Webbutbildning Psykosociala insatser för

advertisement
Webbutbildning Psykosociala insatser för schizofreni
– checklista för samtliga kapitel och avsnitt
Du kan genomföra webbutbildningen om psykosociala insatser i din
egen takt och gå igenom kapitlen och de olika avsnitten i valfri ordning.
Som stöd för att veta vad du har gått igenom kan du skriva ut och bocka
av de olika avsnitten i den här checklistan.
Du kan se hur stor del av utbildningen du gått igenom under fliken
Utbildningsstatus. Samtliga kapitel och avsnitt motsvarar tillsammans 90
procent av utbildningen. När du deltagit i utvärderingen är utbildningen
genomförd till 100 procent och du kan skriva ut ditt kursintyg.
Kapitel och avsnitt
Klar
Introduktion
Nationella riktlinjer
Individen i fokus
Förutsättningar



Åtgärder
Modell för delat beslutsfattande
Intensiv case management enligt ACT-modellen
IPT-k – integrerad psykologisk terapi – kognitiv träning
Ett självständigt liv, ESL – social färdighetsträning
Bostad först
Specifikt anpassat stöd i ordinärt boende
Bostad med särskild service och specifikt anpassat stöd
Sjukdomshantering och återhämtning enligt IMR-modellen
Kognitiv beteendeterapi, KBT
Sysselsättning, dagliga aktiviteter
Individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen
Familjeinterventioner












Nytta för individen
Individen i fokus
Samordnad individuell plan
Fallbeskrivningar



Evidensbaserad praktik
Evidensbaserad praktik
Fem grundsteg
Om vetenskapligt stöd saknas
Systematisk uppföljning




Kapitel och avsnitt
Klar
Implementering
Fyra faser
Framgångsfaktorer
Utmaningar
Viktigt att samverka
Verksamheter berättar





Så kommer ni igång
Stöd och handledning
Fördjupning


Download