vaccination mot influensa och pneumokocker

VACCINATION MOT
INFLUENSA OCH
PNEUMOKOCKER
RIKTLINJE GÄLLANDE VACCINATION MOT
INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER
KARLSTADS KOMMUN
Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Uppdaterad: 2016-12-29
Giltighetstid: 2017-12-29
POLICY
Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar.
Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.
PLAN
Beskriver vad kommunen vill uppnå inom ett område. Ofta har planen sitt ursprung i koncernens övergripande
mål eller annan beslutad politisk inriktning. En plan tar inte ställning till utförande eller metod. Den berättar vad
vi ska uppnå. Exempel: Skärgårdsplan.
RIKTLINJE
Säkerställer ett korrekt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer kan
betraktas som en handbok och kan fungera som ett stöd för hur vi ska agera i den dagliga verksamheten.
Exempel: Riktlinjer för tjänsteresor, Riktlinjer för försörjningsstöd.
HANDLINGSPLAN
Tydliggör på ett konkret sätt hur ett uppdrag ska genomföras. En handlingsplan innehåller åtgärder och
ansvarsförhållanden samt eventuell tidsplan och ekonomiska konsekvenser.
Exempel: Handlingsplan för ledar- och medarbetarundersökning.
Bakgrund
Influensa är en akut virusorsakad infektion i luftvägarna. Smittan sker främst genom aerosolsmitta men
även genom droppsmitta och kontakt. De vanligaste symtomen är hastigt uppkommen hög feber, frossa,
värk i kroppen, huvudvärk, trötthet och torrhosta. Komplikationer kan tillstöta i form av
lunginflammation, bihåleinflammation, luftrörsinflammation, öroninflammation och mer sällsynta
inflammationer i nervsystemet såsom hjärn- och hjärnhinneinflammation. För i övrigt friska personer är
sjukdomen oftast självläkande inom en vecka.
Influensa orsakar årliga epidemier under vintersäsonger med sjukdomsfall i alla åldrar. Barn och
ungdomar insjuknar oftare, men det är främst äldre, gravida och personer med vissa underliggande
sjukdomar och tillstånd som har störst risk att drabbas av allvarlig och livshotande sjukdom eller
försämring av en underliggande sjukdom.
Syfte
Vaccinationsstrategin syftar till att skydda personer med ökad risk för allvarlig sjukdom, det vill säga
såväl av influensasjukdom som av komplikationer av influensa och försämring av underliggande
grundsjukdom.
Mål
Samtliga patienter inom riskgrupperna som har hemsjukvård från kommunen ska erbjudas vaccination.
Vaccination
En sjuksköterska som antingen har genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller
specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel
för vaccination i enlighet med de vaccinationsprogram som finns upptagna i följande föreskrifter,
allmänna råd och rekommendationer.
Vård- och omsorgsförvaltningens sjuksköterskor/distriktssköterskor ska vara behjälpliga med vaccination
till patienter som omfattas av den kommunala hemsjukvården och inte har möjlighet att transportera sig
till vårdcentralen.
Leg. sjuksköterskor ska kontakta distriktssköterska eller patientansvarig läkare för individuella
ordinationer till varje patient.
Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper
Personer som tillhör riskgrupperna löper större risk än andra att bli allvarligt sjuka i influensa och drabbas
av följdsjukdomar, därför påverkar riskgruppstillhörigheten rekommendationer för både vaccination,
antiviral behandling och profylax.
Karlstads kommun, 651 84 Karlstad.
Tel: 054-540 00 00 E-post: [email protected] Webbplats: karlstad.se
Följande riskgrupper rekommenderas vaccination:
4
•
•
•
Personer 65 år och äldre.
Gravida efter graviditetsvecka 16.
Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
- andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till
exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
- kronisk lever- eller njursvikt
- diabetes mellitus
- tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
De medicinskt definierade riskgrupperna omfattar här barn och vuxna med kroniska sjukdomar och
tillstånd med ökad risk för svår influensasjukdom. Dessa grupper är mer eller mindre heterogena och i
vissa fall kommer det krävas en individuell bedömning av om vaccination ska erbjudas eller inte.
Det rekommenderas också att ålderspensionärer vaccinerar sig mot pneumokocker vid åtminstone två
tillfällen med 6-10 års mellanrum. Denna vaccination är inte kostnadsfri.
Vem bör inte vaccineras?
Personer med överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet bör inte vaccineras.
De flesta influensavaccin innehåller influensavirus som har odlats fram i befruktade hönsägg, och små
mängder av äggprotein kan finnas kvar trots att vaccinet renas oerhört väl. Personer med kraftig
äggallergi måste därför rådgöra med sin läkare för att eventuellt testas om de tål de influensavaccin som
vanligen erbjuds.
Dokumentation av beslut/ordination och utförande enligt gällande förordning.
Givna influensa och pneumokockvaccinationer registreras i Svevac av aktuell sjuksköterska.
Användarlicens utdelas av utsedd person i Vård- och omsorgsförvaltningen. Information gällande Svevac
finns på följande länk http://www.smittskyddvarmland.se/