Verksamhetsplan 2017 Område Utvecklingområde/Problemområde

Verksamhetsplan 2017
Område
Utvecklingområde/Problemområde
Åtgärd
Tidsaspekt
Ansvariga
Barn och unga/Funktions- Förebygga att barn och unga i riskzonen får
hinderverksamhet
det stöd och hjälp de behöver
Använda och utveckla Västbus/SIP som verktyg.
Rapportera avvikelser.
17-12-31
Arbetsgrupp Barn och unga
Psykisk ohälsa/Funktions- Överenskommelse kring personer med psykisk
hinderverksamhet
funktionsnedsättning och personer med
missbruk
Psykisk ohälsa/Funktions- SIP - samordnad individuell plan i samarbete med
övriga två områden
hinderverksamhet
Psykisk ohälsa/Funktions- Suicidprevention, handlingsplan för att minska
hinderverksamhet
självmord
Arbete med uppsökande arbete och arbete med tidig
upptäckt.
17-12-31
Ledningsgrupp Närvårdssamverkan
Samordna med uppdrag i styrgrupp Närvård.
17-12-31
Ledningsgrupp Närvårdssamverkan
Utreda behov och möjligheter, samarbete K, PV, SÄS.
17-12-31
Lokal abetsgrupp Psykisk hälsa
SIP - samordnad individuell plan i samarbete med Gemensam rutin tas fram som utgår från regionala
rutiner.
psykisk ohälsa och barn och unga
Mobil närvård
17-12-31
Lokal arbetsgrupp äldre samordnar arbetet.
* Mobil vårdcentralsläkare
* Närsjukvårdsteam
Kunskapsbaserad vård
Implementering 2017 i samverkan BS och Primärvård
Implementering 2017 i samverkan med SÄS
17-12-31
17-12-31
Palliativ vård i livets slutskede
Återkommande punkt på möten mellan vårdcentraler och
hemsjukvården för att öka både andelen genomförda
brytpunktssamtal och genomförda smärtskattningar under
sista levnadsveckan.
Följa i vårdsamverkan. Hur följa upp? Hur redovisa?
Utifrån nationella demensriktlinjer kartlägga behov av
gemensamma lokala rutiner för primärvård, sjukhus och
kommun. Beteendemässiga och psykiska symtom vid
demens skattas.
Samverkan med primärvård och sjukhus för att delta i den
nationella kampanjen för att minska fallolyckor under
vecka 40. Uppmärksamma risker för undernäring genom
kunskapsspridning.Vidta åtgärder utifrån handlingsplanen
som upprättats efter värdeflödeskartläggning avseende
trycksår som är gjort i närvårdssamverkan. Trycksårsdag i
november i samarbetet med SÄS.
17-12-31
Lokal arbetsgrupp äldre
?
17-12-31
Borås Stad är ej delaktiga i SveDem i dagsläget
Lokal arbetsgrupp äldre
Äldre/Funktionshinderverksamhet
Äldre/Funktionshinderverksamhet
Äldre/Funktionshinderverksamhet
* SveDem
God demensvård
Förebygga fall,undernäring,trycksår
Äldre/Funktionshinderverksamhet
God och säker läkemedelsbehandling
* Läkemedelsgenomgångar
Äldre/Funktionshinderverksamhet
17-12-31
Återkommande punkt på möten mellan sjukhus,
vårdcentraler och hemsjukvården om rutiner för
läkemedelsgenomgångar, aktuell läkemedelslista. Målet
är att öka andelen genomförda läkemedelsgenomgångar,
minska användningen av psykofarmaka och olämpliga
läkemedel.
Utveckla gemensamt arbetssätt med SMA för att
* SMA - Safe Medication Assesment
identifiera individens behov av stöd i sin
läkemedelsanvändning.
Trygg och säker vårdövergång (övergången och Följa "En väg in/ut i hemsjukvården".
informationsöverföringen mellan olika vårdgivare Tvåpartskommunikation mellan
vårdcentraler,rehabmottagningar Vårdval Rehab ska vara trygg och säker)
kommun, sjukhusmottagningar-kommun. Genomföra
gemensam workshop 17-04-05.
17-12-31
Lokal arbetsgrupp äldre
17-12-31
Lokal arbetsgrupp äldre
17-12-31
Lokal arbetsgrupp äldre
Notering
Följa samordnad vård- och omsorgsplanering vid
utskrivning från slutenvård.Trepartskommunikation mellan
sjukhus,vårdcentraler, rehabmottagningar Vårdval Rehab kommun. Genomföra gemensam workshop 17-05-18.
17-12-31
Lokal arbetsgrupp äldre
Följa "Säkerställa mottagandet för brukare/patient efter
sjukhusvistelse".
17-12-31
Lokal arbetsgrupp äldre
Öka samverkan mellan omsorgskoordinatorerna,
Akutenheten, SÄS, vårdcentraler och kommun.
17-12-31
Lokal arbetsgrupp äldre
Diskutera gemensamma patientfall/avvikelser för att
förbättra vårdens övergångar.
Lokal arbetsgrupp äldre
Äldre/Funktionshinderverksamhet
Samverkan vårdcentraler - Vårdval Rehab sjukhus och kommun
Ta fram förslag på arbetsformer för att öka samverkan.
Tydliggöra läkarmedverkan i den kommunala hälso- och
sjukvården
17-12-31
Lokal arbetsgrupp äldre
Äldre/Funktionshinderverksamhet
Jämlik strokevård
Ta fram förslag på arbetsformer för att öka samverkan.
17-12-31
Lokal arbetsgrupp äldre
Alla
Närvaro och mandat i samverkansgrupper
Besätta med personal med tydligt beslutsmandat
17-12-31
Ledningsgrupp Närvårdssamverkan