Angående influensa- och pneumokockvaccination 2016/2017

Smittskyddsenheten
2016-09-20
Angående influensa- och pneumokockvaccination 2016/2017
Årets vaccinationskampanj inleds den 9 november 2016 och pågår till 28 februari 2017.
Nyheter för årets kampanj
• Riskgrupperna för svår sjukdom har förtydligats, se nedan.
• Starten för årets vaccination har senarelagts ytterligare något till den 9 november.
• Vaccinets innehåll har uppdaterats för två av stammarna inför säsongen 20162017, se nedan.
• Influensavaccin som upphandlats är Vaxigrip, ersätter de senaste årens Fluarix.
Kostnadsfri vaccination mot influensa och pneumokocker erbjuds till riskgrupperna:
• Personer födda 1951 eller tidigare
• Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
a) kronisk hjärtsjukdom
b) kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
c) Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och
sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller
flerfunktionshinder).
d) kronisk lever- eller njursvikt
e) diabetes mellitus
f) kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling
• Känt missbruk av alkohol eller andra droger – speciellt för Gotland
Kostnadsfri vaccination mot influensa (ej pneumokocker) erbjuds till
• Gravida från graviditetsvecka 17
Vaccination görs lämpligen i graviditetsvecka 18 – 20. Vaccination redan under tidig
graviditet rekommenderas hos gravida med kronisk risksjukdom enligt ovan.
Upphandlade vacciner
Vaccin
Influensa
Vaxigrip
Influensa
Fluenz tetra
Pneumokocker
Pneumovax
Pneumokocker
Prevenar 13
Pris per dos (kr)
26,26
188,20
180,00
Uppgift saknas
Influensavaccinets innehåll
Influensavirus förändras ständigt och därför anpassas influensavaccinet årligen för att ge
skydd mot de typer av influensa som förväntas få störst spridning under säsongen. Inför
säsongen 2016 - 2017 har Vaxigrip följande innehåll:
Besöksadress Visby lasarett
Postadress SE-621 84 Visby
Telefon +46 (0)498 268675/8047
E-post [email protected]
Bankgiro 339-8328
Postgiro 18 97 50-3
Webbplats www.gotland.se
Smittskyddsenheten
2016-09-20
• Influensa A H1N1 (California)
• Influensa A H3N2 (Hongkong) – ny stam
• Influensa B (Brisbane) – ny stam
Fluenz tetra innehåller förutom dessa en fjärde komponent:
• Influensa B (Phuket)
Beställning av vaccin till patienter
Alla enheter, både primärvård och enheter på Visby lasarett, beställer enligt den rutin som
finns i Docpoint STY 5831
http://docpoint.gotland.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=5831
Dokumentation i patientjournal
Alla vacciner som ordineras och administreras dokumenteras i vaccinationsmodulen i
läkemedelsjournalen i TakeCare.
OBS! Detta är mycket viktigt för att få statistik över vaccinationstäckningen!
Vilka influensavacciner rekommenderas till patienter inom riskgrupperna?
•
De allra flesta vaccineras med Vaxigrip som är upphandlat.
•
Fluenz tetra är ett alternativ hos barn 2 – 17 år gamla. Det är ett levande försvagat
vaccin som ges i form av nässpray. Ges inte till barn med svår astma, pågående
obstruktiva symptom, äggallergi, nedsatt infektionsförsvar eller till barn som
behandlas med acetylsalicylsyra.
Äggallergiker kan ges Vaxigrip om personen kan äta ägg i tillagad form.
Beredskap att hantera allergisk reaktion skall alltid finnas vid
vaccinationsverksamhet.
•
Vilka pneumokockvacciner rekommenderas till patienter inom riskgrupperna?
• Pneumovax ges till de flesta vuxna och riskbarn äldre än 5 år. Ges vi ett tillfälle –
ingen boosterdos.
• Prevenar 13 följt av Pneumovax (intervall minst 8 veckor) ges till barn och vuxna med
mycket hög risk för pneumokockinfektion, såsom nedsatt mjältfunktion eller gravt
nedsatt immunförsvar. För mer information, se
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccin
ation/pneumokocker_vaccinering-av-riskgrupper/
Hur doseras vaccinerna i vissa fall, t ex till barn?
• Fluenz tetra ges som nässpray, 0,2 ml = 0,1 ml i vardera näsborren.
• Vaxigrip till barn kan ges från 6 månaders ålder. Barn från 6 mån till <3 år ges ½ dos.
Från 3 års ålder ges 1 dos.
• Om barnet är yngre än 9 år och inte tidigare fått vaccination mot säsongsinfluensa
ges en andra dos efter 4 veckor.
Besöksadress Visby lasarett
Postadress SE-621 84 Visby
Telefon +46 (0)498 268675/8047
E-post [email protected]
Bankgiro 339-8328
Postgiro 18 97 50-3
Webbplats www.gotland.se
Smittskyddsenheten
•
•
2016-09-20
Se även FASS-texten för de olika vaccinerna
Se även Folkhälsomyndighetens ”Rekommendationer om influensavaccination till
riskgrupper”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/25002/Rekommendationerinfluensavaccination-riskgrupper.pdf
Övriga rekommendationer
• Vårdenheterna inom både sjuk- och äldrevård rekommenderas att erbjuda
influensavaccination till sin personal.
• Personal som vårdar patienter med kraftigt nedsatt infektionsförsvar
rekommenderas influensavaccination.
• Hushållskontakter till patienter med kraftigt nedsatt infektionsförsvar
rekommenderas influensavaccination.
• Personer yngre än 65 år med kroniska sjukdomar
I den här gruppen är vaccinationstäckningen låg. Vårdpersonal rekommenderas att
informera om fördelarna med vaccination i samband med besök! Den mest effektiva
kommunikationen sker i patientens möten med vårdpersonal. Allra bäst om
riskpatienterna kallas till mottagningen för att få vaccination.
Vi hoppas på en god anslutning till årets vaccinationskampanj.
Sven Montelius
Smittskyddsläkare
Besöksadress Visby lasarett
Postadress SE-621 84 Visby
Telefon +46 (0)498 268675/8047
E-post [email protected]
Bankgiro 339-8328
Postgiro 18 97 50-3
Webbplats www.gotland.se