Läkemedelsprocessen
Hur optimera
– ordination
– hantering
– användning?
Följsamheten till läkemedelsordination
• Över-, under och felanvändning
• Biverkningar
• Interaktioner
• Indikation saknas
• Patient vet ej varför den tar läkemedlen
• Medicinlistan stämmer ej
FÖLJSAMHETEN VID LÅNGTIDS-BEHANDLING ÄR
HÖGST 50%!
•Sämre hälsa och minskad livskvalitet
• Minskad livslängd
• Onödiga sjukvårdskostnader
• Läkemedelskassation
• Ekonomiska förluster för samhället
• Läkemedelsavstämning
(ta läkemedelsanamnes)
• Läkemedelsberättelse
(skriva orsak till läkemedelförändringar i epikrisen)
 Vid varje vårdkontakt, där en läkemedelsförändring skett, ange
VARFÖR förändringen skett.
 Vid varje vårdkontakt där patienten har fler än tre läkemedel och
förändring skett, erbjud patienten en läkemedelslista.
Bakgrund läkemedelsavstämning
• Läkemedelsavstämning är översatt från
Medication Reconciliation
• Syftar till så hög överensstämmelse som
möjligt mellan de läkemedel som
patienten är ordinerad, är i behov av och
använder vid det aktuella vårdtillfället
• Säkra kommunikationen mellan patient
och vårdgivare samt
informationsöverföringen
Varför skiljer sig listorna åt hos 56 % av patienterna?
 Huvudsaklig anledning bristande kommunikation
 Felaktiga/dubbla ordinationer hänger kvar
 Patienter som fått vissa men inte alla läkemedel ordinerade i
Cosmic
 Läkemedel som hämtats ut men ej längre aktuella
 Läkemedel som inte används
 Apodos – bristande följsamhet till rutiner.
Bakgrund läkemedelsberättelse
•
På US i Lund ingår rutinmässigt en sk Läkemedelsberättelse
tillsammans med aktuell läkemedelslista i
utskrivningsinformationen till patienten. Läkemedelsberättelse
upptar i punktform under vårdtiden genomförda
medicinförändringar samt motiveringar till dessa.
•
Hösten 2008 drevs projektet "Läkemedelsberättelse"
Akutvårdsavdelningen, VIN på uppdrag av Läkemedelsråd
NSÖ.
Hur kan de se ut hos oss?
• Utskrivning/avslutning (Cosmics mall)
• Diagnos
• Vårdförlopp
• Status
• Planering
• Läkemedelsrelaterad information
•
T.ex.
•
Byte från Sertralin till Venlafaxin pga kvarvarande
depressionssymtom samt besvär av diarré. Tillagt Zopliklon för
insomningsbesvär. Ska utvärderas om två veckor.
•
Regelbunden Panodilbehandling insatt pga smärtproblematik i rygg
och axlar.
Arbetsprocess med flest avvikelser inom
NSÖ (totalt 4321 avvikelser under 2010)
Läkemedelshantering (872)
Vårddokumentationshantering (642)
Omvårdnad (582)
Besök (227)
Adminstration (210)
Typ av avvikelser hela NSÖ
• Ej fått läkemedel 53%
• Signering saknas, ej aktiverad
signeringslista eller signerad men ej
utdelat läkemedel 17%
• Feldelad dosett eller fel läkemedel
utlämnat 16%
• Recept eller apodos ej utlämnat 4%
• Cosmic strul, e-recept strul 4%
• Narkotikabrister 3%
Stimulansbidragsprojekt 2011
• Vidareutveckling av läkemedelshantering
i ordinärt boende med hemtjänst. Projekt
2009 på Kungsgatan VC och
hemtjänstområden Tuppen och Järven
• Gemensam modell tas fram för östra
länsdelen utifrån samtligas bästa
varianter
• Samt…
Läkemedelsgenomgångar för äldre personer i ordinärt
boende med hemtjänst (Stimulansbidrag 2011)
Vad är en läkemedelsgenomgång?
En metod för analys, omprövning och
uppföljning av en individs
läkemedelsanvändning i syfte att
upptäcka, åtgärda och förebygga
läkemedelsrelaterade problem.
Läkemedelsgenomgång forts.
• Att det bakom varje läkemedelsordination finns
en välgrundad och aktuell indikation
• Läkemedelsbehandlingen är individanpassad
efter ålder, kön, njurfunktion, aktuell sjukdomsbild
m.m.
• Läkemedelsbehandlingen uppvisar god kvalitet
med avseende på läkemedelsval, doser och
preparatkombinationer
• Läkemedelsbehandlingen följer aktuella
rekommendationer
Definition av Socialdepartementet
Läkemedelsgenomgångar
• Målet med stimulansbidraget är att öka
antalet läkemedelsgenomgångar.
• Multiprofessionella
läkemedelsgenomgångar där bl.a.
farmaceuter ingår, ska vid bedömt behov
av läkare, genomföras för personer 65 år
och äldre som bor i särskilt boende eller
har hemsjukvårdsinsatser samt för
personer 80 år och äldre som bor i
ordinärt boende och har
hemtjänstinsatser.
Vad bygger kvalitetsindikatorerna på?
Grunderna för en god
läkemedelsanvändning hos äldre är:
• Att indikation för behandlingen finns
• Att sjukdomen/symptomen påverkas av
behandlingen
• Att behandlingen ger så få biverkningar,
eller annan slags olägenhet, som möjligt.
De nya kvalitetsindikatorerna för god
läkemedelsterapi hos äldre
• Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl
föreligger
• Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation är av
särskild stor betydelse
• Olämplig regim
• Olämplig dosering
• Polyfarmaci
• Läkemedelskombinationer som kan leda till interaktioner
av klinisk betydelse
• Läkemedel och njurfunktion
• Läkemedel och vissa symtom
• Psykofarmaka
Exempel 1 på indikator
Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger
Andel (procent) personer som använder
• Långverkande bensodiazepiner
• Läkemedel med antikolinerga effekter
• Tramadol
• Propiomazin
Antikolinergika exposition >80 år I östra länsdelen
60,00
DDD/1000 listade och dag
50,00
Närsjukvård i östra Österg
Vårdcentralen Hageby
Vårdcentralen Kolmården
Vårdcentralen Kungsg Nkpg
Vårdcentralen Sandbyhov
Vårdcentralen Skärblacka
Vårdcentralen Såpkullen
Vårdcentralen Söderköping
Vårdcentralen Valdemarsvik
Vårdcentralen Vikbolandet
Vårdcentralen Väven
Vårdcentralen Åby
Linjär (Närsjukvård i östra Österg)
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
2007 listade
2008 listade
2009 listade
2010 listade
Optimal läkemedelsbehandling
• Att undvika onödig läkemedelsbehandling
• Att överväga”icke-farmakologiska”
behandlingsalternativ
• Att beakta den äldres livskvalitet, bland annat väga
risken för biverkningar mot den förväntade effekten
av behandlingen
• Att överväga i vad mån läkemedelsbehandlingen kan
bli framgångsrik d.v.s. patientens förmåga till
följsamhet, att förstå information, behov av hjälp med
dosering / intag
Forts.
• Att utvärdera effekten av nyinsatt medicinering med
tidsbegränsad behandlingstid och uppföljning, och därefter
ta ställning till fortsatt behandling
• Att, när ett nytt läkemedel behöver ordineras, ställa sig
frågan om något annat kan tas bort
• Att ge tydligt läsbar skriftlig information om aktuell
läkemedelsordination vid varje läkarbesök eller utskrivning
från sjukhus utöver muntlig information.
• Att patienten själv får vara delaktig i behandlingen