Många vårdcentraler inför inte Socialstyrelsens rekommendat

advertisement
2013-07-01
Många vårdcentraler inför inte Socialstyrelsens rekommendationer
Tre av tio vårdcentraler har infört rekommendationer från Socialstyrelsens
nationella riktlinjer vid depression och ångestsyndrom samt psykosociala
insatser vid schizofreni och liknande tillstånd.
Bara en av tio vårdcentraler uppger att rekommendationerna har lett till konkreta
förändringar. Det visar en nationell utvärdering från Socialstyrelsen av hälso- och
sjukvården och socialtjänstens insatser för personer med psykisk sjukdom.
Utvärderingen visar också att hälften av landets vårdcentraler har mindre än en helepression och ångest.
Personer med psykisk ohälsa löper en avsevärt högre risk att dö i förtid i hjärt- och
kärlsjukdomar, stroke och diabetes. Socialstyrelsen konstaterar att det finns oroväckande skillnader i hälsa, dödlighet och levnadsförhållanden mellan personer med
psykisk sjukdom och befolkningen i övrigt.
Läs den nationella utvärderingen.
Förhöjd dödlighet bland äldre som får psykofarmaka
Äldre med antipsykotiska läkemedel har nästan två och en halv gånger högre
odds att dö än andra jämnåriga. En förklaring kan vara att flera av preparaten
kan orsaka livshotande rubbningar av hjärtrytmen.
Samtidigt visar Socialstyrelsens rapport att äldre som behöver psykiatrisk specialistvård i många fall får det från en somatisk klinik, vilket kan leda till underbehandling.
Läs rapporten om psykisk sjukdom bland äldre.
Allmän grundutbildning behövs för de som arbetar med psykisk
ohälsa
Det behövs en allmän grundutbildning på yrkeshögskolor och högskolor för
de som arbetar i den psykiatriska hälso- och sjukvården och socialtjänstens
insatser för personer med psykisk ohälsa.
Det är en slutsats som dras i Socialstyrelsens uppföljning av de 430 miljoner kronor
som regeringen avsatt till kompetenshöjande satsningar för baspersonal i kommuner
och landsting. Det är också viktigt att kommuner och landsting fortsätter att utveckla
sitt samarbete för att ge fortbildning till all personal.
Läs mer om Socialstyrelsens uppföljning av satsningen.
AT-läkare i två regioner erbjuds fördjupad psykiatriutbildning
I de fyra nordligaste länen samt i Östergötland, Jönköpings och Kalmar län
erbjuds alla läkare som söker allmäntjänstgöring en fördjupad utbildning i
psykiatri under sin allmäntjänstgöring. Syftet är att öka intresset för att bli
specialist inom psykiatri.
Hittills har färre än väntat valt den fördjupade psykiatriutbildningen. Socialstyrelsens
delrapport visar dock att drygt 20 procent av AT-läkarna som accepterat erbjudandet
planerar en fortsatt karriär inom psykiatri, jämfört med mindre än 10 procent av läkarna i kontrollgruppen.
Läs delrapporten om fördjupad psykiatriutbildning.
Download