Projekt *samsjuklighet - Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Projekt ”samsjuklighet”
Projektets mål
Kommunerna, psykiatrin och primärvården ska i samverkan arbeta för
målgruppen personer med psykisk störning/sjukdom och ett samtidigt
missbruk tas om hand inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Jan Nilsson
Socionom
Samordnare, samsjuklighet Närvårdssamverkan
Som uppdrag för samordnaren föreslås att:
– anordna nätverksträffar för Södra Älvsborg för dem som arbetar med målgruppen
– tillsammans med närvårdsområdena kartlägga volymen för målgruppen
– tillsammans med närvårdsområdena kartlägga behov av olika insatser
– tillsammans med närvårdsområdena kartlägga behov av kompetensutveckling
– ansvara för att gemensam handledning kommer till stånd för de personer som arbetar med
målgruppen
– vid behov delta i olika grupper för att lyfta målgruppens behov
– vara uppdaterad gällande utvecklingsarbete på nationell nivå
– tillsammans med närvårdsområdena kartlägga metoder för gemensam dokumentation
– varje år redogöra i Styrgrupp närvård för hur arbetet utvecklas för målgruppen
– kontinuerlig dialog med utvecklingsrådet för psykisk ohälsa
Hur arbetar respektive närvårdsområde
med frågan? NULÄGE
20160616
Borås: (109000) Frågan finns på agendan för närvårdssamverkan psykiatri (inkl samsjuklighet).
Vårgårda: (11000)
Herrljunga: (9500)
Mark: (34000) Frågan kommer att aktualiserad i närvårdssamverkan
Svenljunga: (10500) Kartlägga, metod- och kvalitetsutveckla samordnad vårdplanering/SIP.
Tranemo: (12000) Arbetsgrupp psykisk ohälsa har ordnat utbildning i SIP, fortsatt uppdrag med
patienter med missbruksproblem i samverkan med Närhälsan och ÖVM Beroende SÄS
Bollebygd: (9000) Psykisk ohälsa samverkan med Boråsregionen, Projektledare för Boråsregionen skall driva
denna fråga.
Ulricehamn: (23500) Psykisk ohälsa Fortsatt implementering av arbetsmetoder för att bibehålla kvalitén i den individuella
planeringen.
Lerum: (40000)
Alingsås: (40000) CM fanns t o m maj månad 2016
Hur tar vi nästa steg?
Under maj t o m december 2016 kartlägga:
Hur arbetar man med frågan idag i respektive kommun? Finns det bra exempel?
Vilken väg vill respektive närvårdområde gå IP, CM, SIP?
Hur får vi med passiva partners?
Hur får vi med chefer i arbetet?
Hur får vi med medarbetare i arbetet?
Starta upp arbetet med markerade uppdrag.
Eventuellt: Gemensam träff -- Inspirationsdag
Jag ser fram emot en inbjudan!
Jan Nilsson
Samordnare, samsjuklighet Närvårdssamverkan
0700-852593, 0320-778093, [email protected]
Frågor, funderingar?
Positiva förändringar hos individerna:
 Minskat antal vårddagar på sjukhus, behandlingshem
 Patienterna mår bättre, ökad livskvalitet
 Mindre antal ”spontana”/”akuta” besök
 Sköter tider bättre t ex på socialkontoret
 Bättre kontakt med boendestödjare
 Klarar av att stå ut när relationen finns
 Klienter har brutit ”sjukdomstypiska mönster”
 Minskad alkohol/droganvändning
 Ökat ansvarstagande av klienten vid nätverksmöten (3)
Positiva förändringar hos organisationerna:
Förfrågan om stöd i form av CM
 Ökat samarbete mellan socialtjänst o psykiatri
 Legitimitet för CM i organisationerna
 Ökat samarbete med andra aktörer t ex hyresvärdar, af
 Aktivt uppsökande verksamhet, när klient uteblir
 ”Renodlade” möten
 Minskat antal personer i nätverket