Diagnossättning i PMO - Lathund, Psykosocial

advertisement
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 09-103626
Fastställandedatum: 2015-10-26
Revisionsnr: AK1
Giltigt t.o.m.: 2016-10-26
Upprättare: Annica C Olofsson
Axner
1(7)
Fastställare: Börje Svensson
Diagnossättning i PMO - Lathund,
Psykosocial - och Beroendeverksamhet,
Division Primärvård
Diagnoskoderna hämtad ur ICD10-SE
Symptom/ Diagnosgrupp
Aktuella diagnoser PMO
Diagnos
Z63 Problem i samband med
primära stödgruppen inkl.
familjeförhållanden
Relationsproblem
Alternativ diagnos
Z63.1 Problem i relationer med
föräldrar och släktingar
Z62.9 Problem i samband med
uppfostran
Z63.0 Problem i relation med
make, maka eller partner
Z63.2 Bristfälligt familjestöd
Diagnos
F43.9 Reaktion på svår stress
ospecificerad
Kriser/Trauma
Exempel
- Relationsproblem
- Våld i nära relation
- Samspelssvårigheter/Konflikter
- Regleringssvårigheter – otydlig
gränssättning/regellös
-Ungdom/barn saknar adekvat
stöd i primär familjen
-Krisreaktion. Problem i
samband med social miljö
Alternativ diagnos
F43.0 Akut stress/krisreaktion
F43.1 Posttraumatisk stressyndrom,
PTSD
F43.2 Anpassningsstörning
Sorgereaktion
F43.8A Utmattningssyndrom
Z60.0 Livskris
Z63.4 Försvinnande och dödsfall av
familjemedlem
Våldtäkt/sexuellt ofredande
Z61.4 Sexuellt övergrepp (inom
familjen)
Z61.5 sexuellt övergrepp (utom
familjen)
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Beskrivning
2(7)
Dokumentnamn: Diagnossättning i PMO - Lathund, Psykosocial - och Beroendeverksamhet,
Division Primärvård
Dokument ID: 09-103626
Giltigt t.o.m.: 2016-10-26
Revisionsnr: AK1
Symptom/ Diagnosgrupp
Aktuella diagnoser PMO
Diagnos
F92 Blandade störningar av
beteende/ känsloliv
Alternativ diagnos
F91.3 Trotssyndrom
Z72.9 Problem som har samband
med livsstil. ospecificerad
Beteendeproblem
F90.ox Aktivitets och
uppmärksamhetstörning
ospecificerad
F91.9 Beteendestörning av
utagerande slag ospecificerad
Könsidentitet
Sexuella störningar
Diagnos
F64 Könsidentitetsstörningar
Diagnos
F66 Psykiska störningar och
beteendestörningar
sammanhängande med sexuell
utveckling och orientering
Diagnos
F41.9 Ångesttillstånd
ospecificerad
Alternativ Diagnos
F40.9 Fobi ospecificerad
Oro/ ångest
F40.0 Agorafobi
F40.1 Social fobi
F40.2 Specifik fobi
F41 Andra ångestsyndrom
F41.0 Paniksyndrom
F41.1 GAD
F42 Tvångsyndrom
Exempel
- Regleringssvårigheter
( t.ex. humör, mat, sömn)
- Utagerande beteende
- Gränslöshet
- Misstänkt neuropsykiatrisk
problematik
- Självskadebeteende
Alkohol, droger, sex och
spelmissbruk
- Handlingar och tankar t. ex
sexmissbruk, överdrivet
kontrollerande, nätmissbruk
- Spindlar, höjder, sprutor, hiss
- Generaliserad ångest,
patologisk svartsjuka
- Överdrivet tvättande, räknande,
någon slags upprepad
handling
F63.0 Spelberoende
F93.0 Separationsångest i
barndomen
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Beskrivning
3(7)
Dokumentnamn: Diagnossättning i PMO - Lathund, Psykosocial - och Beroendeverksamhet,
Division Primärvård
Dokument ID: 09-103626
Giltigt t.o.m.: 2016-10-26
Revisionsnr: AK1
Symptom/ Diagnosgrupp
Aktuella diagnoser PMO
F93.2 Social ångest i barndomen
F93.3 Syskonrivalitet/
syskonsvartsjuka
F94.0 Elektiv/Selektiv mutism
F95.9 Tics
F98.0 Enures
F98.1 Enkopres
F98.2 Matvägran hos spädbarn,
barn
Z71.1 Oro för sjukdom
Diagnos
F39 Förstämningssyndrom
Nedstämdhet/depression
Alternativ Diagnos
F32.0 Lindrig depressiv episod
F32.1 Medelsvår depressiv episod
F32.9 Depressiv episod
ospecificerad
F33.0 Recidiverande depression,
lindring episod
F33.1 Recidiverande depression,
medelsvår episod
F33.9 0 Recidiverande depression,
ospecificerad
Exempel
- Pratar ej i vissa situationer
- Sängvätning
- Ofrivillig avgång av avföring
barn
- Nedstämdhet/depression,
manier, dystymi och
blandtillstånd av dessa.
Hypomana tillstånd
Bristande uppfattning av
självförtroende och egenvärde
- Enstaka tillfälle
- Återkommande tillfällen
F53 Post partum
Diagnos
F50 Ätstörning
Ätstörning
Smärtproblem
Alternativ Diagnos
F50.0 Anorexi
F50.2 Bulimia nervosa
- Hetsätningsstörning med eller
utan kompensatoriskt beteende
- Ortorexi ( träningsberoende)
Diagnos
R52.9 Smärta eller värk
ospecificerat
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Beskrivning
4(7)
Dokumentnamn: Diagnossättning i PMO - Lathund, Psykosocial - och Beroendeverksamhet,
Division Primärvård
Dokument ID: 09-103626
Giltigt t.o.m.: 2016-10-26
Revisionsnr: AK1
Symptom/ Diagnosgrupp
Aktuella diagnoser PMO
R52.2c Långvarig smärta utan känd
orsak (efter utredning)
F45.0 Somatiseringsyndrom
Diagnos
G47 Sömnstörning Ospecificerad
Sömnstörning
Utvecklingsavvikelser
Alternativ Diagnos
G47.0 Insomni
F51.0 Sömnlöshet
F51.2 Störd dygnsrytm
F51.4 Nattskräck
F51.5 Mardrömmar
Diagnos
F89 Ospecificerad störning av
psykisk utveckling
F79 Ospecificerad psykisk
utvecklingsstörning
Exempel
- Återkommande klagomål på
kroppsliga symtom och krav på
medicinsk undersökning som
varat minst 2 år
- Orolig störd nattsömn
- Insomningssvårigheter
- Utvecklingsförsening
- Svagbegåvning
- Misstänkt neuropsykisk.
störning
- Språkstörning
Alternativ Diagnos
F99 Ospecificerad psykisk störning
Beroende sjuksköterskor
Riskbruk/missbruk
Diagnos
F10 Psykiskstörning och
beteendestörning orsakad av
alkohol
F11 Psykiskstörning och
beteendestörning orsakad av
opiater
F12 Psykiskstörning och
beteendestörning orsakad av
cannabis
F 13 Psykiskstörning och
beteendestörning orsakad av
sedativa hypnotika
-Riskbruk, droger alkohol mm
-Alkoholproblem
-Läkemedelsberoende
-Narkomani
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Beskrivning
5(7)
Dokumentnamn: Diagnossättning i PMO - Lathund, Psykosocial - och Beroendeverksamhet,
Division Primärvård
Dokument ID: 09-103626
Giltigt t.o.m.: 2016-10-26
Revisionsnr: AK1
Symptom/ Diagnosgrupp
Aktuella diagnoser PMO
F 14 Psykiskstörning och
beteendestörning orsakad av
kokain
F41.9 Ångesttillstånd
ospecificerad
G47 Sömnstörning Ospecificerad
Alternativ Diagnos
F19.1 Psykiska störningar och
beteendestörningar orsakade av
flera droger i kombination och av
andra psykoaktiva substanser,
skadligt bruk
F19.2 1 Psykiska störningar och
beteendestörningar orsakade av
flera droger i kombination och av
andra psykoaktiva substanser,
beroendesyndrom
Exempel
-Narkomani
-Drogmissbruk
-Drogberoende
F63.0 Spelberoende
F10.3 Psykiska störningar och
beteendestörningar orsakade av
alkohol, abstinens
- Alkoholabstinens
F10.0 Psykiska störningar och
beteendestörningar orsakade av
alkohol, akut intoxikation
-Alkoholberusning
F10.2x Alkoholberoende syndrom,
ospecificerad
F10.1 Psykiska störningar och
beteendestörningar orsakade av
alkohol, skadligt bruk
- Alkohol missbruk
F10.2 Psykiska störningar och
beteendestörningar orsakade av
alkohol, beroendesyndrom
- Kronisk alkoholism
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Beskrivning
6(7)
Dokumentnamn: Diagnossättning i PMO - Lathund, Psykosocial - och Beroendeverksamhet,
Division Primärvård
Dokument ID: 09-103626
Giltigt t.o.m.: 2016-10-26
Revisionsnr: AK1
Symptom/ Diagnosgrupp
Aktuella diagnoser PMO
F29.9 Ospecificerad, icke organisk,
psykos
Exempel
- Psykos
F32.9 Depression ospecificerad
Z72.1 Alkoholbruk
Psykosocial personal - Hjälpmedel vid
diagnossättning:
Skattningsskalor som kan användas för att sätta diagnos:
 EPDS - Edinburg Postnatal Depression Scale
 HAD – Hospital Anxiety and Depression Scale
 MADRs – Montgomery Åsberg Depression Rating Scale
 SCL 90 – Symptoms Checklista
 MINI Kid – Mini Internationall Nevropsykiatrisk Intervju för barn
 C-GAS – Children´s Global Assessment Scale
 SDQ The Strenghts and Difficultes Questionaire
 Kiddie-SADS Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for
School Aged Children
 MINI - Mini Internationall Nevropsykiatrisk Intervju
 AUDIT- Alcohol use Disorders Identification Test
 DUDIT Drug use Disorders Identification Test
 WPPSI-IV - Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence –
Fourth Edition
 WISC-IV - Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition
 Merrill – Palmer Scale of Development
 VMI Test of Visual –Motor Integation
 WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children
 Griffiths – Griffiths Mental Development Scale
 CY- BOCS - Children´s Yale – Brown Obsessive- Compulsive Scale –
Parent Report
 BDI –II – Becks Depression Inventory – Second Edition
 BAI – Becks Anxiety Inventory
 Becksungdomsskalor – självskattningsskalor för bedömning av emotionell
och social problematik hos barn och ungdomar
 PHQ-9 Depressionsenkät
 ARSR – Adult ADHD Self- Report Scale
 Skattningsskalor Autism
 CDI - Children’s Depression Inventory
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Beskrivning
7(7)
Dokumentnamn: Diagnossättning i PMO - Lathund, Psykosocial - och Beroendeverksamhet,
Division Primärvård
Dokument ID: 09-103626
Giltigt t.o.m.: 2016-10-26
Revisionsnr: AK1
Beroendesjuksköterskor- Hjälpmedel vid
diagnossättning:








Anamnes
AUDIT- Alcohol use Disorders Identification Test
DUDIT Drug use Disorders Identification Test
Drogtester
Biologiska prover
ADDIS - Alkohol Drog Diagnos Instrument
CIWA-ar
MINI - Mini Internationall Nevropsykiatrisk Intervju
Dokumentinformation:
Eva Edin, Psykolog Barn och Familjehälsa
Linnea Holm Larsson, Psykolog Ungdomsmottagningen Familjehälsa
Annie Johansson, Kurator Storvik Din Hälsocentral
Charlotte Agnevik Jonsson, Yrkessamordnare
Katarina Hermansson, Medicinskrådgivare Beroendeläkare
Annica Olofsson Axner, Kvalitetsamordnare Familjehälsa
Diagnoskoderna granskade av Gunilla Slitberg Lindqvist, Samordnare
Diagnoskoderna är förankrade hos Börje Svensson, Chefsläkare
Vårdenhetschefer inom Familjehälsa och Verksamhetschefer, Division
Primärvård.
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards