Ordlista hematologi

advertisement
Term
Accelererad fas
Aferes
AIHA
ALL
Allogen
Allo-transplantation
Alopeci
AML
Amyloidos
Anamnes
ANC
Anemi
Antiemetisk
Antigen
Antikropp
APL
Aplastisk
Ascites
ASCT
Aspergillus
Aspirat
Asymtomatisk
Autoimmunitet
Autolog
Backflöde
Basofil
Basofil
B-cell
Bcr-abl
Förklaring
Kronisk myeloisk leukemi förvärrad
Ta bort något (plasma, leukocyter, stamceller)
autoimmun hemolytisk anemi
Akut lymfatisk leukemi
från någon annan
Allogen transplantation
Håravfall
Akut myeloisk leukemi
Sjuklig inlagring av speciell äggvita
Sjukhistoria
B-neutrofiler, en undergrupp av vita blodkroppar
Blodbrist
förhindrar illamående/kräkning
Struktur på cellytan
Protein mot antigen, som immunsystemet producerar
Akut promyelocytleukemi
Vävnadsbrist, låg cellhalt; inga eller få blodproducerande celler i benmärgen
Vätska i buken, kring tarmarna
Autolog stamcellstransplantation
typ av svamp
Celler sugs ut
Saknar symtom
Immunförsvaret riktas mot egen vävnad
från en själv
Att blod kan rinna ur en droppslang (kontrolleras alltid innan man ger dropp)
Typ av vit blodkropp
Myelocyt med små kroppar med basiskt pH
typ av lymfocyt
kromosomskada som ökar celldelning vid KML
Grupp/Team
MPN
BMT
ALT
ALT
BMT
BMT
Allmänt
ALT
PCT
Allmänt
Blodprov
ALT
Omvårdnad
Allmänt
Allmänt
ALT
Allmänt
Allmänt
BMT
Infektion
Blodprov
Allmänt
Allmänt
BMT
Omvårdnad
Allmänt
MPN
Lymf
MPN
Behandlingsplan
Bennedbrytning
B-EPK
Bestrålade blodprodukter
B-glukos
Bindväv
Biobank
Biopsera
Biopsi
Blast
Blodcancer
Blodtappning
B-LPK
BMI
BMT
B-symtom
BTK
B-TPK
Bulkig sjukdom
Burkitt´s leukemi
Burkitt´s lymfom
Bältros
Canceranmälan
Candida
CAR-T celler
Cellgift
Cerebrospinalvätska
Chimerismanalys
Cirrhos
CNS-profylax
Preliminär plan över behandling av blodcancersjukdom
friskt ben bryts ned, kallas också osteolys
halten av röda blodkroppar i blodet
Enheter (påsar) med röda blodkroppar eller trombocyter som strålbehandlats
Blodsocker
Vävnad utan vanliga celler
Förvaringsplats för vävnadsprover
Ta ut fast material med grov nål eller via operation
Prov som består av sammanhållen vävnad
Omogen blodkropp
Cancer i blodbildande eller lymfatisk vävnad
Åderlåtning, kallas även venesectio
Halten av vita blodkroppar i blodet
body mass index
benmärgs- eller stamcellstransplantation
Feber, viktminskning eller nattsvett pga cancer
Bruton´s tyrosin-kinas
Halten av trombocyter i blodet
Lymfomknuta som är > 10 cm stor (eng. "bulky disease)
ovanlig form av ALL
ovanlig form av aggressivt lymfom
Utslag begränsade till ett område orsakat av Herpes zoster
Registrering i Socialstyrelsens cancerregister vid diagnos
typ av svamp
T-celler som modifierats på laboratoriet med hjälp av virus
medicin som hämmar celldelning, se cytostatika
ryggmärgsvätska
bestämning av förhållandet givare-mottagare i blod/benmärg
skrumpning (fr.a. av levern)
Förebyggande cellgifter till centrala nervsystemet
Allmänt
PCT
Blodprov
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Blodprov
Allmänt
Blodprov
Allmänt
Allmänt
MPN
Blodprov
Omvårdnad
BMT
Allmänt
Allmänt
Blodprov
Lymf
ALT
Lymf
Infektion
RCC
Infektion
Allmänt
Allmänt
Allmänt
BMT
Allmänt
Allmänt
CR
CRP
Cru
CT
CVK
Cytogenetik
Cytologi
Cytostatika
DAT
Datortomografi
Diff, differentialräkning
Differentiera
DLBCL
DNA
Donator
DT
Dubbel-blind
Dysplasi
Elektrofores, elfores
Elstatus
Emesis
Endogen
Endoskopi
Enteral
Eosinofil
Eosinofil
EPN
EPO
Erysipelas
Erytrocyt
Komplett remission
snabbsänka
Komplett remission osäkert, kvarvarande små förändringar (ärr?)
Datortomografi, skiktröntgen
Central venkateter
Undersökning av kromosomer
analys av celler i lösning
Cellgift
direkt agglutinationstest för röda blodkroppar
Skiktröntgen
Analys av olika sorters vita blodkroppar
Celler som mognar till färdiga celler
diffust storcelligt B-cellslymfom
Arvsmassan i kromosomerna
Givare
Datortomografi, skiktröntgen
Varken prövare eller patient vet om patienten får aktiv substans eller placebo
Avvikande celler, ej cancerceller
Analys av blodäggvitor
S-Na, S-K, S-Ca, S-kreatinin
att kräkas
Inifrån en själv
Undersökning av organ med slang
Via tarmen
Typ av vit blodkropp
Myelocyt med små kroppar som tar upp färgämnet eosin
Etikprövningsnämnd
erytropoetin, stimulerar bildningen av röda blodkroppar
Infektion i huden, "rosfeber"
Röd blodkropp
Allmänt
Blodprov
Lymf
Bild
Omvårdnad
Allmänt
Allmänt
Allmänt
ALT
Bild
Blodprov
Allmänt
Lymf
Allmänt
BMT
Bild
Studie
Allmänt
Blodprov
Allmänt
Omvårdnad
Allmänt
Allmänt
Omvårdnad
Allmänt
MPN
Studie
Allmänt
Infektion
Allmänt
Erytropoetin
Essentiell trombocytemi
Etikpövning
Exogen
Experimentell behandling
Extirpationsbiopsi
Extranodal
Extravasering
Fanconis anemi
Fas-1 studie
Fas-2 studie
Fas-3 studie
Fatigue
Ferritin
Fertilitet
F-Hb
Fibros
FL
FLIPI
Flödescytometri
Gastroskopi
G-CSF
Glossit
Glukos
GM-CSF
Granula
Granulerad
GVH
GVL
Hb
protein som stimulerar blodbildning
sjukdom med ökad bildning av trombocyter
Prövning av etiska frågor i en studie
Utifrån
Behandling som inte är standardbehandling
Skära bort ett helt organ eller t.ex. lymfkörtel för PAD
Finn i vävnad utanför lymfkörtlar (vanligen benmärg)
Läkemedel som ges intravenöst hamnar utanför blodkärlet i vävnaden
Sällsynt ärftlig aplastisk anemi
Tidig läkemedelsstudie av effekt och biverkningar
Läkemedelsstudie av effekt på sjuka
Större studie för att jämföra med standardbehandling eller placebo
Trötthet vid cancer, som ej går över med vila
Ämne som indikerar kroppens järninnehåll
Fruktsamhet, förmåga att skaffa barn
Feces-Hb, prov för att påvisa blod i avföringen
Ökning av bindväv
Follikulärt lymfom
System för att bedöma prognos vid follikulära lymfom
Analys av celler i blod eller annan lösning
Undersökning av magsäcken med endoskopi
granulocyt-koloni-stimulerande faktor, stimulerar bildning av neutrofiler
Inflammation på tungan
Socker
granulocyt-makrofag stimulerande faktor, ökar bildning av neutrofiler och makrofager
Små kroppar i cytplasman på celler
Innehåller granula
Graft versus host-reaktion (transplantat mot värd)
Graft versus lymfom eller leukemi (transplantat mot sjukdomen)
Blodvärde
ALT
MPN
Studie
Allmänt
Studie
Allmänt
Lymf
Omvårdnad
ALT
Studie
Studie
Studie
Allmänt
ALT
Allmänt
Blodprov
Allmänt
Lymf
Lymf
Blodprov
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Allmänt
MPN
MPN
BMT
BMT
Blodprov
HCL
HD
Hematuri
Hemokromatos
Hemolys
Hemosideros
Hepar
Hepatit
hepatomegali
Herpes zoster
HL
HLA
HLA-kompatibel
HLA-typning
Hysterektomi
Hög-emetogen
IAT
ICD-10
In vitro
In vivo
INCA
Incidens
Indolent (lymfom)
Informerat samtycke
IPI
Isotop
ITP
Järnpaket
Järnpaket
KAD
Hårcellsleukemi
Högdos
blod i urinen
Sjuklig inlagring av järn från kosten
röda blodkroppar försvinner för snabbt
Sjuklig inlagring av järn via blodtransfusioner
latin för levern
Leverinfektion
leverförstoring
Bältros-virus
Hodgkin´s lymfom
Humant leukocytantigen
Överensstämmande HLA-typ hos två personer
Genotypning för klass I (ABC) eller klass II (DR,DQ,DP)
Operera bort livmodern
Stor risk att orsaka illamående/kräkning
indirekt agglutinationstest för röda blodkroppar
Klassifikation av diagnoser i journaler
"i glaset" dvs i system utanför patientens kropp
"I livet" dvs i patientens kropp
Databasen för hematologiska kvalitetsregister
Årligt insjuknande i en viss diagnos (anges ofta som fall/100 000 invånare/år)
icke-aggressivt (lymfom)
Dokument patienter som skall gå in i studier skriver på
System för att bedöma prognos vid lymfom (International prognostic index)
Atom med annan atomvikt än det vanliga (ofta radioaktiv)
immunologisk trombocytopeni
Analys av S-Fe, S-TIBC, S-ferritin och S-sTfR
Prover för att bedöma järnstatus
Kvarliggande urinkateter
Lymf
Allmänt
Allmänt
MPN
ALT
ALT
Allmänt
Infektion
Allmänt
Infektion
Lymf
BMT
BMT
BMT
Operation
Omvårdnad
ALT
RCC
Allmänt
Allmänt
RCC
Studie
Lymf
Studie
Lymf
Bild
MPN
Blodprov
Blodprov
Omvårdnad
Kelatbehandling
KLL
KML
KMML
KNS
Kontaktsjuksköterska
Kontrastmedel
Kontrollerad studie
Krom-EDTA
Kroppsyta
Kryopreservera
Kurativ behandling
Kvalitetsregister
LabBest-CR
Laparoskopi
LD
Ledtid
Leukocyt
Leverstatus
Lien
Likvor (cerebrospinalis)
Livskvalitet
LP
LPL
Lumbalpunktion
Lymfocyt
MALT-lymfom
MCL
MCV
MDS
Sätt att få ut överskottsjärn ur kroppen
Kronisk lymfatisk leukemi
Kronisk myeloisk leukemi
kronisk myelomonocytär leukemi
koagulasnegativ streptokock (typ av bakterie)
Namngiven sköterska som skall lotsa patienten igenom vården
Medel som ges intravenöst eller direkt till mage/tarm vid bildframställning
Studie med kontrollgrupp (som t.ex. får standardbehandling)
Sätt att mäta njurfunktion
Ges i kvadratmeter, används till att dosera cytostatika
Spara i infryst tillstånd
Behandling där målsättningen är att bota patienten
Register över patienter med diagnos och kliniska uppgifter
Namnet på systemet för provbeställning och svar på Sahlgrenska
Titthålsoperation av fr.a. buken
Laktatdehydrogenas
Antal dagar mellan åtgärder, t.ex. remissdatum till nybesök
Vit blodkropp
ASAT,ALAT,ALP och Bil, ibland GT.
latin för mjälten
ryggmärgsvätska
Hur patienten mår. Olika system finns för att registrera detta strukturerat
Lumbalpunktion
Lymfoplasmocytärt lymfom
stick i ryggen för att få ut ryggmärgsvätska
Typ av vit blodkropp
Lymfomtyp i anslutning till slemhinnor (t.ex. i magsäcken)
mantelcellslymfom
Medelstorlek erytrocyter
Myelodysplastiskt syndrom
ALT
Lymf
MPN
ALT
Infektion
Omvårdnad
Bild
Studie
Klin Fys
Allmänt
Allmänt
Allmänt
RCC
Allmänt
Operation
Blodprov
RCC
Allmänt
Blodprov
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Lymf
Allmänt
Allmänt
Lymf
Lymf
Blodprov
ALT
MDT-konferens
Mediastinoskopi
Melior
Meningit
Metabolism
MGUS
MIPI, MIPI-B
Mismatch
M-komponent
Mobiliseringsbehandling
Monoklonal gammopati
Mortalitet
MR
Mukosit
Myelocyt
Myelofibros
Myelom
Myeloproliferativ
MZL
Nasopharynxodling
Neurogen smärta
Neuropati
Neutrofil
Neutropen feber
NHL
Nociceptiv smärta
Nodal
Non-Hodgkin-lymfom
Omvårdnad
Osteolys
Multidisciplinär behandlingskonferens
Operation för att undersöka mediastinum (området mellan lungorna)
Namnet på datajournalsystemet i Västra Götaland
Hjärnhinneinflammation
Ämnesomsättning
Monklonal gammopati av oklar signifikans
System för att bedöma prognos vid mantelcellslymfom
Icke-HLA-kompatibel
Ökning av en specifik äggvita (IgG, IgA, IgM).
Behandling före skörd av stamceller
M-komponent
Dödlighet
Magnetkamera (ej röntgen)
Inflammation i slemhinna (vanligen munhåla/svalg)
Typ av vit blodkropp
sjukdom med fibros i benmärgen
Blodcancer utgående fr plasmaceller
Kronisk blodsjukdom med okontrollerad ökning av blodkroppar
Marginalzonslymfom
Odlingsprov från näshåla och övre svalg
Smärta som kommer från skadad/påverkad nerv (ofta fortledd)
Skada på nerver
Typ av vit blodkropp
Feber som uppstår när man har låga vita blodkroppar
non-Hodgkin´s lymfom
Smärta som kommer från skadad vävnad
Finns i lymfkörtel
NHL, typ av lymfom; indelas i T- och B-cellslymfom
Behandling av patienten utöver medicinska åtgärder
se bennedbrytnnig
Allmänt
Operation
Allmänt
Infektion
Allmänt
PCT
Lymf
BMT
PCT
BMT
PCT
Allmänt
Bild
Omvårdnad
MPN
MPN
PCT
MPN
Lymf
Allmänt
Omvårdnad
Allmänt
Allmänt
Infektion
Lymf
Omvårdnad
Lymf
Lymf
Omvårdnad
PCT
Osteolytisk destruktion
PAD
PAL
Palliativ
Parenteral
Patientinformation
Patologi
PCR-analys
PD
PEG
Performance status
Perniciosa
PET
Petechier
Philadelphiakromosom
PICC-line
Placebo
Placeboeffekt
Plasma
Plasmacell
Plasmaferes
Plasmocytom
Platåfas
Pleuratappning
Pleurodes
PLL
Pneumoni
PNH
Polycytemia vera
Polymorfnukleär
Defekt i benvävnad, ofta med fraktur (t.ex. ryggkotor), oftast orsakat av myelom
patologisk-anatomisk diagnos, analys av fast vävnadsprov
Patientansvarig läkare
Lindrande
Via blodkärl (oftast intravenöst)
Skriftligt dokument med information till patienter (oftast studier)
Läran om sjukliga förändringar i vävnader
påvisa genetiskt material (från tumör, virus,bakterier)
progredierande sjukdom
Sond in till magsäcken via bukhuden
Allmäntillstånd enligt olika system, t.ex. WHO/ECOG el Karnowsky
Perniciös (dödande) anemi med grav brist på vitamin B12
Speciell isotop-undersökning
små punktformiga blödningar i huden vid trombocytopeni
Kromosom som bildas vid translokation 11;22 vid KML
Intravenös slang som mynnar centralt
Icke verksam substans ("sockerpiller")
Effekt som uppstår vid behandling med placebo
Blod består av blodkroppar och plasma
Typ av vit blodkropp
Plasma separeras från blod
Tumör med (sjuka) plasmaceller
Sjukdomen under kontroll och stabil under längr tid
Tappa ur vätska från lungsäcken
Behandla i lungsäcken så att lungsäcksbladen löder ihop
Prolymfocytleukemi
Lunginflammation
Paroxysmal nokturn hemoglobinuri
Myeloproliferativ sjukdom med ökat Hb, LPK och TPK
Myelocyt med flikig kärna
PCT
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Omvårdnad
Studie
Allmänt
Blodprov
Allmänt
Omvårdnad
Allmänt
ALT
Bild
Allmänt
MPN
Omvårdnad
Studie
Studie
Allmänt
Allmänt
Allmänt
PCT
PCT
Operation
Operation
Lymf
Infektion
ALT
MPN
MPN
Positronsemissionstomografi
PR
Prevalens
Processägare
Profylax
Progrediera
Progress
Prolifiera
Proteasomhämmare
Purin-analoger
PV
PVK
Px
Pyelonefrit
Radiorenogram
Randomisera
RCC
Recidiv
Refraktär anemi
Regionalt vårdprogram
Regress
Rektaltemp
Relativ överlevnad
Remiss
Resektion
Resistent
Retikulocyter
RNA
Röntgen
S-ALAT
PET; scintigrafi där sockermetabolism ger upptag
Partiell remission
Antal patienter med viss sjukdom vid en viss tidpunkt i förhållande till antal invånare
Läkare som har till uppgift att koordinera regionens skötsel av olika diagnoser
Förebyggande
Fortskrida, försämras
Sjukdomsförsämring
Celler som förökar sig
Cancerläkemedel som hämmar signalvägar i cellerna
Typ av cellgift
polycytemia vera
Perifer venkateter ("droppnål")
Provexcision, dvs skära ut en del av vävnad
njurbäckeninflammation
Sätt att mäta njurarnas utsöndring separat
Lotta mellan olika behandlingsalternativ i en studie
Regional Cancercentrum (finns ett för varje region i Sverige)
Återfall av sjukdom
Typ av MDS
Godkända anvisningar för diagnostik och behandling
Tillbakabildning, sjukdomsförbättring
Mätning av kroppstemperatur i analöppningen
Andel som överlever i relation till överlevare utan sjukdomen
Begäran om vård eller undersökning
Operera bort en del av
Motståndskraftig
Förstadier till röda blodkroppar
Ämnen som överför information från DNA
bildframställning med röntgenstrålar
se leverstatus
Bild
Allmänt
Studie
RCC
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Allmänt
MPN
Omvårdnad
Blodprov
Infektion
Klin Fys
Studie
RCC
Allmänt
ALT
RCC
Allmänt
Omvårdnad
Studie
Allmänt
Operation
Allmänt
Blodprov
Allmänt
Bild
Blodprov
S-ALP
S-ASAT
S-Bil
S-Ca
S-Cl
S-Cystatin C
SD
Sepsis
Septikemi
Serologi
Serum
S-Fe
S-Ferritin
S-Fritt T4
S-GT
S-Hcy
S-K
Skiktröntgen
S-Kreat
Skörd
S-MMA
S-Na
Snomed
Sond
Spirometri
Splenektomi
splenomegali
Spolning
S-Prot
S-sTfR
se leverstatus
se leverstatus
halten av bilirubin i serum. Ingår i leverstatus
halten av kalcium i serum
halten av klorid i serum
Njurfunktionsprov
Stabil sjukdom
blodförgiftning; bakterier, virus el svamp förökar sig i blodet
fynd av bakterier, virus el svamp i blodet
metod att bestämma antikroppar (mot t.ex. infektion)
Plasma där koagulationsfaktorerna tagits bort
halten av järn i serum
lagringsprotein för järn
halten av fritt tyreoideahormon i serum
S-GOT, gamma-GT
homocystein, markör för brist på B12 eller folat
halten av kalium i serum
Datortomografi
halten av kreatinin i serum (njurfunktionsprov)
Stamceller skördas med aferesmetod
metylmalonsyra, markör för B12-brist
halten av natrium i serum
Klassifikation av diagnoser i kvalitetsregister
Slang från munnen ned till magsäck eller tarm
Andningsprov
Operera bort mjälten
mjältförstoring
Injicera koksaltlösning i CVK/PVK innan/efter man har gett läkemedel el som underhåll
halten av protein i serum
halten av löslig transferrinreceptor i serum
Blodprov
Blodprov
Blodprov
Blodprov
Blodprov
Allmänt
Allmänt
Infektion
Infektion
Infektion
Allmänt
Blodprov
Blodprov
Blodprov
Blodprov
ALT
Blodprov
Bild
Blodprov
BMT
ALT
Blodprov
RCC
Omvårdnad
Klin Fys
Operation
Allmänt
Omvårdnad
Blodprov
Blodprov
Stadieindelning
Stamcell
Stamcellstransplantation
Standardbehandling
Steroider
S-TIBC
S-TSH
Stödjevävnad
S-Urat
SVP
Takykardi
Talassemi
T-cell
Team-sjuksköterska
Thorax
Tillväxtfaktorer
TNS
Torakocentes
TPN
Tranformation
Transferrin
Transferrinmättnad
Transferrinreceptor
Trombocyt
Trombocytopeni
Trombopoetin
tU-glukos
Tumörlyssyndrom
Två-(tre-)lumen CVK
Tyrosinkinas
Att bestämma hur utbredd en sjukdom (vanl lymfom) är
Icke specialiserad cell som kan prolifiera och differentiera
Pat får hematologiska stamceller efter förbehandling
Vedertagen behandling av sjukdom
Kortison
halten av transferrin i serum
halten av tyreoideastimulerande hormon i serum
Bindväv
halten av urinsyra i serum
Subkutan venport, oftast en dosa under huden
Hjärtklappning
Ärftlig störning i blodkroppsbildningen
typ av lymfocyt
Sjuksköterska i ett team, fungerar i hematologin som kontaktsjuksköterska
Bröstkorg
Kroppsegna proteiner som stimulerar celltillväxt
Transkutan nervstimulering (mot smärta)
Pleuratappning
Total parenteral nutrition
En blodcancer övergår i en annan (oftast mer aggressiv) variant
bärarprotein för järn i serum (=TIBC)
Kvoten mellan S-Fe och S-TIBC
struktur på cellytan som binder järn
Blodplätt
Lågt antal trombocyter
tillväxtfaktor för bildning av trombocyter
dygnsutsöndring av glukos (socker) i urin
Snabbt sönderfall av tumörceller som leder till skador p g a höga urinsyrahalter ("slagg")
Central venkateter med två (eller tre) kanaler
Enzym som stimulerar celldelning
Lymf
Allmänt
BMT
Studie
Allmänt
Blodprov
Blodprov
Allmänt
Blodprov
Omvårdnad
Allmänt
ALT
Lymf
Omvårdnad
Allmänt
Allmänt
Omvårdnad
Operation
Omvårdnad
Allmänt
Allmänt
Allmänt
Blodprov
MPN
MPN
Allmänt
Urinprov
Allmänt
Omvårdnad
Allmänt
Tyrosinkinashämmare
Täckningsgrad
U-albumin
UCG
U-erytrocyter
U-glukos
Ultraljudsundersökning
U-nitrit
Urinstickor
Urtikaria
UVI
Waldenströms sjukdom
Venesectio
Virus
WM
Vårdbegäran
Åderlåtning
Åldersstandardiserad
Övre luftvägsinfektion
Övre urinvägsinfektion
läkemedel som hämmar tyrosin-kinas
Andel registrerade i kvalitetsregistret av de som är anmälda till cancerregistret
äggvita i urinen
Ultraljudsundersökning av hjärtat
blodkroppar i urin
socker i urinen
Bildframställning med ultraljud
nitrit i urinen (indikerar urinvägsinfektion, UVI)
Enkla urinprover för albumin, blod och nitrit
Nässelutslag
urinvägsinfektion
Tumörbildning i de lymfoplasmocytära cellerna. Har M-komponent av IgM-typ
Se blodtappning
Smittförande mikroorganism som måste leva inuti celler
Waldenströms makroglobulinemi
Remiss
Blodtappning
Mätmetod som kompenserar för förändringar i åldersstrukturen i en befolkning
ÖLI
se Pyelonefrit
Allmänt
RCC
Urinprov
Klin Fys
Urinprov
Urinprov
Bild
Urinprov
Urinprov
Allmänt
Allmänt
Lymf
MPN
Allmänt
Lymf
Allmänt
Allmänt
Studie
Infektion
Infektion
Download