Datum: 2017-02-17 Ansvarig: Katarina Wik Söderström, Helene

Datum: 2017-02-17
Ansvarig: Katarina Wik Söderström, Helene Lorenz, Peter
Lundin-Johansson, Tova palm
Verksamhet/process Tranås Vårdcentral Bra Liv
Förbättringsområde: Förbättrat stöd till äldre med psykisk ohälsa i samverken med seniorcentral,
pensionärsorganisationer och studieförbund
Bakgrund: Den äldre befolkningen i samhället ökar. Vårdcentralen har över tid märkt ett ökat
sökmönster hos äldre avseende psykisk ohälsa. Befolkningen blir äldre och flera lever i ensamhushåll
med ett minskat socialt nätverk vilket också kan leda till ensamhetsproblematik. Vårdcentralens
behandlingsmöjligheter är starkt begränsade. Läkemedelsbehandling för äldre vid
nedstämdhet/depression är starkt ifrågasatt.
Övergripande mål – bättre omhändertagande av äldre pt med psykisk ohälsa. Vi vill erbjuda äldre pt
med psykisk ohälsa en möjlighet till ett stöd utanför vårdcentralen. Vårt mål är att starta
självhjälpsgrupper på seniorcentralen i samverkan med kommun, studieförbund och pensionärs
organisationer och folkhälsa
Base line: I nuläget finns inga själhjälpsgrupper som vi samverkar med
Delmål: kontakt med samverkanspartners, inventering och utbildning av ledare, ta fram process för
arbetssätt. Tidpunkt mål: att starta grupp hösten 2017.
Mått: kvantitativt mått: Antal grupper, antal deltagare i grupp verksamhet. Kvalitativt mått:
deltagare och ledares upplevelse av arbetssättet
Nuläge – Av antal pt över 65 år som sökt vårdcentralen och fått diagnos psykisk ohälsa under 2016
träffade 442 läkare, 15 kurator och 9 psykolog. 81 personer träffade övriga vårdgivare på
vårdcentralen. Få pt över 65 år erbjuds psykosocial behandling
Få pt erbjuds kontakt med seniorcentral eller andra samverkanspartners
Analys av nuläget
a. Bedömningen är att det ofta är omgivningsfaktorer som bidrar till psykisk ohälsa hos äldre. Vi har i
nuläget inga tydliga samverkanspartners inom området. Seniorcentralen vars verksamhet är inte
känd/ används inte av alla vårdgivare.
Trots riktlinjer så erbjuds äldre pt oftast läkemedelsbehandling eftersom det är det alternativ som
vårdcentralen har att erbjuda. Enligt riktlinjer är pt gruppen yngre med psykisk ohälsa en prioriterad
grupp varför de får en större del av befintlig resurs.
b. Behov av annat ”tänkesätt” omkring äldre pt med psykisk ohälsa, behov av andra arbetsätt, tydliga
riktlinjer avseende vad våra samverkanspartners kan erbjuda
Lista prioriterade förändringar som ska testas




Kontakt med samverkanspartners.
Inventering och utbildning av ledare.
Ta fram arbetsprocess.
Information till vårdgivare avseende seniorcentralens verksamhet
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
Version 2016-09-19
Analys av resultat av de testade förändringarna kopplat till det övergripande målet
Gör en analys
– Visa mätning över tid för det övergripande förbättringsarbetet (diagram/tabell)
– i vilken omfattning och hur har de testade förändringarna haft effekt (påverkat) resultaten kopplat till det
övergripande målet/delmålet?
– Ytterligare effekter?
Summering utifrån analys och resultat av de genomförda förändringarna
Lärdomar – Nya frågeställningar – Nästa steg
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
Version 2016-09-19