Förbättringsarbete Hälsocenter i Värnamo
Vråen och Rydaholms vårdcentraler, Avonova Apladalen
Vad gjorde ni?
Med utgångpunkt i vårt FaR-arbete har vi, vårdcentraler tillsammans med Värnamo
kommun startat ett Hälsocenter.
Arbetet påbörjades under 2015 när vi skissade och beslutade om vilka ekonomiska
förutsättningar som skulle råda och vilka huvudsakliga inriktningar Hälsocentret ska ha.
Fr o m 2016 har vi 100% hälsopedagog anställda (fördelat på två personer) och
inriktningen som valts är att sikta in sig på levnadsvanorna fysisk aktivitet, mat, sömn
och stress. Under 2016 har ett antal sömnskolor genomförts som en första aktivitet i
Hälsocenter. Under 2016 har även ytterligare samtal med den fjärde vårdcentralen i
Värnamo kommun inletts och vi hoppas att vi ska kunna starta ett samarbete under
2017.
Hur gjorde ni?
Den kunskap om behov hos vår befolkning som vi möter baseras på uppföljning av behov
av stöd som vi gjort hos de som genomfört Hälsokurvor hos oss. En stor del sade sig
behöva mer stöd som uppföljning för att kunna förändra en levnadsvana. Eftersom vi
upplevde att vårdcentralens möjlighet att bidra till goda resultat i detta var knappa,
fanns stora vinster med att lägga detta arbete i Hälsocenter - i synnerhet för patienten
som i Hälsocenter får hjälp av en salutogen profession på en salutogen plats.
Med utgångspunkt ifrån de resultat vi fått fram av våra Hälsokurvor valde vi ut de
områden som flest efterfrågade, fysisk aktivitet, mat, sömn och stress (balans i livet).
Våra Hälsokoordinatorer har inbjudit till individuella hälsosamtal, grupper (t ex
sömnskola) och föreläsningar (Stress).
Spridning av information har gjorts via kommunens hemsida, information via
vårdcentraler, Facebook m fl kanaler.
Vilka tips ger ni till annan vårdcentral som vill göra liknande
arbete?








Skapa relation med möjliga samarbetspartners (andra vårdcentraler, kommun (t
ex genom Folkhälsoråd)
Bedriv satsningen på neutral plats, enkel att besöka, ”frisk profil”
Viktigt att hitta rätt person/-er
Börja i mindre omfattning (välj några prioriterade områden)
Informera personalen i den egna verksamheten
Bygg alla beslut på fakta
Hantera svårigheten att denna typ av satsning är svår att följa upp på kort sikt.
Fundera över hur verksamheter marknadsförs