Bilaga 4 Du tillfrågas om att delta i en studie där vi försöker hitta ett

Bilaga 4
Du tillfrågas om att delta i en studie där vi försöker hitta ett så enkelt och
smidigt sätt som möjligt för att förhindra att du utvecklar diabetes!
Vad innebär studien för mig?
Du kommer att få en omfattande undersökning med bland annat cykeltest
(konditionstest) och några ytterligare blodprover. Vi kommer också att ta ett prov ifrån
fettväven på magen. Detta är ett enkelt nålstick under lokalbedövning och därför en
nästan smärtfri procedur. Du kommer också att få fylla några olika frågeformulär om
hälsorelaterade livsstilsvanor och kommer sedan att tillhöra en av två grupper som
får stöd och hjälp på olika sätt:
1. Kommer du att tillhöra grupp 1 kommer du att få:
-
-
-
Information via brev om dina värden och vad du kan göra för att undvika att få
diabetes.
Du kommer att kunna komma till vårdcentralen när helst det passar dig och
kontrollera om provet för att se om du kan förbättra ditt blodsockervärde
genom att följa de råd du fått i brevet. Du kan förstås också följa ditt värde
bara för att försäkra dig om att du inte utvecklar diabetes. Provtagningen är
kostnadsfri.
Du tillsänds ett recept på fysisk aktivitet och är då välkommen att få
information från en av våra medarbetare på Skövde rehabcenter. Där tilldelas
du också en stegräknare.
Du får möjlighet att kontakta en egen ansvarig sköterska som kan ge dig stöd
och information vid behov.
Vi kommer att via brev en gång per år följa upp hur det går för dig.
Efter fem år görs en ny omfattande undersökning innan studien avslutas.
.
2. Kommer du att tillhöra grupp 2 kommer du att få:
-
-
Information om dina undersökningsresultat av den sköterska som gjort
undersökningen.
Delta i en gruppverksamhet med stöd för att komma igång med
livsstilsförändringar och stor vikt kommer att läggas på att hjälpa dig att hitta
ett bra sätt för just dig att kunna öka din fysiska aktivitet. Detta innebär ca 8
möten fördelade på ett års tid. Vi kommer att försöka förlägga mötena på en
tid som passar för så många som möjligt. Förläggs ett möte under arbetstid
kan vi ge ett intyg till arbetsgivare för att ni skall få ersättning från
försäkringskassan.
Du kommer sedan att följas upp med en kontroll efter ett år med provtagning
och undersökningar.
Du tillsänds ett recept på fysisk aktivitet och får en tid på Skövde rehabcenter.
för information stöd och hjälp. Du kommer också att få en stegräknare.
Du kommer att få möjlighet att komma till vårdcentralen när helst det passar
dig och kontrollera ditt blodsocker för att följa upp dina värden. Du kan förstås
också följa ditt värde för att se till att du inte utvecklat diabetes. Provtagningen
är kostnadsfri.
-
Du följs sedan var tredje månad av en sköterska på vårdcentralen som kan ge
stöd och råd.
Efter fem år görs en omfattande undersökning innan studien avslutas.
Syftet med studien är således att komma fram till hur vi inom sjukvården på ett enkelt
och effektivt sätt skall kunna hjälpa dig och andra i vår befolkning från att utveckla
diabetes. Sjukdomsförloppet är ju påverkbart av gynnsamma livsstilsfaktorer så som
ökad fysisk aktivitet.
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till ansvarig sköterska Pauline
Friberg på telefon…………………..
Jag är intresserad av att delta i studien och ni får kontakta mig för vidare information
och undersökning. Jag har förstått att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande
utan att det påverkar min vidare vård på vårdcentralen.
Namn:____________________________________________________
Skövde datum:_________________________________________________
Återsänd brevet i det frankerade kuvertet om du är intresserad av att ingå i studien.
Med vänliga hälsningar!
Margareta Hellgren
DL
Hentorps vårdcentral
Pauline Friberg
Distriktssköterska
Hentorps Vårdcentral
0500 -