Tillämpningsanvisningar, F-tandvård

advertisement
Landstingets tandvårdsstöd ‐ Tillämpningsanvisningar F‐tandvård 2016‐10‐01 ‐ Tandvård till personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning – F‐tandvård Från den 1 januari 2013 utökas ”Tandvård till särskilda patientgrupper” med ytterligare en
del: Tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom
eller funktionsnedsättning.
Denna del av tandvårdsstödet riktar sig till personer som:
 har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling på
grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
 på grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att
genomgå tandvårdsbehandling eller har orofaciala symtom
Syftet med stödet är att det inte ska uppstå nämnvärda ekonomiska hinder för dessa
personer att erhålla den tandvård som de har behov av. De ska därför få sin tandvård till
samma avgifter som gäller inom den öppna hälso- och sjukvården. Det är landstingen som
ska se till att tandvård kan erbjudas dessa personer. Bedömningen av om en person har rätt
till sådan tandvård görs av landstingets bedömningstandläkare.
Enligt 3a § tandvårdsförordningen (1998:1338) omfattas följande sjukdomar
och funktionsnedsättningar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Svår psykisk funktionsnedsättning
Parkinsons sjukdom
Multipel skleros - MS
Cerebral pares
Reumatoid artrit
Systemisk lupus erythematosus - SLE
Sklerodermi
Amyotrofisk lateralskleros - ALS
Orofacial funktionsnedsättning
Symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått
hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke).
Sällsynt diagnos med orofaciala symtom
Tandvård som omfattas inom F-tandvården är endast bastandvård, all protetisk vård
debiteras enligt normal tandvård.
Personkrets Personer som uppger att de har någon av de diagnoser som ingår i F- tandvård, ska hänvisas
till sin läkare. Läkaren gör en bedömning av personen om den utifrån ställd diagnos har en
funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå
tandvårdsbehandling.
Bedömningen görs utifrån ICF koder (International Classification of Functioning, Disability and
Health.
1
Läkarintyg Ansökan om F-tandvård görs med Socialstyrelsens läkarintyg vid långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning.
http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/blankett-sjukdom-funktionsnedsattningtandvard.pdf
Bedömning av funktionsnedsättning måste alltid göras på alla diagnoser förutom på F 8
Amyotrofisk lateralskleros – ALS där det räcker med ett läkarintyg som bekräftar diagnosen.
Med läkarintyget som underlag utfärdar landstinget ett tandvårdskort till berättigad person.
Tandvårdskortet ska personen ta med sig vid kontakter med tandvården för att styrka rätten till
viss tandvård enligt hälso- och sjukvårdsavgift. På kortet framgår personuppgifter, giltighetstid
och vilken kategori F 1-F 11 som är aktuell.
Läkarintyget i original sänds av läkaren till:
Landstinget Västernorrland
Vårdvalsenheten
Tandvårdsstöd
871 85 Härnösand
F1, svåra psykisk funktionsnedsättning För F1, svåra psykisk funktionsnedsättning gäller följande sjukdomar:
Bipolära sjukdomar och depressionsjukdomar
Generaliserade ångestsyndrom (GAD) samt övriga ångestsjukdomar
Paranoida sjukdomstillstånd
Emotionella personlighetsstörningar
Hjärnskador orsakade av missbruk
Ansökan för F1 görs enligt rutinerna:

Ansökan om tandvårdsintyg till personer med långvarig och allvarlig psykossjukdom
eller annan svår psykisk störning oberoende av boendeform.

Ansökan och handläggning av nödvändig tandvård för personer som vårdas på
Rättspsykiatrisk klinik samt kostnadsansvar för tandvårdsstödet.
http://www.lvn.se/For-vardgivare/Landstingets-Tandvardsstod1/F-tandvard11/
Tandvård som omfattas av stödet Den tandvård som omfattas av stödet är främst sådan tandvård som syftar till att hålla munnen
infektionsfri. Detta är tandvård i form av undersökningar, riskbedömningar, hälsofrämjande
åtgärder, sjukdomsförebyggande åtgärder, sjukdomsbehandlande åtgärder, kirurgiska åtgärder
rotbehandlingar, bettfysiologiska åtgärder och reparativa åtgärder. Person som tillhör
personkretsen och där fast protetik planeras eller önskas kan använda sig av det statliga
tandvårdsstödet.
2
Detta gäller även andra tandvårdsåtgärder som inte ersätts av landstingets Tandvårdsstöd.
Vid val av annan terapi än den som detta stöd ersätter kan inte så kallad
”mellanskillnadsbetalning” tillämpas. Olika tandvårdsstöd kan inte användas för en och samma
åtgärd.
Avgränsningar mot andra stödformer Vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan ligga till grund för att en patient får
tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift är sådana att de också kan uppfattas som att de ger rätt
till särskilt tandvårdsbidrag t.ex. personer med Parkinsons sjukdom eller svåra psykiska
funktionshinder där läkemedel orsakar muntorrhet.
Trots detta är ingen patient berättigad till båda stöden för samma tandvårdsåtgärd. En patient
som är berättigad till tandvård enligt F 1-F 11 kan så småningom uppfylla kriterierna för rätt
till uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård. Personen lämnar då sin Fkategori och förs över till N-kategori.
Person som tillhör F-kategori kan samtidigt uppfylla kriterierna för rätt till tandvård som led i
kortare sjukdomsbehandling d.v.s. någon av S-kategorierna.
Förhandsbedömning av F‐tandvård Eftersom landstingen har kostnadsansvaret för stödet är huvudregeln att landstingen
förhandsprövar behandlingsförslagen innan behandlingen inleds om F-tandvården beräknas
kosta över 12.500 kronor.
Behandling ska förhandsbedömas:
 När bastandvård beräknas uppgå till mer än 12 500 kr för behandlingsperioden
 Vid all protetik, förutom rebasering, enklare lagningar/justeringar och temporära
proteser d.v.s. åtg. 822, 823, 831, 832, 833, 834, 835, 836
 Vid tidsdebitering
 Vid all tandreglering
 När fler än två profylaxbehandlingar i 200-serien planeras.
 Vid behandling av parodontal sjukdom vid mer än fyra tillfällen/år för åtgärderna i 300
serien.
Ersättning för tandvård Vårdgivaren får ersättning för tandvård med ett belopp som motsvarar folktandvårdens priser
(taxan för allmäntandvård) med avdrag för den patientavgift som patienten betalar.
Överklagan Det finns inte någon möjlighet att överklaga landstingets beslut om tandvård till avgifter enligt
hälso- och sjukvårdslagen.
3
Följande uppgifter ska finnas vid förhandsbedömningen:

Uppgifter om att behandlingen prövas inom tandvård till personer med stort behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F1‐F11). Notering av intygsnumret, som i original har uppvisats för vårdgivaren. 
Uppgifter om patientens allmäntillstånd, sjukdomar och funktionsnedsättning samt relevanta journalutdrag, medicinlista eller övriga handlingar från läkare eller övriga vårdansvariga. 
Behandlingsförslag. 
Specificerat kostnadsförslag med åtgärdskoder enligt gällande taxa samt sammanräknad behandlingskostnad. 
Aktuella röntgenbilder. 4
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards