4 Områdesprogram för et socialt hållbart Malmö

advertisement
Områdesprogram för
ett socialt hållbart
Malmö
Områdesprogrammen är en
femårig investering för att
förbättra levnadsvillkoren,
öka tryggheten och skapa
fler jobb i de områden i
Malmö där välfärden är
som lägst.
Bakgrund
Framgångsrik stadsutveckling inom miljö
Ojämlikt fördelad hälsa och välfärd
Utmaningar
Trångboddhet
Otrygga miljöer
Låg måluppfyllelse i högstadieskolan
Stora behov av renovering av fastigheter
Hög arbetslöshet och bidragsberoende
Ungdomskriminalitet, narkotikaförsäljning, inbrott
Behov av att förbättra infrastrukturen
Övergripande målsättning
Alla Malmöbor ska inkluderas och integreras i samhället och få del av
välfärden.
Beslut i kommunstyrelsen om
områdesprogram
Herrgården, Holma-Kroksbäck, Lindängen, Segevång och Seved utvecklas
till innovationsområden där nya idéer, arbetssätt och metoder testas för
att nå social utveckling i relation till kommunfullmäktigemålen inom:
► Arbete och tillväxt
► Trygghet, delaktighet och demokrati
► Barn och ungdomars livsvillkor
► Integration och minskade klyftor
► Kultur och fritid
Programmens längd
Fem år (september 2010-september 2015)
Avstämning till kommunstyrelsen efter två år
Gemensam målbild
Insatserna i områdena resulterar i förbättrade levnadsförhållanden, ökad
trygghet, fler jobb och bidrar till en ur alla aspekter hållbar stad.
Skolorna attraherar elever från hela Malmö.
Områdena är attraktiva och trygga.
Människor med olika förutsättningar och bakgrund väljer att bosätta sig och
vistas här.
Den fysiska utvecklingen är en bärande kraft som stödjer den sociala
utvecklingen i sådan grad att den blir en förebild för sociala förändringar.
Näringslivs- och innovationsklimatet är sådant att entreprenörer väljer att
etablera sig i områdena.
Kultur- och fritidsaktiviteter lockar människor från hela Malmö och Skåne.
Arbetsprocess - samverkan
Hela Malmö stad - gemensamt ansvar.
Många olika aktörer involveras i arbetet.
Fysiska förändringar och sociala investeringar.
Forskningsanknytning: Malmö högskola, KTH. Kommission för ett
socialt hållbart Malmö.
Uppbyggnad av erfarenhetsbank – tidigare välfärdssatsningar.
Central samordning.
Uppföljning och rapportering.
Utvärdering 2010-2012
Identifiera brister/förbättringsområden, visa på framgångsfaktorer
samt föreslå rekommendationer för arbetet 2013 – 2015
•
•
•
•
•
•
•
Måluppfyllelse
Ekonomi och resursanvändning
Organisation
Samverkan
Rutiner för styrning och ledning
Rutiner för uppföljning
Kommunikation
Tack för er
uppmärksamhet!
malmo.se/omradesprogram
Presentation
Frida Lundquist De Oliveira – områdeskoordinator Herrgården
Anto Tomic – områdeskoordinator Holma-Kroksbäck
Fiona Winders – områdeskoordinator Lindängen
Athanasios Patsias – områdeskoordinator Segevång
Hjalmar Falck – områdeskoordinator Seved
Eva Renhammar – Stadskontoret/Kommission för ett socialt
hållbart Malmö
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards