Handlingsplan för alkohol

advertisement
Handlingsplan för drogförebyggande insatser samt
åtgärder.
Definition av droger
En drog är en substans som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Med droger avses
tobak, alkohol, narkotika, dopningsmedel, läkemedel som missbrukas och preparat som sniffas.
På Sundsvalls Gymnasium Västermalm och Hedbergska skolan arbetar vi för att alla elever
ska ha rätt till en skolmiljö fri från droger (tobak, e-cigaretter, alkohol, narkotika,
dopningsmedel, läkemedel som missbrukas och preparat som sniffas). Rökning (även ecigaretter) är därför ej tillåtet på skolområdet. Genom samarbete mellan elever,
vårdnadshavare, skolpersonal, elevhälsa, socialtjänst och polis arbetar vi för att motverka
användning av droger på vår skola.
Sundsvalls gymnasiums mål är
 att verka för en hälsosam och trygg arbetsmiljö fri från droger.
 att undanröja droganvändning som hinder för måluppfyllelsen.
 att förebygga ohälsa och förhindra tillbud och olyckor i skolan som en följd av
droganvändning.
Förebyggande insatser
 Inom gymnasieskolan ska ett systematiskt drogförebyggande arbete bedrivas vilket
skolledningen ansvarar för.
 Personal skall kontinuerligt genomgå utbildning i drogfrågor och aktivt
arbeta för en drogfri arbetsmiljö.
 Alla medarbetare ska uppmärksamma signaler på droganvändning t ex hög frånvaro,
förändrat beteende, förändrat umgänge osv.
 Information och diskussion om droger och dess skadeverkningar, attityd- och
värderingsdiskussioner etc återkommer kontinuerligt i undervisningen i exempelvis
samhällskunskap, naturkunskap/biologi och i skolsköterskornas hälsosamtal med
eleverna i åk 1.
 Elever och vårdnadshavare ska vid varje skolstart ges tydlig information om skolans
handlingsplan för drogförebyggande insatser samt åtgärder. Även information om
tobakslagen (1993:581) vilken säger att det råder förbud mot tobaksrökning på hela
skolans område.
 Rökförbudet, som även omfattar e-cigaretter på skolområdet, ska aktualiseras vid t.ex.
klassråd, personalträffar, arbetsplatsträffar och samverkansmöten. Detta är en
arbetsmiljöfråga som berör alla.
-Vid oro för att elev använder narkotika/dopningsmedel


Alla medarbetare vid skolan skall omgående informera rektor/elevhälsan vid oro om
att en elev använder narkotika/dopningsmedel.
Rektor bjuder tillsammans med elevhälsan in elev, vårdnadshavare (och eventuellt
även instans som erbjuder stöd och behandling) till samtal. Eleven får innan dess
möjlighet att själv prata med vårdnadshavare innan skolan kontaktar hemmet.



Eleven kan erbjudas att frivilligt lämna urinprov för drogtest. Eleven skall då
informeras om att testet är ett led i bedömningen av den aktualiserade misstanken.
Kontrakt (bil.1) angående drogtest upprättas och skrivs under av vårdnadshavare, elev
samt rektor.
Om misstanke föreligger gör rektor orosanmälan till socialtjänsten.
Anmälningsskyldigheten gäller för elever under 18 år. Är eleven myndig krävs dennes
samtycke till denna kontakt.
Rektor ansvarar för att eventuellt åtgärdsprogram upprättas och uppföljning sker.
- När elev är påverkad av narkotika/dopningsmedel
 Den som upptäcker att elev är påverkad skall omgående kontakta rektor och/eller
elevhälsan.
 Eleven tas om hand på lämpligt sätt.
 Är eleven under 18 år kontaktas vårdnadshavare omgående. Rektor gör anmälan till
socialtjänsten enligt SoL 14 kap. 1§ och gör även polisanmälan. I samråd med
elevhälsan bedöms vilka åtgärder som skall sättas in. Rektor kan också initiera beslut
om avstängning.
 Är eleven över 18 år gör rektor polisanmälan. Om eleven samtycker görs även
anmälan till socialtjänsten.
 Rektor ansvarar för att åtgärdsprogram med kontrakt om drogtestning (bil 1) upprättas
i samverkan med eleven och, i de fall denne är omyndig, även med vårdnadshavare
och socialtjänst. Åtgärdsprogrammet skall regelbundet följas upp så länge behov
kvarstår.
-När elev är påverkad av alkohol
 Den som upptäcker att elev är påverkad skall omgående kontakta rektor och/eller
elevhälsan.
 Eleven tas om hand på lämpligt sätt.
 Är eleven under 18 år kontaktas vårdnadshavare omgående. Rektor gör anmälan till
socialtjänsten enligt SoL 14 kap. 1§. I samråd med elevhälsan bedöms vilka åtgärder
som skall sättas in. Rektor kan också initiera beslut om avstängning.
 Rektor ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas i samverkan med eleven och, i de fall
denne är omyndig, även med vårdnadshavare och socialtjänst. Åtgärdsprogrammet
skall regelbundet följas upp så länge behov kvarstår.
-Vid innehav och/eller langning på skolan
 Att inneha och langa narkotika och dopningsmedel är kriminella handlingar. Langning
till personer under 20 år är en kriminell handling även när det gäller alkohol. Elev som
på skolan ertappas med sådan handling blir omedelbart anmäld till socialtjänst och
polis av rektor. Rektor kan initiera beslut om avstängning.
-Vid tobaksanvändning
 Alla, såväl elever som personal ska ta personligt ansvar för att efterleva tobakslagen
och agera aktivt genom tillsägelse när någon överträder den. Vårdnadshavare
informeras i förekommande fall. Tobaksförbudet innefattar även e-cigaretten vid
Sundsvalls gymnasium.
 Skolhälsovården erbjuder hjälp och stöd till tobaksstopp.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards