INSTRUKTION
1 (1)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2015-08-17
26976-1
Tillgänglighet till influensa- och pneumokockvaccination
INLEDNING
Landstingets vaccinationskampanj syftar till att skydda grupper med ökad risk för
allvarlig sjukdom, det vill säga såväl allvarlig influensasjukdom som allvarliga
komplikationer av influensa samt allvarlig försämring av underliggande
grundsjukdom på grund av influensa. Detta gäller både de grupper som har ökad risk
för allvarlig sjukdom vid infektion med vanliga säsongsinfluensavirus och de grupper
som identifierats ha ökad risk för allvarlig sjukdom
För att undvika för tidig död och influensarelaterad vård är det viktigt att
influensavaccin finns tillgängligt och erbjuds dessa grupper och att vaccineringsnivån
är hög.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
För att möjliggöra en hög vaccinationsfrekvens i Landstinget Västmanland genomförs
årligen en vaccinationskampanj, med öppna tider för gratis vaccination av personer
65 år och uppåt och för personer ur riskgrupperna.
Alla verksamheter som omfattas av vaccinationskampanjen är skyldiga att vaccinera
patienter som ingår i kampanjen, oavsett var patienten är listad och oavsett ålder.
Om vaccinatören inte har kunskap om patientens medicinska status skall
vaccinatören lita på patientens uppgifter om att de tillhör en medicinsk riskgrupp.
För att säkerställa att komplikationer inte uppstår då ej listade patienter vaccineras,
skall patienter med eventuella kontraindikationer hänvisas till den egna
vårdcentralen.
För att undvika dubbelvaccination är det viktigt att informera om utförd vaccination
till vårdcentralen där patienten är listad. För hemsjukvårdspatienter skall även
kommunsköterskan informeras.
För att möjliggöra ytterligare vaccinationer utanför och efter den öppna annonserade
mottagningen är det viktigt att vårdcentralerna på olika sätt informerar om hur man
på ett enkelt sätt kan få tid för vaccination på den egna mottagningen.
För vaccinationer oavsett var patienten är listad, ersätts vårdcentralen med en
stickavgift på 200 kr per vaccin (enligt gula taxan), samt kostnaden för vaccinet.
Besöket skall inte besöksregistreras.
Dokumentet är framarbetat av:
Ingegerd Johansson-Molin, verksamhetscontroller Vårdvalsenheten,
[email protected]
Utfärdad av:
Godkänd av:
Anna Lindberg
Anders Ahlgren
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet