
Kontusion på andra och icke specificerade delar av underarm
Multipla ytliga skador på underarm
Andra specificerade ytliga skador på underarm
Icke specificerad ytlig skada på underarm
Sårskada på armbåge
Multipla sårskador på underarm
Sårskada på andra delar av underarm
Sårskada på underarm med icke specificerad lokalisation
Fraktur på övre delen av ulna
Fraktur på övre delen av ulna, sluten
KSH97
Sida 158 (191)
Kod
S5201
S521
S5210
S5211
S522
S5220
S5221
S523
S5230
S5231
S524
S5240
S5241
S525
S5250
S5251
S526
S5260
S5261
S527
S5270
S5271
S528
S5280
S5281
S529
S5290
S5291
S530
S531
S532
S533
S534
S540
S541
S542
S543
S547
S548
S549
S550
S551
S552
S557
S558
S559
S560
S561
S562
S563
Benämning
Fraktur på övre delen av ulna, öppen
Fraktur på övre delen av radius
Fraktur på övre delen av radius, sluten
Fraktur på övre delen av radius, öppen
Fraktur på ulnaskaftet
Fraktur på ulnaskaftet, sluten
Fraktur på ulnaskaftet, öppen
Fraktur på radiusskaftet
Fraktur på radiusskaftet, sluten
Fraktur på radiusskaftet, öppen
Fraktur på skaften av både ulna och radius
Fraktur på skaften av både ulna och radius, sluten
Fraktur på skaften av både ulna och radius, öppen
Fraktur på nedre delen av radius
Fraktur på nedre delen av radius, sluten
Fraktur på nedre delen av radius, öppen
Fraktur på nedre delen av både ulna och radius
Fraktur på nedre delen av både ulna och radius, sluten
Fraktur på nedre delen av både ulna och radius, öppen
Multipla frakturer på underarm
Multipla frakturer på underarm, sluten
Multipla frakturer på underarm, öppen
Fraktur på andra delar av underarm
Fraktur på andra delar av underarm, sluten
Fraktur på andra delar av underarm, öppen
Fraktur på underarm med icke specificerad lokalisation
Fraktur på underarm med icke specificerad lokalisation, sluten
Fraktur på underarm med icke specificerad lokalisation, öppen
Luxation av radiushuvudet
Icke specificerad luxation i armbåge
Traumatisk ruptur av radiala kollateralligamentet
Traumatisk ruptur av ulnara kollateralligamentet
Distorsion i armbåge
Skada på nervus ulnaris på underarmsnivå
Skada på nervus medianus på underarmsnivå
Skada på nervus radialis på underarmsnivå
Skada på sensorisk hudnerv på underarmsnivå
Skada på multipla nerver på underarmsnivå
Skada på andra specificerade nerver på underarmsnivå
Skada på icke specificerad nerv på underarmsnivå
Skada på arteria ulnaris på underarmsnivå
Skada på arteria radialis på underarmsnivå
Skada på ven på underarmsnivå
Skada på multipla blodkärl på underarmsnivå
Skada på andra specificerade blodkärl på underarmsnivå
Skada på icke specificerat blodkärl på underarmsnivå
Skada på tummens böjmuskel och dess sena på underarmsnivå
Skada på övriga fingrars böjmuskel och dess sena på underarmsnivå
Skada på annan böjmuskel och dess sena på underarmsnivå
Skada på tummens sträck- eller abduktormuskler och deras senor på underarmsnivå
S564
S565
S567
S568
S570
S578
S579
S580
S581
S589
S597
S598
S599
S600
Skada på övriga fingrars sträckmuskel och dess sena på underarmsnivå
Skada på annan sträckmuskel och dess sena på underarmsnivå
Skada på multipla muskler och senor på underarmsnivå
Skada på andra och icke specificerade muskler och senor på underarmsnivå
Klämskada på armbåge
Klämskada på andra delar av underarm
Klämskada på underarm med icke specificerad lokalisation
Traumatisk amputation på armbågsnivå
Traumatisk amputation mellan armbåge och handled
Traumatisk amputation av underarm med icke specificerad lokalisation
Multipla skador på underarm
Andra specificerade skador på underarm
Icke specificerad skada på underarm
Kontusion på finger utan skada på nagel
KSH97
Sida 159 (191)
Kod
S601
S602
S607
S608
S609
S610
S611
S617
S618
S619
S620
S6200
S6201
S621
S6210
S6211
S622
S6220
S6221
S623
S6230
S6231
S624
S6240
S6241
S625
S6250
S6251
S626
S6260
S6261
S627
S6270
S6271
S628
S6280
S6281
S630
S631
S632
S633
S634
Benämning
Kontusion på finger med skada på nagel
Kontusion på andra delar av handled och hand
Multipla ytliga skador på handled och hand
Andra specificerade ytliga skador på handled och hand
Ytlig skada på handled och hand, ospecificerad
Sårskada på finger utan skada på nagel
Sårskada på finger med skada på nagel
Multipla sårskador på handled och hand
Sårskada på andra specificerade delar av handled och hand
Sårskada på handled och hand med icke specificerad lokalisation
Fraktur på os scaphoideum
Fraktur på os scaphoideum , sluten
Fraktur på os scaphoideum , öppen
Fraktur på andra karpalben
Fraktur på andra karpalben, sluten
Fraktur på andra karpalben, öppen
Fraktur på första metakarpalbenet
Fraktur på första metakarpalbenet, sluten
Fraktur på första metakarpalbenet, öppen
Fraktur på annat metakarpalben
Fraktur på annat metakarpalben, sluten
Fraktur på annat metakarpalben, öppen
Multipla frakturer på metakarpalben
Multipla frakturer på metakarpalben, sluten
Multipla frakturer på metakarpalben, öppen
Fraktur på tumme
Fraktur på tumme, sluten
Fraktur på tumme, öppen
Fraktur på annat finger
Fraktur på annat finger, sluten
Fraktur på annat finger, öppen
Multipla frakturer på fingrar
Multipla frakturer på fingrar, sluten
Multipla frakturer på fingrar, öppen
Fraktur på andra och icke specificerade delar av handled och hand
Fraktur på andra och icke specificerade delar av handled och hand, sluten
Fraktur på andra och icke specificerade delar av handled och hand, öppen
Luxation i handled
Luxation i finger eller tumme
Multipla luxationer i fingrar
Traumatisk ruptur av ligament i handled och hand
Traumatisk ruptur av ligament i finger vid metakarpofalangealled och interfalangealled
S635
S636
S637
S640
S641
S642
S643
S644
S647
S648
S649
S650
S651
S652
S653
S654
S655
S657
S658
S659
S660
S661
Distorsion i handled
Distorsion i finger eller tumme
Distorsion i andra och icke specificerade delar av hand
Skada på nervus ulnaris på handleds- och handnivå
Skada på nervus medianus på handleds- och handnivå
Skada på nervus radialis på handleds- och handnivå
Skada på nerv till tumme
Skada på nerv till annat finger
Skada på multipla nerver på handleds- och handnivå
Skada på andra specificerade nerver på handleds- och handnivå
Skada på icke specificerad nerv på handleds- och handnivå
Skada på arteria ulnaris på handleds- och handnivå
Skada på arteria radialis på handleds- och handnivå
Skada på ytliga palmarbågen
Skada på djupa palmarbågen
Skada på tummens blodkärl
Skada på blodkärl i annat finger
Skada på multipla blodkärl på handleds- och handnivå
Skada på andra specificerade blodkärl på handleds- och handnivå
Skada på icke specificerat blodkärl på handleds- och handnivå
Skada på tummens långa böjmuskel och dess sena på handleds- och handnivå
Skada på böjmuskel och dess sena till övriga fingrar på handleds- och handnivå
KSH97
Sida 160 (191)
Kod
S662
S663
Benämning
Skada på tummens sträckmuskel och dess sena på handleds- och handnivå
Skada på sträckmuskel och dess sena till andra fingrar på handleds- och handnivå
S664
S665
S666
S667
S668
S669
S670
S678
S680
S681
S682
S683
Skada på tummens korta muskel och dess sena på handleds- och handnivå
Skada på korta muskler och deras senor till andra fingrar i handen
Skada på multipla böjmuskler och deras senor på handleds- och handnivå
Skada på multipla sträckmuskler och deras senor på handleds- och handnivå
Skada på andra specificerade muskler och senor på handleds- och handnivå
Skada på icke specificerad muskel och sena på handleds- och handnivå
Klämskada på tumme och annat finger
Klämskada på andra och icke specificerade delar av handled och hand
Traumatisk amputation av tumme
Traumatisk amputation av annat enstaka finger
Traumatisk amputation av två eller fler fingrar
Kombinerad traumatisk amputation av delar av finger eller fingrar jämte andra delar av
hand och handled
Traumatisk amputation av hand på handledsnivå
Traumatisk amputation av andra specificerade delar av handled och hand
Traumatisk amputation av handled och hand på icke specificerad nivå
Multipla skador på handled och hand
Andra specificerade skador på handled och hand
Icke specificerad skada på handled och hand
Kontusion på höft
Kontusion på lår
Multipla ytliga skador på höft och lår
Andra specificerade ytliga skador på höft och lår
Icke specificerad ytlig skada på höft och lår
Sårskada på höft
Sårskada på lår
Multipla sårskador på höft och lår
Sårskada på andra och icke specificerade delar av bäckengördeln
Kollumfraktur
Kollumfraktur, sluten
Kollumfraktur, öppen
Pertrokantär fraktur
Pertrokantär fraktur, sluten
Pertrokantär fraktur, öppen
Subtrokantär fraktur
Subtrokantär fraktur, sluten
Subtrokantär fraktur, öppen
Fraktur på femurskaftet
Fraktur på femurskaftet, sluten
Fraktur på femurskaftet, öppen
Fraktur på nedre delen av femur
Fraktur på nedre delen av femur, sluten
Fraktur på nedre delen av femur, öppen
Multipla femurfrakturer
Multipla femurfrakturer, sluten
Multipla femurfrakturer, öppen
Frakturer på andra specificerade delar av femur
Frakturer på andra specificerade delar av femur, sluten
Frakturer på andra specificerade delar av femur, öppen
Fraktur på icke specificerad del av femur
Fraktur på icke specificerad del av femur, sluten
Fraktur på icke specificerad del av femur, öppen
Luxation i höft
Distorsion i höft
Skada på nervus ischiadicus på höft- och lårnivå
Skada på nervus femoralis på höft- och lårnivå
Skada på sensorisk hudnerv på höft- och lårnivå
Skada på multipla nerver på höft- och lårnivå
Skada på andra specificerade nerver på höft- och lårnivå
Skada på icke specificerad nerv på höft- och lårnivå
Skada på arteria femoralis
Skada på vena femoralis på höft- och lårnivå
S684
S688
S689
S697
S698
S699
S700
S701
S707
S708
S709
S710
S711
S717
S718
S720
S7200
S7201
S721
S7210
S7211
S722
S7220
S7221
S723
S7230
S7231
S724
S7240
S7241
S727
S7270
S7271
S728
S7280
S7281
S729
S7290
S7291
S730
S731
S740
S741
S742
S747
S748
S749
S750
S751
KSH97
Kod
S752
S757
S758
S759
S760
S761
S762
S763
S764
S767
S770
S771
S772
S780
S781
S789
S797
S798
S799
S800
S801
S807
S808
S809
S810
S817
S818
S819
S820
S8200
S8201
S821
S8210
S8211
S822
S8220
S8221
S823
S8230
S8231
S824
S8240
S8241
S825
S8250
S8251
S826
S8260
S8261
S827
S8270
S8271
S828
S8280
S8281
S829
S8290
S8291
S830
S831
S832
S832L
S832M
S832X
S833
Sida 161 (191)
Benämning
Skada på vena saphena magna på höft- och lårnivå
Skada på multipla blodkärl på höft- och lårnivå
Skada på andra specificerade blodkärl på höft- och lårnivå
Skada på icke specificerat blodkärl på höft- och lårnivå
Skada på muskel och sena i höften
Skada på quadricepsmuskel och dess sena
Skada på lårets adduktormuskel och dess sena på låret
Skada på muskel och sena i bakre muskelgruppen på lårnivå
Skada på andra och icke specificerade muskler och senor på lårnivå
Skada på multipla muskler och senor på höft- och lårnivå
Klämskada på höft
Klämskada på lår
Klämskada på höft jämte klämskada på lår
Traumatisk amputation vid höftleden
Traumatisk amputation mellan höft och knä
Traumatisk amputation av höft och lår på icke specificerad nivå
Multipla skador på höft och lår
Andra specificerade skador på höft och lår
Icke specificerad skada på höft och lår
Kontusion på knä
Kontusion på andra och icke specificerade delar av underben
Multipla ytliga skador på underben
Andra specificerade ytliga skador på underben
Icke specificerad ytlig skada på underben
Sårskada på knä
Multipla sårskador på underben
Sårskada på andra specificerade delar av underben
Sårskada på underben med icke specificerad lokalisation
Fraktur på patella
Fraktur på patella, sluten
Fraktur på patella, öppen
Fraktur på övre delen av tibia
Fraktur på övre delen av tibia, sluten
Fraktur på övre delen av tibia, öppen
Fraktur på tibiaskaftet
Fraktur på tibiaskaftet, sluten
Fraktur på tibiaskaftet, öppen
Fraktur på nedre delen av tibia
Fraktur på nedre delen av tibia, sluten
Fraktur på nedre delen av tibia, öppen
Fraktur på fibula enbart
Fraktur på fibula enbart, sluten
Fraktur på fibula enbart, öppen
Fraktur på mediala malleolen
Fraktur på mediala malleolen, sluten
Fraktur på mediala malleolen, öppen
Fraktur på laterala malleolen
Fraktur på laterala malleolen, sluten
Fraktur på laterala malleolen, öppen
Multipla underbensfrakturer
Multipla underbensfrakturer, sluten
Multipla underbensfrakturer, öppen
Frakturer på andra specificerade delar av underben
Frakturer på andra specificerade delar av underben, sluten
Frakturer på andra specificerade delar av underben, öppen
Underbensfraktur med icke specificerad lokalisation
Underbensfraktur med icke specificerad lokalisation, sluten
Underbensfraktur med icke specificerad lokalisation, öppen
Luxation av patella
Luxation i knäled
Meniskruptur, aktuell
Lateral traumatisk meniskruptur i knäled
Medial traumatisk meniskruptur i knäled
Traumatisk meniskruptur UNS i knäled
Ruptur av ledbrosk i knä, aktuell
KSH97
Kod
S833L
S833M
S833Q
S834
S834L
S834M
S834X
S835
S835R
S835S
S835X
S836
S837
S840
S841
S842
S847
S848
S849
S850
S851
S852
S853
S854
S855
S857
S858
S859
S860
S861
S862
S863
S867
S868
S869
S870
S878
S880
S881
S889
S897
S898
S899
S900
S901
S902
S903
S907
S908
S909
S910
S911
S912
S913
S917
S920
S9200
S9201
S921
S9210
S9211
S922
S9220
S9221
S923
Sida 162 (191)
Benämning
Lateral broskskada i knäled
Medial broskskada i knäled
Patellär broskskada i knäled
Distorsion engagerande knäets kollateralligament
Lateral kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled
Medial kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled
Kollateralligamentdistorsion/ruptur i knäled UNS
Distorsion engagerande knäets korsband
Främre korsbandsdistorsion/ruptur
Bakre korsbandsdistorsion/ruptur
Korsbandsdistorsion/ruptur UNS
Distorsion i andra och icke specificerade delar av knä
Skada på multipla strukturer i knä
Skada på nervus tibialis på underbensnivå
Skada på nervus peroneus på underbensnivå
Skada på sensorisk hudnerv på underbensnivå
Skada på multipla nerver på underbensnivå
Skada på andra specificerade nerver på underbensnivå
Skada på icke specificerad nerv på underbensnivå
Skada på arteria poplitea
Skada på arteria tibialis
Skada på arteria fibularis
Skada på vena saphena magna på underbensnivå
Skada på vena saphena parva på underbensnivå
Skada på vena poplitea
Skada på multipla blodkärl på underbensnivå
Skada på andra specificerade blodkärl på underbensnivå
Skada på icke specificerat blodkärl på underbensnivå
Skada på akillessena
Skada på annan muskel och sena i underbenets bakre muskelgrupp
Skada på muskel och sena i underbenets främre muskelgrupp
Skada på muskel och sena i underbenets peroneusmuskelgrupp
Skada på multipla muskler och senor på underbensnivå
Skada på andra specificerade muskler och senor på underbensnivå
Skada på icke specificerad muskel och sena på underbensnivå
Klämskada på knä
Klämskada på andra och icke specificerade delar av underben
Traumatisk amputation på knänivå
Traumatisk amputation mellan knä och fotled
Traumatisk amputation av underben på icke specificerad nivå
Multipla skador på underben
Andra specificerade skador på underben
Icke specificerad skada på underben
Kontusion på fotled
Kontusion på tå utan skada på nagel
Kontusion på tå med skada på nagel
Kontusion på andra och icke specificerade delar av fot
Multipla ytliga skador på fotled och fot
Andra specificerade ytliga skador på fotled och fot
Icke specificerad ytlig skada på fotled och fot
Sårskada på fotled
Sårskada på tå utan skada på nagel
Sårskada på tå med skada på nagel
Sårskada på andra delar av fot
Multipla sårskador på fotled och fot
Fraktur på kalkaneus
Fraktur på kalkaneus, sluten
Fraktur på kalkaneus, öppen
Fraktur på talus
Fraktur på talus, sluten
Fraktur på talus, öppen
Fraktur på andra tarsalben
Fraktur på andra tarsalben, sluten
Fraktur på andra tarsalben, öppen
Fraktur på metatarsalben
KSH97
Kod
S9230
S9231
S924
S9240
S9241
S925
S9250
S9251
S927
S9270
S9271
S929
S9290
S9291
S930
S931
S932
S933
S934
S935
S936
S940
S941
S942
S943
S947
S948
S949
S950
S951
S952
S957
S958
S959
S960
S961
S962
S967
S968
S969
S970
S971
S978
S980
S981
S982
S983
S984
S997
S998
S999
T000
T001
T002
T003
T006
T008
T009
T010
T011
T012
T013
Sida 163 (191)
Benämning
Fraktur på metatarsalben, sluten
Fraktur på metatarsalben, öppen
Fraktur på stortå
Fraktur på stortå, sluten
Fraktur på stortå, öppen
Fraktur på annan tå
Fraktur på annan tå, sluten
Fraktur på annan tå, öppen
Multipla frakturer på fot
Multipla frakturer på fot, sluten
Multipla frakturer på fot, öppen
Icke specificerad fraktur på fot
Icke specificerad fraktur på fot, sluten
Icke specificerad fraktur på fot, öppen
Luxation i fotleden
Luxation i tå
Ruptur av ligament i fotled och fot
Luxation i andra och icke specificerade delar av fot
Distorsion i fotled
Distorsion i tå
Distorsion i andra och icke specificerade delar av fot
Skada på nervus plantaris lateralis
Skada på nervus plantaris medialis
Skada på nervus peroneus profundus på fotleds- och fotnivå
Skada på sensorisk hudnerv på fotleds- och fotnivå
Skada på multipla nerver på fotleds- och fotnivå
Skada på andra specificerade nerver på fotleds- och fotnivå
Skada på icke specificerad nerv på fotleds- och fotnivå
Skada på arteria dorsalis pedis
Skada på arteria plantaris pedis
Skada på vena dorsalis pedis
Skada på multipla blodkärl på fotleds- och fotnivå
Skada på andra specificerade blodkärl på fotleds- och fotnivå
Skada på icke specificerat blodkärl på fotleds- och fotnivå
Skada på lång tåböjmuskel och dess sena på fotleds- och fotnivå
Skada på lång tåsträckmuskel och dess sena på fotleds- och fotnivå
Skada på inre muskel och dess sena på fotleds- och fotnivå
Skada på multipla muskler och senor på fotleds- och fotnivå
Skada på andra specificerade muskler och senor på fotleds- och fotnivå
Skada på icke specificerad muskel och sena på fotleds- och fotnivå
Klämskada på fotled
Klämskada på tå
Klämskada på andra specificerade delar av fotled eller fot
Traumatisk amputation av fot på fotledsnivå
Traumatisk amputation av en tå
Traumatisk amputation av två eller flera tår
Traumatisk amputation av andra specificerade delar av fot
Traumatisk amputation av fot på icke specificerad nivå
Multipla skador på fotled och fot
Andra specificerade skador på fotled och fot
Icke specificerad skada på fotled och fot
Ytliga skador som engagerar huvudet jämte halsen
Ytliga skador som engagerar bröstkorgen jämte buken, nedre delen av ryggen och
bäckenet
Ytliga skador som engagerar flera regioner av övre extremitet
Ytliga skador som engagerar flera regioner av nedre extremitet
Ytliga skador som engagerar flera regioner av övre extremitet jämte nedre extremitet
Ytliga skador som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner
Multipla ytliga skador, ospecificerade
Sårskador som engagerar huvudet jämte halsen
Sårskador som engagerar bröstkorgen jämte buken, nedre delen av ryggen och
bäckenet
Sårskador som engagerar flera regioner av övre extremitet
Sårskador som engagerar flera regioner av nedre extremitet
KSH97
Sida 164 (191)
Kod
T016
Benämning
Sårskador som engagerar flera regioner av övre extremitet jämte nedre extremitet
T018
T019
T020
T0200
T0201
T021
T0210
Sårskador som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner
Multipla sårskador, ospecificerade
Frakturer som engagerar huvudet jämte halsen
Frakturer som engagerar huvudet jämte halsen, sluten
Frakturer som engagerar huvudet jämte halsen, öppen
Frakturer som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet
Frakturer som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet,
sluten
Frakturer som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet,
öppen
Frakturer som engagerar flera regioner i en övre extremitet
Frakturer som engagerar flera regioner i en övre extremitet, sluten
Frakturer som engagerar flera regioner i en övre extremitet, öppen
Frakturer som engagerar flera regioner i en nedre extremitet
Frakturer som engagerar flera regioner i en nedre extremitet, sluten
Frakturer som engagerar flera regioner i en nedre extremitet, öppen
Frakturer som engagerar flera regioner i båda övre extremiteterna
Frakturer som engagerar flera regioner i båda övre extremiteterna, sluten
Frakturer som engagerar flera regioner i båda övre extremiteterna, öppen
Frakturer som engagerar flera regioner i båda nedre extremiteterna
Frakturer som engagerar flera regioner i båda nedre extremiteterna, sluten
Frakturer som engagerar flera regioner i båda nedre extremiteterna, öppen
Frakturer som engagerar flera regioner i övre extremitet jämte nedre extremitet
Frakturer som engagerar flera regioner i övre extremitet jämte nedre extremitet ,
sluten
Frakturer som engagerar flera regioner i övre extremitet jämte nedre extremitet ,
öppen
Frakturer som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet jämte
extremitet
Frakturer som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet jämte
extremitet , sluten
Frakturer som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen och bäckenet jämte
extremitet , öppen
Frakturer som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner
Frakturer som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner, sluten
Frakturer som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner, öppen
Multipla frakturer, ospecificerade
Multipla frakturer, ospecificerade, sluten
Multipla frakturer, ospecificerade, öppen
Luxationer och distorsioner som engagerar huvudet jämte halsen
Luxationer och distorsioner som engagerar bröstkorgen jämte nedre delen av ryggen
och bäckenet
Luxationer och distorsioner som engagerar flera regioner av övre extremitet
Luxationer och distorsioner som engagerar flera regioner av nedre extremitet
Luxationer och distorsioner som engagerar flera regioner av övre extremitet jämte
nedre extremitet
Luxationer och distorsioner som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner
T0211
T022
T0220
T0221
T023
T0230
T0231
T024
T0240
T0241
T025
T0250
T0251
T026
T0260
T0261
T027
T0270
T0271
T028
T0280
T0281
T029
T0290
T0291
T030
T031
T032
T033
T034
T038
T039
T040
T041
T042
T043
T044
T047
T048
T049
T050
T051
T052
Multipla luxationer och distorsioner, ospecificerade
Klämskador som engagerar huvudet jämte halsen
Klämskador som engagerar bröstkorgen jämte buken, nedre delen av ryggen och
bäckenet
Klämskador som engagerar flera regioner av övre extremitet
Klämskador som engagerar flera regioner av nedre extremitet
Klämskador som engagerar flera regioner av övre extremitet jämte nedre extremitet
Klämskador på bröstkorgen jämte buken, nedre delen av ryggen och bäckenet jämte
extremitet
Klämskador som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner
Multipla klämskador, ospecificerade
Traumatisk amputation av båda händerna
Traumatisk amputation av ena handen och andra armen
Traumatisk amputation av båda armarna
KSH97
Sida 165 (191)
Kod
T053
T054
T055
T056
T058
Benämning
Traumatisk amputation av båda fötterna
Traumatisk amputation av ena foten och andra benet
Traumatisk amputation av båda benen
Traumatisk amputation av övre och nedre extremiteter oavsett kombination
Traumatiska amputationer som engagerar andra kombinationer av kroppsregioner
T059
T060
Multipla traumatiska amputationer, ospecificerade
Skador på hjärna och kranialnerver jämte skador på nerver och ryggmärg på halsnivå
T061
T062
T063
T064
T065
T068
T079
T089
T0890
T0891
T090
T091
T092
Skador på nerver och ryggmärg som engagerar flera andra kroppsregioner
Skador på nerver som engagerar flera kroppsregioner
Skador på blodkärl som engagerar flera kroppsregioner
Skador på muskler och senor som engagerar flera kroppsregioner
Skador på bröstkorgens organ jämte skador på buk- och bäckenorgan
Andra specificerade skador som engagerar flera kroppsregioner
Icke specificerade multipla skador
Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå
Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå, sluten
Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå, öppen
Ytlig skada på bålen, nivå ospecificerad
Sårskada på bålen, nivå ospecificerad
Luxation och distorsion av icke specificerad led och icke specificerat ligament i bålen
T093
T094
T095
T096
T098
T099
T109
T1090
T1091
T110
T111
T112
T133
T134
T135
Skada på ryggmärgen, nivå ospecificerad
Skada på icke specificerad nerv, nervrot och nervplexus i bålen
Skada på icke specificerad muskel och sena i bålen
Traumatisk amputation av bålen, nivå ospecificerad
Andra specificerade skador på bålen, nivå ospecificerad
Icke specificerad skada på bålen, nivå ospecificerad
Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå
Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå, sluten
Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå, öppen
Ytlig skada på övre extremitet, nivå ospecificerad
Sårskada på övre extremitet, nivå ospecificerad
Luxation och distorsion av icke specificerad led och icke specificerat ligament i övre
extremitet, nivå ospecificerad
Skada på icke specificerad nerv i övre extremitet, nivå ospecificerad
Skada på icke specificerat blodkärl i övre extremitet, nivå ospecificerad
Skada på icke specificerad muskel och sena i övre extremitet, nivå ospecificerad
Traumatisk amputation av övre extremitet, nivå ospecificerad
Annan specificerad skada på övre extremitet, nivå ospecificerad
Icke specificerad skada på övre extremitet, nivå ospecificerad
Fraktur på nedre extremitet på icke specificerad nivå
Fraktur på nedre extremitet på icke specificerad nivå, sluten
Fraktur på nedre extremitet på icke specificerad nivå, öppen
Ytlig skada på nedre extremitet, nivå ospecificerad
Sårskada på nedre extremitet, nivå ospecificerad
Luxation och distorsion i icke specificerad led och icke specificerat ligament i nedre
extremitet, nivå ospecificerad
Skada på icke specificerad nerv i nedre extremitet, nivå ospecificerad
Skada på icke specificerat blodkärl i nedre extremitet, nivå ospecificerad
Skada på icke specificerad muskel och sena i nedre extremitet, nivå ospecificerad
T136
T138
T139
T140
T140A
T140B
T140C
T140D
T140E
T140X
T141
T141A
Traumatisk amputation av nedre extremitet, nivå ospecificerad
Andra specificerade skador på nedre extremitet, nivå ospecificerad
Icke specificerad skada på nedre extremitet, nivå ospecificerad
Ytlig skada på icke specificerad kroppsregion
Hematom, ospecificerat
Skrubbsår, ospecificerat
Exkoriation
Icke giftigt insektsbett, ospecificerat
Blåsbildning, ospecificerad (ej brännskada)
Ospecificerad ytlig skada på icke specificerad kroppsregion
Sårskada på icke specificerad kroppsregion
Bett av djur, ospecificerat
T113
T114
T115
T116
T118
T119
T129
T1290
T1291
T130
T131
T132
KSH97
Kod
T141B
T141X
T142
T1420
T1421
T143
T144
T145
T146
T147
T148
T149
T150
T151
T158
T159
T169
T170
T171
T172
T173
T174
T175
T178
T179
T180
T181
T182
T183
T184
T185
T188
T189
T190
T191
T192
T193
T198
T199
T200
T201
T202
T203
T204
T205
T206
T207
T210
T211
T212
T213
T214
T215
T216
T217
T220
Sida 166 (191)
T221
Benämning
Öppen sårskada, ospecificerad
Ospecificerad sårskada på icke specificerad kroppsregion
Fraktur i icke specificerad kroppsregion
Fraktur i icke specificerad kroppsregion, sluten
Fraktur i icke specificerad kroppsregion, öppen
Luxation och distorsion i icke specificerad kroppsregion
Skada på nerv i icke specificerad kroppsregion
Skada på blodkärl i icke specificerad kroppsregion
Skada på muskler och senor i icke specificerad kroppsregion
Klämskada och traumatisk amputation i icke specificerad kroppsregion
Andra skador på icke specificerad kroppsregion
Skada, ospecificerad
Främmande kropp i kornea
Främmande kropp i konjunktivalsäcken
Främmande kropp i andra och multipla delar av ögats yttre strukturer
Främmande kropp i ögats yttre delar med icke specificerad lokalisation
Främmande kropp i örat
Främmande kropp i bihåla
Främmande kropp i näsborre
Främmande kropp i svalget
Främmande kropp i larynx
Främmande kropp i trakea
Främmande kropp i bronk
Främmande kropp i andra och multipla delar av andningsvägarna
Främmande kropp i andningsvägarna med icke specificerad lokalisation
Främmande kropp i munhålan
Främmande kropp i esofagus
Främmande kropp i magsäcken
Främmande kropp i tunntarmen
Främmande kropp i tjocktarmen
Främmande kropp i anus och rektum
Främmande kropp i andra och multipla delar av matsmältningskanalen
Främmande kropp i matsmältningsorganen med icke specificerad lokalisation
Främmande kropp i uretra
Främmande kropp i urinblåsan
Främmande kropp i vulva och vagina
Främmande kropp i uterus
Främmande kropp i andra och multipla delar av urin- och könsorganen
Främmande kropp i urin- och könsorganen, organdel ospecificerad
Brännskada av icke specificerad grad på huvudet och halsen
Brännskada av första graden på huvudet och halsen
Brännskada av andra graden på huvudet och halsen
Brännskada av tredje graden på huvudet och halsen
Frätskada av icke specificerad grad på huvudet och halsen
Frätskada av första graden på huvudet och halsen
Frätskada av andra graden på huvudet och halsen
Frätskada av tredje graden på huvudet och halsen
Brännskada av icke specificerad grad på bålen
Brännskada av första graden på bålen
Brännskada av andra graden på bålen
Brännskada av tredje graden på bålen
Frätskada av icke specificerad grad på bålen
Frätskada av första graden på bålen
Frätskada av andra graden på bålen
Frätskada av tredje graden på bålen
Brännskada av icke specificerad grad på skuldra och övre extremitet utom handled och
hand
Brännskada av första graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T222
Brännskada av andra graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T223
Brännskada av tredje graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T224
Frätskada av icke specificerad grad på skuldra och övre extremitet utom handled och
hand
KSH97
Sida 167 (191)
Kod
T225
Benämning
Frätskada av första graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T226
Frätskada av andra graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T227
Frätskada av tredje graden på skuldra och övre extremitet utom handled och hand
T230
T231
T232
T233
T234
T235
T236
T237
T240
Brännskada av icke specificerad grad på handled och hand
Brännskada av första graden på handled och hand
Brännskada av andra graden på handled och hand
Brännskada av tredje graden på handled och hand
Frätskada av icke specificerad grad på handled och hand
Frätskada av första graden på handled och hand
Frätskada av andra graden på handled och hand
Frätskada av tredje graden på handled och hand
Brännskada av icke specificerad grad på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
T241
T242
T243
T244
Brännskada av första graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
Brännskada av andra graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
Brännskada av tredje graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
Frätskada av icke specificerad grad på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
T245
T246
T247
T250
T251
T252
T253
T254
T255
T256
T257
T260
T261
T262
T263
T264
T265
T266
T267
T268
T269
T270
T271
T272
T273
T274
T275
T276
T277
T280
T281
T282
T283
T284
T285
T286
T287
T288
T289
T290
T291
Frätskada av första graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
Frätskada av andra graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
Frätskada av tredje graden på höft och nedre extremitet utom fotled och fot
Brännskada av icke specificerad grad på fotled och fot
Brännskada av första graden på fotled och fot
Brännskada av andra graden på fotled och fot
Brännskada av tredje graden på fotled och fot
Frätskada av icke specificerad grad på fotled och fot
Frätskada av första graden på fotled och fot
Frätskada av andra graden på fotled och fot
Frätskada av tredje graden på fotled och fot
Brännskada på ögonlock och området omkring ögat
Brännskada på kornea och konjunktivalsäck
Brännskada som resulterar i ruptur och destruktion av ögonglob
Brännskador på andra delar av ögat och närliggande organ
Brännskada med icke specificerad lokalisation på ögat och närliggande organ
Frätskada på ögonlock och området omkring ögat
Frätskada på kornea och konjunktivalsäck
Frätskada som resulterar i ruptur och destruktion av ögonglob
Frätskada på andra delar av ögat och närliggande organ
Frätskada med icke specificerad lokalisation på öga och närliggande organ
Brännskada i larynx och trakea
Brännskada som engagerar larynx och trakea jämte lunga
Brännskada i andra delar av andningsvägarna
Brännskada med icke specificerad lokalisation i andningsvägarna
Frätskada i larynx och trakea
Frätskada som engagerar larynx och trakea jämte lunga
Frätskada i andra delar av andningsvägarna
Frätskada med icke specificerad lokalisation i andningsvägarna
Brännskada i munnen och svalget
Brännskada i esofagus
Brännskada på andra delar av matsmältningskanalen
Brännskada på inre urin- och könsorgan
Brännskada på andra och icke specificerade inre organ
Frätskada i munnen och svalget
Frätskada i esofagus
Frätskada på andra delar av matsmältningskanalen
Frätskada på inre urin- och könsorgan
Frätskador på andra och icke specificerade inre organ
Brännskador på flera kroppsregioner av icke specificerad grad
Brännskador på flera kroppsregioner utan uppgift om skador av högre grad än första
graden
Brännskador på flera kroppsregioner utan uppgift om skador av högre grad än andra
graden
T292
KSH97
Sida 168 (191)
Kod
T293
Benämning
Brännskador på flera kroppsregioner med uppgift om minst en skada av tredje graden
T294
T295
T297
Frätskador
Frätskador
graden
Frätskador
graden
Frätskador
T300
T301
T302
T303
T304
T305
T306
T307
T310
T311
T312
T313
T314
T315
T316
T317
T318
T319
T320
T321
T322
T323
T324
T325
T326
T327
T328
T329
T330
T331
T332
T333
T334
T335
T336
T337
T338
T339
T340
T341
T342
T343
Brännskada på icke specificerad kroppsregion av icke specificerad grad
Brännskada av första graden på icke specificerad kroppsregion
Brännskada av andra graden på icke specificerad kroppsregion
Brännskada av tredje graden på icke specificerad kroppsregion
Frätskada på icke specificerad kroppsregion av icke specificerad grad
Frätskada av första graden på icke specificerad kroppsregion
Frätskada av andra graden på icke specificerad kroppsregion
Frätskada av tredje graden på icke specificerad kroppsregion
Brännskador som engagerar mindre än 10 procent av kroppsytan
Brännskador som engagerar 10 - 19 procent av kroppsytan
Brännskador som engagerar 20 - 29 procent av kroppsytan
Brännskador som engagerar 30 - 39 procent av kroppsytan
Brännskador som engagerar 40 - 49 procent av kroppsytan
Brännskador som engagerar 50 - 59 procent av kroppsytan
Brännskador som engagerar 60 - 69 procent av kroppsytan
Brännskador som engagerar 70 - 79 procent av kroppsytan
Brännskador som engagerar 80 - 89 procent av kroppsytan
Brännskador som engagerar 90 procent eller mer av kroppsytan
Frätskador som engagerar mindre än 10 procent av kroppsytan
Frätskador som engagerar 10 - 19 procent av kroppsytan
Frätskador som engagerar 20 - 29 procent av kroppsytan
Frätskador som engagerar 30 - 39 procent av kroppsytan
Frätskador som engagerar 40 - 49 procent av kroppsytan
Frätskador som engagerar 50 - 59 procent av kroppsytan
Frätskador som engagerar 60 - 69 procent av kroppsytan
Frätskador som engagerar 70 - 79 procent av kroppsytan
Frätskador som engagerar 80 - 89 procent av kroppsytan
Frätskador som engagerar 90 procent eller mer av kroppsytan
Ytlig köldskada på huvudet
Ytlig köldskada på halsen
Ytlig köldskada på bröstkorgen
Ytlig köldskada på bukväggen, nedre delen av ryggen och bäckenet
Ytlig köldskada på arm
Ytlig köldskada på handled och hand
Ytlig köldskada på höft och lår
Ytlig köldskada på knä och underben
Ytlig köldskada på fotled och fot
Ytlig köldskada med andra och icke specificerade lokalisationer
Köldskada med vävnadsnekros på huvudet
Köldskada med vävnadsnekros på halsen
Köldskada med vävnadsnekros på bröstkorgen
Köldskada med vävnadsnekros på bukväggen, nedre delen av ryggen och bäckenet
T344
T345
T346
T347
T348
T349
T350
T351
T352
T353
Köldskada med vävnadsnekros på arm
Köldskada med vävnadsnekros på handled och hand
Köldskada ned vävnadsnekros på höft och lår
Köldskada med vävnadsnekros på knä och underben
Köldskada med vävnadsnekros på fotled och fot
Köldskada med vävnadsnekros med andra och icke specificerade lokalisationer
Ytlig köldskada som engagerar flera kroppsregioner
Köldskada med vävnadsnekros som engagerar flera kroppsregioner
Icke specificerad köldskada på huvud och hals
Icke specificerad köldskada på bröstkorg, buk, nedre delen av ryggen och bäcken
T354
T355
Icke specificerad köldskada på övre extremitet
Icke specificerad köldskada på nedre extremitet
T296
på flera kroppsregioner av icke specificerad grad
på flera kroppsregioner utan uppgift om skador av högre grad än första
på flera kroppsregioner utan uppgift om skador av högre grad än andra
på flera kroppsregioner med uppgift om minst en skada av tredje graden
KSH97
Kod
T356
T357
T360
T361
T362
T363
T364
T365
T366
T367
T368
T369
T370
T371
T372
T373
T374
T375
T378
T379
T380
T381
T382
T383
T384
T385
T386
T387
T388
T389
T390
T391
T392
T393
T394
T398
T399
T400
T401
T402
T403
T404
T405
T406
T407
T408
T409
T410
T411
T412
T413
T414
T415
T420
T421
T422
T423
T424
T425
T426
Sida 169 (191)
Benämning
Icke specificerad köldskada som engagerar flera kroppsregioner
Icke specificerad köldskada med icke specificerad lokalisation
Penicilliner
Cefalosporiner och andra betalaktamer
Kloramfenikol
Makrolider
Tetracykliner
Aminoglykosider
Rifampicin
Antimykotiska antibiotika för systemiskt bruk
Andra specificerade antibiotika för systemiskt bruk
Antibiotika för systemiskt bruk, ospecificerade
Sulfonamider
Läkemedel mot mykobakterier
Antimalariamedel och läkemedel verksamma mot andra protozoer i blodet
Andra läkemedel mot protozoer
Maskmedel
Virushämmande läkemedel
Andra specificerade läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar
Läkemedel för systemiskt bruk mot infektionssjukdomar och parasitsjukdomar,
ospecificerat
Glukokortikoider och syntetiska analoger
Tyreoideahormoner och substitut
Antityreoideasubstanser
Insulin och perorala hypoglykemiska läkemedel
Perorala antikonceptionella medel
Andra östrogener och gestagener
Gonadotropinhämmare, antiöstrogener och antiandrogener som ej klassificeras
annorstädes
Androgener och anabola steroider
Andra och icke specificerade hormoner och deras syntetiska substitut
Andra och icke specificerade hormonantagonister
Salicylater
Anilider
Pyrazolonderivat
Andra antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel som ej är av steroidtyp
Antireumatiskt verkande läkemedel som ej klassificeras annorstädes
Andra analgetika av icke opiatkaraktär och febernedsättande läkemedel som ej
klassificeras annorstädes
Analgetika av icke opiatkaraktär, febernedsättande och antireumatiska läkemedel,
ospecificerade
Opium
Heroin
Andra opiater
Metadon
Andra syntetiska narkotiska substanser
Kokain
Andra och icke specificerade narkotiska medel
Cannabis och dess derivat
Lysergid
Andra och icke specificerade psykodysleptika
Inhalationsanestetika
Parenterala anestetika
Andra och icke specificerade allmänanestetika
Lokalanestetika
Anestetikum, ospecificerat
Gas för terapeutiskt bruk
Hydantoinderivat
Karbamazepin
Succinimider och oxazolidindioner
Barbiturater
Bensodiazepiner
Blandade antiepileptika som ej klassificeras annorstädes
Andra antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel
KSH97
Sida 170 (191)
Kod
T427
T428
Benämning
Antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, ospecificerade
Läkemedel mot parkinsonism och andra centralt verkande hämmare av muskeltonus
T430
T431
T432
T433
T434
T435
T436
T438
T439
T440
T441
T442
T443
T444
T445
T446
T447
T448
T450
T451
T452
T453
T454
T455
T456
T457
T458
Tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel
Monoaminoxidashämmare
Andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel
Antipsykotiskt och neuroleptiskt verkande läkemedel av fentiazintyp
Neuroleptika av butyrofenon- och tioxantentyp
Andra och icke specificerade antipsykotiska och neuroleptiska läkemedel
Psykostimulantia med missbruksrisk
Andra psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes
Psykotropt läkemedel, ospecificerat
Acetylkolinesterashämmare
Andra parasympatomimetika
Ganglieblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes
Andra parasympatolytika och spasmolytika som ej klassificeras annorstädes
Alfa-adrenoreceptoragonister som ej klassificeras annorstädes
Beta-adrenoreceptoragonister som ej klassificeras annorstädes
Alfa-receptorblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes
Beta-receptorblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes
Centralt verkande och adrenergiskt neuronblockerande läkemedel som ej klassificeras
annorstädes
Andra och icke specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar autonoma
nervsystemet
Antiallergiska och antiemetiska läkemedel
Cytostatika samt immunosuppressiva medel
Vitaminer som ej klassificeras annorstädes
Enzymer som ej klassificeras annorstädes
Järn och järnföreningar
Antikoagulantia
Läkemedel som påverkar fibrinolys
Antagonister till antikoagulantia samt vitamin K och övriga koagulantia
Andra specificerade läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt
T459
T460
T461
T462
T463
T464
T465
T466
T467
T468
T469
Läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt, ospecificerat
Hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan
Kalciumflödeshämmare
Andra antiarytmika som ej klassificeras annorstädes
Koronarkärlsdilaterande läkemedel som ej klassificeras annorstädes
Läkemedel som påverkar renin-angiotensinsystemet
Andra läkemedel mot hypertoni som ej klassificeras annorstädes
Läkemedel mot hyperlipidemi och arterioskleros
Perifera vasodilatatorer
Medel mot varicer inkluderande skleroserande medel
Andra och icke specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet
T470
T471
T472
T473
T474
T475
T476
T477
T478
T479
T480
T481
T482
Histamin-H2-receptorantagonister
Andra antacida och läkemedel som hämmar magsaftssekretionen
Tarmirriterande laxermedel
Saliniska och osmotiska laxermedel
Andra laxantia
Digestionsstimulerande medel
Läkemedel mot diarréer
Emetika
Andra specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen
Läkemedel som företrädesvis påverkar mag-tarmkanalen, ospecificerat
Uteruskontraherande läkemedel
Muskelavslappande läkemedel
Andra och icke specificerade läkemedel som företrädesvis påverkar muskulaturen
T483
T484
T485
T486
Hostdämpande läkemedel
Expektorantia
Läkemedel mot förkylning
Antiastmatika som ej klassificeras annorstädes
T449
KSH97
Kod
T487
T490
T491
T492
T493
T494
T495
T496
T497
T498
T499
T500
T501
T502
T503
T504
T505
T506
T507
T508
T509
T510
T511
T512
T513
T518
T519
T520
T521
T522
T523
T524
T528
T529
T530
T531
T532
T533
T534
T535
T536
T537
T539
T540
T541
T542
T543
T549
T559
T560
T561
T562
T563
T564
T565
T566
T567
T568
T569
T570
T571
T572
T573
Sida 171 (191)
Benämning
Andra och icke specificerade medel som företrädesvis verkar mot sjukdomar i
andningsorganen
Lokalt verkande läkemedel mot svampinfektion och andra infektioner och
inflammationer som ej klassificeras annorstädes
Medel för lokalbehandling mot klåda
Adstringerande och rengörande medel för lokalbehandling
Uppmjukande, lenande och skyddande medel
Keratolytika, keratoplastika och hårbehandlingsmedel
Läkemedel använda inom ögonsjukvården
Läkemedel använda inom öron-, näsa- och halssjukvården
Medel använda inom tandvården för lokalbehandling
Andra specificerade medel för lokalbehandling
Medel för lokalbehandling, ospecificerat
Mineralkortikoider och deras antagonister
Loop-diuretika
Karbanhydrashämmare, bensotiadiazider och andra diuretika
Läkemedel som påverkar elektrolyt-, värme- och vattenbalansen
Läkemedel som påverkar urinsyrametabolismen
Aptitreglerande medel
Antidoter och chelatbildande läkemedel som ej klassificeras annorstädes
Analeptika och opiatreceptorantagonister
Diagnostiska medel
Andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser
Etanol
Metanol
2-propanol
Finkelolja
Andra specificerade alkoholer
Alkohol, ospecificerad
Petroleumprodukter
Bensen
Bensenhomologer
Glykoler
Ketoner
Andra specificerade organiska lösningsmedel
Organiskt lösningsmedel, ospecificerat
Koltetraklorid
Kloroform
Trikloretylen
Tetrakloretylen
Diklormetan
Klorfluorkarboner
Andra halogenderivat av alifatiska kolväten
Andra halogenderivat av aromatiska kolväten
Halogenderivat av alifatiska och aromatiska kolväten, ospecificerat
Fenol och fenolhomologer
Andra frätande organiska substanser
Frätande syror och syraliknande substanser
Frätande alkalier och alkalieliknande substanser
Frätande substans, ospecificerad
Toxisk effekt av såpor och rengöringsmedel
Bly och dess föreningar
Kvicksilver och dess föreningar
Krom och dess föreningar
Kadmium och dess föreningar
Koppar och dess föreningar
Zink och dess föreningar
Tenn och dess föreningar
Beryllium och dess föreningar
Andra specificerade metaller
Metall, ospecificerad
Arsenik och dess föreningar
Fosfor och dess föreningar
Mangan och dess föreningar
Cyanväte
KSH97
Kod
T578
T579
T589
T590
T591
T592
T593
T594
T595
T596
T597
T598
T599
T600
T601
T602
T603
T604
T608
T609
T610
T611
T612
T618
T619
T620
T621
T622
T628
T629
T630
T631
T632
T633
T634
T634A
T634W
T634X
T635
T636
T638
T639
T649
T650
T651
T652
T653
T654
T655
T656
T658
T659
T669
T670
T671
T672
T673
T674
T675
T676
T677
T678
T679
T689
T690
Sida 172 (191)
Benämning
Andra specificerade oorganiska substanser
Oorganisk substans, ospecificerad
Toxisk effekt av kolmonoxid
Kväveoxider
Svaveldioxid
Formaldehyd
Tårgas
Klorgas
Fluorgas och fluorväte
Svavelväte
Koldioxid
Andra specificerade gaser, rök och ångor
Gaser, rök och ångor, ospecificerade
Organiska fosfater och karbamater använda som insekticider
Halogenerade insekticider
Andra insekticider
Herbicider och fungicider
Rodenticider
Andra specificerade pesticider
Pesticid, ospecificerad
Fiskförgiftning orsakad av ciguatera
Fiskförgiftning orsakad av scombroid
Annan fisk- och skaldjursförgiftning
Toxisk effekt av andra specificerade fiskar och skaldjur
Toxisk effekt av icke specificerade fiskar och skaldjur
Toxisk effekt av förtärd svamp
Toxisk effekt av förtärda bär
Toxisk effekt av andra förtärda växter eller växtdelar
Toxisk effekt vid förtäring av andra specificerade giftiga substanser
Toxisk effekt av förtärd giftig substans, ospecificerad
Toxisk effekt av ormgift
Toxisk effekt av gift från andra reptiler
Toxisk effekt av skorpiongift
Toxisk effekt av gift från spindel
Toxisk effekt av gift från andra artropoder
Getingstick, bistick
Bett av andra giftiga leddjur
Insektsbett, giftigt, UNS
Toxisk effekt av kontakt med fisk
Toxisk effekt av kontakt med andra marina djur
Toxisk effekt av kontakt med andra giftiga djur
Toxisk effekt av kontakt med icke specificerat giftigt djur
Toxisk effekt av aflatoxin och andra mykotoxinföroreningar i föda
Toxisk effekt av cyanider
Toxisk effekt av stryknin och dess salter
Toxisk effekt av tobak och nikotin
Toxisk effekt av nitroderivat och aminoderivat av bensen och homologer
Toxisk effekt av koldisulfid
Toxisk effekt av nitroglycerin och andra kvävehaltiga syror och estrar
Toxisk effekt av färger och färgmedel som ej klassificeras annorstädes
Toxisk effekt av andra specificerade substanser
Toxisk effekt av icke specificerad substans
Icke specificerade effekter av strålning
Värmeslag och solsting
Svimning till följd av värme
Kramper orsakade av värme
Värmeutmattning, anhidrotisk
Värmeutmattning orsakad av saltförlust
Värmeutmattning, ospecificerad
Värmetrötthet, övergående
Värmeödem
Andra specificerade effekter av värme och ljus
Effekt av värme och ljus, ospecificerad
Hypotermi
Immersion hand and foot
KSH97
Kod
T691
T698
T699
T700
T701
T702
T703
T704
T708
T709
T719
T730
T731
T732
T733
T738
T739
T740
T741
T742
T743
T748
T749
T750
T751
T752
T753
T754
T758
T780
T781
T782
T782A
T782B
T782X
T783
T784
T788
T789
T790
T791
T792
T793
T794
T795
T796
T797
T798
T799
T800
T801
T802
T803
T804
T805
T806
T808
T809
T810
T811
Sida 173 (191)
Benämning
Frostknöl
Andra specificerade effekter av nedsatt temperatur
Icke specificerad effekt av nedsatt temperatur
Otitiskt barotrauma
Sinuitiskt barotrauma
Andra och icke specificerade effekter av hög höjd
Kassunsjuka
Effekter av vätskor under högt tryck
Andra specificerade effekter av lufttryck och vattentryck
Icke specificerad effekt av lufttryck och vattentryck
Kvävning
Effekter av hunger
Effekter av törst
Utmattning orsakad av utsatt läge
Utmattning orsakad av mycket stark ansträngning
Andra specificerade effekter av bristsituation
Icke specificerad effekt av bristsituation
Effekt av försummelse och vanvård
Fysisk misshandel
Sexuellt övergrepp
Psykisk misshandel
Andra misshandelssyndrom
Misshandelssyndrom, ospecificerat
Effekter av blixtnedslag
Drunkning och drunkningstillbud
Effekter av vibration
Rörelsesjuka
Effekter av elektrisk ström
Andra specificerade effekter av yttre orsaker
Anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam reaktion mot födoämne
Andra ogynnsamma reaktioner mot födoämne som ej klassificeras annorstädes
Anafylaktisk chock, ospecificerad
Allergisk chock
Anafylaxi UNS
Anafylaktisk chock, ospecificerad
Angioneurotiskt ödem
Allergi, ospecificerad
Andra specificerade ogynnsamma effekter som ej klassificeras annorstädes
Ogynnsam effekt, ospecificerad
Luftemboli
Fettemboli
Traumatisk sekundär och återkommande blödning
Posttraumatisk sårinfektion som ej klassificeras annorstädes
Traumatisk chock
Traumatisk anuri
Traumatisk ischemi i muskel
Traumatiskt subkutant emfysem
Andra specificerade tidiga komplikationer till trauma
Icke specificerad tidig komplikation till trauma
Luftemboli som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
Komplikation i blodkärlen som följd av infusion, transfusion och injektion i
behandlingssyfte
Infektioner som följd av infusion, transfusion och injektion i behandlingssyfte
AB0-inkompatibilitetsreaktion
Rh-inkompatibilitetsreaktion
Anafylaktisk chock orsakad av serum
Andra serumreaktioner
Andra specificerade komplikationer som följd av infusion, transfusion och injektion i
behandlingssyfte
Icke specificerad komplikation som följd av infusion, transfusion och injektion i
behandlingssyfte
Blödning och hematom som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej
klassificeras annorstädes
Chock under eller som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras
annorstädes
KSH97
Kod
T812
T813
T814
T815
T816
T817
T818
T819
T820
T821
T822
T823
T824
T825
T826
T827
Sida 174 (191)
Benämning
Accidentell punktion eller skada under kirurgiska och medicinska ingrepp som ej
klassificeras annorstädes
Ruptur av operationssår som ej klassificeras annorstädes
Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
Främmande kropp oavsiktligt lämnad i kroppskavitet eller operationssår efter kirurgiska
och medicinska ingrepp
Akut reaktion på främmande substans som oavsiktligt kvarlämnats under ingrepp
Kärlkomplikationer som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras
annorstädes
Andra specificerade komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej
klassificeras annorstädes
Icke specificerad komplikation till ingrepp
Mekanisk komplikation i hjärtklaffprotes
Mekanisk komplikation av elektroniskt instrument för behandling av hjärtsjukdom
Mekanisk komplikation orsakad av koronar by-pass-operation och hjärtklafftransplantat
T829
Mekanisk komplikation i andra kärltransplantat
Mekanisk komplikation i blodkärl av dialyskateter
Mekanisk komplikation av andra instrument och implantat i hjärta och kärl
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av hjärtklaffprotes
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra instrument, implantat och
transplantat i hjärta och kärl
Andra specificerade komplikationer av proteser, implantat och transplantat i hjärta och
kärl
Icke specificerad komplikation av protes, implantat och transplantat i hjärta och kärl
T830
T831
T832
T833
T834
Mekanisk
Mekanisk
Mekanisk
Mekanisk
Mekanisk
T835
T839
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av protes, implantat och transplantat i
urinorganen
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av protes, implantat och transplantat i
genitalorganen
Andra specificerade komplikationer av proteser, implantat och transplantat i
urogenitalorganen
Icke specificerad komplikation av protes, implantat och transplantat i urogenitalorganen
T840
T840B
T840C
T840D
T840F
T840G
T840H
T840X
Mekanisk
Mekanisk
Mekanisk
Mekanisk
Mekanisk
Mekanisk
Mekanisk
Mekanisk
T841
T841B
T841C
T841D
T841F
T841G
T841H
T841X
T842
T842A
Mekanisk komplikation av instrument
Mekanisk komplikation av instrument
Mekanisk komplikation av instrument
Mekanisk komplikation av instrument
Mekanisk komplikation av instrument
Mekanisk komplikation av instrument
Mekanisk komplikation av instrument
Mekanisk komplikation av instrument
eller icke specificerad lokalisation
Mekanisk komplikation av instrument
Mekanisk komplikation av instrument
T842E
Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i bäckenet
T828
T836
T838
komplikation
komplikation
komplikation
komplikation
komplikation
komplikation
komplikation
komplikation
komplikation
komplikation
komplikation
komplikation
komplikation
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
av
kvarkateter
andra instrument och implantat i urinorganen
transplantat i urinorganen
intrauterint inlägg
andra proteser, implantat eller transplantat i genitalorganen
inre
inre
inre
inre
inre
inre
inre
inre
ledprotes
ledprotes
ledprotes
ledprotes
ledprotes
ledprotes
ledprotes
ledprotes
för
för
för
för
för
för
för
för
i axelled
i armbåge
i handled/hand
i höftled
i knäled
i fotled/fot
med annan eller icke specificerad lokalisation
inre
inre
inre
inre
inre
inre
inre
inre
fixation
fixation
fixation
fixation
fixation
fixation
fixation
fixation
av extremitetsben
i axelled/överarm
i armbåge/underarm
i handled/hand
i höftled/lår
i knäled/underben
i fotled/fot
av extremitetsben med annan
för inre fixation av andra skelettben
för inre fixation av andra skelettben i halsryggen
KSH97
Kod
T842J
T842K
T842X
Sida 175 (191)
Benämning
Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i
torakalryggen
Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben i ländryggen
T843
Mekanisk komplikation av instrument för inre fixation av andra skelettben med icke
specificerad lokalisation
Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i skelettben
T843A
Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i halsryggen
T843B
T843D
Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i
axelled/överarm
Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i
armbåge/underarm
Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i handled/hand
T843E
T843F
Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i bäckenet
Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i höftled/lår
T843G
T843H
T843J
Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i
knäled/underben
Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i fotled/fot
Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i torakalryggen
T843K
Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i ländryggen
T843X
T844
Mekanisk komplikation av andra instrument, implantat och transplantat i skelettben
med icke specificerad lokalisation
Mekanisk komplikation av andra inre ortopediska instrument, implantat och transplantat
T845
T845B
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i axelled/överarm
T845C
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i armbåge/underarm
T845D
T845F
T845G
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i handled/hand
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i höftled/lår
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre ledprotes i knäled/underben
T845H
T845X
Infektion och inflammatorisk
Infektion och inflammatorisk
specificerad lokalisation
Infektion och inflammatorisk
lokalisation
Infektion och inflammatorisk
reaktion orsakad av inre ledprotes i fotled/fot
reaktion orsakad av inre ledprotes med annan eller icke
reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i
T846E
Infektion och inflammatorisk
axelled/överarm
Infektion och inflammatorisk
armbåge/underarm
Infektion och inflammatorisk
handled/hand
Infektion och inflammatorisk
T846F
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i höftled/lår
T846G
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i
knäled/underben
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i fotled/fot
T843C
T846
T846A
T846B
T846C
T846D
T846H
T846J
T846K
reaktion orsakad av inre fixationsinstrument oavsett
reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i halsryggen
reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i
reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i
reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i bäckenet
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i
torakalryggen
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument i ländryggen
KSH97
Kod
T846X
Sida 176 (191)
T849
Benämning
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument med icke
specificerad lokalisation
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser,
implantat och transplantat
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser,
implantat och transplantat i halsryggen
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser,
implantat och transplantat i axelled/överarm
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser,
implantat och transplantat i armbåge/underarm
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser,
implantat och transplantat i handled/hand
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser,
implantat och transplantat i bäckenet
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser,
implantat och transplantat i höftled/lår
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser,
implantat och transplantat i knäled/underben
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser,
implantat och transplantat i fotled/fot
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser,
implantat och transplantat i torakalryggen
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser,
implantat och transplantat i ländryggen
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre ortopediska proteser,
implantat och transplantat med icke specificerad lokalisation
Andra specificerade komplikationer av inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat
Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i halsryggen
Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i axelled/överarm
Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i armbåge/underarm
Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i handled/hand
Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i bäckenet
Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i höftled/lår
Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i knäled/underben
Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i fotled/fot
Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i torakalryggen
Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat i ländryggen
Annan specificerad komplikation av inre ortopediska proteser, implantat och
transplantat med icke specificerad lokalisation
Icke specificerad komplikation av inre ortopedisk protes, implantat och transplantat
T850
T851
T852
T853
T854
T855
T856
Mekanisk
Mekanisk
Mekanisk
Mekanisk
Mekanisk
Mekanisk
Mekanisk
T857
Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre proteser, implantat och
transplantat
Andra specificerade komplikationer av inre proteser, implantat och transplantat som ej
klassificeras annorstädes
T847
T847A
T847B
T847C
T847D
T847E
T847F
T847G
T847H
T847J
T847K
T847X
T848
T848A
T848B
T848C
T848D
T848E
T848F
T848G
T848H
T848J
T848K
T848X
T858
komplikation
komplikation
komplikation
komplikation
komplikation
komplikation
komplikation
av
av
av
av
av
av
av
intrakraniell shunt mellan hjärnventriklarna
implanterad elektronisk stimulator i nervsystemet
intraokulär lins
andra proteser, implantat och transplantat i öga
bröstprotes och implantat
proteser, implantat och transplantat i mag-tarmkanalen
andra specificerade inre proteser, implantat och transplantat
KSH97
Sida 177 (191)
Kod
T859
Benämning
Icke specificerad komplikation av inre protesinstrument, implantat och transplantat
T860
T860A
T861
T861A
T861B
T861C
Avstötning av benmärgstransplantat
Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader, avstötning av
benmärgstransplantat
Funktionssvikt och avstötning av transplanterade organ och vävnader, "Graft versus
host" sjukdom
Funktionssvikt och avstötning av njurtransplantat
Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, akut cellmedierad avstötning
Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, akut vaskulär avstötning
Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, akut icke biopsiverifierad avstötning
T861D
Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, kronisk rejektion, biopsiverificerad
T861E
T861W
T861X
T862
T862A
T862B
T862C
Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, kronisk rejektion, icke
biopsiverificerad
Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, återkomst av grundsjukdom i
transplantat
Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, annan specificerad orsak
Funktionssvikt eller avstötning av njurtransplantat, ospecificerad orsak
Funktionssvikt och avstötning av hjärttransplantat
Funktionssvikt eller avstötning av hjärttransplantat, akut cellmedierad avstötning
Funktionssvikt eller avstötning av hjärttransplantat, akut vaskulär avstötning
Funktionssvikt eller avstötning av hjärttransplantat, akut icke biopsiverifierad avstötning
T862D
Funktionssvikt eller avstötning av hjärttransplantat, objektivt verifierad koronarskleros
T862W
T862X
T863
T863A
Funktionssvikt
Funktionssvikt
Funktionssvikt
Funktionssvikt
eller avstötning av hjärttransplantat, annan specificerad orsak
eller avstötning av hjärttransplantat, ospecificerad orsak
och avstötning av hjärt-lungtransplantat
eller avstötning av lungtransplantat, akut biopsiverificerad avstötning
T863B
Funktionssvikt
avstötning
Funktionssvikt
Funktionssvikt
Funktionssvikt
Funktionssvikt
Funktionssvikt
eller avstötning av lungtransplantat, akut icke biopsiverificerad
T860B
T861F
T863C
T863W
T863X
T864
T864A
T864B
eller avstötning av lungtransplantat, obstruktiv bronkiolit
eller avstötning av lungtransplantat, annan specificerad orsak
eller avstötning av lungtransplantat, ospecificerad orsak
och avstötning av levertransplantat
eller avstötning av levertransplantat, akut biopsiverifierad avstötning
T868E
Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, icke akut biopsiverificerad
avstötning
Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, vanishing bile duct syndrome
Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, kronisk icke biopsiverifierad
avstötning
Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, återkomst av grundsjukdom i
transplantat
Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, annan specificerad orsak
Funktionssvikt eller avstötning av levertransplantat, ospecificerad orsak
Funktionssvikt och avstötning av andra specificerade transplanterade organ eller
vävnader
Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, akut avstötning av
vaskulariserat bukspottkörteltransplantat
Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, kronisk avstötning av
vaskulariserat bukspottkörteltransplantat
Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, akut avstötning av
öcellstransplantat
Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, kronisk avstötning av
öcellstransplantat
Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, annan specificerad orsak
T868F
Funktionssvikt eller avstötning av bukspottkörteltransplantat, annan ospecificerad orsak
T868W
Funktionssvikt eller avstötning av andra specificerade organ eller vävnader
T864C
T864D
T864E
T864W
T864X
T868
T868A
T868B
T868C
T868D
KSH97
Sida 178 (191)
Kod
T869
Benämning
Funktionssvikt och avstötning av icke specificerat organ eller icke specificerad vävnad
T870
T871
T872
T873
T873B
T873C
T873D
T873F
T873G
T873H
T873X
T874
T874B
T874C
T874D
T874F
T874G
T874H
T874X
T875
T875B
T875C
T875D
T875F
T875G
T875H
T875X
T876
T876B
T876C
T876D
T876F
T876G
T876H
T876X
T880
T881
T882
T883
T884
T885
T886
Komplikationer vid replantation av del av övre extremitet
Komplikationer vid replantation av del av nedre extremitet
Komplikationer vid annan replantation av del av kroppen
Neurom i amputationsstump
Neurom i amputationsstump, axelled/överarm
Neurom i amputationsstump, armbåge/underarm
Neurom i amputationsstump, handled/hand
Neurom i amputationsstump, höftled/lårben
Neurom i amputationsstump, knäled/underben
Neurom i amputationsstump, fotled/fot
Neurom i amputationsstump, ospecificerad lokalisation
Infektion i amputationsstump
Infektion i amputationsstump, axelled/överarm
Infektion i amputationsstump, armbåge/underarm
Infektion i amputationsstump, handled/hand
Infektion i amputationsstump, höftled/lårben
Infektion i amputationsstump, knäled/underben
Infektion i amputationsstump, fotled/fot
Infektion i amputationsstump, ospecificerad lokalisation
Nekros i amputationsstump
Nekros i amputationsstump, axelled/överarm
Nekros i amputationsstump, armbåge/underarm
Nekros i amputationsstump, handled/hand
Nekros i amputationsstump, höftled/lårben
Nekros i amputationsstump, knäled/underben
Nekros i amputationsstump, fotled/fot
Nekros i amputationsstump, ospecificerad lokalisation
Andra och icke specificerade komplikationer i amputationsstump
Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, axelled/överarm
Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, armbåge/underarm
Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, handled/hand
Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, höftled/lårben
Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, knäled/underben
Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, fotled/fot
Ödem och andra komplikationer i amputationsstump, ospecificerad lokalisation
Infektion som följd av vaccination
Andra komplikationer som följd av vaccination som ej klassificeras annorstädes
Chock orsakad av anestesi
Malign hypertermi orsakad av anestesi
Misslyckad eller försvårad intubation
Andra komplikationer till anestesi
Anafylaktisk chock orsakad av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som
ordinerats och givits på rätt sätt
Icke specificerad ogynnsam effekt av droger och läkemedel
Läkemedelsreaktion pga allergi, idiosynkrasi
Läkemedelsreaktion UNS
Andra specificerade komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej
klassificeras annorstädes
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård, ospecificerade
Sena besvär av ytlig skada på huvudet
Sena besvär av sårskada på huvudet
Sena besvär av skallfraktur och fraktur på ansiktsben
Sena besvär av skada på kranialnerver
Sena besvär av skada på öga och orbita
Sena besvär av intrakraniell skada
Sena besvär av andra specificerade skador på huvudet
Sena besvär av icke specificerad skada på huvudet
Sena besvär av ytlig skada och sårskada på halsen och bålen
Sena besvär av fraktur på ryggraden
Sena besvär av annan fraktur på bröstkorgen och bäckenet
Sena besvär av skada på ryggmärgen
Sena besvär av skada på bröstkorgens organ
Sena besvär av skada på bukorgan och bäckenorgan
T887
T887A
T887X
T888
T889
T900
T901
T902
T903
T904
T905
T908
T909
T910
T911
T912
T913
T914
T915
KSH97
Kod
T918
T919
T920
T921
T922
T923
T924
T925
T926
T928
T929
T930
T931
T932
T933
T934
T935
T936
T938
T939
T940
T941
T950
T951
T952
T953
T954
T958
T959
T969
T979
T980
T981
T982
T983
Z000
Z001
Z002
Z003
Z004
Z005
Z006
Z008
Z010
Z011
Z012
Z013
Z014
Z015
Z015A
Z015B
Z015C
Z015D
Z015E
Z015W
Z015X
Z016
Z017
Z018
Z019
Z020
Sida 179 (191)
Benämning
Sena besvär av andra specificerade skador på halsen och bålen
Sena besvär av icke specificerad skada på halsen och bålen
Sena besvär av sårskada på övre extremitet
Sena besvär av fraktur på arm
Sena besvär av fraktur på handleds- och handnivå
Sena besvär av luxation och distorsion av övre extremitet
Sena besvär av skada på nerv i övre extremitet
Sena besvär av skada på muskel och sena i övre extremitet
Sena besvär av klämskada och traumatisk amputation på övre extremitet
Sena besvär av andra specificerade skador på övre extremitet
Sena besvär av icke specificerad skada på övre extremitet
Sena besvär av sårskada på nedre extremitet
Sena besvär av fraktur på lårben
Sena besvär av andra frakturer på nedre extremitet
Sena besvär av luxation och distorsion av nedre extremitet
Sena besvär av skada på nerv i nedre extremitet
Sena besvär av skada på muskel och sena i nedre extremitet
Sena besvär av klämskada och traumatisk amputation på nedre extremitet
Sena besvär av andra specificerade skador på nedre extremitet
Sena besvär av icke specificerad skada på nedre extremitet
Sena besvär av skador som engagerar multipla kroppsregioner
Sena besvär av skador på icke specificerad kroppsregion
Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på huvud och hals
Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på bålen
Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på övre extremitet
Sena besvär av brännskada, frätskada och köldskada på nedre extremitet
Sena besvär av brännskada och frätskada som kan klassificeras endast med hänsyn till
engagerad hudyta
Sena besvär av annan specificerad brännskada, frätskada och köldskada
Sena besvär av icke specificerad brännskada, frätskada och köldskada
Sena besvär av förgiftning orsakad av droger, läkemedel och biologiska substanser
Sena besvär av toxiska effekter av substanser med i huvudsak icke medicinsk
användning
Sena besvär av främmande kropp som kommit in genom naturlig kroppsöppning
Sena besvär av andra och icke specificerade yttre orsaker
Sena besvär av vissa tidiga komplikationer av skada genom yttre våld
Sena besvär av komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej
klassificeras annorstädes
Allmän medicinsk undersökning
Rutinmässig hälsoundersökning av barn
Undersökning i period med snabb tillväxt under barndomen
Undersökning och bedömning av pubertetsutveckling
Allmän psykiatrisk undersökning som ej klassificeras annorstädes
Undersökning av potentiell donator av organ och vävnad
Undersökning för normal jämförelse och kontroll i kliniskt forskningsprogram
Andra allmänna undersökningar
Undersökning av ögon och synskärpa
Undersökning av öron och hörsel
Tandundersökning
Undersökning av blodtryck
Gynekologisk undersökning
Diagnostiska hud- och överkänslighetstest
Allergologisk intrakutantest (pricktest) som besöksorsak
Hudtest för bakteriesjukdom som besöksorsak
Fotopatchtest som besöksorsak
Lapptest standardserie som besöksorsak
Lapptest dentalserie som besöksorsak
Annan lapptest som besöksorsak
Diagnostiska hud- och överkänslighetstest, ospecificerade
Radiologisk undersökning som ej klassificeras annorstädes
Laboratorieundersökning
Andra specificerade speciella undersökningar
Speciell undersökning, ospecificerad
Undersökning för antagning vid utbildningsinstitution
KSH97
Sida 180 (191)
Kod
Z021
Z022
Z023
Z024
Z024A
Z024B
Z025
Z026
Z027
Z027A
Z027B
Z028
Z029
Z030
Z030A
Z030B
Z031
Z032
Z033
Z034
Z035
Z036
Z038
Z038A
Z038B
Z038C
Z038D
Z038E
Z038F
Z038G
Z038H
Z038J
Z038K
Z038L
Benämning
Anställningsundersökning
Undersökning för intagning för institutionsboende
Undersökning för rekrytering till militärtjänstgöring
Undersökning för körkort
Undersökning för körkort
Undersökning för flygcertifikat
Undersökning för deltagande i idrottsaktiviteter
Undersökning för försäkring
Utfärdande av vissa medicinska intyg
Utfärdande av dödsbesvis
Utfärdande av friskbevis
Andra undersökningar av administrativa skäl
Undersökning av administrativa skäl, ospecificerad
Observation för misstänkt tuberkulos
Observation/utredning för misstänkt tuberkulos
Observation/utredning för misstänkt infektion med atypiska mykobakterier
Observation för misstänkt malign tumör
Observation för misstänkta psykiska sjukdomar och beteendestörningar
Observation för misstänkt sjukdom i nervsystemet
Observation för misstänkt hjärtinfarkt
Observation för annan misstänkt kardiovaskulär sjukdom
Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans
Observation för andra misstänkta sjukdomar och tillstånd
Observation/utredning för misstänkt allergi/atopi
Observation/utredning för misstänkt infektionssjukdom (bakterier, virus)
Observation/utredning för misstänkt protozo- och maskinfektion
Observation/utredning för misstänkt urinvägssjukdom
Observation/utredning för misstänkt mag-tarmsjukdom
Observation/utredning för misstänkt diabetes
Observation/utredning för misstänkt annan endokrin sjukdom
Observation/utredning för misstänkt nutritionsrubbning
Observation/utredning för misstänkt blodsjukdom eller immunbristtillstånd
Observation/utredning för misstänkt misshandel
Observation/utredning för misstänkt medfödd missbildning eller kromosomavvikelse
Z038W
Z039
Z040
Z041
Z042
Z043
Z044
Observation/utredning för misstänkt annan specificerad sjukdom
Observation för icke specificerad misstänkt sjukdom eller icke specificerat misstänkt
tillstånd
Blodprov för påvisande av alkohol, droger och läkemedel
Undersökning och observation efter transportolycka
Undersökning och observation efter olycksfall i arbetet
Undersökning och observation efter annat olycksfall
Undersökning och observation efter uppgiven våldtäkt och uppgivet sexuellt ofredande
Z045
Z046
Z048
Z049
Z080
Z081
Z082
Z087
Z088
Z089
Z089A
Z089B
Z089C
Z089X
Z090
Z091
Z092
Z093
Z094
Z094A
Z094B
Undersökning och observation efter annan tillfogad skada
Allmän psykiatrisk undersökning begärd av myndighet
Undersökning och observation av andra specificerade skäl
Undersökning och observation av icke specificerat skäl
Kontrollundersökning efter kirurgi för malign tumör
Kontrollundersökning efter radioterapi för malign tumör
Kontrollundersökning efter kemoterapi för malign tumör
Kontrollundersökning efter kombinerad behandling för malign tumör
Kontrollundersökning efter annan behandling för malign tumör
Kontrollundersökning efter icke specificerad behandling för malign tumör
Kontrollundersökning efter behandling för basalcellscancer
Kontrollundersökning efter behandling för skivepitelcancer i huden
Kontrollundersökning efter behandling för malignt melanom i huden
Kontrollundersökning efter behandling för icke specificerad malign tumör
Kontrollundersökning efter kirurgi för andra tillstånd
Kontrollundersökning efter radioterapi för andra tillstånd
Kontrollundersökning efter kemoterapi för andra tillstånd
Kontrollundersökning efter psykoterapi
Kontrollundersökning efter frakturbehandling
Kontroll efter fraktur i halsregionen
Kontroll efter fraktur på axel/överarm
KSH97
Sida 181 (191)
Kod
Z094C
Z094D
Z094E
Z094F
Z094G
Z094H
Z094J
Z094K
Z094X
Z097
Z098
Z099
Z100
Z101
Z102
Z103
Z108
Z110
Z111
Z112
Z113
Z113A
Z113B
Z113C
Z113D
Z113E
Z113X
Z114
Z115
Z116
Z118
Z119
Benämning
Kontroll efter fraktur på armbåge/underarm
Kontroll efter fraktur på handled/hand
Kontroll efter fraktur i bäckenregionen
Kontroll efter fraktur på höft/lår
Kontroll efter fraktur på knä/underben
Kontroll efter fraktur på fotled/fot
Kontroll efter fraktur i torakalregionen
Kontroll efter fraktur i ländregionen
Kontroll efter fraktur med icke specificerad lokalisation
Kontrollundersökning efter kombinerad behandling för andra tillstånd
Kontrollundersökning efter annan behandling för andra tillstånd
Kontrollundersökning efter icke specificerad behandling för andra tillstånd
Yrkesmedicinsk undersökning
Rutinmässig allmän hälsokontroll av institutionsboende
Rutinmässig allmän hälsokontroll av militär personal
Rutinmässig allmän hälsokontroll av idrottslag
Rutinmässig allmän hälsokontroll av andra definierade befolkningsgrupper
Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar i mag-tarmkanalen
Riktad hälsokontroll avseende lungtuberkulos
Riktad hälsokontroll avseende andra bakteriesjukdomar
Riktad hälsokontroll avseende infektioner med huvudsakligen sexuella smittvägar
Riktad hälsokontroll avseende condyloma acuminatum
Riktad hälsokontroll avseende gonorré
Riktad hälsokontroll avseende herpes genitalis
Riktad hälsokontroll avseende syfilis
Riktad hälsokontroll avseende urogenital klamydiainfektion
Riktad hälsokontroll avseende icke specificerad venerisk sjukdom
Riktad hälsokontroll avseende humant immunbristvirus
Riktad hälsokontroll avseende andra virussjukdomar
Riktad hälsokontroll avseende andra protozo- och maskinfektioner
Riktad hälsokontroll avseende andra infektions- och parasitsjukdomar
Riktad hälsokontroll avseende infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, ospecificerad
Z120
Z121
Z122
Z123
Z124
Z125
Z126
Z128
Z129
Z130
Z138
Z138A
Z138W
Z139
Z200
Z201
Z202
Riktad hälsokontroll avseende tumör i magsäcken
Riktad hälsokontroll avseende tumör i tarmen
Riktad hälsokontroll avseende tumör i andningsorganen
Riktad hälsokontroll avseende tumör i bröstkörtel
Riktad hälsokontroll avseende tumör i cervix
Riktad hälsokontroll avseende tumör i prostata
Riktad hälsokontroll avseende tumör i urinblåsan
Riktad hälsokontroll avseende tumörer med andra lokalisationer
Riktad hälsokontroll avseende tumör, ospecificerad
Riktad hälsokontroll avseende sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa
rubbningar i immunsystemet
Riktad hälsokontroll avseende diabetes mellitus
Riktad hälsokontroll avseende nutritionsrubbningar
Riktad hälsokontroll avseende psykiska störningar och beteenderubbningar
Riktad hälsokontroll avseende vissa utvecklingsstörningar i barndomen
Riktad hälsokontroll avseende ögon- och öronsjukdomar
Riktad hälsokontroll avseende hjärt-kärlsjukdomar
Riktad hälsokontroll avseende medfödda missbildningar, deformiteter och
kromosomavvikelser
Riktad hälsokontroll avseende andra specificerade sjukdomar
Riktad hälsokontroll avseende atopisk sjukdom
Riktad hälsokontroll avseende andra specificerade tillstånd
Riktad hälsokontroll, ospecificerad
Kontakt med och exponering för infektionssjukdomar i mag-tarmkanalen
Kontakt med och exponering för tuberkulos
Kontakt med och exponering för infektioner med huvudsakligen sexuella smittvägar
Z202A
Z202B
Z202C
Z202X
Z203
Kontakt
Kontakt
Kontakt
Kontakt
Kontakt
Z131
Z132
Z133
Z134
Z135
Z136
Z137
med
med
med
med
med
och
och
och
och
och
exponering
exponering
exponering
exponering
exponering
för
för
för
för
för
gonorré
klamydia (urogenital)
syfilis
icke specificerad venerisk sjukdom
rabies
KSH97
Sida 182 (191)
Kod
Z204
Z205
Z206
Z207
Z208
Z209
Z219
Z220
Z221
Z222
Z223
Z223A
Z223B
Z223C
Z223W
Z224
Z225
Z226
Z228
Z229
Z230
Z231
Z232
Z233
Z234
Z235
Z236
Z237
Z238
Z240
Z241
Z242
Z243
Z244
Z245
Z246
Z250
Z251
Z258
Z260
Z268
Z269
Z270
Z271
Z271A
Z271B
Z272
Z273
Z274
Z278
Z279
Z280
Z281
Benämning
Kontakt med och exponering för röda hund
Kontakt med och exponering för virushepatit
Kontakt med och exponering för humant immunbristvirus
Kontakt med och exponering för pedikulos, akarinos och andra infestationer
Kontakt med och exponering för andra smittsamma sjukdomar
Kontakt med och exponering för ospecificerad smittsam sjukdom
Asymtomatisk infektion med humant immunbristvirus
Bärare av Salmonella typhi
Bärare av andra patogena tarmbakterier
Bärare av difteribaciller
Bärare av andra specificerade patogena bakterier
Bärare av streptokocker
Bärare av meningokocker
Bärare av stafylokocker
Bärare av andra specificerade bakterier
Bärare av agens för könssjukdom
Bärare av hepatitvirus
Bärare av humant T-lymfotropt virus typ 1
Bärare av andra specificerade patogena mikroorganismer
Bärare av agens för infektionssjukdom, ospecificerat
Vaccination avseende kolera enbart
Vaccination avseende tyfoid-paratyfoidfeber enbart
Vaccination avseende tuberkulos
Vaccination avseende pest
Vaccination avseende tularemi
Vaccination avseende stelkramp enbart
Vaccination avseende difteri enbart
Vaccination avseende kikhosta enbart
Vaccination avseende andra specificerade enstaka bakteriesjukdomar
Vaccination avseende polio
Vaccination avseende artropodöverförd virusencefalit
Vaccination avseende rabies
Vaccination avseende gula febern
Vaccination avseende mässling enbart
Vaccination avseende röda hund enbart
Vaccination avseende virushepatit
Vaccination avseende påssjuka enbart
Vaccination avseende influensa
Vaccination avseende andra specificerade enstaka virussjukdomar
Vaccination avseende leishmanios
Vaccination avseende andra specificerade enstaka infektionssjukdomar
Vaccination avseende icke specificerad infektionssjukdom
Vaccination avseende kolera jämte tyfoid-paratyfoidfeber
Vaccination avseende difteri-stelkramp-kikhosta i kombination
Vaccination mot difteri + tetanus (DT)
Vaccination mot difteri + tetanus + pertussis (DPT)
Vaccination avseende difteri-stelkramp-kikhosta jämte tyfoid-paratyfoidfeber
Vaccination avseende difteri-stelkramp-kikhosta jämte polio
Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund
Vaccination avseende andra kombinationer av infektionssjukdomar
Vaccination avseende icke specificerade kombinationer av infektionssjukdomar
Vaccination ej genomförd på grund av kontraindikation
Vaccination ej genomförd på grund av patientens beslut orsakat av tro eller grupptryck
Z282
Vaccination ej genomförd på grund av patientens beslut av andra och icke specificerade
skäl
Vaccination ej genomförd av andra specificerade skäl
Vaccination ej genomförd av icke specificerat skäl
Isolering
Förebyggande immunoterapi
Annan förebyggande kemoterapi
Andra specificerade profylaktiska åtgärder
Profylaktisk åtgärd, ospecificerad
Allmän preventivmedelsrådgivning
Insättning av preventivmedel
Z288
Z289
Z290
Z291
Z292
Z298
Z299
Z300
Z301
KSH97
Kod
Z302
Z303
Z304
Z305
Z308
Z309
Z310
Z311
Z311A
Z311B
Z311X
Z312
Z312A
Z312B
Z312C
Z312X
Z313
Z314
Z315
Z316
Z318
Z318A
Z318B
Z318W
Z319
Z320
Z321
Z339
Z340
Z348
Z349
Z350
Z351
Z352
Z353
Z354
Z355
Z356
Z357
Z358
Z359
Z360
Z361
Z362
Z363
Z364
Z365
Z368
Z369
Z370
Z370A
Z370B
Z370C
Z371
Z371A
Z371B
Z371C
Z372
Z373
Z374
Z375
Sida 183 (191)
Benämning
Sterilisering
Postkoital antikonception
Övervakning av förskrivna preventivläkemedel
Övervakning av intrauterint preventivmedel
Annan födelsekontroll
Födelsekontroll, ospecificerad
Plastik på äggledare eller sädesledare efter tidigare sterilisering
Artificiell insemination
Donatorinsemination
Makeinsemination
Artificiell insemination, ospecificerad
In vitro-fertilisering
In vitro-fertilisering med utplockning av ägg,befruktning utanför kroppen och
återförande av befruktade äggceller
In vitro-fertilisering med utplockning av ägg, befruktning genom mikroinjektion av
spermie och återförande av befruktade äggceller
In vitro-fertilisering genom återförande av frysta, upptinade befruktade äggceller
In vitro-fertilisering, ospecificerad
Andra åtgärder vid assisterad befruktning
Fertilitetsundersökning
Genetisk rådgivning
Allmän fertilitetsrådgivning
Annan fertilitetsfrämjande åtgärd
Ovalutionsstimulering för superovulation, som fertilitetsfrämjande åtgärd
Ovalutionsstimulering vid anovulation, som fertilitetsfrämjande åtgärd
Annan specificerad fertilitetsfrämjande åtgärd
Fertilitetsfrämjande åtgärd, ospecificerad
Graviditet ej bekräftad
Graviditet bekräftad
Graviditet som bifynd
Övervakning av normal första-graviditet
Övervakning av annan normal graviditet
Övervakning av normal graviditet, ospecificerad
Övervakning av graviditet med infertilitet i anamnesen
Övervakning av graviditet med missfall i anamnesen
Övervakning av graviditet med annan störning i reproduktiv obstetrisk anamnes
Övervakning av graviditet med anamnes på bristfällig mödravård
Övervakning av mångföderska
Övervakning av äldre förstföderska
Övervakning av mycket ung förstföderska
Övervakning av högriskgraviditet orsakad av sociala problem
Övervakning av annan specificerad högriskgraviditet
Övervakning av högriskgraviditet, ospecificerad
Prenatal undersökning avseende kromosomavvikelser
Prenatal undersökning avseende förhöjd alfafetoproteinnivå
Annan prenatal undersökning baserad på amniocentes
Prenatal undersökning avseende missbildning med användning av ultraljud och andra
fysikaliska metoder
Prenatal undersökning avseende fetal tillväxthämning med användning av ultraljud och
andra fysikaliska metoder
Prenatal undersökning avseende isoimmunisering
Annan specificerad prenatal undersökning
Prenatal undersökning, ospecificerad
Enkelbörd, levande fött barn
Enkelbörd, levande fött barn, graviditetslängd < 22 veckor
Enkelbörd, levande fött barn, graviditetslängd 22-27 veckor
Enkelbörd, levande fött barn, graviditetslängd > 28 veckor
Enkelbörd, dödfött barn
Enkelbörd, dödfött barn, graviditetslängd < 22 veckor
Enkelbörd, dödfött barn, graviditetslängd 22-27 veckor
Enkelbörd, dödfött barn, graviditetslängd > 28 veckor
Levande födda tvillingar
Tvillingar, en levande född, en dödfödd
Tvillingar, båda dödfödda
Annan flerbörd, alla barn levande födda
KSH97
Kod
Z376
Z377
Z379
Z380
Z381
Z382
Z383
Z384
Z385
Z386
Z387
Z388
Z390
Z391
Z392
Z400
Z408
Z409
Z410
Z411
Z412
Z413
Z418
Z419
Z420
Z421
Z422
Z423
Z424
Z428
Z429
Z430
Z431
Z432
Z433
Z434
Z435
Z436
Z437
Z438
Z439
Z440
Z441
Z442
Z443
Z448
Z449
Z450
Z451
Z452
Z453
Z458
Z459
Z460
Z461
Z462
Z463
Z464
Z465
Z466
Z467
Z468
Z469
Z470
Sida 184 (191)
Benämning
Annan flerbörd, någon eller några barn levande födda
Annan flerbörd, alla barn dödfödda
Förlossningsutfall, ospecificerat
Ett barn fött på sjukhus
Ett barn fött utanför sjukhus
Ett barn, icke specificerat med avseende på plats för födsel
Tvilling född på sjukhus
Tvilling född utanför sjukhus
Tvilling, icke specificerad med avseende på plats för födsel
Annat flerbördsbarn fött på sjukhus
Annat flerbördsbarn fött utanför sjukhus
Annat flerbördsbarn, icke specificerat med avseende på plats för födsel
Vård och undersökning omedelbart efter förlossningen
Vård och undersökning av ammande moder
Rutinmässig uppföljning efter förlossning
Profylaktisk kirurgi för riskfaktorer i samband med maligna tumörer
Annan profylaktisk kirurgi
Profylaktisk kirurgi, ospecificerad
Hårtransplantation
Annat plastikkirurgiskt kosmetiskt ingrepp
Rutinomskärelse och rituell omskärelse
Håltagning i ytteröra
Andra åtgärder i annat syfte än att återställa hälsan
Åtgärd i annat syfte än att återställa hälsan, ospecificerad
Eftervård för plastikkirurgi som omfattar huvud och hals
Eftervård för plastikkirurgi som omfattar bröst
Eftervård för plastikkirurgi som omfattar andra delar av bålen
Eftervård för plastikkirurgi som omfattar övre extremitet
Eftervård för plastikkirurgi som omfattar nedre extremitet
Eftervård för plastikkirurgi som omfattar annan specificerad kroppsdel
Eftervård för plastikkirurgi, ospecificerad
Tillsyn av trakeostomi
Tillsyn av gastrostomi
Tillsyn av ileostomi
Tillsyn av kolostomi
Tillsyn av annan specificerad konstgjord öppning i mag-tarmkanalen
Tillsyn av cystostomi
Tillsyn av andra konstgjorda öppningar i urinvägarna
Tillsyn av konstgjord vagina
Tillsyn av andra specificerade konstgjorda öppningar
Tillsyn av konstgjord öppning, ospecificerad
Inpassning och justering av armprotes
Inpassning och justering av benprotes
Inpassning och justering av ögonprotes
Inpassning och justering av yttre bröstprotes
Inpassning och justering av annan specificerad yttre protes
Inpassning och justering av icke specificerad yttre protes
Justering och skötsel av pacemaker i hjärtat
Justering och skötsel av infusionspump
Justering och skötsel av hjälpmedel för kärltillgång
Justering och skötsel av implanterat hörselhjälpmedel
Justering och skötsel av andra implanterade hjälpmedel
Justering och skötsel av icke specificerat implanterat hjälpmedel
Insättning, utprovning och justering av glasögon och kontaktlinser
Insättning, utprovning och justering av hörapparat
Insättning, utprovning och justering av andra specificerade hjälpmedel med anknytning
till nervsystemet och sinnesorganen
Insättning, utprovning och justering av tandprotes
Insättning, utprovning och justering av ortodontiskt hjälpmedel
Anläggning, utprovning och justering av ileostomi och kolostomi
Insättning, utprovning och justering av urinerings- och inkontinenshjälpmedel
Insättning, utprovning och justering av ortopediskt hjälpmedel
Insättning, utprovning och justering av andra specificerade hjälpmedel
Insättning, utprovning och justering av icke specificerat hjälpmedel
Eftervård med borttagande av osteosyntesmaterial
KSH97
Sida 185 (191)
Kod
Z478
Z479
Z480
Z488
Z489
Z490
Z491
Z492
Z500
Z501
Z502
Z503
Z504
Z505
Z506
Z507
Z508
Z509
Z510
Z511
Z512
Z513
Z514
Z515
Z516
Z518
Z519
Z520
Z521
Z522
Z523
Z524
Z525
Z526
Z527
Z528
Z529
Z530
Z531
Z532
Benämning
Annan specificerad ortopedisk eftervård
Ortopedisk eftervård, ospecificerad
Tillsyn av förband och suturer
Annan specificerad kirurgisk eftervård
Kirurgisk eftervård, ospecificerad
Förberedande vård för dialys
Extrakorporeal dialys
Annan dialys
Hjärtrehabilitering
Annan fysikalisk behandling
Rehabilitering av alkoholmissbrukare
Rehabilitering av läkemedelsmissbrukare
Psykoterapi som ej klassificeras annorstädes
Talterapi
Ortoptisk träning
Arbetsterapi och yrkesinriktad rehabilitering som ej klassificeras annorstädes
Vård för andra specificerade rehabiliteringsåtgärder
Rehabiliteringsåtgärd, ospecificerad
Radioterapeutisk behandling
Kemoterapeutisk behandling för tumör
Annan kemoterapi
Blodtransfusion utan att diagnos anges
Förberedande vård för efterföljande behandling som ej klassificeras annorstädes
Palliativ vård
Hyposensibilisering mot allergener
Annan specificerad medicinsk vård
Medicinsk vård, ospecificerad
Blodgivare
Huddonator
Bendonator
Benmärgsdonator
Njurdonator
Korneadonator
Leverdonator
Hjärtdonator
Donator av andra specificerade organ och vävnader
Donator av icke specificerat organ eller icke specificerad vävnad
Åtgärd ej genomförd på grund av kontraindikation
Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut av trosskäl eller grupptryck
Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut av andra och icke specificerade skäl
Z538
Z539
Z540
Z541
Z542
Z543
Z544
Z547
Z548
Z549
Z550
Z551
Z552
Z553
Z554
Z558
Z559
Z560
Z561
Z562
Z563
Z564
Z565
Z566
Åtgärd ej genomförd av andra specificerade skäl
Åtgärd ej genomförd, icke specificerat skäl
Konvalescens efter kirurgi
Konvalescens efter radioterapi
Konvalescens efter kemoterapi
Konvalescens efter psykoterapi
Konvalescens efter frakturbehandling
Konvalescens efter kombinationsbehandling
Konvalescens efter annan specificerad behandling
Konvalescens efter icke specificerad behandling
Analfabetism och låg nivå på läs- och skrivkunnighet
Ej tillgång till skolutbildning
Misslyckade prov, examina och tentamina
Underprestation i skolan
Missanpassning i undervisningen och oenighet med lärare och skolkamrater
Andra specificerade problem i samband med utbildning, läs- och skrivkunnighet
Problem i samband med utbildning, läs- och skrivkunnighet, ospecificerade
Icke specificerad arbetslöshet
Byte av arbete
Hot om avsked
Stressande arbetsschema
Oenighet med chef och arbetskamrater
Bristande arbetstillfredsställelse
Annan fysisk eller psykisk överansträngning i samband med arbete
KSH97
Kod
Z567
Z570
Z571
Z572
Z573
Z574
Z575
Z576
Z577
Z578
Z579
Z580
Z581
Z582
Z583
Z584
Z585
Z586
Z588
Z589
Z590
Z591
Z592
Z593
Z594
Z595
Z596
Z597
Z598
Z599
Z600
Z601
Z602
Z603
Z604
Z605
Z608
Z609
Z610
Z611
Z612
Z613
Z614
Z615
Z616
Z617
Z618
Z619
Z620
Z621
Z622
Z623
Z624
Z625
Z626
Z628
Z629
Z630
Z631
Z632
Z633
Sida 186 (191)
Benämning
Andra och icke specificerade problem i samband med arbete
Yrkesmässig exponering för buller
Yrkesmässig exponering för strålning
Yrkesmässig exponering för damm
Yrkesmässig exponering för andra luftföroreningar
Yrkesmässig exponering för giftiga ämnen i jordbruket
Yrkesmässig exponering för giftiga ämnen i andra industrier
Yrkesmässig exponering för extrem temperatur
Yrkesmässig exponering för vibration
Yrkesmässig exponering för andra specificerade riskfaktorer
Yrkesmässig exponering för icke specificerad riskfaktor
Exponering för buller
Exponering för luftförorening
Exponering för vattenförorening
Exponering för markförorening
Exponering för strålning
Exponering för annan förorening
Otillräcklig tillgång på dricksvatten
Andra specificerade problem som har samband med fysisk miljö
Problem som har samband med fysisk miljö, ospecificerat
Hemlöshet
Dåliga bostadsförhållanden
Oenighet med grannar, hyresgäster och hyresvärd
Problem som har samband med boende på institution
Brist på adekvat föda
Extrem fattigdom
Låg inkomst
Bristfällig socialförsäkring och socialtjänst
Andra specificerade problem som har samband med bostadsförhållanden och
ekonomiska omständigheter
Problem som har samband med bostadsförhållanden och ekonomiska omständigheter,
ospecificerade
Problem med anpassning till övergångar i livscykeln
Atypisk föräldrasituation
Ensamboende person
Kulturanpassningssvårigheter
Social uteslutning och utstötning
Föremål för diskriminering och förföljelse
Andra specificerade problem som har samband med social miljö
Problem som har samband med social miljö, ospecificerat
Förlust av kärleksfull relation under barndomen
Avflyttning från hemmet under barndomen
Förändrat mönster i familjerelationen under barndomen
Händelser som resulterar i förlust av självkänsla under barndomen
Problem som har samband med uppgivet sexuellt missbruk av barn av person inom den
primära stödgruppen
Problem som har samband med uppgivet sexuellt missbruk av barn av person utom den
primära stödgruppen
Problem som har samband med uppgiven fysisk barnmisshandel
Personlig skrämmande upplevelse under barndomen
Andra specificerade negativa händelser under barndomen
Negativ händelse under barndomen, ospecificerad
Bristfällig tillsyn och kontroll från föräldrarnas sida
Överbeskydd från föräldrarnas sida
Uppfostran på institution
Fientlig attityd mot barn och benägenhet att utse barn till syndabock
Känslomässig försummelse av barn
Andra problem som har samband med försummad uppfostran
Olämpligt föräldratryck och andra onormala kvaliteter i uppfostran
Andra specificerade problem som har samband med uppfostran
Problem i samband med uppfostran, ospecificerat
Problem i relationer med maka, make eller partner
Problem i relationer med föräldrar och släktingar
Bristfälligt familjestöd
Frånvaro av familjemedlem
KSH97
Kod
Z634
Z635
Z636
Z637
Z638
Z639
Z640
Z641
Z642
Sida 187 (191)
Z739
Benämning
Försvinnande och dödsfall av familjemedlem
Splittring av familj genom separation och skilsmässa
Beroende släkting som behöver vård i hemmet
Andra stressfyllda händelser som drabbar familj och hushåll
Andra specificerade problem som har samband med den primära stödgruppen
Problem som har samband med den primära stödgruppen, ospecificerat
Problem som har samband med oönskad graviditet
Problem hos mångföderska
Benägenhet att söka och acceptera fysiska, nutritionella och kemiska interventioner
kända för att vara riskfyllda och skadliga
Benägenhet att söka och acceptera beteendemässiga och psykologiska interventioner
kända för att vara riskfyllda och skadliga
Oenighet med rådgivare
Dom i civilmål och brottsmål utan fängelsestraff
Fångenskap och annan inspärrning
Problem som har samband med frigivning från fängelse
Problem som har samband med andra legala förhållanden
Offer för brott och terrorism
Exponering för katastrof, krig och andra fientligheter
Andra specificerade problem som har samband med psykosociala förhållanden
Problem som har samband med icke specificerade psykosociala förhållanden
Rådgivning om inställning till sexualiteten
Rådgivning som har samband med patients sexuella beteende och orientering
Rådgivning som har samband med sexuellt beteende och sexuell orientering hos tredje
part
Rådgivning som har samband med kombinerad oro beträffande sexuell inställning och
orientering och sexuellt beteende
Annan sexuell rådgivning
Sexuell rådgivning, ospecificerad
Person som konsulterar för annan persons räkning
Person med befarad sjukdom där ingen diagnos ställs
Person som söker för att få undersökningsfynd förklarade
Dietrådgivning och kontroll
Rådgivning och kontroll vid alkoholmissbruk
Rådgivning och kontroll vid drogmissbruk
Rådgivning vid tobaksmissbruk
Rådgivning vid HIV
Annan specificerad rådgivning
Rådgivning, ospecificerad
Tobaksbruk
Alkoholbruk
Drogbruk
Brist på fysisk träning
Olämplig diet och olämpliga matvanor
Sexuellt högriskbeteende
Spel och vadhållning
Andra problem som har samband med livsstil
Problem som har samband med livsstil, ospecificerat
Utbrändhet
Accentuering av personlighetsdrag
Brist på avkoppling och fritid
Stress som ej klassificeras annorstädes
Bristfällig social förmåga som ej klassificeras annorstädes
Konflikt i sociala roller som ej klassificeras annorstädes
Aktivitetsbegränsning på grund av funktionsnedsättning
Andra specificerade problem som har samband med svårigheter att kontrollera
livssituationen
Problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen, ospecificerat
Z740
Z741
Z742
Z743
Z748
Z749
Rörelseinskränkning
Hjälpbehov för personlig vård
Hjälpbehov i hemmet och avsaknad av hushållsmedlem som kan ge hjälp
Behov av kontinuerlig övervakning
Andra specificerade problem som har samband med vårdgivarberoende
Problem som har samband med vårdgivarberoende, ospecificerat
Z643
Z644
Z650
Z651
Z652
Z653
Z654
Z655
Z658
Z659
Z700
Z701
Z702
Z703
Z708
Z709
Z710
Z711
Z712
Z713
Z714
Z715
Z716
Z717
Z718
Z719
Z720
Z721
Z722
Z723
Z724
Z725
Z726
Z728
Z729
Z730
Z731
Z732
Z733
Z734
Z735
Z736
Z738
KSH97
Kod
Z750
Z751
Z752
Z753
Z754
Z755
Z758
Sida 188 (191)
Z760
Z761
Z762
Z763
Z764
Z765
Z768
Z769
Z800
Z801
Z802
Z803
Z804
Z805
Z806
Z807
Benämning
Medicinsk vård i hemmet ej tillgänglig
Person som väntar på intagning för lämplig vård annorstädes
Annan väntetid för undersökning och behandling
Hälso- och sjukvård ej tillgänglig
Ej tillgång till andra hjälpinsatser
Avlösnings- och växelvård
Andra specificerade problem som har samband med medicinsk vård och annan
hälsovård
Icke specificerat problem som har samband med medicinsk vård och annan hälso- och
sjukvård
Förnyelse av recept
Hälsoövervakning och vård av hittebarn
Hälsoövervakning och vård av annat friskt barn
Frisk person som åtföljer sjuk
Annan person boende på sjukvårdsinstitution
Person som simulerar sjukdom
Kontakt med hälso- och sjukvården under andra specificerade omständigheter
Kontakt med hälso- och sjukvården under icke specificerade omständigheter
Malign tumör i mag-tarmkanalen i familjeanamnesen
Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga i familjeanamnesen
Malign tumör i andra andningsorgan och intratorakala organ i familjeanamnesen
Malign tumör i bröstkörtel i familjeanamnesen
Malign tumör i könsorganen i familjeanamnesen
Malign tumör i urinorgan i familjeanamnesen
Leukemi i familjeanamnesen
Malign tumör i lymfatiska, blodbildande och besläktade vävnader i familjeanamnesen
Z808
Z809
Z810
Z811
Z812
Z813
Z814
Z818
Z820
Z821
Z822
Z823
Z824
Andra specificerade maligna tumörer i familjeanamnesen
Icke specificerad malign tumör i familjeanamnesen
Psykisk utvecklingsstörning i familjeanamnesen
Alkoholmissbruk i familjeanamnesen
Tobaksmissbruk i familjeanamnesen
Missbruk av andra psykoaktiva droger i familjeanamnesen
Missbruk av andra specificerade droger i familjeanamnesen
Andra psykiska störningar eller beteenderubbningar i familjeanamnesen
Epilepsi och andra sjukdomar i nervsystemet i familjeanamnesen
Blindhet och synnedsättning i familjeanamnesen
Dövhet och hörselnedsättning i familjeanamnesen
Cerebrovaskulär sjukdom i familjeanamnesen
Ischemisk hjärtsjukdom och andra sjukdomar i cirkulationsorganen i familjeanamnesen
Z825
Z826
Astma och andra kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna i familjeanamnesen
Artrit och andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven i
familjeanamnesen
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser i familjeanamnesen
Z759
Z827
Z828
Z830
Z831
Z832
Z833
Z834
Z835
Z836
Z837
Z840
Z841
Z842
Z843
Z848
Z850
Z851
Andra funktionshinder och kroniska sjukdomar som leder till invaliditet i
familjeanamnesen som ej klassificeras annorstädes
HIV-sjukdom i familjeanamnesen
Andra infektions- och parasitsjukdomar i familjeanamnesen
Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet i
familjeanamnesen
Diabetes i familjeanamnesen
Andra endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar i
familjeanamnesen
Ögon- och öronsjukdomar i familjeanamnesen
Sjukdomar i andningsorganen i familjeanamnesen
Sjukdomar i mag-tarmkanalen i familjeanamnesen
Sjukdomar i hud och underhud i familjeanamnesen
Sjukdomar i njurar och urinledare i familjeanamnesen
Andra sjukdomar i urin- och könsorganen i familjeanamnesen
Konsangvinitet i familjeanamnesen
Andra specificerade tillstånd i familjeanamnesen
Malign tumör i mag-tarmkanalen i den egna sjukhistorien
Malign tumör i luftstrupe, luftrör och lunga i den egna sjukhistorien
KSH97
Sida 189 (191)
Kod
Z852
Benämning
Malign tumör i andra andningsorgan och intratorakala organ i den egna sjukhistorien
Z853
Z854
Z855
Z856
Z857
Malign tumör i bröstkörtel i den egna sjukhistorien
Malign tumör i könsorganen i den egna sjukhistorien
Malign tumör i urinorganen i den egna sjukhistorien
Leukemi i den egna sjukhistorien
Malign tumör i lymfoid, blodbildande eller därmed besläktad vävnad i den egna
sjukhistorien
Malign tumör i andra specificerade organ och organsystem i den egna sjukhistorien
Z858
Z859
Z860
Z861
Z862
Z863
Z864
Z865
Z866
Z867
Z870
Z871
Z872
Z873
Z874
Z875
Z876
Z877
Z878
Z880
Z881
Z882
Z883
Z884
Z885
Z886
Z887
Z888
Z889
Z890
Z891
Z892
Z893
Z894
Z895
Z896
Z897
Z898
Z899
Z900
Z901
Z902
Z903
Z904
Z905
Z906
Z907
Z908
Malign tumör med icke specificerad lokalisation i den egna sjukhistorien
Andra tumörer i den egna sjukhistorien
Infektions- och parasitsjukdomar i den egna sjukhistorien
Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet i den
egna sjukhistorien
Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar i den egna
sjukhistorien
Missbruk av psykoaktiva droger i den egna sjukhistorien. Tillstånd som klassificeras
under F10-F14
Psykisk störning eller beteenderubbning i den egna sjukhistorien
Sjukdomar i nervsystem och sinnesorgan i den egna sjukhistorien
Sjukdomar i cirkulationsorganen i den egna sjukhistorien
Sjukdomar i andningsorganen i den egna sjukhistorien
Sjukdomar i mag-tarmkanalen i den egna sjukhistorien
Sjukdomar i hud och underhud i den egna sjukhistorien
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Sjukdomar i urin- och könsorgan i den egna sjukhistorien
Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid i den egna sjukhistorien
Vissa perinatala tillstånd i den egna sjukhistorien
Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser i den egna
sjukhistorien
Andra specificerade tillstånd i den egna sjukhistorien
Överkänslighet mot penicillin i den egna sjukhistorien
Överkänslighet mot andra antibiotika i den egna sjukhistorien
Överkänslighet mot sulfonamider i den egna sjukhistorien
Överkänslighet mot andra medel mot infektioner i den egna sjukhistorien
Överkänslighet mot anestetiskt verkande medel i den egna sjukhistorien
Överkänslighet mot narkotiska medel i den egna sjukhistorien
Överkänslighet mot smärtstillande medel i den egna sjukhistorien
Överkänslighet mot serum och vaccin i den egna sjukhistorien
Överkänslighet mot andra läkemedel och biologiska substanser i den egna sjukhistorien
Överkänslighet mot icke specificerade läkemedel och biologiska substanser i den egna
sjukhistorien
Förvärvad avsaknad av finger ensidig
Förvärvad avsaknad av hand och handled
Förvärvad avsaknad av övre extremitet ovanför handleden
Förvärvad avsaknad av båda övre extremiteterna, alla nivåer
Förvärvad avsaknad av fot och fotled
Förvärvad avsaknad av nedre extremitet vid eller nedanför knänivå
Förvärvad avsaknad av nedre extremitet ovanför knänivå
Förvärvad avsaknad av båda nedre extremiteterna
Förvärvad avsaknad av både övre och nedre extremiteterna, alla nivåer
Förvärvad avsaknad av extremitet, ospecificerat
Förvärvad avsaknad av del av huvud och hals
Förvärvad avsaknad av bröstkörtel
Förvärvad avsaknad av lunga
Förvärvad avsaknad av del av magsäck
Förvärvad avsaknad av andra delar av mag-tarmkanalen
Förvärvad avsaknad av njure
Förvärvad avsaknad av andra delar av urinvägarna
Förvärvad avsaknad av könsorgan
Förvärvad avsaknad av andra organ
KSH97
Kod
Z910
Z910A
Z910B
Z910C
Z910D
Z910E
Z910F
Z910G
Z910H
Z910W
Z911
Z912
Z913
Z914
Z915
Z916
Z918
Sida 190 (191)
Benämning
Allergi och annan överkänslighet som inte beror på läkemedel och biologiska substanser
i den egna sjukhistorien
Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, komjölksallergi
Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, äggallergi
Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, jordnöt- och nötallergi
Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, fisk- och skaldjursallergi
Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, andra födoämnen
Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, latexallergi
Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, tidigare anafylaktisk reaktion
Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, tidigare intensivvårdskrävande astma
Allergi som riskfaktor i patientanamnesen, allergi eller överkänslighet för andra ämnen
Z920
Z921
Z922
Z923
Z924
Dålig följsamhet till medicinsk behandling och regim i den egna sjukhistorien
Dålig personlig hygien i den egna sjukhistorien
Störningar i mönstret för sömn-vakenhet i den egna sjukhistorien
Psykiskt trauma i den egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes
Självdestruktivitet i den egna sjukhistorien
Annat fysiskt trauma i den egna sjukhistorien
Andra specificerade riskfaktorer i den egna sjukhistorien som ej klassificeras
annorstädes
Tidigare användning av preventivmedel
Långtidsanvändning av blodförtunnande medel i den egna sjukhistorien
Långtidsanvändning av andra läkemedel i den egna sjukhistorien
Strålbehandling i den egna sjukhistorien
Större kirurgiskt ingrepp i den egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes
Z925
Z928
Z929
Z930
Z931
Z932
Z933
Z934
Z935
Z936
Z938
Z939
Z940
Z941
Z942
Z943
Z944
Z945
Z946
Z947
Z948
Z949
Z950
Z951
Z952
Z953
Z954
Z955
Z958
Z959
Z960
Z961
Z962
Z963
Z964
Z965
Z966
Z966B
Z966C
Rehabiliteringsåtgärder i den egna sjukhistorien
Annan specificerad medicinsk behandling i den egna sjukhistorien
Icke specificerad medicinsk behandling i den egna sjukhistorien
Tillstånd med trakeostomi
Tillstånd med gastrostomi
Tillstånd med ileostomi
Tillstånd med kolostomi
Tillstånd med andra konstgjorda kroppsöppningar i mag-tarmkanalen
Tillstånd med cystostomi
Tillstånd med andra konstgjorda kroppsöppningar i urinvägarna
Tillstånd med andra specificerade konstgjorda kroppsöppningar
Tillstånd med konstgjord kroppsöppning, ospecificerad
Njurtransplanterad
Hjärttransplanterad
Lungtransplanterad
Hjärt- och lungtransplanterad
Levertransplanterad
Hudtransplanterad
Benvävnadstransplanterad
Kornealtransplanterad
Andra specificerade transplantationstillstånd
Transplantationstillstånd, ospecificerat
Förekomst av pacemaker i hjärtat
Förekomst av aortokoronar-bypass-graft
Förekomst av hjärtklaffprotes av icke biologiskt material
Förekomst av hjärtklaff av främmande biologiskt material
Förekomst av annan typ av hjärtklaffsersättning
Förekomst av angioplastiskt koronarimplantat och koronargraft
Förekomst av andra specificerade implantat och transplantat i hjärta och kärl
Förekomst av implantat och transplantat i hjärta och kärl, ospecificerat
Förekomst av urogenitala implantat
Förekomst av intraokulär lins
Förekomst av otologiska och audiologiska implantat
Förekomst av konstgjort struphuvud
Förekomst av endokrina implantat
Förekomst av tandrots- och käkimplantat
Förekomst av ortopediska ledimplantat
Förekomst av ortopediskt ledimplantat i axelled
Förekomst av ortopediskt ledimplantat i armbåge
KSH97
Sida 191 (191)
Kod
Z966D
Z966F
Z966G
Z966H
Z966X
Benämning
Förekomst av
Förekomst av
Förekomst av
Förekomst av
Förekomst av
Z967
Z968
Z969
Z970
Z971
Z972
Z973
Z974
Z975
Z978
Z980
Z981
Z982
Z988
Z990
Z991
Z992
Z993
Z998
Z999
Förekomst av andra benvävnads- och senimplantat
Förekomst av andra specificerade funktionella implantat
Förekomst av funktionellt implantat, ospecificerat
Förekomst av konstgjort öga
Förekomst av konstgjord extremitet
Förekomst av tandprotes
Förekomst av glasögon och kontaktlinser
Förekomst av yttre hörselhjälpmedel
Förekomst av intrauterint preventivmedel
Förekomst av andra specificerade hjälpmedel
Tillstånd med tarm-by-pass eller tarmanastomos
Tillstånd med artrodes
Tillstånd med förekomst av hjälpmedel för dränage av cerebrospinalvätska
Andra specificerade postoperativa tillstånd
Beroende av aspirationshjälpmedel
Beroende av respirator
Beroende av njurdialys
Beroende av rullstol
Beroende av annan specificerad utrustning och andra specificerade hjälpmedel
Beroende av icke specificerade maskinella och andra hjälpmedel
ortopediskt
ortopediskt
ortopediskt
ortopediskt
ortopediskt
ledimplantat
ledimplantat
ledimplantat
ledimplantat
ledimplantat
i handled/hand
i höftled
i knäled
i fotled/fot
med annan eller icke specificerad lokalisation
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards