Ekonomiprogrammet med fokus på Ung Företagsamhet 2013/2014

advertisement
Ekonomiprogrammet med fokus på Ung Företagsamhet 2013/2014
Centralt innehåll ur kurser som alla läser i årskurs två:
Kurs
En 6
Hi 1b
Ma 2B
Centralt innehåll
Hur språk, bilder och ljud används för att
påverka till exempel i politiska tal och reklam.
Muntlig och skriftlig produktion och
interaktion i olika situationer och med olika
syften, där eleverna argumenterar,
rapporterar, ansöker, resonerar,
sammanfattar, kommenterar, värderar och
motiverar sina åsikter.
Företagande släpptes fritt i Sverige i början på
1900-talet, kanske kan man koppla det mot
ekonomi? Skillnader i reklam på 60, 70, 80, 90tal?
Metoder för beräkningar vid budgetering.
Statistiska metoder för rapportering av
observationer och mätdata från
undersökningar, inklusive regressionsanalys.
Orientering och resonemang kring korrelation
och kausalitet.
Metoder för beräkning av olika lägesmått och
spridningsmått inklusive standardavvikelse.
Egenskaper hos normalfördelat material.
Matematiska problem av betydelse för
samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
Sv 2
Sam 2
Muntlig framställning av utredande och
argumenterande slag i och inför grupp.
Användning av presentationstekniska
hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.
Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av
texter samt referat och kritisk granskning av
texter. Skriftlig framställning av utredande och
argumenterande texter. Normer och stildrag
som hör till dessa texttyper.
Tillämpning av samhällsvetenskapliga
begrepp, teorier, modeller och metoder i
UF
UF-företagen kör ofta både
sina namn och slogans på
engelska.
Produkt/tjänst/företagspresentation på engelska.
Att kunna argumentera för
sin idé på engelska.
Affärsplanen skall innehålla
både resultat och
likviditetsbudget.
Prissättning av produkten
Marknadsundersökning
skall göras till affärsplanen.
Marknadsundersökning
och resonemang omkring
resultaten.
Kan delvis ingå i
marknadsundersökning.
Kan delvis ingå i
marknadsundersökning.
Prissättning utifrån
inköpspris, marginal,
förväntad försäljning.
Budget utifrån förväntad
försäljning och kostader.
Produkt/tjänst/företagspresentation. Säljteknik.
Kunna argumentera för sitt
företag/idé.
Affärsplanen,
tävlingsbidrag,
årsredovisning.
Projektmetod,
frågeställningar,
arbetet med komplexa samhällsfrågor.
Psy 1
Privjur
Fek2
EoF
Kognitionspsykologi och dess tillämpningar:
hur människan uppfattar och förstår sin
omvärld och sig själv. I samband med det
behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar
information
Avtalsrätt: hur avtal sluts samt deras
rättsverkan.
Konsumenträtt och köprätt: regler som rör
köp mellan konsument och näringsidkare,
konsumentkrediter samt köp mellan
privatpersoner.
Grundläggande lagar och andra bestämmelser
som styr företagens agerande inom olika
områden.
Affärsidéns utformning och betydelse. I
samband med det behandlas affärsplanens
uppbyggnad och funktion.
Marknadsföring i form av omvärldsanalys och
olika verktyg för värdeskapande processer.
Metoder, teorier och modeller som används i
företagens interna styrning och planering i
form av budgetering och kalkylering.
Bokföring och bokslut med enkla
periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I
samband med det behandlas revisionens
funktion i en verksamhet.
Några viktiga lagar och andra bestämmelser
som styr företagens verksamhet. I samband
med det behandlas hur produkter och idéer
skyddas genom lagstiftning.
Vägen från idé till att starta företag. I samband
med det behandlas hur man identifierar,
skapar och samverkar i olika former av
nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
Produktutvecklingsprocessens olika faser och
deras innehåll.
Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I
samband med det användning av
grundläggande metoder för
marknadsundersökning, omvärldsanalys och
omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor.
Affärsmässig presentationsteknik i
marknadsföringssyfte anpassad till mottagare
och situation.
Försäljningsteknik och argumentation.
undersökningsmetoder
Företagsidé utifrån
samhällsproblem
Säljteknik, kroppspråk,
utformning av reklam
Försäljning, avtal med
leverantörer
Försäljning
Allt
Affärsplan
Affärsplan,
marknadsföring, mässa
Affärsplan
Årsredovisning
Affärsplan
Affärsplan
Företagandet
Affärsplan
Reklam, säljträning,
presentation inför jury
Reklam, säljträning,
presentation inför jury
Företagsekonomiska begrepp och metoder
inom kunskapsområdena kalkylering,
marknadsföring och redovisning.
Mötesteknik i olika sammanhang och med
olika syften samt dokumentation. I samband
med det behandlas olika metoder för att lösa
problem och fatta beslut.
Ledarskap och organisation. I samband med
det behandlas konflikthantering.
Utvärdering av det fiktiva företagets
verksamhet med uppföljning av ekonomiskt
resultat. I samband med det utvärdering av
gruppens eller den egna arbetsprocessen.
Affärsplan, Årsredovisning
Företagande
Företagande
Årsredovisning
Download