Förväntad nytta - Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

advertisement
PROJEKTPLAN
Samsjuklighet
Versionskontroll
Version
Datum
Författare
Version
2015
20160502
Utvecklingsråd psykisk ohälsa
Anna Jogeland, Jan Nilsson
1
2
Ändringsbeskrivning
Innehåll
VERSIONSKONTROLL ..................................................................................................................................... 2
FÖRVÄNTAD NYTTA ........................................................................................................................................ 4
PROJEKTETS UPPDRAG .................................................................................................................................. 4
PROJEKTETS MÅL ............................................................................................................................................ 4
INTRESSENTER .................................................................................................................................................. 4
BESKRIVNING AV GENOMFÖRANDET ....................................................................................................... 5
Arbetssätt ........................................................................................................................................................ 5
Tidsplan........................................................................................................................................................... 5
Kvalitetssäkring och uppföljning .................................................................................................................... 5
Rapporteringsrutiner....................................................................................................................................... 5
Kommunikation ............................................................................................................................................... 5
Överlämnande ................................................................................................................................................. 5
RISKANALYS ...................................................................................................................................................... 5
PROJEKTORGANISATION .............................................................................................................................. 5
PROJEKTBUDGET ............................................................................................................................................. 6
Förväntad nytta
Organisationerna ska arbeta utifrån ett gemensamt synsätt med integrerade och samordnade
verksamheter med mål att uppnå ökad livskvalitet för såväl enskilda individer i målgruppen som
för målgruppen som helhet.
Det ska framgå av handlingsplanen/aktivitetsplanen i varje närvårdsområde hur närvårdsområdet
ansvarar för att utredning, bedömning, behandling, abstinensvård, bostad och sysselsättning ska
tillgodoses. Handlingsplanen ska grunda sig på den årliga inventeringen, som varje
närvårdsområde ansvarar för.
I varje närvårdsområde ska det vara tydligt vem/vilka som beslutar om olika insatser.
Konkreta genomförandeplaner ska utarbetas lokalt på kommunnivå i samarbete mellan psykiatri,
primärvård och kommun.
Projektets uppdrag
Uppdrag för samordnare
Som uppdrag för samordnaren föreslås att
– anordna nätverksträffar för Södra Älvsborg för dem som arbetar med målgruppen
– tillsammans med närvårdsområdena kartlägga volymen för målgruppen
– tillsammans med närvårdsområdena kartlägga behov av olika insatser
– tillsammans med närvårdsområdena kartlägga behov av kompetensutveckling
– ansvara för att gemensam handledning kommer till stånd för de personer som arbetar med
målgruppen
– vid behov delta i olika grupper för att lyfta målgruppens behov
– vara uppdaterad gällande utvecklingsarbete på nationell nivå
– tillsammans med närvårdsområdena kartlägga metoder för gemensam dokumentation
– varje år redogöra i Styrgrupp närvård för hur arbetet utvecklas för målgruppen
– kontinuerlig dialog med koordinatorn för när vårdssamverkan Södra Älvsborg
Projektets mål
Kommunerna, psykiatrin och primärvården ska i samverkan arbeta för målgruppen personer med
psykisk funktionsnedsättning/sjukdom och ett samtidigt missbruk tas om hand inom ramen för
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Intressenter
Kommunerna
Psykiatrin
Primärvården
Beskrivning av genomförandet
Arbetssätt
Ett fritt arbetssätt, men som sker i dialog med koordinator på närvårdskontoret och styrgrupp
närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Tidsplan
1/5-16 tom 30/4-18
Kvalitetssäkring och uppföljning
Var 6 månad uppvisa resultat hur långt projektet har fortskridit och kontinuerlig dialog med
utvecklingsrådet för psykisk ohälsa.
Detta genom att ha satt mätbara mål som kan redovisas. Målen sätter projektledaren i dialog med
utvecklingsrådet för psykisk ohälsa.
Rapporteringsrutiner
Koordinator
Kommunikation
Nätverksträffar, mail och telefon.
Överlämnande vid projektavslut
Lämnas till styrgrupp närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Riskanalys
Projektorganisation
Styrgrupp närvårdsamverkan Södra Älvsborg är ägare av det arbete som görs.
En projektledare är anställd på 20% för att under två år, uppmärksamma målgruppen.
Kontinuerlig dialog sker med koordinator för närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Projektbudget 280 000 kr
Kostnadspost
Tidsåtgång (timmar)
Interna kostnader
20%
Externa kostnader
såsom konsultarvode,
utbildningskostnader,
material, konferenslokal
Summa
2 årsperiod
Timpris (valfritt)
Kostnad (SEK)
Download