Likabehandlingsplan Magelungens grundskola Södertälje

advertisement
Likabehandlingsplan
Magelungens grundskola Södertälje
Att främja likabehandling och
förebygga diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling
2014-2015
1
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Grundskola
Ansvariga för planen
Ansvariga för planen är den personal som ingår i likabehandlingsgruppen, det vill säga
rektor Christina Lindqvist, lärare Besa Uka, Sofia Moghtadai.
Vår vision
Magelungens Behandlings Center och Magelungens grundskola Södertälje, präglas av
respekt för människors lika värde och verksamheten tar avstånd från alla tendenser till
trakasserier och annat kränkande bemötande.
Skolan ska vara trygg för våra elever på Magelungens grundskola Södertälje och fri från
diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Eleven ska bemötas med
respekt och verksamheten ska vara en trygg miljö där alla insatser ska utgå från varje
elevs unika behov och förutsättningar samt med deras bästa i fokus. Etniska, religiösa
och kulturella intressen ska så långt som möjligt tillgodoses.
Utgångspunkten är en humanistisk människosyn som baseras på antagandet att alla
människor ska behandlas med respekt och att alla har lika värde oavsett ålder, kön,
sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung. Den humanistiska människosynen
utgår ifrån att människan är social, förändrings- och utvecklingsbar och hon kan ta
ansvar för sitt liv och sina gärningar.
Planen gäller från 2014-08-20
Planen gäller till 2015-09-30
Elevernas delaktighet
Eleverna har under våren 2014 fyllt i varsin trivsel och trygghetsenkät. Enkäten syftar till
att undersöka om eleverna känner sig trygga i skolan samt om personalens arbete bidrar
till att motverka mobbning.
Varje vecka har eleverna så kallade klassråd/Vi-möten (kan jämföras med elevråd). En
stående punkt under Klassråden/Vi-möten är trivsel och stämning i gruppen. Eleverna
ges möjlighet att uttrycka sådant som de anser borde förbättras angående regler,
strukturer och bemötande.
Varje elev har regelbundna Mentorsamta/Mål- och medelsamtal med sin
lärare/samordnare där trivseln och trygghet diskuteras. Eleven ges möjligheten att
uttrycka på vilket sätt Magelungens grundskola i Södertälje kan bemöta hans/hennes
unika behov och förutsättningar.
Personalen i skolan avsätter tid där elever och personal kommer att diskutera
likabehandlingsplanen tillsammans.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Vid veckovis rapportering ges vårdnadshavarna möjligheten att ta upp trivsel och
trygghet. Vårdnadshavarnas tankar och åsikter delges likabehandlingsgruppen.
Vårdnadshavarna ges möjligheten att lämna synpunkter angående likabehandlingsplanen
innan den börjar gälla.
När en ny elev börjar i skolan delges eleven och hans/hennes vårdnadshavare den
befintliga likabehandlingsplanen och vid varje termins start.
Personalens delaktighet
2
Representanter från likabehandlingsgruppen lyssnar in personalens tankar om trivsel och
trygghet vid arbetsplatsmöten.
Likabehandlingsgruppen träffas regelbundet under terminens gång. Representanterna
från varje enhet diskuterar hur planen följs och ansvarar för återkoppling till sin
arbetsgrupp.
Personalen i skolan delges likabehandlingsplanen och ges möjlighet att lämna synpunkter
innan planen börjar gälla.
Förankring av planen
Personalen i skolan ansvarar för att eleverna får tillfälle att ta del av
likabehandlingsplanen. Eleverna ges även möjligheten att diskutera hur planen kommer
att tillämpas i praktiken.
Mentorerna ansvarar för att vårdnadshavarna delges likabehandlingsplanen och
informerar om att planen även finns tillgänglig på skolans webbplats.
Varje enskild personal delges likabehandlingsplanen. En gemensam genomgång av
planen sker med hela personalgruppen vid ett arbetsplatsmöte.
Alla nya elever, deras vårdnadshavare och nyanställda informeras om
likabehandlingsplanen när de börjar på Magelungens grundskola i Södertälje.
Handlingsplan:
1. Rektor läser först igenom den gamla likabehandlingsplanen och utvärderar arbetet
som gjorts under läsåret.
2. Planeringsdag innan terminsstart med all personal.
3. Ett tillfälle där elever och personal arbetar gemensamt med
likabehandlingsplanen.
4. Rektor reviderar likabehandlingsplanen.
5. Utskick till föräldrar för godkännande.
Resultat av elev och föräldraenkät
Elevenkäterna har besvarats av de elever som vid det tillfället var inskrivna i
Magelungens grundskola Södertälje. Resultatet av enkäterna visade att:
Grupp A:
Föräldraenkät K vt-14
Utvecklingssamtalet präglas av öppenhet, ger…
På utvecklingssamtalen får jag tyudliga besked om…
Det finns fungerande forum vid skolan där jag som…
Jag har fått information om skolans…
Jag blir väl bemött av personalen på skolan.
0
5
Övrigt:
3
1
4
3
2
2
1
3
4
5
6
7
8
-Skolan är helt bra.
-Den här skolan är jättebra och alla som jobbar här är jättesnälla tack vare ni! Trevlig
sommar.
Elevenkät K vt-14
Jag tycker att jag har inflytande på skolans verksamhet.
Jag tycket att jag har nytta (särskilt i framtiden) av det…
Jag känner mig trygg i min skola.
Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika…
I min skola är det så lugnt att jag får den arbetsro jag…
I min skola får jag vara med och bestämma hur jag ska…
0
5
4
1
3
2
2
3
4
5
6
1
Övrigt:
-Skolan är bra man ska vara stolt för att man har möjligheten att få hjälp och att man
har chansen att komma nån stans.
-Vi pratar mycket vad eleverna skulle vilja göra.
Grupp B:
Övrigt:
Är jättenöjd med skolans insatser och engagemang.
4
7
Övrigt:
De vuxna bryr sig om mig för mycket.
Förbättring/ Analys av resultat
(grupp A)
-
Vid skolavslutningen vt-14 hade vi 3st åk6, 2st åk 8 och 4st åk 9.
8 killar och 1 tjej.
Föräldraenkäten visar att vårdnadshavarna är mycket nöjda med verksamheten på
skolan.
Elevenkäten visar att eleverna känner starkt att de får det stöd de behöver, att
lärarna berättar om hur det går för dem i de olika ämnena samt att de känner att de
har eller kommer att få nytta av det de gör i skolan.
Den visar på trivsel, medvetande och inflytande för eleverna.
Det kommer även fram att vi behöver arbeta mer med självkänsla och trygghet då
det är någon/några elever som inte skattat det högt. Vår stora utmaning är att
fortsätta jobba med arbetsro där flera elever upplever att den inte är tillräcklig.
(grupp B)
-
5
Vid skolavslutningen vt-14 hade vi 1st åk7, 2st åk 8 och 5st åk 9.
6 killar och 2 tjejer.
Föräldraenkäten visar att större delen av vårdnadshavarna är mycket nöjda med
verksamheten på skolan. Vi har fått in några mittensvar på stöd, inflytande och
trygghet vilket vi får jobba vidare med.
Elevenkäten varierar stort med många höga svar samtidigt som det också finns låga
svar. Vi behöver främst arbeta mer med tydlighet i vad som krävs och hur det går
för eleven i de olika ämnena. Eleverna behöver få känna större delaktighet och
arbetsro i skolan.
-
eleverna känner starkt att de får det stöd de behöver, att lärarna berättar om hur
det går för dem i de olika ämnena samt att de känner att de har eller kommer att få
nytta av det de gör i skolan.
Den visar på trivsel, medvetande och inflytande för eleverna.
Det kommer även fram att vi behöver arbeta mer med självkänsla och trygghet då
det är någon/några elever som inte skattat det högt. Vår stora utmaning är att
fortsätta jobba med arbetsro där flera elever upplever att den inte är tillräcklig.
Årets plan ska utvärderas senast
2015-06-30
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
- För elever och deras vårdnadshavare: vid utvecklingssamtal, genom trivselenkät och
klassråd/föräldramöte.
- För personal: personalen får lämna sina synpunkter på APT- möten/lärarmöten.
- Likabehandlingsgruppen gör den slutgiltiga utvärderingen.
Eleverna, vårdnadshavarna och personalens synpunkter beaktas vid utvärderingen.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor samt likabehandlingsgruppen.
Övriga förbättringsområden
Personalgruppen har diskuterat elevernas språkbruk och vill lyfta fram frågan om hur
man kan arbeta mer förebyggande mot nedsättande språk och uttryck.
Främjande insatser
Namn
Likabehandling oavsett kön
Områden som berörs av insatsen
Kön och Könsidentitet eller könsuttryck
Mål och uppföljning
Ingen elev på Magelungens grundskola Södertälje ska känna sig utsatt för diskriminering
eller trakasserier på grund av sitt kön, könsidentitet eller användning av könsuttryck.
Eleverna ska ha kännedom om att flickor och pojkar har samma möjligheter, rättigheter
och skyldigheter.
Personalen skall vara ett gott föredöme i likabehandling av pojkar och flickor och arbeta
aktivt för att all verksamhet ska genomsyras av ett könsperspektiv. De beslut som fattas
kring varje elev ska ha tagit hänsyn till könsperspektivet.
Halvtidsutvärdering sker i december via klassråd och på en utvärderingsdag för
personalen. Utvärdering för hela aktiviteten sker på motsvarande sätt i juni.
Insats
6
Vid terminsutvärderingar reflekterar vi över hur våra värderingar om kön påverkar vår
bedömning av flickor och pojkars behov. Vidare reflekterar vi över hur utformningen av
vår verksamhet bidrar till att flickor och pojkar ges samma förutsättningar.
Vi arbetar för att få bort nedsättande sexualiserat språkbruk genom att elever och
personal kontinuerligt diskuterar språket som används på skolan. Vi är uppmärksamma
på språk, kroppsspråk, attityder och värderingar. Alla vuxna som arbetar i skolan har en
skyldighet att reagera och agera vid nedsättande språkbruk.
Vi uppmärksammar eleverna på och diskuterar könsroller och ideal som massmedia
förmedlar till oss, t.ex. genom veckotidningar, dokusåpor, reklam mm. Vi använder
vardagssituationer och gruppövningar för att hjälpa ungdomarna att hitta sin identitet
och öka sitt självförtroende.
Vi arbetar för att alla elever ska ges lika mycket utrymme att påverka valet av aktiviteter
på lektionerna. Vi reagerar på nedvärderande attityder kopplade till kön och prestationer
och utformar undervisningen så att denna främjar jämställdheten mellan könen.
Ansvarig
Hela personalgruppen vid Magelungens grundskola Södertälje.
Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela läsåret.
Namn
Likabehandling oavsett etnisk tillhörighet
Områden som berörs av insatsen
Etnisk tillhörighet
Mål och uppföljning
Alla elever på Magelungens grundskola i Södertälje skall oavsett etnisk eller kulturell
tillhörighet ha samma rättigheter och möjligheter. Samma gäller för elevernas
föräldrar/vårdnadshavare.
Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av etnisk
eller kulturell tillhörighet.
Halvtidsutvärdering sker i december via klassråd och APT/lärarträffar. Utvärdering för
hela aktiviteten sker på motsvarande sätt i juni.
Insats
Vi är uppmärksamma och reagerar på språk, attityder och värderingar som har en
nedvärderande ton mot individer eller grupper med en viss etnisk tillhörighet.
Personalen skall agera ett gott föredöme och förmedla en humanistisk människosyn som
handlar om alla människors lika värde. Personalen arbetar med att förmedla en respekt
för människors olikheter och ser dessa som något positivt och berikande i ett samhälle.
Vi är uppmärksamma på hur olika etniska grupper och kulturer beskrivs i media och i
läromedel. Vi granskar kritiskt sådant som kan anses vara generaliseringar och
fördomar.
Under SO- lektionerna kommer vi att upplysa eleverna om rasismens idéhistoria och hur
denna påverkar samhället idag.
Eleverna får genom värderingsövningar arbeta med att uppmärksamma egna
föreställningar om etnisk tillhörighet.
7
Under lektionerna kommer eleverna att arbeta med definitionen av begreppet respekt.
Eleverna kommer att genomföra övningar som syftar till att träna sig på att känna
stolthet över sig själv samtidigt som man respekterar andra.
Under enskilda samtal får eleverna möjligheten att uttrycka vad som är viktigt för
verksamheten att ta hänsyn till vad gäller elevens specifika traditioner/kulturella
ritualer.
Under uppföljningsmöten får elevernas föräldrar/ vårdnadshavare möjligheten att
uttrycka vad som är viktigt för verksamheten at ta hänsyn till vad gäller elevens specifika
traditioner/kulturella ritualer.
Vid behov anlitar skolan tolkar/översättare för att främja alla vårdnadshavare/föräldrars
deltagande i verksamheten.
Ansvarig
Personalen på Magelungens grundskola Södertälje.
Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela läsåret.
Namn
Likabehandling oavsett tro
Områden som berörs av insatsen
Religion eller annan trosuppfattning
Mål och uppföljning
Alla elever på Magelungens grundskola Södertälje oavsett religion eller annan
trosuppfattning ska ha samma rättigheter och möjligheter. Samma gäller för elevernas
föräldrar/vårdnadshavare.
Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av sin
religion eller annan trosuppfattning.
Eleverna ska ha kännedom om religionsfrihet och vad detta innebär.
Halvtidsutvärdering sker i december via klassråd och APT/lärarträff (arbetsplatsträff).
Utvärdering för hela aktiviteten sker på motsvarande sätt i juni.
Insats
Vi är uppmärksamma och reagerar på språk, attityder och värderingar som har en
nedvärderande ton mot individer eller grupper med en viss trosuppfattning.
Personalen skall agera som ett gott föredöme och förmedla en humanistisk människosyn
som handlar om alla människors lika värde. Personalen arbetar med att förmedla en
respekt för människors olikheter och ser dessa som något positivt och berikande i ett
samhälle.
Vi är uppmärksamma och på hur olika religioner och trosuppfattningar beskrivs i media
och i läromedel. Vi kritiskt granskar sådant som kan anses vara generaliseringar och
fördomar. Eleverna kommer att genomföra övningar som syftar till att träna sig på att
känna stolthet över sig själv samtidigt som man respekterar andra.
Under SO- lektionerna kommer eleverna att arbeta med definitionen av begreppet
8
religionsfrihet. Eleverna kommer att lära sig om olika religioner och trosuppfattningar.
Under enskilda samtal får eleverna möjligheten att uttrycka vad som är viktigt för
verksamheten att ta hänsyn till vad gäller elevens specifika trosuppfattning och dess
praktiserande.
Elever, föräldrar/ vårdnadshavare ges ständigt möjlighet till att uttrycka vad som är
viktigt för verksamheten att ta hänsyn till, vad gäller elevens specifika trosuppfattning
och dess praktiserande.
Ansvarig
Personalen MBC-skolan Södertälje
Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela läsåret
Namn
Likabehandling oavsett funktionsnedsättning
Områden som berörs av insatsen
Funktionsnedsättning
Mål och uppföljning
Alla elever på Magelungens grundskola Södertälje ska ha samma rättigheter och
möjligheter oavsett funktionsnedsättning.
Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av sin
funktionsnedsättning.
Halvtidsutvärdering sker i december via klassråd och lärarträff/APT (arbetsplatsträff).
Utvärdering för hela aktiviteten sker på motsvarande sätt i juni.
Insats
Vi är uppmärksamma och reagerar på språk, attityder och värderingar som har en
nedvärderande ton mot individer som har någon form av funktionsnedsättning.
Personalen skall agera som ett gott föredöme och förmedla en humanistisk människosyn
som handlar om alla människors lika värde. Personalen arbetar med att förmedla en
respekt för människors olikheter och ser dessa som något positivt och berikande i ett
samhälle.
Vi söker aktivt kunskaper om hur det är att leva med funktionshinder, till exempel genom
ett samarbete med skolhälsovården, landstingens barnhabilitering, BUP, socialtjänsten
och LSS.
Viss personal fördjupar sina kunskaper inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
genom att påbörja en utbildning inom ämnet. Den utbildade personalen utbildar i sin tur
övrig personal på verksamheten.
Personalen arbetar för att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolans
verksamhet genom att erbjuda hjälpmedel, oavsett funktionsnedsättning. Vid planering
av skolans verksamhet ska konsekvenserna för elever med olika funktionsnedsättning
beaktas.
Under enskilda samtal/ uppföljningsmöten får eleverna möjligheten att uttrycka vad som
är viktigt för verksamheten att ta hänsyn till vad gäller elevens specifika
funktionsnedsättning.
Under uppföljningsmöten får elevernas vårdnadshavare möjligheten att uttrycka vad som
9
är viktigt för verksamheten at ta hänsyn till vad gäller elevens specifika
funktionsnedsättning.
Ansvarig
All personal Magelungens grundskola Södertälje
Datum när det ska vara klart
Kontinuerligt under läsåret.
Namn
Likabehandling oavsett sexuell läggning
Områden som berörs av insatsen
Sexuell läggning
Mål och uppföljning
Alla elever på Magelungens grundskola Södertälje oavsett sexuell läggning, könsidentitet
eller familjebildning ska ha samma rättigheter och möjligheter.
Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av sexuell
läggning, könsidentitet eller familjebildning.
Halvtidsutvärdering sker i december via klassråd och lärarträff/ APT (arbetsplatsträff).
Utvärdering för hela aktiviteten sker på motsvarande sätt i juni.
Insats
Vi är uppmärksamma och reagerar på språk, attityder och värderingar som har en
nedvärderande ton mot individer som har en viss sexuell läggning, könsidentitet eller
familjebildning.
Personalen skall agera som ett gott föredöme och förmedla en humanistisk människosyn
som handlar om alla människors lika värde. Personalen arbetar med att förmedla en
respekt för människors olikheter och ser dessa som något positivt och berikande i ett
samhälle.
Vi är uppmärksamma på hur olika grupper beskrivs i media och i läromedel utifrån sin
sexuella läggning, könsidentitet eller familjebildning. Vi kritiskt granskar sådant som kan
anses vara generaliseringar och fördomar.
Vi ska arbeta för att personalen ska utbildas i hur man i undervisningen inkluderar
aspekterna homo-, bi- och transsexualitet (HBT).
Vi ska informera om olika sexuell läggning. När vi diskuterar frågor som sexualitet,
könsidentitet eller familjebildning ska information om homo-, bi- och transsexualitet ingå.
Ansvarig
Personalen på Magelungens grundskola Södertälje samt skolans likabehandlingsgrupp.
Datum när det ska vara klart
Arbetet pågår under hela läsåret
Namn
Likabehandling utan kränkningar
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling
10
Mål och uppföljning
Alla elever på Magelungens grundskola Södertälje ska bemötas med respekt.
Inga elever ska känna sig illa behandlade av andra i verksamheten.
Insats
Personalen skall agera som ett gott föredöme och bemöta alla med respekt. Personalen
skall aldrig tala illa om elever, föräldrar eller anställda och uppmanar eleverna att inte
heller göra det.
Vid de tillfällen då någon elev blivit illa behandlad är det viktigt att personalen samtalar
med eleverna och förklarar varför händelsen upplevts som kränkande för den som blivit
utsatt. All kränkning mot elever och personal skall meddelas rektor och
likabehandlingsgruppen.
Eleverna är delaktiga i utformningen av trivselregler på Magelungens grundskola
Södertälje.
Under enskilda samtal/utvecklingssamtal/uppföljningsmöten får eleverna möjligheten att
uttrycka hur de trivs i elevgruppen, om det upplever sig vara illa behandlade av elever
eller personal.
Under utvecklingssamtal/uppföljningsmöten får elevernas vårdnadshavare möjligheten,
att uttrycka hur de själva upplever sitt barns trivsel Magelungen Södertälje.
Under hela skoldagen ges eleverna möjligheten till att träna och utveckla sina sociala
förmågor och kommunikation, stärka sin identitet, bli mer medvetna om sig själva och
sin omgivning samt hur de påverkar och påverkas av sin omgivning mm. Vi diskuterar
bl.a. hur en bra kompis bör bete sig och hur vi vill att andra ska ta hänsyn och visa oss
respekt.
Ansvarig
Personalen på Magelungens grundskola Södertälje samt skolans likabehandlingsgrupp.
Datum när det ska vara klart
Kontinuerligt under hela läsåret
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Elev och föräldraenkät, klassråd, mentor/mål och medel samtal, föräldramöte,
utvärderingsdag för personal.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.
Hur eleverna involveras i kartläggningen
Elevenkät, klassråd, mentor/mål och medel samtal.
Hur föräldrar involveras i kartläggningen
Föräldraenkät, föräldramöte, föräldrasamtal veckovis.
Hur personalen involveras i kartläggningen
Elev och föräldraenkät, klassråd, mentor/mål och medel samtal, föräldramöte,
utvärderingsdag för personal.
11
Resultat och analys
Terminsvis.
Förebyggande åtgärder
Namn
Arbeta förebyggande för att motverka kränkande behandling
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Alla elever på grundskolan i Södertälje ska bemötas med respekt.
Inga elever ska känna sig illa behandlade av andra elever eller personal.
Åtgärd
Under hela skoldagen ges eleverna möjlighet att träna på och utveckla sina sociala
förmågor. Vi kommer att arbeta med övningar som stärker elevernas kommunikation
med varandra och medvetandegör eleverna om deras egna känslor. Vi kommer att prata
om hur eleverna påverkas av och påverkar sin omgivning. Vi kommer att ta upp olika
teman som handlar om respekt och hänsyn samt demokratifrågor.
Samordnare och lärare kommer att finnas tillgänglig för eleverna och finnas med på
rasterna. Personal som finns på plats kommer att stötta och vägleda eleverna i god
kommunikation och respektfullt bemötande. Personalen kommer att agera som ett gott
föredöme i god kommunikation och ett respektfullt bemötande under alla aktiviteter i
verksamheten.
Ansvariga:
Lärare och samordnare som finns på plats.
Motivera åtgärd
Personalens uppfattning är att kränkande behandling ofta har ett samband till
konfliktsituationer som elever hamnar i. Eleverna behöver arbeta med sina sociala
förmågor och sin kommunikation för att kunna samspela på ett respektfullt sätt. Eleverna
behöver stöd i konfliktsituationer som kan uppstå och vägledning i hur de gemensamt
kan finna lösningar på olika situationer.
Ansvarig
All personal på Magelungens grundskolan Södertälje.
Datum när det ska vara klart
Kontinuerligt under hela läsåret
Rutiner för akuta situationer
Policy
På Magelungens grundskola Södertälje råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande
behandling.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Magelungens grundskola Södertälje präglas av personaltät miljö vilket innebär att det
alltid finns en eller fler vuxna i närheten under elevernas samtliga aktiviteter.
Personal finns med eleverna på rasterna, uppmärksammar och reagerar på sådant som
kan uppfattas som kränkande behandling. Personal som finns på plats vägleder och
12
stöttar eleverna i deras kommunikation och konfliktlösning. Genom spegling hjälper vi
eleverna att öka deras förståelse för hur de påverkar sin omgivning. Vi lyfter också och
förstärker önskvärt beteende som eleverna uppvisar i samspel med sin omgivning.
Under enskilda samtal får eleverna möjligheten att uttrycka hur de trivs i elevgruppen,
om det upplever sig vara illa behandlade av elever eller personal.
Personalen har tät kontakt med elevernas vårdnadshavare och inhämtar deras tankar
kring hur de uppfattar att deras barn trivs på Magelungens grundskola Södertälje.
Vårdnadshavarna kontaktas minst en gång i veckan. Vid behov gör man upp en
överenskommelse om tätare kontakt.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
Varje elev har en ansvarig mentor/samordnare som eleven kan vända sig till. Varje vecka
har eleven ett enskilt samtal där eleven får utrymme att uttrycka hur hon/han trivs på
Magelungens grundskola Södertälje. Vi strävar efter att skapa ett förtroendeklimat som
resulterar i att eleven vågar vända sig till all personal.
Föräldrarna/vårdnadshavarna kan vända sig till personal som arbetar kring deras barn.
Föräldrarna/vårdnadshavarna kan begära ett möte om de misstänker att deras barn
behandlas illa av andra elever eller personal.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks
All personal som ser eller misstänker att en elev utsätts för kränkande behandling är
skyldig att uppmärksamma, reagera på och stoppa handlingen.
Det är den utsatte eleven som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande.
Personal som får kännedom om en kränkning ska ta kontakt med den elev som är utsatt.
Den vuxne ska vara tydlig och visa att kränkningar är fel och oacceptabla.
Vid mindre allvarliga incidenter ska personalen sträva efter att lösa situationen på plats i
den mån det är möjligt. Detta genom vägledning och stöttning i önskad kommunikation
och konfliktlösning mellan parterna. Det är viktigt att den som blivit utsatt kan intyga att
han/hon känner sig trygg igen och att bägge parter kan återgå till en samvaro som är fri
från kränkningar.
Vid allvarligare incidenter och incidenter med risk för konfliktupptrappning ska
personalen stoppa handlingen och om så möjligt gå undan med de inblandade för att
samtala om det som hänt. Parterna ska separeras åt och samtala med varsin personal.
Kan man inte lösa situationen på plats, bestämmer man en tid och plats för ett möte.
Beroende på problemets allvar, vilka som var inblandade och var incidenten skett gör
likabehandlingsgruppen och rektorn en bedömning av vilka som ska delta i mötet och om
det krävs att föräldrarna/vårdnadshavarna tillkallas eller endast underrättas. Bedömning
görs också kring vem som ska hålla i mötet.
Utifrån mötet bestäms om och i så fall hur man ska gå vidare. I vissa fall kan det
behövas fler träffar och/eller individuella samtal med ansvarig samordnare/mentor. I
vissa fall kan det behövas ett arbete där familjen är delaktig.
Bedömer rektorn att den elev som kränkt inte är redo för att möta den utsatte och/eller
att säkerhetsaspekten kräver det, kan skolundervisningen/aktiviteten förläggas till en
annan lokal/plats. Detta görs i samråd med föräldrarna/vårdnadshavarna. Eleven som
har kränkt en annan elev skall få vägledning i hur han/hon kan hantera situationen och
arbeta fram egna strategier för liknande situationer. Den som har kränkts ska få
stödjande samtal för att påbörja bearbetningen av händelsen. Ett möte planeras för att
bestämma hur man ska gå vidare.
13
Allvarligare incidenter kan föranleda en polisanmälan och att socialtjänsten kontaktas.
Observera att det finns tillfällen då skolan har anmälningsplikt. Polis och socialtjänst kan
också rådfrågas i ärenden. Representanter för skolan bör alltid närvara vid rättegångar
gällande brott på skolan.
Den som får kännedom om kränkande behandling kan kontakta likabehandlingsgruppen
som utifrån sin kompetens kan ge råd, stöd och vägledning.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
All personal som ser eller misstänker att en elev utsätts för kränkande behandling av en
personal är skyldig att uppmärksamma, reagera på och stoppa handlingen.
Den som uppmärksammat händelsen kontaktar ansvarig chef samma dag. Elevens
föräldrar/vårdnadshavare kontaktas också samma dag. Ansvarig chef/rektor bedömer
hur man skall gå vidare i frågan. Bedömningen görs om arbetsrättsliga åtgärder bör
vidtas.
Rutiner för uppföljning
Händelsen följs upp enskilt med eleverna av deras samordnare/mentor, för att se om
problemet upphört. Om problemet inte upphört bedömer likabehandlingsgruppen hur
man skall gå vidare i frågan.
Finns det ett allmänt intresse att ta upp problematiken med hela elevgruppen kommer
detta att lyftas på Vi-möten/klassråden. Problematiken kan också lyftas in som tema på
lektionerna inom närmaste tiden.
Föranleder händelser att verksamheten behöver se över sina rutiner kommer detta ske
så snart som möjligt på ett APT.
Rutiner för dokumentation
Personal som fått informationen eller bevittnat kränkningen dokumenterar incidenten på
en särskild blankett (avvikelserapport). Personalen beskriver vad som har hänt samt
vilka åtgärder som vidtagits. Dokumentet delges sedan rektor och huvudman.
Ansvarsförhållande
Personal som får kännedom om kränkning ansvarar för att den som känner sig kränkt får
berätta sin version. Den personalen är också ansvarig för att likabehandlingsgruppen och
vårdnadshavare kontaktas. Åtgärder utformas av likabehandlingsgruppen i samråd med
de berörda. Likabehandlingsgruppen ansvarar också för att varje fall dokumenteras, följs
upp och får ett tydligt avslut.
Christina Lindqvist
Rektor
Bilaga 1
14
Diskrimineringslagen trädde i kraft 2009.
FAKTA OM DEN NYA LAGEN
SJU OLIKA DISKRIMINERINGSGRUNDER
Den nya lagen ska motverka diskriminering på grund av:
- kön
- könsöverskridande identitet eller uttryck
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- funktionshinder
- sexuell läggning
- ålder.
DISKRIMINERINGSFÖRBUDENS OMFATTNING
Diskrimineringslagen innehåller diskrimineringsförbud som gäller:
- arbetslivet
- utbildningsverksamhet
- arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag
- start eller bedrivande av näringsverksamhet
- yrkesbehörighet
- medlemskap i vissa organisationer
- varor, tjänster och bostäder
- allmän sammankomst och offentlig tillställning
- hälso- och sjukvården
- socialtjänsten
- socialförsäkringen
- arbetslöshetsförsäkringen
- studiestöd
- värnplikt och civilplikt
- offentlig anställning.
Förbudet mot diskriminering inom dessa områden gäller för samtliga diskrimineringsgrunder
utom ålder, som omfattar områdena arbetslivet, utbildningsverksamhet,
arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag, start eller
bedrivande av näringsverksamhet, yrkesbehörighet och medlemskap i vissa organisationer
15
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards