1 (2)
Socialförvaltningen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Vaccination i hemmet
Syfte
Att säkerställa att patienter boende i ordinärt boende och är inskriva i
hemsjukvården får ett säkert omhändertagande vid vaccination.
Ordination
Vaccination ordineras av läkare eller distriktssköterska som har ordinationsrätt
till patient som tillhör riskgrupp.
Vaccination
Ansvarig distriktssköterska/sjuksköterska:
• tillfrågar/erbjuder patienten influensavaccin
• rekommenderar de patienter som har möjlighet att åka till vårdcentralerna
för att få vaccination
• informera den ordinerade läkaren alternativt den vårdcentral patienten
tillhör att ni ämnar utföra vaccination i hemmet
• frågar om tidigare överkänslighetsreaktioner eller om han /hon har känd
allergi mot ägg, antibiotika eller andra ämnen i vaccinet *
• kontrollerar att vaccinet inte innehåller ämnen som kan ge
överkänslighetsreaktioner.
• ha akutläkemedel, (T Betapred 12st och inj Jext 300mkg/dos) i beredskap
för att användas om eventuell allergisk reaktion uppstår.
• vid allergisk reaktion med allmänpåverkan kontakta läkare snarast. Generell
ordination gäller om inte läkare ger annan ordination.
• dokumentera i patientjournalen
Vid behov kan två distriktssköterskor /sjuksköterskor åka tillsammans och
utföra vaccination i hemmet
Sjuksköterskan lämnar uppgift till vårdcentralen med den boendes
personnummer som används för fakturaunderlag, ersättning till vårdcentralen
samt för statistik till Smittskyddsenheten.
Dokumentnamn: Vaccination i hemmet
Upprättad: 2012-11-20
Framtagen av: Elisabeth C Ekman
Version : 1
2 (2)
Beställning av vaccin och fakturering
Den ansvariga sjuksköterskan beställer vaccin på vårdcentralen. Vårdcentralen
fakturerar patienten i de fåtal fall det är aktuellt. Influensavaccination är för
närvarande avgiftsfritt för hjärt- och lungsjuka samt personer som fyllt 65 år.
Författningar
SOSFS 1997:21 Vaccination mot influensa
SOSFS 1994:26 Vaccination mot pnemokocker
SOSFS 2000:1 kap 3 10§ Ordination av läkemedel
SOSFS 2006:24 Om dokumentation av givet vaccin