Distributionslista licentiatuppsats (docx 77 kB)

advertisement
BLANKETT
Blankettkod:
FO-DIDO
Ansvarig avdelning
UF/PLU
Reviderat datum
2015-04-23
DISTRIBUTIONSLISTA, LICENTIATUPPSATS/DOKTORSAVHANDLING
Skolan för
Datum
Doktorand
Personnummer
Uppsatsens/avhandlingens titel
Ämne på forskarnivå, med eventuell inriktning
Hela uppsatsen/avhandlingen distribueras till:
-
KTH Biblioteket (3 ex samt elektronisk version)
-
Opponent
-
Betygsnämndens ledamöter
-
Handledare
-
Skolans kansli
-
Deltagare och åhörare vid seminarium/disputationen
Därutöver ska tryckt version eller länk till den elektroniska versionen av uppsats/avhandling skickas till varje
institution/motsvarande vid högskoleenhet i Sverige, inom vars ämne uppsatsen/avhandlingen faller.
☐ Bifoga specificerad lista på sid 2
Distributionslistan fastställd
Datum
Underskrift skolchef
Namnförtydligande
Den fastställda distributionslistan sändes senast tre veckor innan seminarium/disputation till skolans
kansli.
1 (2)
BLANKETT
Blankettkod:
FO-DIDO
Ansvarig avdelning
UF/PLU
Reviderat datum
2015-04-23
Specificerad lista för utskick till institutioner/motsvarande vid högskoleenhet i Sverige. Ange om trycket version eller länk till elektronisk
version ska skickas.
2 (2)
Download