Svar på motion från Emil Broberg m.fl.

advertisement
Svar på motion från Emil Broberg m.fl. (V) ”Gör primärvården mer
tillgänglig” (LiÖ 2014-1088)
Att göra vården så tillgänglig som möjligt är en av regionens och Koalition för Östergötlands
största utmaningar. I region Östergötlands strategiska plan med treårsbudget slår fast att:
”Alla patienter ska kunna vara nöjda med såväl den medicinska kvaliteten på hälso- och sjukvård som det
bemötande de får i Region Östergötland. Patientmedverkan är en förutsättning för att vården ska kunna
möta den enskilde patientens förväntningar. Vården ska därför planeras och genomföras i samråd med
patienten. Största möjliga kontinuitet i kontakter och information bör eftersträvas och olika insatser bör
samordnas på ett ändamålsenligt sätt så att möjligheten till oberoende i det dagliga livet stärks.”
”Det är viktigt att verksamheten förhåller sig till landstings, regioners och kommuners handlingsplan för e-hälsa
2013-2018 och i ökad utsträckning möter medborgarnas behov av tjänster på internet som ger nytta i vardagen.
Fler och bättre e-tjänster ska införas för att öka patienternas delaktighet i vården, som tidbokning via säker
inloggning på 1177.se och inom lämpliga områden utveckla vård och stöd på distans. Det ska vara möjligt att
följa sin vård och se sin journal på internet från mobil, surfplatta och stationär dator.”
Våra ambitioner att tillgängliggöra vårdcentralerna genom att låta patienterna få mer inflytande
och genom att använda och utveckla e-hälsoverktyg är tydliga.
Många utvecklingsprojekt i motionens anda är igång. Regionens vårdcentraler arbetar till exempel
med flera ”ingångar” till vårdcentralen. Implementering av webbtidsbokning pågår. Flera
vårdcentraler har specifik telefonkö för receptärenden och vårdcentralerna gör reklam för Mina
vårdkontakter, allt för att minska belastningen på TeleQ och för att tillgängliggöra
vårdcentralerna.
Motionärerna förslår att patienter ska kunna boka tid via mail eller Mina vårdkontakter. Beslut
om web-tidbok finns och införande pågår i regionen. Man har påbörjat införandet på
barnavårdscentralerna och en vårdcentral har varit pilot vad gäller läkartider.
Det finns redan idag möjlighet att via Mina vårdkontakter boka tid men ibland är beskrivningen
av problemet för dåligt beskrivet för att en sjuksköterska eller distriktsköterska ska kunna
prioritera rätt vårdnivå. Därför får patienten ofta svar om att ringa TeleQ för att ytterligare
underlag behövs. Att kunna maila direkt till en sjuksköterska eller läkare anses inte patientsäkert
då oplanerad frånvaro gör att ett ärende kan fördröjas eftersom mailen inte bevakas av andra på
vårdcentralen.
Motionärerna förslår vidare att det ska vara möjligt att boka telefontid flera dagar i förväg. Det är
möjligt att boka telefontid till särskild vårdgivare flera dagar i förväg. TeleQ medger bokning flera
dagar framåt i tiden om ansvarig schemalägger så men det finns en patientsäkerhetsrisk som
behöver beaktas.
Att boka tid på vårdcentralen via fysiskt möte ska vara möjlighet idag. Ingen vårdcentral får neka
besökare och att patienter ”söker på dörren” utan att ringa först blir allt vanligare. De tas omhand
av vårdcentralen.
Öppna mottagningar som hanteras av sjuksköterskor med läkare i bakgrunden utvecklas på allt
fler vårdcentraler. Många vårdcentraler i Östergötland har valt det när det gäller akuta problem,
till exempel Vadstena. På Cityhälsan Söder i Norrköping har man drop-in som fungerar väl.
Närakuten i Norrköping är ett annat snabbspår där vårdcentraler i Norrköping kan få hjälp, som
en buffert, för sina patienter med akuta besök. Den omhändertar drygt 20 patienter per dag.
Nya vägar att kommunicera med vården utvecklas ständigt och det är Koalition för Östergötlands
ambition att vården i Östergötland ska implementera nya metoder. Samtidigt måste systemen vara
patientsäkra och verksamheten måste ges utrymme att organisera sitt arbete så att de passar de
lokala förutsättningarna och de lokala behoven. En del av de förslag som motionärerna
efterfrågar har redan genomförts, andra är under införande.
När det gäller framtidens primärvård måste det stora länsövergripande projektet ”Framtidens
bästa primärvård” nämnas. Projektets syfte är att ta ett helhetsgrepp om primärvården.
Projektet ska svara på:
-
Vad en vårdcentral ska ha för uppdrag och roll i framtidens hälso- och sjukvård
Hur man kan stödja, styra och effektivisera vårdcentraler
Vem som behöver arbeta på vårdcentralen för att säkra att bra resultat. Allt för att
vårdcentralen ska bli attraktiv för patienter och medarbetare.
Med hänvisning till ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta
att
besvara motionen.
Download